31999D0205Uradni list L 070 , 17/03/1999 str. 0046 - 0048


Odločba Komisije

z dne 26. februarja 1999

ki določa ekološka merila za podelitev znaka Skupnosti za okolje osebnim računalnikom

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 425)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/205/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 880/92 z dne 23. marca 1992 o sistemu Skupnosti za podeljevanja znaka za okolje [1] in še zlasti drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe,

ker prvi pododstavek člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 880/92 predvideva, da se pogoji za podelitev znaka Skupnosti za okolje določijo za posamezne skupine proizvodov;

ker člen 10(2) Uredbe (EGS) št. 880/92 navaja, da je treba okoljsko ustreznost izdelka ovrednotiti ob upoštevanju posebnih meril za skupine proizvodov;

ker se Skupnost pogaja za sporazum o uskladitvi energetskega označevanja na podlagi programa ZDA "Energy Star";

ker je primerno v obdobju dveh let preveriti merila, da bi energetske zahteve prilagodili tehnološkim inovacijam, dogajanjem na trgu in omenjenemu programu "Energy Star";

ker se je v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 880/92 Komisija v okviru posvetovalnega foruma posvetovala z glavnimi interesnimi skupinami;

ker so ukrepi, določeni v tej odločbi, v skladu z mnenjem odbora, sestavljenega po členu 7 Uredbe (EGS) št. 880/92,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupina proizvodov "osebni računalniki" (v nadaljevanju: skupina proizvodov) pomeni:

"stacionarni računalniki, ki so v prodaji in jih sestavljajo monitor, sistemska enota in tipkovnica."

Člen 2

Okoljska ustreznost in primernost skupine proizvodov za uporabo se ovrednoti ob upoštevanju posebnih ekoloških meril, določenih v Prilogi te odločbe.

Člen 3

Opredelitev skupine proizvodov in posebna ekološka merila za skupino proizvodov veljajo v obdobju dveh let od prvega dne meseca po sprejetju meril. Če se spremenjenih ekoloških meril ne sprejme pred koncem tega obdobja, se njihova veljavnost podaljša še za eno leto.

Člen 4

Za administrativne namene je dodeljena tej skupini proizvodov kodna številka "013".

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. februarja 1999

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 99, 11.4.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OKVIRNA DOLOČILA

Za dodelitev znaka za okolje mora osebni računalnik izpolnjevati merila te Priloge, namenjena vzpodbujanju:

- zmanjšanja škode za okolje ali tveganj, povezanih z uporabo energije (globalno segrevanje, zakisljevanje, siromašenje neobnovljivih virov), z zmanjšanjem porabe energije,

- zmanjšanja škode za okolje, povezane z uporabo naravnih virov, s spodbujanjem nadgrajevanja, možnosti reckliranja in ustreznega vzdrževanja računalnika.

Poleg tega merila spodbujajo izvajanje najboljše prakse in spodbujajo okoljsko ozaveščenost potrošnikov.

Nadalje, označevanje plastičnih sestavin spodbuja njihovo recikliranje.

KLJUČNA MERILA

1. Prihranki energije: monitor

Monitor mora imeti porabo energije v načinu mirovanja 10 vatov.

Monitor mora imeti porabo energije v globokem mirovanju 3 vate.

Privzet čas spremembe načina iz delovanja v mirovanje in iz mirovanja v globoko mirovanje mora biti 30 minut nedelovanja. Proizvajalec mora to funkcijo omogočiti, uporabnik pa mora imeti možnost, da jo onemogoči.

2. Prihranki energije: nadzorna enota

Nadzorna enota mora imeti porabo energije v načinu mirovanja 27 vatov. To velja za nadzorno enoto, kadar ni v omrežnem delovanju (t. j. v samostojnem načinu delovanja).

Privzet čas spremembe načina delovanja iz delovanja v mirovanje naj bo 30 minut nedejavnosti. Proizvajalec mora to lastnost omogočiti, uporabnik pa mora imeti možnost, da jo onemogoči.

Poraba energije po izključitvi ne sme biti večja od 5 vatov.

3. Podaljšanje življenjske dobe

Proizvajalec mora nuditi komercialno jamstvo, da bosta sistemska enota in tipkovnica delovali vsaj tri leta in da bo monitor deloval vsaj eno leto. To jamstvo mora biti veljavno od dneva dobave kupcu. Jamstvo za razpoložljivost združljivih nadomestnih delov in servis mora biti pet let od časa pošiljanja.

Poleg tega mora osebni računalnik izpolnjevati naslednja merila:

1. sistemska enota mora biti načrtovana modularno, da omogoča lahko dostopnost do sestavnih delov;

2. sistemska enota mora biti dostopna z običajnimi orodji, ki olajšujejo zamenjavo sestavnih delov;

3. treba je zagotoviti dograjevanje vsaj za procesor, grafične kartice, bralno-pisalni pomnilnik, trdi disk in, če je na voljo, pogonsko enoto CD-ROM-a;

4. prosto naj bo vsaj eno ali več mest za razširitev.

MERILA ZA NAJBOLJŠO PRAKSO

4. Vračilo in recikliranje

Proizvajalec jamči za vračilo osebnega računalnika in sestavnih delov, ki se zamenjajo, razen izdelkov, ki so jih uporabniki kontaminirali (npr. za medicinsko ali jedrsko uporabo).

Poleg tega mora osebni računalnik izpolnjevati naslednja merila:

1. omogočeno mora biti, da lahko ena usposobljena oseba sama demontira sistemsko enoto;

2. proizvajalec naj preveri razstavljanje sistemske enote in zagotovi poročilo o razstavitvi. Med drugim naj poročilo potrdi, da so spoji:

- na vidnem mestu in dostopni,

- kar se da standardizirani,

- dostopni z večnamenskim orodjem;

3. nezdružljivi in nevarni materiali morajo biti ločljivi;

4. 90 % plastičnih in kovinskih materialov v ohišju in ogrodju mora biti takih, da se lahko reciklirajo;

5. če so potrebne oznake, morajo biti zlahka ločljive ali vgrajene;

6. plastični deli morajo:

(a) biti brez svinca ali kadmija, ki ga doda proizvajalec;

(b) biti iz enega polimera ali združljivih polimerov, razen pokrova, ki naj ga ne sestavljata več kot dve vrsti polimera, ki sta ločljivi;

(c) biti brez kovinskih vložkov, ki jih ni mogoče ločiti;

7. plastični deli, težji od 25 gramov morajo

(a) biti brez zaviralcev gorenja, ki vsebujejo organsko vezan brom ali klor;

(b) imeti trajno označbo za identifikacijo materiala v skladu z ISO 11469. Iz tega merila so izključeni ekstrudirani plastični materiali.

5. Navodila za uporabnika

Osebni računalnik naj se prodaja skupaj z navodili za uporabo, ki svetujejo okolju primerno uporabo in še zlasti:

1. priporočila za uporabo funkcij, povezanih s porabo energije, vključno z informacijami, da onemogočanje teh funkcij lahko pripelje do višje porabe energije in tako lahko poveča tekoče obratovalne stroške;

2. informacije o maksimalni in minimalni porabi energije sistemske enote in monitorja med delovanjem, mirovanjem, globokim mirovanjem in izključitvijo, kot tudi navedba, da se lahko uporaba energije zmanjša na nič, če je računalnik izklopljen ali če je vtičnica izključena;

3. informacije o jamstvu in razpoložljivosti rezervnih delov;

4. informacije o dostopu do sistemske enote in zamenljivih sestavnih delov, še posebej procesorja, grafične kartice, bralno-pisalnega pomnilnika, trdega diska in, če je na voljo, pogonske enote CD-ROM-a;

5. informacije o tistih delih in materialih osebnega računalnika, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati;

6. nasvet, kako lahko potrošnik uporabi proizvajalčevo jamstvo za vračilo izrabljenega izdelka.

6. Okoljska deklaracija

Okoljska deklaracija spremlja izdelek in je na voljo uporabniku. Ta dokument mora biti v skladu s priporočili ECMA Tehničnega poročila 70 "Okoljske lastnosti izdelka".

PRESKUŠANJE

7. Preskusni laboratoriji

Če se zahteva preskušanje, ga morajo na račun prosilca opraviti laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve, navedene v standardih EN 45001.

INFORMACIJE ZA POTROŠNIKA

Naslednje besedilo je treba zagotoviti tako, da je potrošnikom jasno vidno (poleg oznake, kjerkoli je to mogoče):

- Ta izdelek izpolnjuje pogoje za znak Evropske unije za okolje, ker je energetsko učinkovit in je zasnovan tako, da olajšuje nadgrajevanje, recikliranje in okolju primerno odstranjevanje.

- Dodatne informacije o tem, kako zmanjšati vplive na okolje na minimum, so podane v priročniku za uporabo.

--------------------------------------------------