31999D0141Uradni list L 045 , 19/02/1999 str. 0054 - 0054


Sklep Komisije

z dne 10. februarja 1999

o spremembi Sklepa o Povezovalni skupini za starejše osebe

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 211)

(1999/141/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker je z vidika razvoja na ravni Skupnosti treba prilagoditi članstvo v Skupini, ki je bila ustanovljena s Sklepom Komisije 91/544/EGS [1], spremenjenim s Sklepom 93/417/EGS [2]; ker je istočasno zaradi upravne učinkovitosti treba skrajšati mandate predsednika in članov Skupine,

SKLENILA:

Edini člen

Sklep 91/544/EGS se spremeni:

1. v členu 3(2) se "25 članov" nadomesti s "24 članov";

2. člen 4(3) se spremeni kot sledi:

(a) v vsakem primeru se "pet sedežev" nadomesti s "štirje sedeži";

(b) doda se naslednja alinea:

"— EUSO-Evropska zveza starejših občanov: štirje sedeži";

3. v členu 5(1) se "18 mesecev" nadomesti z "12 mesecev";

4. v členu 7(1) se "18 mesecev" nadomesti z "12 mesecev";

5. v Prilogi se doda naslednja alinea:

"— EUSO-Evropska zveza starejših občanov".

V Bruslju, 10. februarja 1999

Za Komisijo

Pádraig Flynn

Član Komisije

[1] UL L 296, 26.10.1991, str. 42.

[2] UL L 187, 29.7.1993, str. 60.

--------------------------------------------------