31999D0130(01)Uradni list C 026 , 30/01/1999 str. 0021 - 0021


Sklep Sveta

z dne 3. decembra 1998

o dopolnitvi opredelitve oblike kaznivega dejanja "trgovine z ljudmi" v Prilogi Konvencije o Evropolu

(1999/C 26/05)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju tretjega odstavka 43. člena Konvencije, ki temelji na členu K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija Evropol) [1],

ob sklicevanju na sporazum, ki je bil sprejet v Svetu 4. decembra 1997 o razširitvi opredelitve vrste kaznivega dejanja "trgovina z ljudmi" v dopolnilu h Konvenciji o Evropolu,

po opravljenem razgovoru o tej zadevi v upravnem odboru Evropola,

SKLENIL:

Člen 1

Opredelitev oblike kaznivega dejanja "trgovina z ljudmi" v prilogi Konvencije o Evropolu se dopolni na naslednji način:

- ""trgovina z ljudmi" je dejanska in protizakonita podreditev osebe drugim osebam z uporabo sile, groženj ali z zlorabo položaja ali s prevaro, še posebej za naslednje namene: izkoriščanje za prostitucijo, različne oblike spolne zlorabe mladoletnih oseb in spolni napad na mladoletno osebo ali trgovina z zapuščenimi otroki. Te oblike izkoriščanja obsegajo tudi izdelavo, prodajo in razširjanje predmetov s pornografsko vsebino, kjer so udeleženi otroci;"

.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1999.

V Bruslju, 3. decembra 1998

Za Svet

Predsednik

K. Schlögl

[1] UL C 316, 27.11.1995, str. 1.

--------------------------------------------------