31999D0132Uradni list L 044 , 18/02/1999 str. 0033 - 0033


Sklep Sveta

z dne 21. decembra 1998

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope za vzpostavitev, v skladu s členom 7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, tesnega sodelovanja med centrom in Svetom Evrope

(1999/132/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1035/97 [1] in zlasti člena 7(3) Uredbe, v povezavi z drugim stavkom člena 228(2) in prvim pododstavkom (3) Pogodbe ES,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [3],

ker je treba odobriti Sporazum med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope za vzpostavitev, v skladu s členom 7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, tesnega sodelovanja med centrom in Svetom Evrope,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope, ki ga predvideva člen 7(3) Uredbe Sveta št. 1035/97, se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti za imenovanje osebe, pooblaščene za podpis sporazuma, ki zavezuje Skupnost [4].

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 21. decembra 1998

Za Svet

Predsednik

M. Bartenstein

[1] UL L 151, 15.6.1997, str. 1.

[2] UL C 171, 5.6.1998, str. 10.

[3] UL C 359, 23.11.1998.

[4] Datum začetka veljavnosti sporazuma objavi Generalni Sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------