31998R2848Úradný vestník L 358 , 31/12/1998 S. 0017 - 0042


Nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98

z 22. decembra 1998

stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o jednotnej organizácii trhu s nespracovaným tabakom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1636/98 [2], najmä na jeho články 7, 9 ods. 5, 11, 14a, 17 ods. 5 a 27,

keďže nariadenie (ES) č. 1636/98 zaviedlo základnú reformu sektora s nespracovaným tabakom, aby sa zlepšilo jeho ekonomické postavenie; keďže táto reforma má za následok zmenu v oblasti kvality výrobkov, väčšiu flexibilitu a jednoduchosť v systéme kvót, prísnejšiu kontrolu postupov a zlepšené dodržiavanie požiadaviek ochrany zdravia a životného prostredia;

keďže následne po tejto reforme musia byť prijaté podrobné vykonávacie pravidlá; keďže, aby sa zjednodušila poľnohospodárska legislatíva, nariadenia Komisie (EHS) č. 3478/92 [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1578/98 [4], (EHS) č. 84/93 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 621/96 [6], a (ES) č. 1066/95 [7], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1578/98, by sa mali nahradiť jednotným nariadením;

keďže by sa v súvislosti s podmienkami pre uznanie skupín pestovateľov mala stanoviť minimálna veľkosť v percentách predstavujúcich vzťah medzi množstvami v prehľadoch o kvótach a zaručovanou hranicou členského štátu; keďže pre účely uznania skupín pestovateľov by členské štáty mali byť schopné zvýšiť percento pridelených kvót na svojom území a stanoviť minimálne podmienky pre uznanie týkajúce sa počtu pestovateľov;

keďže by sa mali stanoviť požiadavky na uznanie skupín pestovateľov, aby si mohli nárokovať na špecifickú pomoc;

keďže aby sa rešpektovali trhové štruktúry, malo by sa určiť, že pestovateľ môže byť členom iba jednej skupiny; keďže aby sa umožnil prechod, pestovatelia, ktorí sú členmi viacerých ako jednej skupiny, by mali mať možnosť stiahnuť svoje členstvá do 31. januára 1999;

keďže v súlade so zámermi článku 12 nariadenia (EHS) č. 2075/92 a najmä aby sa zabránilo poškodeniu súťaže a monitorovacím problémom by mali byť skupiny pestovateľov vylúčené z účasti v prvom spracovaní;

keďže aby sa zabezpečila jednota administratívnych postupov, mali by sa stanoviť pravidlá pre žiadosť o uznanie, pravidlá pre udelenie a odobratie uznania a pravidlá pre sledovanie podmienok uznania;

keďže by sa mal zaviesť mechanizmus na schválenie spracovateľských podnikov oprávnených podpisovať pestovateľské zmluvy, takéto schválenie by sa malo odvolať, ak sa nedodržiavajú pravidlá a mali by sa stanoviť špeciálne podmienky pre spracovanie tabaku v členskom štáte;

keďže by sa pre udelenie prémie mali stanoviť uznané pestovateľské oblasti pre každú skupinu druhov tabaku na základe tradičných pestovateľských oblastí; keďže vzhľadom na relatívne malé oblasti francúzskych obcí by mali byť tieto oblasti založené skôr na kantónoch ako obciach Francúzska; keďže členským štátom by malo byť povolené obmedziť pestovateľské oblasti, aby zlepšili najmä kvalitu;

keďže hlavné body, ktoré musia byť zahrnuté v pestovateľských zmluvách, musia byť špecifikované; keďže zmluvy musia byť obmedzené na jednu úrodu, aby bolo možné zohľadniť budúce zmeny na trhu; keďže by sa mali stanoviť dostatočne jasné konečné údaje pre uzavretie a registráciu zmlúv, aby bolo možné od samého počiatku roka úrody zaručiť pestovateľom stabilné výnosy z nadchádzajúcej úrody a spracovateľom pravidelné dodávky;

keďže, ak je pestovateľská zmluva uzavretá so skupinou výrobcov, musia sa oznámiť dôležité podrobnosti o každom jednotlivom výrobcovi, aby sa takto umožnilo účinné riadenie a kontrola;

keďže by sa mal zaviesť dobrovoľný aukčný systém pre pestovateľské zmluvy, ktorý by používali členské štáty, aby zmluvné ceny odrážali trhové podmienky;

keďže nespracovaný tabak, ktorý prichádza do úvahy na prémiu, musí mať dokonalú a vhodnú obchodnú kvalitu a nesmie mať žiadne vlastnosti, ktoré by bránili jeho normálnemu odbytu;

keďže sa prémia skladá z pevnej časti, premennej časti a špecifickej pomoci a vzťah medzi rozličnými časťami prémie sa môže meniť podľa rôznorodosti a pestovateľa členského štátu; keďže pevná časť sa musí zaplatiť za množstvo listového tabaku dodaného výrobcami prvým spracovateľom bez ohľadu na odchýlky v kvalite, ak sú splnené minimálne podmienky kvality; keďže, aby sa podporilo zlepšenie kvality a objemu výroby spoločenstva, premennú časť by mala skupina pestovateľov platiť svojim členom po porovnaní trhových cien získaných za každú dodávku doručenú jednotlivými členmi skupiny; keďže aby sa zabezpečila účinnosť tohto systému, premenná prémia rovná nule by sa mala prideliť dodávkam predaným za cenu medzi minimálnou cenou a minimálnou cenou plus 50 % za každú skupinu odrôd;

keďže prémia by sa mala upraviť, ak obsah vlhkosti v dodanom tabaku sa líši až o 4 % od obsahu vlhkosti stanovenom pre každú skupinu odrôd na základe primeraných kvalitatívnych požiadaviek a aby sa zjednodušila kontrola dodávky, mali by sa stanoviť úrovne a frekvencia odoberania vzoriek spolu s metódou výpočtu prepočítanej váhy na stanovenie obsahu vlhkosti;

keďže by sa malo ohraničiť (ale v závislosti podľa skupiny odrôd) obdobie dodávky tabaku spracovateľom, aby sa zabránilo nečestnému prenosu z jednej úrody do druhej;

keďže by sa mali stanoviť podmienky regulujúce platbu prémií a nákupných cien, aby sa zabránilo podvodom; keďže je však zodpovednosťou členských štátov určiť ďalšie riadiace a kontrolné opatrenia podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2075/92;

keďže prémie je možné vyplatiť iba po kontrole dodávok, aby sa zaručilo, že príslušné operácie sa skutočne uskutočnili a že stanovenie kvót sa dodržalo; keďže pestovateľom by sa mali poskytnúť zálohy na platby rovné 50 % splatnej prémie za podmienky, že je podaná primeraná záruka; keďže aby sa umožnili zálohy zaplatené skupinám, ktoré nemôžu znášať náklady zložených záruk, malo by byť povolené použiť špecifickú pomoc na pokrytie týchto nákladov;

keďže nariadenie (EHS) č. 2075/92 stanovuje, že členské štáty musia zaplatiť prémiu priamo pestovateľom a že pestovatelia môžu preniesť prebytok svojej výroby do ďalšej úrody až do maxima rovného 10 % z im pridelenej kvóty;

keďže článok 9 nariadenia (EHS) č. 2075/92 zavádza systém kvót pre rozličné skupiny odrôd tabaku; keďže sa musia časové limity na pridelenie kvót stanoviť dostatočne včas, aby sa pestovateľom umožnilo zohľadniť ich v čo najväčšej miere pri pestovaní tabaku;

keďže podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92 sú pestovateľské kvóty pridelené pestovateľom úmerne priemernému množstvu tabaku dodaného na spracovania v priebehu troch rokov pred poslednou úrodou a kvóty takto pridelené sú platné počas troch rokov; keďže pridelenie určitého množstva, ktorým sa pripisuje nárok na prémiu pre danú úrodu, nevedie k získaniu žiadnych práv v nasledujúcich rokoch;

keďže by sa v každom členskom štáte mali stanoviť národné rezervy pre kvóty, aby sa zvýšila flexibilita systému prideľovania kvót s cieľom podporiť pestovateľov pri ich prechode k inému druhu plodiny a umožniť reštrukturalizáciu poľnohospodárskych majetkov v členských štátoch; keďže tieto národné rezervy by sa mali vytvoriť z kvót uvoľnených lineárnou redukciou všetkých kvót pridelených pestovateľom a kvót uvoľnených členskými štátmi schopnými aplikovať lineárnu redukciu na množstvá zapísané v prehľadoch pestovateľských kvót, ktoré boli prevedené dočasne, spolu s kvótami, na ktoré neplatili uzavreté pestovateľské zmluvy vrátane množstiev zapísaných v prehľadoch pestovateľských kvót, ktoré boli prevedené dočasne;

keďže by sa mal stanoviť postup na výpočet kvóty pre pestovateľov, ktorí začali pestovať tabak alebo ktorí zvýšili svoje kvóty;

keďže sú potrebné ustanovenia, aby sa zohľadnili prípady, keď sa tabak spracováva v členských štátoch iných ako v členskom štáte, kde sa tabak vypestoval, pre úžitok pestovateľov v tomto členskom štáte;

keďže pestovateľom by sa mali vydávať prehľady výrobných kvót na základe ich dodávok tabaku z úrod v referenčných rokoch; keďže členské štáty musia byť schopné zvýšiť množstvá, ktoré sa zohľadňujú pre určitých pestovateľov pôsobiacich za špeciálnych okolností;

keďže hranica množstiev platná pre úrodu môže prekročiť hranice stanovené pre predchádzajúcu úrodu pre určité odrody, zatiaľ čo nespĺňa hranice stanovené pre iné odrody; keďže ďalšie množstvá by sa mali rozdeliť medzi zúčastnenými stranami na základe objektívnych kritérií berúc do úvahy určité priority stanovené členskými štátmi vzhľadom na svoju situáciu;

keďže by sa mal povoliť prevod pestovateľských kvót v rámci jedinej skupiny odrôd, buď na ročnej alebo trvalej báze a medzi pestovateľmi by sa malo zaviesť právo priority, aby sa podporil prevod kvót medzi pestovateľmi, ktorí sú členmi tej istej pestovateľskej skupiny; keďže by sa pri výpočte kvóty pre každého pestovateľa nemali zohľadňovať množstvá dodané ako časť ročného prevodu;

keďže by sa mal zohľadniť fakt, že výrobnú jednotku môžu spoločne využívať členovia jednej rodiny, najmä v súvislosti s minimálnymi množstvami na jedno stanovenie pestovateľskej kvóty a v súvislosti s ochranou proti podvodom;

keďže dobrovoľné výmeny pestovateľských kvót medzi pestovateľmi umožňujú racionalizáciu výroby;

keďže by sa malo zaviesť ustanovenie o rozporoch, ktoré sa vyriešia prostredníctvom spoločných výborov;

keďže by sa mala stanoviť schéma spätného nákupu kvóty s príslušným znížením hraníc záruk, aby sa umožnil dobrovoľný odchod zo sektora individuálnych výrobcov; keďže by sa mali stanoviť čiastky, na aké budú mať nárok pestovatelia, ktorých kvóty boli kúpené späť bez dopadu na budúce zmeny; keďže aby sa výroba čo najdlhšie udržala v tom istom výrobnom sektore, malo by sa zaviesť právo priority medzi pestovateľmi na nákup kvót podľa schémy spätného nákupu;

keďže pre účely správneho riadenia, prehľadnosti a preverenia pestovatelia, ktorí nie sú členmi skupiny pestovateľov, musia dodať všetok tabak danej skupiny odrôd z tej istej úrody jedinému spracovateľovi, platby skupinám pestovateľov a platby nákupných cien poukázané pestovateľom prvými spracovateľmi sa musia uskutočniť výlučne prostredníctvom banky alebo poštovým prevodom na jednorázový účet spojený s platbou jednotlivých pestovateľov a pestovateľská kvóta pridelená každému pestovateľovi sa musí zverejniť;

keďže článok 4a ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2075/92 stanovuje špecifickú pomoc nepresahujúcu 2 % celkovej prémie vyplatenej skupinám pestovateľov a určuje, že by sa malo udržať maximálne percento, aby sa zabezpečilo, že skupiny pestovateľov správne splnia úlohy im zverené, najmä opatrenia na zlepšenie ochrany životného prostredia;

keďže podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2075/92 členské štáty musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami spoločenstva o nespracovanom tabaku; keďže však kontrolné opatrenia musia spĺňať určité požiadavky, aby sa zabezpečilo, že ich aplikácia je úplne jednotná vo všetkých členských štátoch založená na zjednotenej administratíve a kontrolnom systéme stanovenom v nariadení Rady (EHS) č. 3508/92 z 27. novembra 1992, ktorým sa zakladá zjednotená administratíva a kontrolný systém pre určité schémy pomoci spoločenstva [8] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 820/97 [9] a v nariadení Komisie (EHS) č. 3887/92 z 23. decembra 1992, ktoré ukladá podrobné pravidlá pre vykonávanie zjednotenej administratívy a kontrolného systému pre určité schémy pomoci spoločenstva [10] naposledy menené a doplnené nariadením (ES) č. 1078/98 [11];

keďže v niekoľkých členských štátoch sa kontroly vykonávajú na mieste dodania tabaku a nie na mieste jeho spracovania; keďže takéto kontroly sa považujú za neprimerané; keďže by sa mali určiť miesta, kam sa tabak musí dodať a kde by sa mali uskutočniť kontroly;

keďže sa dodržiavanie ustanovení o pomoci spoločenstva musí účinne monitorovať; keďže by sa v tejto súvislosti mali stanoviť podrobné kritériá a technické pravidlá pre uskutočnenie administratívnych kontrol a kontrol priamo na mieste; keďže by sa vzhľadom na skúsenosti získané pri vykonávaní kontrol priamo na mieste mal určiť minimálny počet inšpekcií použijúc rizikovú analýzu a tieto faktory, ktoré sa majú zohľadniť, by sa mali špecifikovať;

keďže v súlade s bodmi a) a c) článku 5 nariadenia (EHS) č. 2075/92 udelenie prémie podlieha podmienke, aby listový tabak pochádzal zo špecifikovanej pestovateľskej oblasti a bol dodaný na základe pestovateľskej zmluvy; keďže tieto podmienky je možné ľahko obísť, ak neexistuje kontrola na overenie, či sa v oblasti uvedenej na zmluve skutočne vypestovala uvedená odroda; keďže sa musí stanoviť minimálny počet kontrol uskutočnených členskými štátmi v obrábaných oblastiach a musia sa stanoviť dôsledky po zistení nezrovnalostí; keďže pri súčasnom splnení princípu úmernosti musia byť tieto dôsledky dostatočne odrádzajúce, aby sa zabránilo nepravdivým vyhláseniam;

keďže vzhľadom na ochranu proti podvodom musí byť listový tabak pod dohľadom od momentu, keď ho výrobca doručí do podniku prvotného spracovania; keďže tabak musí zostať pod dohľadom až do spracovania a trhovej prípravy; keďže je tiež potrebné skontrolovať akýkoľvek listový tabak dovezený z tretích krajín, ktorý prechádza prvotným spracovaním a trhovou úpravou v podniku, ktorý tiež spracováva listový tabak, ktorého pôvod je v spoločenstve;

keďže údaje a dokumenty o spracovateľoch a pestovateľoch musia byť prístupné v použiteľnej forme, aby bolo možné uskutočniť kontroly;

keďže by sa mali stanoviť dôsledky akýchkoľvek zistených nepravidelností; keďže takéto dôsledky musia mať dostatočne odstrašujúci charakter, aby sa zabránilo nelegálnemu použitiu pomoci spoločenstva pri splnení princípu úmernosti;

keďže opatrenia určené týmto nariadením sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre tabak,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

Definície

Článok 1

Pre účely tohto nariadenia:

- "dodávka" znamená akúkoľvek operáciu, ktorá sa uskutočňuje v daný deň, keď pestovateľ odovzdá nespracovaný tabak spracovateľskému podniku podľa pestovateľskej zmluvy,

- "skupina pestovateľov" znamená skupinu pestovateľov uznanú podľa článku 4,

- "dočasný prevod" znamená prevod množstiev uvedených na prehľadoch pestovateľských kvót na maximálne obdobie jedného roka, ktoré sa nemôže obnoviť počas trojročného obdobia pridelenia kvóty,

- "trvalý prevod" znamená prevod množstiev zapísaných na prehľadoch pestovateľských kvót na obdobie nie dlhšie ako jeden rok počas trojročného obdobia pridelenia kvóty,

- "prvý nákupca" znamená podnik zodpovedný za prvotné spracovanie, ktorý prvý podpíše pestovateľskú zmluvu,

- "šarža" znamená časť tabaku alebo všetok tabak, z ktorého sa dodávka pestovateľa skladá, rozdelená tak, aby tvorila jednu alebo viacero oddelených častí podľa stupňa kvality bez ohľadu na to, či boli odovzdané oddelene alebo nie, pričom majú jasne definovanú váhu a obsah vlhkosti a sú očíslované, aby bolo možné identifikovať nákupnú cenu a jednotlivého pestovateľa,

- "kontrolný certifikát" znamená dokument, ktorý vydal príslušný kontrolný orgán dosvedčujúci, že dané množstvo príslušného tabaku prevzal prvý spracovateľ, že toto množstvo bolo dodané podľa prehľadu o kvótach pridelených pestovateľom a že operácie boli uskutočnené v súlade s pravidlami.

HLAVA II

Pestovateľské skupiny

KAPITOLA I

Uznanie

Článok 2

1. Členské štáty uznajú pestovateľské skupiny na základe žiadosti od nich.

2. Pestovateľské skupiny nemôžu uskutočniť prvé spracovanie tabaku.

3. Pestovatelia tabaku nemôžu patriť do viac ako jednej skupiny.

Článok 3

1. Pestovateľské skupiny musia splniť nasledujúce požiadavky:

a) vznikajú z iniciatívy svojich členov;

b) sú založené s cieľom kolektívne upraviť pestovateľskú výrobu členov pestovateľov, aby sa splnili požiadavky trhu;

c) schvália a zabezpečia, aby členovia uplatňovali jednotné pravidlá pre pestovateľskú výrobu a umiestňovanie pestovateľskej výroby na trhu, najmä pokiaľ ide pestovateľskú kvalitu a použitie pestovateľských praktík a keď je to potrebné, nakupujú semená, hnojivá a iné pestovateľské prostriedky;

d) svoju činnosť uskutočňujú podľa stanov združenia, ktoré obmedzujú ich činnosti výhradne na nespracovaný tabak. Podľa týchto stanov členovia – pestovatelia sú minimálne povinní:

- umiestniť na trh celú pestovateľskú výrobu, ktorá bol plánovaná na obchodovanie prostredníctvom skupiny,

- vyhovieť jednotným pestovateľským pravidlám;

e) musia mať výkaz kvót týkajúci sa množstva vyjadreného v tonách rovnaký alebo väčší ako je percento uvedené v prílohe I zaručenej hranice pre členský štát, v ktorom je skupina založená.

Členské štáty môžu stanoviť vyššie percento a uložiť minimálne podmienky týkajúce sa počtu pestovateľov;

f) stanovy združenia obsahujú ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že ak členovia skupiny chcú svoje členstvo zrušiť, môžu tak urobiť:

- ak boli členmi skupiny minimálne jeden rok po jej uznaní,

a

- za podmienky, že skupinu najneskôr do 31. októbra písomne upovedomia o svojom odstúpení s účinnosťou od nasledujúcej úrody. Tieto ustanovenia platia bez dopadu na národné zákony alebo nariadenia vypracované na ochranu skupiny alebo v špeciálnych prípadoch jej veriteľov proti finančným dôsledkom, ktoré by mohli vzniknúť po odstúpení člena alebo na zabránenie odstúpenia člena v priebehu finančného roka;

g) forma, v akej sú skupiny založené a aj celkový rozsah ich činností musia vylúčiť akékoľvek diskriminovanie, ktoré je v rozpore s pôsobením spoločného trhu a dosiahnutím všeobecných cieľov Zmluvy, najmä akékoľvek diskriminovanie spojené s národnosťou alebo miestom firmy:

- pestovateľov alebo skupín, ktoré by sa chceli stať členmi,

alebo

- ich ekonomických partnerov;

h) majú právnu subjektivitu alebo dostatočnú právnu spôsobilosť, aby mohli uplatňovať práva a podliehať povinnostiam v súlade s národným zákonom;

i) vedú účty, ktoré umožnia príslušnému úradu vykonať úplnú inšpekciu použitia špecifickej pomoci skupinou;

j) nemajú dominantné postavenie v spoločenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie cieľov uložených v článku 38 Zmluvy;

k) ich stanovy združenia navyše stanovujú, že ich členovia musia povinne dodržiavať podmienky uvedené v pododsekoch c) a d) minimálne od dátumu:

- keď uznanie nadobudlo účinnosť

alebo

- keď sa stali členmi, ak je tento dátum neskorší ako dátum uznania.

2. Obchodovanie prostredníctvom skupiny v zmysle odseku 1 písm. d) sa dotýka minimálne nasledujúcich operácií:

- uzavretie pestovateľských zmlúv skupinou v jej vlastnom mene alebo v mene skupiny o celej pestovateľskej výrobe členov skupiny,

- dodávka celej pestovateľskej výroby členov skupiny pripravená v súlade s bežnými normami na dodávku spracovateľom.

Článok 4

1. Členské štáty sú príslušné uznať pestovateľské skupiny, ktoré majú registrované sídlo na ich území.

2. Členské štáty rozhodujú o žiadostiach o uznanie do 60 dní po dátume predloženia žiadosti za podmienky, že sú splnené požiadavky článku 3.

3. Členské štáty stanovujú dátum, kedy uznanie nadobudne účinnosť. Takýto dátum nemôže predchádzať dátumu, kedy skupina v skutočnosti začína pôsobiť.

Článok 5

1. Všetky pestovateľské skupiny ročne pred 15. novembrom aktualizujú informácie relevantné pre uznanie a upovedomia členský štát o akejkoľvek zmene prijatej od predchádzajúceho obdobia.

2. Pestovateľské skupiny, ktoré spĺňajú podmienky uznania k 15. novembru, môžu byť naďalej uznané z hľadiska úrody nasledujúceho roka.

3. Pestovateľské skupiny, ktoré nespĺňajú podmienky uznania k 15. novembru, môžu pred konečným dátumom pre uzavretie pestovateľských zmlúv, o ktorých hovorí článok 10 ods. 1, požiadať o uznanie v súlade s článkom 4, aby boli naďalej uznané vzhľadom na tohtoročnú úrodu.

KAPITOLA II

Odobratie uznania

Článok 6

1. Uznanie pestovateľskej skupiny príslušný členský štát odoberie, ak:

a) špecifická pomoc sa používa na účely iné, ako sú stanovené v článku 40 ods. 2;

b) podmienky uznania už viac nie sú splnené;

c) uznanie je založené na chybnej informácii;

d) skupina získala uznanie neplatnými prostriedkami;

e) Komisia rozhodne, že článok 85 ods. 1 Zmluvy platí na dohody, rozhodnutia a dohodnuté praktiky;

f) platia ustanovenia článku 51.

2. Členský štát odoberie uznanie s účinnosťou odo dňa, keď už nie sú viac splnené podmienky pre uznanie bez porušenia článku 5 ods. 2 a 3.

Pomoc vyplatená po tomto dátume sa vymáha späť spolu s úrokmi od dátumu vyplatenia pomoci k dátumu jej spätného získania. Platí úroková sadzba platná pre podobné operácie vymáhania podľa národných zákonov.

3. V prípadoch, keď uznanie bolo odobraté dôsledkom vážnych porušení, pomoc, ktorá sa bude vymáhať, sa zvýši o 30 %.

V takýchto prípadoch a v prípadoch, keď platil článok 51, nie je možné uznanie obnoviť do 12 mesiacov po dátume odobratia.

4. Po odobratí uznania pestovateľská skupina musí znova požiadať o uznanie.

HLAVA III

Prví spracovávatelia

Článok 7

1. Členský štát, na území ktorého je umiestnený prvý spracovateľ, je zodpovedný za schválenie prvých spracovateľov oprávnených podpísať pestovateľské zmluvy.

2. Príslušný členský štát rozhoduje o žiadosti o schválenie v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2075/92 a ostatnými podmienkami, ktoré sám uložil, do 60 dní po dátume predloženia žiadosti a stanoví dátum, kedy schválenie nadobudne účinnosť, ak je žiadosť prijatá. Schválenie prvého spracovateľa nesmie predchádzať dátumu predloženia žiadosti.

3. Schválenie prvého spracovateľa členský štát odvolá s účinnosťou od nasledujúcej úrody po dátume, kedy jedna alebo viacero podmienok schválenia nie je splnená alebo v prípadoch stanovených v článku 53.

HLAVA IV

Systém prémií

KAPITOLA I

Pestovateľské oblasti

Článok 8

Pre všetky skupiny odrôd sa stanovujú pestovateľské oblasti stanovené v článku 5 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2075/92, ako sú uvedené v prílohe II k tomuto dokumentu.

Členské štáty môžu špecifikovať viacero obmedzených pestovateľských oblastí, najmä v záujme kvality. Obmedzené pestovateľské oblasti nemôžu prekročiť oblasť administratívnej jednotky alebo, v prípade Francúzska, kantónu.

KAPITOLA II

Pestovateľské zmluvy

Článok 9

1. Pestovateľské zmluvy, o ktorých hovorí článok 5 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2075/92, sa uzatvárajú medzi prvým spracovateľom na jednej strane a skupinou pestovateľov alebo individuálnym pestovateľom, ktorý nepatrí do tejto skupiny, na strane druhej.

2. Pestovateľské zmluvy sa uzatvárajú podľa skupiny odrôd. Zaväzujú prvého spracovateľa odobrať dodávku daného množstva listového tabaku, ako je stanovené v zmluve a individuálneho pestovateľa, ktorý nie je členom skupiny ani pestovateľskej skupiny, dodať príslušné množstvo prvému spracovateľovi do takého rozsahu, ktorý im umožňuje ich skutočná pestovateľská výroba.

3. Pestovateľské zmluvy musia zahrňovať minimálne nasledujúce údaje:

a) zmluvné strany;

b) odkaz na prehľad kvót pestovateľa;

c) skupinu odrôd tabaku, na ktoré sa zmluva vzťahuje a prípadne druh tabaku;

d) maximálne množstvo, ktoré sa má dodať;

e) presnú lokalitu, kde sa tabak pestuje (pestovateľská oblasť, ako stanovuje článok 1, provincia, okres, identifikačné číslo parcely podľa zjednoteného kontrolného systému uvedeného v článku 43);

f) veľkosť príslušnej parcely okrem ciest a ohradených pozemkov;

g) nákupnú cenu podľa stupňa kvality okrem prémie, servisných poplatkov a daní;

h) minimálne kvalitatívne požiadavky podľa stupňa kvality s minimálne tromi stupňami a záväzok pestovateľa dodať spracovateľovi nespracovaný tabak spĺňajúci minimálne tieto požiadavky kvality;

i) záväzok prvého spracovateľa zaplatiť pestovateľovi cenu podľa stupňa kvality;

j) časový limit na platbu nákupnej ceny, ktorý nemôže prekročiť 30 dní po dátume dodávky;

k) klauzulu zabezpečujúcu aukčný predaj zmluvy, ak sa príslušný členský štát rozhodne aplikovať článok 12.

Ak sa členský štát rozhodol vyplatiť prémie pestovateľov prostredníctvom prvého spracovateľa v súlade s druhou zarážkou článku 6 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2075/92, pestovateľská zmluva musí tiež zahrňovať záväzok spracovateľa, že pestovateľovi okrem ceny zaplatí aj čiastku rovnú prémii za množstvo, na ktoré sa vzťahuje daná zmluva a ktoré bolo v skutočnosti dodané.

4. Zmluvy sú platné iba na jednu úrodu.

5. Podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2075/92 strany pestovateľskej zmluvy môžu prostredníctvom písomnej zmeny a doplnku zvýšiť množstvá, ktoré sú pôvodne určené v zmluve, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) zmena a doplnok určuje nadbytok pestovateľa pre každú skupinu odrôd na miestach a z úrod, na ktoré sa vzťahuje zmluva až do maxima 10 % kvóty pridelenej danému pestovateľovi pre danú úrodu;

b) zmena a doplnok sa musí predložiť na registráciu príslušnému úradu nie neskôr ako na desiaty deň nasledujúci po dni uvedenom v článku 16(1) tohto nariadenia.

Zmenu a doplnok stanovenú v prvom pododseku zaregistruje príslušný úrad, keď sa overí, že pestovateľ neprenáša nadbytky z predchádzajúcej úrody.

Článok 10

1. Pestovateľské zmluvy sa uzatvárajú, s výnimkou prípadov vyššej moci, do 30. mája roka úrody.

2. S výnimkou prípadov vyššej moci sa uzavreté pestovateľské zmluvy musia predložiť na registráciu príslušnému orgánu nie neskôr ako 10 dní po termíne určenom na ich uzavretie.

3. Ak je obdobie na uzavretie zmlúv stanovené v odseku 1 alebo obdobie na predloženie pestovateľských zmlúv stanovené v odseku 2 prekročené o maximum 15 dní, prémia, ktorá sa má uhradiť, sa znižuje o 20 %.

4. Príslušným orgánom je orgán členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje spracovanie. Ak sa má spracovanie uskutočniť v členskom štáte inom ako v tom, kde sa tabak vypestoval, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť spracovanie, okamžite pošle kópiu zaregistrovanej zmluvy príslušnému orgánu členského štátu pestovateľa.

Ak tento orgán sám neuskutoční kontrolu prémiového systému, zašle kópiu zaregistrovanej zmluvy kontrolnej agentúre.

Článok 11

Ak pestovateľská zmluva je uzavretá medzi spracovateľom a skupinou pestovateľov, dopĺňa sa o zoznam mien príslušných pestovateľov, ich oblastí v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. e) a f) a podrobností o ich kvótach.

Článok 12

1. Členské štáty prijmú do 31. januára roku úrody rozhodnutie, či budú aplikovať aukčnú schému pestovateľských zmlúv, ktorá sa dotýka všetkých zmlúv podpísaných na ich území.

2. Aukčné schémy pre pestovateľské zmluvy požadujú, aby v zmluvách bola začlenená klauzula, ako stanovuje článok 9 ods. 1, podľa ktorej pestovatelia môžu nahradiť prvého nákupcu iným prvým spracovateľom nie neskôr ako 20 dní pred dátumom, kedy začína dodávka tabaku.

Takéto nahradenie sa môže uskutočniť, ak prvý spracovateľ, ktorý o sebe vyhlásil, že je plne schopný prevziať zmluvu, poskytne jednu alebo viac formálnych ponúk. Nové ceny vylúčiac prémie a akékoľvek servisné poplatky a dane musia byť minimálne o 10 % vyššie ako ceny uvedené na zmluve.

3. Pestovatelia, ktorí obdržali formálne ponuky, doporučeným listom informujú prvého nákupcu o nových cenách vylúčiac prémie, akékoľvek servisné poplatky a dane.

4. Prví nákupcovia sa nenahrádzajú v zmluve, ak pestovateľa informujú do siedmich dní po obdržaní doporučeného listu, o ktorom hovorí odsek 3, že prijímajú nové ceny vyplývajúce z aukčného postupu. Prví kupci, ktorí neprijmú nové ceny alebo neodpovedia v danom časovom limite, sa nahradia v zmluve prvým spracovateľom, ktorý pestovateľovi formálne ponúkol najvyššiu cenu.

5. Pestovatelia informujú prvého kupujúceho a členský štát o tomto nahradení pred dátumom, kedy má začať dodávka tabaku a členskému štátu zašlú aktualizovanú kópiu originálnej zmluvy spolupodpísanej príslušnými stranami.

6. Ak tabak vypestovaný v jednom členskom štáte je spracovaný v inom členskom štáte, aukčná schéma pre pestovateľské zmluvy platí na základe ustanovení prijatých členským štátom pestovateľa.

KAPITOLA III

Minimálne požiadavky kvality

Článok 13

Tabak dodaný spracovateľom musí byť správnej, primeranej a predajnej kvality a nesmie mať žiadne vlastnosti uvedené v prílohe III. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na prísnejších požiadavkách kvality.

Článok 14

Členské štáty môžu stanoviť, že spory týkajúce sa kvality tabaku dodaného prvému spracovateľovi, sa predložia arbitrážnemu orgánu. Členské štáty uložia pravidlá pre členstvo a postupy prijímania rozhodnutí takýchto orgánov; tieto orgány musia zahrňovať jedného alebo viacerých predstaviteľov pestovateľov a spracovateľov v rovnakom počte.

KAPITOLA IV

Vyplácanie prémií a záloh

Článok 15

1. Podrobné pravidlá pre rozpis prémie stanovenej v článku 4 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2075/92, minimálny vzťah medzi premennou časťou a prémiou a spôsob výpočtu premennej časti prémie sú také, ako je uvedené v prílohe V tohto nariadenia. Členské štáty môžu zvýšiť pomer medzi premennou časťou a prémiou až o maximum 45 %.

2. Pevná časť prémie, ktorá sa má vyplatiť buď skupinám pestovateľov na distribúciu pre každého člena skupiny v plnej čiastke, alebo jednotlivým pestovateľom, ktorí nie sú členmi skupiny a množstvo, ktoré sa má započítať voči výkazu o pestovateľských kvótach príslušnej strany, sa vypočítajú na základe váhy listového tabaku skupiny príslušných odrôd, ktoré vyhovujú minimálnej kvalite požadovanej prvým spracovateľom a ktorú prevzal prvý spracovateľ.

Ak sa obsah vlhkosti líši od úrovne stanovene v prílohe IV pre príslušnú odrodu, váha sa upravuje pre každé percento rozdielu až do maxima 4 % vlhkosti.

3. Metódy pre určenie obsahu vlhkosti, úrovne a početnosť odoberania vzoriek a spôsob výpočtu prepočítanej váhy sú také, ako je uvedené v prílohe VI.

4. Premenná časť prémie, ktorá sa má vyplatiť skupinám spracovateľov na redistribúciu v plnej čiastke pre všetkých členov, sa vypočíta pre každú dodanú šaržu na základe nákupnej ceny zaplatenej za každú šaržu prvým spracovateľom.

Článok 16

1. Okrem prípadov vyššej moci musia pestovatelia doručiť svoju celú produkciu prvému spracovateľovi do 30. apríla roku nasledujúceho po roku zberu úrody, ak ide o odrody VI, VII a VIII a do 15. apríla roku nasledujúcom po roku zberu úrody pre ostatné skupiny odrôd, pričom pri nedodržaní tohto termínu stratia nárok na prémiu.

Dodávka sa musí dodať buď priamo na miesto, kde sa tabak spracuje, alebo, ak tak členský štát nariadi, do schváleného nákupného centra. Príslušný kontrolný orgán schváli takéto nákupné centrá, ktoré musia mať primerané zariadenia, váhy a priestory.

2. Každý pestovateľ do 10. mája písomne upovedomí príslušný kontrolný orgán o odrodách VI, VII a VIII a do 25. apríla o ostatných odrodách všetkých množstiev listového tabaku nedodaných prvému spracovateľovi do dátumov určených v odseku 1 a uvedú súčasne miesto, kde je tabak uskladnený. Príslušný orgán prijme potrebné kroky, aby zabezpečil, že žiaden tabak, ktorý nebol dodaný prvému spracovateľovi do dátumov určených v odseku 1, nie je potom deklarovaný ako časť nasledujúcej úrody.

Článok 17

Jednotliví pestovatelia, ktorí nie sú členmi skupiny, môžu dodať tabak danej skupiny odrôd z tej istej úrody iba jedinému spracovateľovi.

Článok 18

1. Príslušný orgán členského štátu zaplatí:

- pevnú časť prémie skupine pestovateľov alebo individuálnemu pestovateľovi, ktorí nie je členom skupiny,

- premennú časť prémie a špecifickú pomoc skupine pestovateľov,

na základe kontrolného certifikátu vydaného príslušným orgánom, ktorým sa dosvedčuje, že tabak bol doručený a na základe dôkazu, že nákupná cena uvedená v článku 9 ods. 3 písm. i) bola zaplatená.

2. Členské štáty musia pestovateľom zaplatiť pevnú časť prémie a špecifickej pomoci do 30 dní po dátume predloženia dokumentov požadovaných v odseku 1.

Premenná časť prémie sa skupine pestovateľov musí vyplatiť do 30 dní po dátume predloženia dokumentov uvádzaných v odseku 1 a deklarácie vydanej príslušnou skupinou potvrdzujúcej, že dodávky všetkých skupín odrôd boli ukončené.

3. Pestovateľské skupiny zaplatia pevnú a premennú časť prémie svojim členom bankovým alebo poštovým prevodom do 30 dní po dátume, kedy obdržia príslušnú čiastku.

4. Platbu skupinám pestovateľov rovnú čiastkam uvedeným v odsekoch 1 a 2 a platbu nákupnej ceny môžu spracovatelia uhradiť pestovateľom iba bankovým alebo poštovým prevodom na jednorazový účet, ktorý v prípade skupiny pestovateľov musí byť spojený s platbami jednotlivým členom skupiny.

5. Bez ohľadu na odsek 1 sa dôkaz o platbe nákupnej ceny, ktorá sa uvádza v článku 9 ods. 3 písm. i), nevyžaduje, pokiaľ sa preukáže, že prvý spracovateľ, ktorý podpísal zmluvu, je predmetom konkurzného konania alebo podobného konania, alebo bol legálne ohlásiť bankrot.

Článok 19

1. Členské štáty uplatňujú systém záloh na prémie pre pestovateľov v súlade s odsekmi 2 až 8.

2. Záloha, o ktorej hovorí odsek 1, sa vyplatí na žiadosť pestovateľa na základe vyhlásenia o oprávnenosti na zálohu vypracovaného príslušným kontrolným orgánom.

3. Žiadosť o zálohu musia doplňovať nasledujúce dokumenty, okrem prípadu, keď členský štát stanoví inak na základe toho, že už ich má k dispozícii:

a) kópia pestovateľskej zmluvy uzavretej pestovateľom vydanej na jeho meno;

b) kópia výkazu o kvótach vydaného pestovateľovi a pokrytého spomenutou pestovateľskou zmluvou;

c) písomné vyhlásenie od príslušného pestovateľa, kde špecifikuje množstvá tabaku, ktoré je schopný dodať počas aktuálnej úrody.

4. Vyhlásenie, na ktoré poukazuje odsek 2, vydá kontrolný orgán, keď sú overené dokumenty uvedené v odseku 3 a písomná deklarácia predložená pestovateľom je podložená.

5. Zálohová platba pestovateľovi, maximálna čiastka ktorej je 50 % splatnej prémie, podlieha podaniu záruky rovnej čiastke zálohy plus 15 %.

Záloha sa vypláca po 16. októbri roku úrody a musí sa splatiť do 30 dní po predložení žiadosti uvedenej v odseku 2 a dôkazu, že záruka bola zložená okrem prípadu, keď žiadosť je predložená pred 16. septembrom. V takomto prípade sa toto obdobie predlžuje na 60 dní.

6. Ak sa skupine pestovateľov udelí záloha, ale nebola ešte vyplatená členom majúcim na ňu nárok, ani nebola uhradená členskému štátu do 30 dní po obdržaní, z disponibilnej čiastky sa platia úroky pri sadzbe, ktorú určí členský štát. Úroky sa vypočítavajú po dátume, keď bola záloha prijatá a zaknihovaná v Európskom poľnohospodárskom usmerňovacom a záručnom fonde (EPUZF).

7. Vyplatená záloha sa odpočítava od prémie splatnej pestovateľovi podľa článku 18 ods. 1 počnúc prvou uskutočnenou dodávkou.

Podané záruky sa uvoľnia, keď sa predloží kontrolný certifikát na množstvo príslušného tabaku a dôkaz, že čiastka rovná prémii sa splatila pestovateľom, ktorí majú na ňu nárok. Členské štáty zavedú akékoľvek ďalšie podmienky, najmä týkajúce sa období dodávok tabaku alebo minimálnych množstiev, na ktoré sa môže vystaviť kontrolný certifikát. Ak je už vyplatených 50 % splatnej prémie, uvoľní sa 50 % záruky. Podaná záruka sa uvoľní, keď je už celá zaplatená záloha odpočítaná od splatných prémií.

8. Ak pestovatelia (okrem prípadov vyššej moci) nedodajú dodávky umožňujúce plné odpočítanie zo zálohy vyplatenej z prémií splatných v rámci časového obdobia uvedeného v článku 16 ods. 1, podaná záruka prepadá pri sadzbe rovnej čiastke zálohy, ktorá sa nezískala späť.

9. Členské štáty stanovujú iné ďalšie podmienky platné pre udeľovanie záloh, najmä konečný dátum pre podanie žiadostí. Pestovatelia nemôžu podať žiadosť o zálohu, keď už začali dodávať dodávky.

Článok 20

1. Pre úrody rokov 1999 a 2000 môžu členské štáty vyplatiť pestovateľom prémie prostredníctvom prvotných spracovateľov. V takýchto prípadoch príslušný orgán členského štátu vypláca spracovateľom:

- pevnú časť prémie pre skupiny pestovateľov a individuálnych pestovateľov, ktorí nie sú členmi skupiny,

- premennú časť prémie a špecifickú pomoc pre skupiny pestovateľov,

na základe kontrolného certifikátu a dôkazu, že nákupná cena, o ktorej hovorí článok 9 ods. 3 písm. i), bola zaplatená.

2. Členský štát zaplatí prémiu prvotnému spracovateľovi v rámci nasledujúcich časových limitov:

a) pevnú časť prémie a špecifickú pomoc do 30 dní po dátume predloženia dokumentov stanovených v odseku 1;

b) premennú časť prémie do 30 dní po dátume predloženia vyhlásenia, ktoré vydá príslušná pestovateľská skupina a dokumentov stanovených v odseku 1.

3. Prvotný spracovateľ zaplatí pevnú časť prémie a prípadne premennú časť prémie a špecifickú pomoc príslušnému pestovateľovi do 10 dní po dátume, kedy obdrží dané čiastky.

4. Platba čiastok uvedených v odseku 1 sa môže uskutočniť iba prostredníctvom bankového alebo poštového prevodu na jednorázový účet, ktorý v prípade skupín pestovateľov musí byť spojený s platbou individuálnym členom skupiny pestovateľov.

Článok 21

1. Prémie spláca alebo dáva ako zálohu členský štát, v ktorom sa tabak vypestoval. Splácajú sa pestovateľovi v mene členského štátu, v ktorom sa tabak vypestoval.

2. Ak sa tabak spracováva v členskom štáte inom, ako je ten, v ktorom sa vypestoval, spracovateľský členský štát po uskutočnení potrebných kontrol poskytne členskému štátu pestovateľa všetky potrebné informácie, aby mu umožnil vyplatiť prémiu alebo uvoľniť záruku.

HLAVA V

Pestovateľské kvóty

KAPITOLA I

Prideľovanie kvót

Článok 22

1. Členské štáty prideľujú pestovateľské kvóty pre všetky skupiny odrôd na obdobie troch po sebe nasledujúcich úrod v rámci limitu zaručených hraníc stanovených podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2075/92 individuálnym pestovateľom, ktorí nie sú členmi pestovateľskej skupiny a pestovateľským skupinám úmerne podľa priemerného množstva tabaku dodaného na spracovanie individuálnym pestovateľom alebo všetkými členmi pestovateľskej skupiny počas obdobia troch rokov, ktoré predchádzali poslednej úrode.

2. Členské štáty môžu prideliť pestovateľské kvóty buď priamo medzi jednotlivých pestovateľov, ktorí nie sú členmi pestovateľskej skupiny a pestovateľské skupiny, alebo požadovať od individuálnych pestovateľov, ktorí nie sú členmi pestovateľskej skupiny a pestovateľských skupín, aby predložili žiadosť o pestovateľské kvóty.

3. Členské štáty vydávajú prehľady o kvótach individuálnym pestovateľom, ktorí nie sú členmi pestovateľskej skupiny a pestovateľským skupinám najneskôr do 31. januára roku úrody.

Článok 23

Pridelenie pestovateľskej kvóty neovplyvňuje pridelenie kvót na nasledujúce roky.

Článok 24

1. Kvóty pre všetkých pestovateľov sú rovné priemernému množstvu, ktoré jednotliví pestovatelia dosahujú, ako percento celkových priemerných množstiev vypočítaných v súlade s článkom 9 nariadenia (EHS) č. 2075/92 a v súlade s článkami 22 a 25 tohto nariadenia ako percento, ktoré sa aplikuje na špecifickú záručnú hranicu členského štátu pre danú skupinu odrôd.

2. V prípade pestovateľských skupín ktorýkoľvek člen, ktorý odchádza zo skupiny, si zachováva nárok na vlastnú kvótu, ako je vypočítaná podľa odseku 1.

3. Pestovateľské kvóty pestovateľov, ktorí tabak začali pestovať nanovo, alebo ktorí zvýšili svoje kvóty podľa článku 29 ods. 3, sa musia vypočítať nasledovne:

- pre úrody nasledujúce po pridelení kvót podľa článku 29 ods. 3 a až do najbližšej distribúcie trojročných pestovateľských kvót zostávajú upravené kvóty nezmenené,

- keď sú kvóty pridelené, pestovatelia obdržia pestovateľskú kvótu v súlade s odsekom 1.

4. Pestovatelia, ktorí zvýšili svoje kvóty ako výsledok dočasného prevodu, získavajú, keď budú kvóty pridelené, pestovateľskú kvótu úmernú k priemernému množstvu dodaného tabaku vylúčiac pestovateľské kvóty ovplyvnené prevodom.

5. Pestovatelia, ktorí zvýšili svoje kvóty ako dôsledok permanentného prevodu, získavajú, keď budú kvóty rozdelené, pestovateľskú kvótu úmerne podľa priemerného množstva dodaného tabaku vrátane pestovateľských kvót ovplyvnených prevodom.

6. Percentá pestovateľov sa vyjadrujú na minimálne štyri desatinné miesta. Kvóty sa stanovujú v kilogramoch.

Článok 25

1. Pre účely výpočtu priemerných množstiev dodaných na spracovanie sa všetok tabak z danej úrody považuje za dodaný počas kalendárneho roka danej úrody. Avšak množstvá tabaku dodaného na spracovanie na základe článku 9 ods. 5 sa považujú za dodané počas roka úrody, kedy mali nárok na prémiu. Do úvahy sa berie iba tabak skutočne dodaný a vedúci k nároku na prémiu.

2. Množstvá tabaku dodaného pestovateľmi umiestnenými mimo pestovateľských oblastí uznaných v súlade s článkom 5 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2075/92 sa neberú do úvahy pri výpočte, o ktorom hovorí odsek 1.

Článok 26

1. Ak tabak vypestovaný v jednom členskom štáte sa spracováva v inom členskom štáte, kvóty sa prideľujú v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

2. Spracovateľský štát upovedomí členský štát pestovateľa pre každého pestovateľa a skupinu odrôd o množstvách nespracovaného tabaku od pestovateľského členského štátu dodaného na spracovanie počas referenčných rokov, ktoré sa použijú na výpočet pestovateľských kvót podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92.

3. Táto informácia sa postupuje nie neskôr ako do 15. novembra roku predchádzajúcej úrody, o ktorú ide.

4. Pestovateľský členský štát prideľuje zodpovedajúce množstvo svojho špecifického zaručeného hraničného množstva pestovateľom, ktorí dodali tabak spracovateľom umiestneným v inom členskom štáte počas referenčných rokov, na ktoré sa odvoláva odsek 2.

Keď sú pestovateľské kvóty pridelené, pestovatelia, ktorí dodali tabak spracovateľom umiestneným v inom členskom štáte počas referenčných rokov, sa posudzujú rovnako ako pestovatelia, ktorí dodali svoju úrodu spracovateľovi umiestnenému v ich členskom štáte.

KAPITOLA II

Prehľad kvót

Článok 27

1. Členské štáty vydávajú pestovateľom umiestneným v pestovateľskej oblasti uznanej v súlade s článkom 5 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2075/92 prehľady pestovateľských kvót pre každú skupinu odrôd v rámci limitu svojich zaručených hraníc.

Prehľady pestovateľských kvót uvádzajú najmä majiteľa certifikátu, skupinu odrôd a množstvo tabaku, pre ktoré sú platné.

2. Členské štáty stanovujú postup na vydanie prehľadov pestovateľských kvót a prijímajú opatrenia, aby zabránili podvodom v súlade s článkom 17 nariadenia (EHS) č. 2075/92.

3. Členské štáty môžu uložiť minimálne množstvá pre vydanie prehľadov pestovateľských kvót. Takéto množstvá nemôžu prekročiť 500 kg.

4. Ak pestovatelia môžu dokázať, že jedna z úrod v referenčnom období bola abnormálne malá dôsledkom mimoriadnych okolností, členský štát na požiadanie príslušnej strany určí, aké množstvo sa zoberie do úvahy pre túto úrodu pri stanovovaní kvót; množstvo takto stanovené nemôže prekročiť množstvá udané na prehľadoch kvót pridelených pestovateľovi pre danú úrodu.

KAPITOLA III

Zmena a doplnok záručnej hranice

Článok 28

1. Ak záručná hranica stanovená pre skupinu odrôd pre určitú úrodu a určitý členský štát je vyššia ako záručná hranica pre predchádzajúcu úrodu, množstvo, ktoré prevyšuje záručnú hranicu, sa rozdeľuje podľa objektívnych a dôkladných kritérií, ktoré prijme a zverejní členský štát.

Členské štáty môžu najmä stanoviť, že dodatočné množstvá sa majú prideliť prioritne pestovateľom:

a) ktorých množstvo pokryté ich prehľadom kvót bolo znížené vo vzťahu k predchádzajúcej úrode pre inú skupinu odrôd;

b) ktorí môžu podstatne racionalizovať svoju výrobu tabaku príslušnej skupiny odrôd, ak dostanú dodatočné množstvo.

2. Ak zaručená hranica stanovená pre skupinu odrôd pre danú úrodu a daný členský štát je nižšia ako zaručená hranica platná pre predchádzajúcu úrodu, takéto zníženie sa rozdeľuje medzi pestovateľov úmerne k priemernému množstvu tabaku dodaného na spracovanie každým individuálnym pestovateľ počas troch rokov, ktoré predchádzali poslednej úrode bez dopadu na zavedenie kvóty programu spätného odkúpenia, ako stanovuje článok 14 nariadenia (EHS) č. 2075/92.

KAPITOLA IV

Rezervy národných kvót

Článok 29

1. Aby sa pestovatelia podporili pri ich prechode k inej plodine a reštrukturalizácii ich majetkov, členské štáty založia rezervy národných kvót pre každú skupinu odrôd každej úrody.

2. Takáto rezerva sa skladá z kvót uvoľnených lineárnou redukciou vo všetkých kvótach pridelených individuálnym pestovateľom a pestovateľským skupinám a sú stanovené na 0,5 % až 2 % zaručenej hranice stanovenej každoročne pre tú istú skupinu odrôd.

Okrem toho členské štáty môžu využiť:

- lineárnu redukciu stanovenú každým členským štátom až na 2 % množstiev zapísaných na prehľadoch pestovateľských kvót, ktoré sa previedli permanentne,

a/alebo

- pestovateľské kvóty, na ktoré sa nevzťahuje pestovateľská zmluva od dátumu uzavretia takýchto zmlúv.

3. Národná rezerva sa rozdeľuje v súlade s kapitolou I tejto hlavy a pestovateľskými oblasťami uznanými v súlade s článkom 5 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2075/92, medzi pestovateľov alebo tých, ktorí sa chcú stať pestovateľmi, na základe objektívnych kritérií stanovených každým členským štátom.

KAPITOLA V

Prevod kvót

Článok 30

Kvóty sa môžu previesť dočasne alebo trvalo.

Článok 31

1. Ak je majetok, ktorého cieľom je pestovanie tabaku, prevedený na tretiu stranu z akéhokoľvek dôvodu, nový držiteľ má nárok na pestovateľské kvóty počnúc dátumom prevodu na celé referenčné obdobie, pokiaľ platná zmluva neurčuje inak.

2. Ak sa prevedie na tretiu stranu iba časť majetku vyrábajúceho tabak, nový držiteľ má nárok na pestovateľské kvóty úmerne podľa poľnohospodárskej oblasti, ktorú prevzal. Zúčastnené strany sa však môžu dohodnúť, že predchádzajúca alebo nová oprávnená osoba si ponecháva plný nárok na kvóty.

3. Bez porušenia odseku 1 pestovatelia, ktorí prenajímajú oblasti, ktoré obrábajú, si zachovávajú nárok na kvóty, keď sa prenájom ukončí.

4. Viacerí členovia jednej rodiny, ktorí spoločne hospodária alebo hospodárili na majetku, kde sa pestuje tabak, musia požiadať o jednotný prehľad kvót, ktorý sa vydá na základe celkových množstiev, na ktoré majú nárok.

Článok 32

1. Pod podmienkou schválenia príslušným členským štátom si môžu pestovatelia medzi sebou vymieňať práva na pestovateľské kvóty pre danú skupinu odrôd oproti kvótam pre inú skupinu odrôd.

2. Výmena práv na pestovateľské kvóty v súlade s odsekom 1 sa považuje za trvalý prevod medzi príslušnými pestovateľmi referenčných množstiev, na základe ktorých boli vydané prehľady pestovateľských kvót.

Článok 33

1. V rámci jedného členského štátu môžu individuálni pestovatelia previesť medzi sebou trvalo alebo dočasne celé množstvá alebo časť množstiev z prehľadov pestovateľských kvót im pridelených za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a) príslušný prehľad kvót nebol ešte pokrytý žiadnou pestovateľskou zmluvou;

b) prevádzajúci už má pestovateľskú kvótu pre danú skupinu odrôd;

c) prevod je predmetom písomnej dohody medzi príslušnými stranami, ktorá sa odvoláva na prehľad týkajúci sa danej pestovateľskej kvóty, ktorá je prevedená celá alebo jej časť;

d) dohoda uvedená v písm. c) bola predložená príslušnému úradu na registráciu do 30 dní po dátume uvedenom v článku 22 ods. 3;

e) originál prehľadu pestovateľských kvót, z ktorých sa majú previesť všetky množstvá alebo iba časť, sa musí vrátiť príslušnému úradu, keď je už dohoda o prevode predložená;

f) ak pestovateľ prevádzajúci kvóty je členom pestovateľskej skupiny, prevod musí schváliť skupina, ak osoba, na ktorú sa prevod robí, nie je členom tej istej pestovateľskej skupiny. Schválenie musí udeliť pestovateľská skupina, ak žiaden člen skupiny nevyjadril záujem o použitie množstva pokrytého prevodom za ponúknutých podmienok. Ak sa prevod uskutočňuje medzi pestovateľmi, ktorí sú členmi tej istej pestovateľskej skupiny, skupina musí byť o prevode upovedomená;

g) trvalý prevod platí výlučne na pestovateľov, ktorí predložia dôkaz, že pestovateľské zmluvy boli uzavreté za posledné tri roky na kvóty zahrnuté v prevode.

2. Príslušný úrad členského štátu zaregistruje dohody, na ktoré poukazuje odsek 1 písm. c), do 20 dní po ich predložení po kontrole, či sú podmienky, na ktoré sa odvoláva odsek 1 písm. a), b), d), e), f) a g), splnené. V ten istý deň príslušný úrad členského štátu vydá:

- osobám, na ktoré sa prevod robí, dodatočný prehľad kvót zodpovedajúci množstvám pestovateľskej kvóty, ktoré boli prevedené,

- pestovateľom, ktorí previedli iba časť množstiev pokrytých ich prehľadmi kvót, náhradný prehľad pestovateľských kvót zodpovedajúci množstvám, ktoré boli prevedené.

3. Prevody pestovateľských kvót, o ktorých sa hovorí v odseku 1, nemôžu zahrňovať množstvá menšie ako 100 kilogramov.

KAPITOLA VI

Spätný nákup kvót

Článok 34

1. Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2075/92 a vylúčiac citlivé pestovateľské oblasti a/alebo skupiny vysokokvalitných odrôd, ako je definované v odseku 2, sa zavádza program spätného nákupu kvót so zodpovedajúcou redukciou zaručených hraníc, o ktorých hovorí článok 8 nariadenia (EHS) č. 2075/92, na umožnenie dobrovoľného odchodu zo sektora individuálnych pestovateľov.

2. Komisia stanovuje na základe návrhov od členských štátov, ktoré sa musia predložiť do 30 mája každého roku úrody, ktoré citlivé pestovateľské oblasti a/alebo skupiny vysokokvalitných odrôd až do maxima 25 % zaručenej hranice každého členského štátu sa od platnosti predchádzajúceho odseku oslobodia.

3. Odsek 1 platí výlučne pre pestovateľov, ktorí predložili dôkaz, že pestovateľské zmluvy boli uzavreté za posledné tri roky na kvóty, ktoré sú zahrnuté v programe spätného nákupu.

Článok 35

1. Pestovatelia, ktorí sa rozhodnú opustiť sektor podľa článku 34, musia o tom informovať príslušné úrady členského štátu a v prípade individuálnych pestovateľov, ktorí sú členmi pestovateľskej skupiny, musia písomne informovať svoje skupiny o tomto rozhodnutí do1. septembra roku úrody.

2. Od 1. septembra do 31. decembra členský štát zverejní zámer predávať, aby ostatní pestovatelia mohli kvóty kúpiť ešte predtým, ako sú skutočne kúpené späť.

Individuálni pestovatelia, ktorí patria do tej istej skupiny ako pestovateľ, ktorý sa rozhodol odísť zo sektora a príslušnej skupiny, majú prednostné právo v takomto poradí pred ostatnými pestovateľmi, ak chcú kúpiť takéto kvóty podľa programu spätného nákupu.

3. Po ukončení štvormesačného obdobia všetky kvóty, ktoré neboli odkúpené pestovateľmi, sa trvalo kúpia späť.

4. Od roku úrody nasledujúcom po dátume, kedy pestovateľ oznámi svoje rozhodnutie odísť zo sektora, zaručená hranica pre príslušnú skupinu odrôd sa zníži o množstvo späť odkúpené.

Článok 36

Pestovatelia, ktorých kvóty boli odkúpené späť pre rok úrody 1999, majú nárok, keď budú vyplatené prémie na roky úrody 2000, 2001 a 2002, na obdržanie nasledujúcich čiastok každý rok:

- kvóty skupiny I EUR 0,67741/kg,

- kvóty skupiny II EUR 0,54187/kg,

- kvóty skupiny III EUR 0,54187/kg,

- kvóty skupiny IV EUR 0,59591/kg,

- kvóty skupiny V EUR 0,54187/kg,

- kvóty skupiny VI EUR 0,93854/kg,

- kvóty skupiny VII EUR 0,79635/kg,

- kvóty skupiny VIII EUR 0,56904/kg.

KAPITOLA VII

Iné ustanovenia

Článok 37

Členské štáty môžu určiť, že rozpory týkajúce sa rozdelenia alebo prevodu pestovateľských kvót sa predložia arbitrážnemu orgánu. Členský štát stanoví pravidlá pre členstvo a postupy prijímania rozhodnutí pre takéto orgány.

Článok 38

1. Členské štáty zavádzajú počítačovú databázu, ktorá obsahuje pre každého pestovateľa, spracovateľa a pestovateľskú skupinu informácie týkajúce sa ich podnikov alebo majetkov, kvót alebo množstiev uvedených na prehľadoch kvót im pridelených a akékoľvek iné informácie, ktoré je možné použiť na monitorovanie systému kvót.

2. Členské štáty zabezpečia, že:

- údaje v počítačovej databáze sú zachované,

- databáza sa používa výhradne na použitie opísané v odseku 1,

- sú zavedené opatrenia na ochranu údajov, najmä proti krádeži a manipulácii,

- osoby, na ktoré sa vzťahuje schéma, majú prístup k príslušným súborom bez zbytočných nákladov alebo odkladu,

- osoby, na ktoré sa vzťahuje schéma, môžu dávať zmeniť informácie, ktoré sa ich týkajú, ak je to opodstatnené, najmä pravidelne dávať mazať údaje, ktoré už nie sú zaujímavé.

3. Spracovávatelia a pestovatelia:

- nemôžu nijako zabraňovať zavedeniu počítačovej databázy primerane kvalifikovanými osobami,

- musia poskytnúť týmto osobám všetky informácie požadované podľa tohto nariadenia.

4. Členské štáty zabezpečujú, aby sa vzhľadom na národné zákony o ochrane údajov osobnej povahy zverejnili kvóty pre každého individuálneho pestovateľa použité na uzavretie pestovateľských zmlúv, alebo ak tak prichádza do úvahy, kvóty všetkých pestovateľov, ktorí sú členmi pestovateľskej skupiny, a to takým spôsobom, ktorý je známy všetkým príslušným pestovateľom vo vyhradenej pestovateľskej oblasti, ako je definovaná v článku 9 tohto nariadenia.

Článok 39

Ak pestovateľská kvóta pokrýva pestovateľskú skupinu, ktorá je sama pestovateľom, členský štát zabezpečuje, aby bolo príslušné množstvo spravodlivo rozdelené medzi všetkých členov skupiny. Členské štáty musia mať tiež k dispozícii presné údaje o výrobe všetkých individuálnych pestovateľov, aby im v prípade potreby mohli byť pridelené pestovateľské kvóty.

V takomto prípade kapitola I platí mutatis mutandis na rozdelenia medzi členmi skupiny; avšak, ak súhlasia všetci členovia, skupina môže uskutočniť iné rozdelenie vzhľadom na zlepšenú organizáciu výroby.

HLAVA VI

Špecifická pomoc

Článok 40

1. Špecifická pomoc, o ktorej sa hovorí v článku 4a ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2075/92, sa rovná 2 % prémie.

2. Špecifickú pomoc môžu použiť skupiny pestovateľov až do 30. júna roku nasledujúceho po danej úrode v prípadoch skupín odrôd VI, VII a VIII a až do 15. júna roku nasledujúceho po úrode v prípadoch iných skupín odrôd, a to iba na tieto účely:

- zamestnanie technického personálu na pomoc členom pri zlepšení kvality výroby a v súvislosti so životným prostredím,

- dodať členom certifikované semená a sadenice a iné prostriedky výroby, aby sa zlepšila kvalita výroby,

- opatrenia ochrany životného prostredia,

- realizácia infraštruktúrnych opatrení na posilnenie hodnoty výrobkov dodávaných členmi, najmä zariadenia na triedenie tabaku,

- zamestnanie administratívnych pracovníkov, ktorí budú mať na starosti administratívu prémie a zabezpečenie, že skupina vyhovuje pravidlám spoločenstva,

- náhrada nákladov, ktoré vznikli pri podávaní záruk podľa článku 42.

3. Náklady spomenuté v prvej, druhej a tretej zarážke odseku 2 sa rovnajú nie menej ako 50 % celkovej špecifickej pomoci.

Článok 41

Ak špecifickú pomoc vyplatí členský štát iný ako ten, v ktorom sa uskutočnilo spracovanie, potom spracovateľský členský štát postúpi členského štátu zodpovednému za platbu pomoci na jeho žiadosť dôkazy a podklady, o ktorých hovorí článok 18 ods. 1.

Článok 42

1. Členský štát vyplatí pestovateľskej skupine na jej žiadosť zálohu na špecifickú pomoc. Veľkosť zálohy sa stanovuje na základe množstva tabaku, ktoré skupina dodala spracovateľovi v čase, keď bola žiadosť predložená. Členský štát stanoví dodatočné podmienky na platbu zálohy.

2. Platba zálohy na špecifickú pomoc je podmienená podaním záruky, ktorá sa rovná minimálne záruke plus 15 %.

3. Záruka sa uvoľní po predložení dôkazu vzťahujúceho sa na špecifickú pomoc, ako o tom hovorí článok 18 ods. 1 tohto nariadenia.

HLAVA VII

Kontroly a pokuty

KAPITOLA I

Kontroly

Článok 43

Pre účely kontroly splnenia podmienok tohto nariadenia platia nasledujúce články nariadenia Komisie (EHS) č. 3887/92:

- článok 6 ods. 1 pre účinné overenie splnenia podmienok udelenia pomoci,

- článok 11 pre dodatočné vnútroštátne pokuty a prípady vyššej moci,

- článok12 pre kontrolu správ,

- článok 13 pre kontrou na mieste,

- článok 15 pre nesprávne platby.

Článok 44

1. Členské štáty zabezpečujú kontrolné opatrenia, aby sa zaistilo účinné overenie podriadenosti tomuto nariadeniu a nariadeniu (EHS) č. 2075/92 a prijímajú všetky dodatočné opatrenia potrebné na aplikáciu týchto nariadení.

Takéto opatrenie zahrňujú:

a) administratívne kontroly;

b) kontroly na mieste;

c) kontroly dodávok listového tabaku;

d) kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy tabaku.

2. Členské štáty si poskytnú vzájomne pomoc, ak to je potrebné pre účely kontrol, ktoré stanovuje toto nariadenie a ak sa obchod s listovým tabakom uskutočňuje medzi nimi.

Článok 45

Administratívne kontroly zhŕňajú krížové kontroly:

a) deklarovaných balíkov tabaku voči databáze stanovenej článkom 2 nariadenia (EHS) č. 3508/92, aby sa predišlo nesprávne vyplatenej pomoci dva razy za tú istú úrodu. Všetky deklarované balíky tabaku sa musia skontrolovať;

b) aby sa overila podriadenosť článku 2 ods. 3 tohto nariadenia.

Pre úrodu z roku 1999 sa krížové kontroly musia uskutočniť náhodným výberom.

Článok 46

1. Kontroly na mieste sa uskutočňujú po rizikovej analýze. Členské štáty uskutočňujú neoznámené kontroly na mieste, aby overili:

a) informácie uvedené v pestovateľských zmluvách, najmä informácie o oblasti, skupine pestovaných odrôd a uskladnených množstvách tabaku, ako je stanovené v článku 16 ods. 2.

Oblasť sa určuje akýmkoľvek vhodným spôsobom stanoveným príslušným úradom a zabezpečujúcim presnosť merania ekvivalentného minimálne presnosti požadovanej pre oficiálne merania podľa národných pravidiel. Príslušný úrad stanovuje hranicu tolerancie vzhľadom na konkrétnu použitú metódu merania, presnosť dostupných dokumentov a lokálnu situáciu (napríklad sklon alebo tvar parcely).

Pre každý spracovateľský podnik kontroly pokrývajú minimálne 5 % individuálnych pestovateľov, na ktorých sa vzťahuje pestovateľská zmluva registrovaná pre každú skupinu odrôd; náhodnú vzorku, ktorá sa má kontrolovať, musí vybrať príslušný úrad najmä na základe rizikovej analýzy a musí zabezpečiť reprezentatívne pokrytie rozličných objemov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy. Členské štáty môžu rozhodnúť, aby sa kontrolovala celá vzorka alebo iba časť diaľkovým snímaním;

b) podriadenosť článkom 40 ods. 2 a 3, a 18 ods. 3 a 4 tohto nariadenia.

Takéto kontroly každý rok pokrývajú minimálne 30 % pestovateľských skupín v každom členskom štáte. Pri výbere vzorky, ktorá sa má kontrolovať, musí príslušný úrad zabezpečiť najmä reprezentačné pokrytie rozličných veľkostí pestovateľských skupín.

2. Riziková analýza berie do úvahy:

- množstvá nespracovaného tabaku, na ktoré sa vzťahujú zmluvy vo vzťahu k oblastiam, ktoré sú deklarované ako tabakové,

- výsledky kontrol uskutočnených v predchádzajúcich rokoch,

- iné faktory definované daným členským štátom.

3. Ak kontroly na mieste odhalia závažné nedostatky vo výrobnej oblasti alebo v časti výrobnej oblasti, príslušné úrady uskutočnia dodatočné kontroly v prebiehajúcom roku a zvýšia percento kontrol pre nasledujúci rok v danej výrobnej oblasti alebo časti výrobnej oblasti.

Článok 47

1. Príslušný kontrolný orgán musí skontrolovať všetky dodávky. Každá dodávka musí byť schválená príslušným kontrolným orgánom, ktorý musí byť o nej informovaný vopred, aby mohol stanoviť dátum dodávky. Počas kontroly príslušný kontrolný orgán musí overiť, že danú dodávku schválil vopred.

2. Ak sa dodávka doručuje do schváleného dodacieho centra, ako je stanovené v druhom pododseku článku 16 ods. 1, nespracovaný tabak, keď je už skontrolovaný, môže opustiť nákupné centrum iba pre účely transportu do spracovateľského závodu. Po tom, ako sú vykonané kontroly, tabak sa musí zhromaždiť v oddelených množstvách. Preprava týchto množstiev do spracovateľského závodu musí byť písomne schválená príslušným kontrolným orgánom, ktorý o tom musí byť informovaný vopred, aby mohol presne určiť použité dopravné prostriedky, trať, čas odchodu a príchodu a množstvá transportovaného tabaku v jednotlivých oddelených prípadoch.

3. Keď tabak dosiahne spracovateľský závod, príslušný kontrolný orgán overí, najmä vážením, či jednotlivé oddelené množstvá skontrolované v nákupných centrách, sú skutočne tie, ktoré boli dodané.

Príslušný kontrolný orgán uloží akékoľvek špeciálne podmienky, ktoré považuje za potrebné na kontrolu operácií.

Článok 48

1. Kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy tabaku sa uskutočňujú po rizikovej analýze. Členské štáty uskutočňujú neohlásené kontroly, aby overili, či sa dodržiava článok 7, časový limit na platbu nákupnej ceny stanovený článkom 9 ods. 3 písm. i) a časový limit na platbu čiastky stanovenej článkom 20 ods. 3.

2. Kontroly uskutočnené počas prvého spracovania a trhovej prípravy musia umožniť overenie množstiev listového tabaku v každom podniku, ktorý sa kontroluje, vypestovaného buď v spoločenstve, alebo pochádzajúceho z tretích krajín a uloženého pod kontrolu a zabezpečiť, aby tabak, ktorý je predmetom takejto kontroly, nebol z nej uvoľnený pred tým, ako je prvé spracovanie a trhová príprava ukončená a aby tabak nebol predložený kontrole viac ako raz. Kontroly zahrňujú:

a) neoznámenú kontrolu zásob spracovateľského podniku;

b) kontrolu, keď tabak opúšťa miesto, kde bol pod dohľadom po ukončení prvého spracovania a trhovej prípravy;

c) všetky dodatočné kontrolné opatrenia, ktoré členský štát považuje za potrebné, najmä zabezpečiť, aby sa nevyplatila žiadna prémia za nespracovaný tabak v tretej krajine alebo pochádzajúci z tretej krajiny.

3. Kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy pokrývajú aspoň 5 % prvých spracovateľov; náhodne vybraná vzorka, ktorá sa má kontrolovať, musí byť vybraná príslušným úradom najmä na základe rizikovej analýzy a musí zabezpečiť reprezentatívne pokrytie rozličných veľkostí podnikov.

4. Riziková analýza zohľadňuje:

- výsledky kontrol uskutočnených v predchádzajúcich rokoch,

- zmeny v porovnaní s minulými rokmi,

- iné faktory, ktoré definujú členské štáty.

5. Kontroly, na ktoré poukazuje odsek 2, sa musia uskutočniť na mieste, kde sa listový tabak spracováva. V rámci časového limitu, ktorý určí členský štát, zainteresované podniky písomne upovedomujú príslušné orgány o miestach, kde sa spracovanie uskutoční. Členské štáty môžu stanoviť pre tento účel informácie, ktoré musia podniky prvého spracovania poskytnúť príslušným orgánom.

KAPITOLA II

Pokuty

Článok 49

Ustanovenia tejto kapitoly neplatia v prípadoch vyššej moci.

Článok 50

1. Ak individuálni pestovatelia nepestujú tabak, strácajú všetky nároky na prémiu za prebiehajúcu úrodu a na pestovateľskú kvótu na nasledujúcu úrodu.

2. Ak sa oblasť v skutočnosti obrábaná nezhoduje s deklarovanou oblasťou o viac ako 10 %, prémia, ktorá sa má vyplatiť príslušnému pestovateľovi za prebiehajúcu úrodu a akákoľvek kvóta, ktorá sa má prideliť tomu istému pestovateľovi na nasledujúcu úrodu, sa znižuje o dvojnásobok zisteného rozdielu.

3. Ak sa aplikujú pokuty stanovené v odsekoch 1 a 2 a individuálny pestovateľ je členom pestovateľskej skupiny, pestovateľské kvóty zapísané na prehľadoch kvót sa znižujú o presné množstvá, na ktoré sa vzťahuje pokuta týkajúca sa pestovateľskej kvóty pestovateľa, ktorý sa má pokutovať za príslušnú úrodu, so žiadnou možnosťou rozdielneho pridelenia medzi členmi pestovateľskej skupiny.

4. Ak nie je možné uskutočniť kontroly z dôvodov, ktoré je možné pripísať pestovateľovi, oblasť sa považuje za neobrábanú.

Pokuty ustanovené v odsekoch 1 a 2 neplatia pre pestovateľov a spracovateľov, ktorí písomne oznámia príslušným orgánom tieto rozdiely ešte pred tým, ako sa uskutočnia kontroly, alebo ak poľnohospodári môžu dokázať, že ich určenie oblasti príslušnej parcely vylúčiac cesty a ohradené plochy, bolo presne založené na informáciách uznaných príslušnými úradmi.

5. Ak príslušným kontrolný orgán zistí prítomnosť tabaku, ktorý nie je oznámený v súlade s článkom 16 ods. 2, množstvo, ktoré má byť pokryté prídelom kvót, na ktoré má pestovateľ nárok na nasledujúcu úrodu, sa znižuje o dvojnásobok množstva, ktoré nebolo deklarované.

Článok 51

1. Ak pestovateľská skupina nevyhovela pravidlám na udelenie prémií, ako sú stanovené v prílohe V, stráca svoj nárok na obdržanie akejkoľvek špecifickej pomoci pre prebiehajúcu úrodu. Pestovateľským skupinám, o ktorých sa zistí, že porušujú pravidlá aj druhý raz po kontrole, sa ich uznanie odoberie.

Ak sa zistia úradné chyby, špecifická pomoc pre prebiehajúcu úrodu sa znižuje. Členské štáty stanovujú toto zníženie na 1 % až 20 % podľa vážnosti chyby. Pestovateľská skupina musí odstrániť dôsledky akýchkoľvek zistených chýb.

2. Ak pestovateľská skupina nedodržiava pravidlá stanovené v článku 40 ods. 2 a 3, špecifická pomoc sa znižuje o 20 % až 50 % podľa závažnosti porušenia. Pestovateľským skupinám, o ktorých sa zistí, že naďalej porušujú niektoré pravidlá, sa ich uznanie odoberie.

Ak sa pestovateľom – členom pestovateľskej skupiny nezaplatí plná čiastka pevnej časti a premennej časti prémie do 30 dní po termíne stanovenom v článku 18 ods. 3, špecifická pomoc sa znižuje o 20 %. Špecifická pomoc sa znižuje o dodatočných 20 % na každých ďalších 30 dní až do maxima 150 dní.

3. Správcovia pestovateľskej skupiny zodpovední za odobratie uznania v súlade s odsekmi 1 a 2 dôsledkom premyslenej alebo vážnej nedbanlivosti, nemôžu spravovať inú pestovateľskú skupinu ani predložiť žiadosť o uznanie počas roka platnosti pokuty.

4. Uznanie sa odoberá v súlade s článkom 6.

Článok 52

Ak sa nespracovaný tabak nedodal na miesto určené v druhom pododseku článku 16 ods. 1, alebo ak prepravca dopravujúci oddelené množstva tabaku, ako je stanovené v článku 47 ods. 2, z nákupného centra do spracovateľského závodu, nemá oprávnenie uskutočniť dopravu, spracovateľský závod, ktorý obdrží príslušný tabak, musí zaplatiť členskému štátu sumu rovnú prémiám za množstvo príslušného tabaku. Toto množstvo tabaku sa zaknihuje v Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

Článok 53

1. Ak časový limit na platbu nákupnej ceny ustanovený v článku 9 ods. 3 písm. j) a časový limit na platbu čiastky určenej v článku 20 ods. 3 sú prekročené o 30 dní, schválenie prvého spracovateľa sa odoberá na jeden rok. Schválenie sa odoberá aj na ďalší rok až do maxima troch rokov za každých dodatočných 30 dní.

2. Po období odobratia musia prvotní spracovatelia predložiť novú žiadosť o schválenie.

3. Správcovia prvotného spracovateľa, ktorí sa zodpovední za odobratie schválenia dôsledkom úmyselnej alebo vážnej nedbanlivosti, nemôžu spravovať iného schváleného prvotného spracovateľa ani predložiť žiadosť o schválenie počas prvého roka platnosti pokuty.

HLAVA VIII

Oznámenia Komisii

Článok 54

Každý zainteresovaný členský štát ihneď upovedomí Komisiu o:

a) aplikovaní druhého pododseku článku 3 ods. 1 písm. f);

b) odmietnutí alebo odobratí uznania pestovateľskej skupiny udajúc dôvody takéhoto odmietnutia alebo odobratia uznania;

c) menách a adresách orgánov zodpovedných za registráciu pestovateľských zmlúv a podnikov prvotného spracovania schválených každým členským štátom. Komisia zverejňuje zoznam takýchto orgánov a schválených podnikov prvotného spracovania v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev;

d) vykonaní článku 12 ods. 1;

e) vykonaní článku 20 ods. 1;

f) rozhodnutiach, ktoré zamýšľa prijať podľa článku 27 ods. 4;

g) opatreniach prijatých podľa článku 28 ods. 1;

h) pravidlách pre vytvorenie národných rezerv a objektívne kritéria na rozdelenie národnej rezervy prijaté podľa článku 29 ods. 2 a 3;

i) množstvách permanentne prevedených skupinou odrôd podľa článku 33;

j) množstvách, ktoré boli predmetom žiadosti o spätné kúpenie kvót a množstvá, ktoré boli kúpené skupinou odrôd podľa článku 35;

k) národných opatreniach prijatých tak, aby mohlo platiť toto rozhodnutie;

l) iných informáciách, ktoré potrebuje Komisia na správne uplatňovanie týchto opatrení.

Na oznámenie informácií určených v tomto článku sa používa počítačová databáza založená podľa zjednoteného administratívneho a kontrolného systému.

HLAVA IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 55

Pre úrodu 1999 zrušením druhej zarážky článku 3(1)(f) môžu pestovatelia, ktorí sú členmi viacerých ako jednej pestovateľskej skupiny, upovedomiť skupinu o svojom odstúpení od členstva písomne až do 31. januára 1999.

Článok 56

Nariadenia (EHS) č. 3478/92, (EHS) č. 84/93 a (ES) č. 1066/95 sa týmto rušia s účinnosťou odo dňa, kedy toto nariadenie nadobudne účinnosť.

Článok 57

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na siedmy deň nasledujúci po svojom zverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Je uplatniteľné od úrody roku 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70.

[2] Ú. v. ES L 210, 20.7.1998, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 351, 2.12.1992, s. 17.

[4] Ú. v. ES L 206, 23.7.1998, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 12, 20.1.1993, s. 5.

[6] Ú. v. ES L 89, 10.4.1996, s. 8.

[7] Ú. v. ES L 108, 13.5.1995, s. 5.

[8] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 391, 31.12.1992, s. 36.

[11] Ú. v. ES L 212, 30.7.1998, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PERCENTÁ ZARUČENEJ HRANICE PRE ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO ŠPECIFICKÉ OBLASTI NA UZNANIE PESTOVATEĽSKÝCH SKUPÍN

Členský štát špecifickej oblasti podniku pestovateľskej skupiny | Percento |

Nemecko, Španielsko (okrem Castile-Leon, Navarre a oblasti Campezzo v Baskicku), Francúzsko (okrem Nord-Pas-de-Calais a Picardy), Taliansko, Portugalsko (okrem autonómnej oblasti Azory), Belgicko, Rakúsko | 2 % |

Grécko (okrem Epirus), Autonómna oblasť Azory (Portugalsko), Nord-Pas-de-Calais a Picardy (Francúzsko) | 1 % |

Castile-Leon (Španielsko), Navarre (Španielsko), oblasť Campezo v Baskicku (Španielsko), Epirus (Grécko) | 0,4 % |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

UZNANÉ PESTOVATEĽSKÉ OBLASTI

Skupina odrôd v súlade s prílohou k nariadeniu (EHS) č. 2075/92 | Členský štát | Pestovateľské oblasti |

I.Sušený horúcim vzduchom | Nemecko | Schleswicko-Holsteinsko, Dolné Sasko, Bavorsko, Porýnie-Falcko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Sársko, Brandenbursko, Mecklenbursko-Predné Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko |

Grécko | Trácko, Východná Macedónia, Stredná Macedónia, Západná Macedónia, Thessaly, Epirus, Východná Sterea Hellas, Západná Sterrea Hellas, Peloponéz |

Francúzsko | Akvitánsko, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Alsasko-Lotrinsko, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, oblasť Loire, Centre, Poitou-Charente, Brittany, Languedoc-Roussillon, Normandia, Burgundy, Nord-Pas-de-Calais, Picardy, Ile-de-France |

Taliansko | Friuli, Veneto, Lombardy, Piedmont, Toskánsko, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Apulia, Calabria |

Španielsko | Extremadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha |

Portugalsko | Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, autonómna oblasť Azory |

Rakúsko | Burgenlandsko, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Štajersko |

II.Svetlý, sušený vzduchom | Belgicko | Flandry, Hainaut, Namur, Luxembourg |

Nemecko | Bavorsko, Porýnie-Falcko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Sársko, Brandenbursko, Mecklenbursko-Predné Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko |

Grécko | Východná Macedónia, Stredná Macedónia, Západná Macedónia, Thessaly |

Francúzsko | Akvitánsko, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsasko-Lotrinsko, Rhône-Alpes, Franche-Comté, oblasť Loire, Centre, Poitou-Charente, Brittany, Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Ile-de-France |

Taliansko | Veneto, Lombardy, Piedmont, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Apulia, Sicília, Friuli, Toskánsko, Marche |

Španielsko | Extremadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha |

Portugalsko | Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, autonómna oblasť Azory |

Rakúsko | Burgenlandsko, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Štajersko |

III.Tmavý, sušený vzduchom | Belgicko | Flandry, Hainaut, Namur, Luxembourg |

Nemecko | Bavorsko, Porýnie-Falcko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Sársko, Brandenbursko, Mecklenbursko-Predné Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko |

Francúzsko | Akvitánsko, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Charente, Brittany, oblasť Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté, Alsasko-Lotrinsko, Champagne-Ardenne, Picardy, Nord-Pas-de-Calais, Normandy, Burgundy, Réunion |

Taliansko | Friuli, Trentino, Veneto, Tuscany, Lazio, Molise, Campania, Apulia, Sicília |

Španielsko | Extramadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha, Valencia (autonómna komunita), Navarre, Rioja, Catalánsko, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, oblasť Compezo v Baskicku, La Palma (Kanárske ostrovy) |

Rakúsko | Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Štajersko |

IV.Sušený ohňom | Taliansko | Veneto, Tuscany, Umbria, Lazio, Campania, Marche |

Španielsko | Extremadura, Andalúzia |

V.Sušený slnkom | Grécko | Západná Macedónia, Thessaly, Epirus, Východná Sterea Hellas, Západná Sterrea Hellas, Peolponéz, Trácia a ostrovy |

Taliansko | Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Apulia, Sicília |

VI.Basmas | Grécko | Trácia, Východná Macedónia, Stredná Macedónia, Západná Macedónia, Thessaly, Západná Sterea Hellas |

VII.Katerini a podobné odrody | Grécko | Východná Macedónia, Stredná Macedónia, Západná Macedónia, Thessaly, Epirus, Východná Sterea Hellas, Západná Sterrea Hellas |

VIII.Kaba Koulak klasický, Elassona, Myrodata de Agrinion, Zichnomyrodata | Grécko | Východná Macedónia, Stredná Macedónia, Západná Macedónia, Thessaly, Epirus, Východná Sterea Hellas, Západná Sterrea Hellas, Peloponéz a ostrovy, Trácia |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Minimálne požiadavky kvality

Tabak, ktorý má nárok na prémiu podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92, musí mať vhodnú a primeranú kvalitu pokiaľ ide o typické vlastnosti príslušných odrôd a nesmie obsahovať:

a) kusy listov;

b) listy poškodené krupobitím;

c) listy vážne poškodené na viac ako jednej tretine povrchu;

d) listy choré alebo napadnuté hmyzom na viac ako 25 % povrchu;

e) listy, na ktorých sú stopy pesticídov;

f) listy, ktoré nie sú zrelé alebo sú výrazne zelené;

g) listy poškodené mrazom;

h) listy napadnuté plesňou alebo hnilobou;

i) listy s nevysušenými žilkami, vlhké alebo napadnuté hnilobou alebo listy s dužinatými alebo vystupujúcimi stopkami;

j) listy výhonkov alebo bočných výhonkov;

k) listy, ktoré majú zápach nezvyčajný pre danú odrodu;

l) listy zašpinené zeminou;

m) listy s obsahom vlhkosti viac ako 4 body obsahu vlhkosti, ako je stanovené v prílohe IV.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

OBSAH VLHKOSTI STANOVENÝ V ČLÁNKU 15

Skupina odrôd | Obsah vlhkosti (%) |

I.Sušený horúcim vzduchom | 16 |

II.Svetlý, sušený vzduchom

Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Portugalsko – Autonómna oblasť Azory | 22 |

Ostatné členské štáty a uznané pestovateľské oblasti v Portugalsku | 20 |

III.Tmavý, sušený vzduchom

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko | 26 |

Ostatné členské štáty | 22 |

IV.Sušený ohňom | 22 |

V.Sušený slnkom | 16 |

VI.Basmas | 16 |

VII.Katerini | 16 |

VIII.Kaba Koulak klasický, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata | 16 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

A. Pravidlá pre rozloženie prémie

1. Prémia sa skladá:

- zo špecifickej pomoci = 2 % prémie,

- z premennej časti = percento prémie upravené podľa skupiny odrôd a členského štátu, ako je ukázané v oddieli B a v súlade s článkom 15 ods. 1,

- z pevnej časti prémie = rozdiel medzi prémiou po odčítaní čiastky stiahnutej na financovanie fondu a čiastky špecifickej pomoci a medzi premennou časťou prémie.

2. Dodatočná čiastka určená v článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2075/92 sa pripočítava k pevnej časti prémie.

B. Vzťah medzi variabilnou časťou a prémiou

1999

| I Sušený horúcim vzduchom | II Svetlý, sušený vzduchom | III Tmavý, sušený vzduchom | IV Sušený ohňom | V Sušený slnkom | Iné |

| VI Bamas | VII Kateini | VIII K. Koulak |

Taliansko | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | | | |

Grécko | 20 % | 20 % | | | 25 % | 15 % | 15 % | 15 % |

Španielsko | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | | | | |

Portugal. | 20 % | 20 % | | | | | | |

Francúzs. | 20 % | 20 % | 20 % | | | | | |

Nemecko | 20 % | 20 % | 20 % | | | | | |

Belgicko | | 20 % | 20 % | | | | | |

Rakúsko | 20 % | 20 % | 20 % | | | | | |

2000

| I Sušený horúcim vzduchom | II Svetlý, sušený vzduchom | III Tmavý, sušený vzduchom | IV Sušený ohňom | V Sušený slnkom | Iné |

| VI Bamas | VII Kateini | VIII K. Koulak |

Taliansko | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 35 % | | | |

Grécko | 25 % | 25 % | | | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Španielsko | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | | | | |

Portugal. | 25 % | 25 % | | | | | | |

Francúzs. | 25 % | 25 % | 25 % | | | | | |

Nemecko | 25 % | 25 % | 25 % | | | | | |

Belgicko | | 25 % | 25 % | | | | | |

Rakúsko | 25 % | 25 % | 25 % | | | | | |

2001 a ďalšie úrody

| I Sušený horúcim vzduchom | II Svetlý, sušený vzduchom | III Tmavý, sušený vzduchom | IV Sušený ohňom | V Sušený slnkom | Iné |

| VI Bamas | VII Kateini | VIII K. Koulak |

Taliansko | 35 % | 35 % | 40 % | 32 % | 45 % | | | |

Grécko | 35 % | 35 % | | | 45 % | 30 % | 30 % | 30 % |

Španielsko | 35 % | 35 % | 40 % | 32 % | | | | |

Portugal. | 35 % | 35 % | | | | | | |

Francúzs. | 35 % | 35 % | 40 % | | | | | |

Nemecko | 35 % | 35 % | 40 % | | | | | |

Belgicko | | 35 % | 40 % | | | | | |

Rakúsko | 35 % | 35 % | 40 % | | | | | |

C. Premenná časť prémie

Premenná časť prémie sa rovná:

×

.

Kde A je celková čiastka premennej prémie, ktorú má k dispozícii skupina pestovateľov pre skupinu odrôd, QL je množstvo dodané v šaržach a PP je nákupná cena za každú šaržu člena pestovateľskej skupiny pre príslušnú skupinu odrôd.

Pre každú skupinu odrôd musí pestovateľská skupina rozdeliť celkovú čiastku variabilnej prémie, ktorú má k dispozícii pre skupinu daných odrôd súčtom množstiev dodaných v šaržiach násobenú nákupnou cenou za každú dávku. Výsledok delenia sa musí násobiť súčinom množstva každej šarže násobenej jej nákupnou cenou. Premenná prémia rovná nula by sa mala pripísať šaržiam predaným za cenu medzi minimálnou cenou a minimálnou cenou plus 40 % pre každú skupinu odrôd vypestovanú pestovateľskou skupinou.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

METÓDY SPOLOČENSTVA NA URČENIE OBSAHU VLHKOSTI SUROVÉHO TABAKU

I. 1. POUŽÍVANÉ METÓDY

A. Metóda Beaudessonova

1. Prístroj

Sušiaca pec Beaudesson EM10

Elektrická sušička na horúci vzduch, v ktorej vzduch prechádza cez vzorku, ktorá sa má vysušiť hnaným prúdením vyvolaným špeciálnym ventilátorom. Obsah vlhkosti sa určí vážením pred a po sušení, pričom sa rozdiel kalibruje tak, že odpočítanie použitého množstva po 10 gramoch korešponduje priamo s obsahom vlhkosti v %.

2. Postup

10 gramové množstvo sa odváži na panvici s perforovaným dnom a položí sa potom do sušiacej kolóny, kde spočíva na pružine. Pec sa zapne na 5 minút, počas ktorých teplý vzduch vysuší vzorku pri teplote asi 100°C. Po 5 minútach automatický spínač zastaví proces. Teplota vzduchu na konci sušenia sa zaznamená podľa vbudovaného teplomera. Vzorka sa odváži a jej obsah vlhkosti sa priamo odčíta a prepočíta, ak je to potrebné, pridaním alebo odčítaním desatiny percenta podľa odčítavania teploty, pričom sa použije stupnica, ktorá je dodaná spolu s prístrojom.

B. 2. Metóda Brabenderova

1. Prístroj

Brabenderova pec

Elektrická sušička pozostávajúca z termostatickej cylindrickej komory ventilovanej hnaným prúdením, do ktorého je súčasne umiestnených 10 kovových panvíc, z ktorých každá obsahuje 10 gramov tabaku. Tieto panvice sa položia na dosku, ktorá sa môže natočiť prostredníctvom ručného ovládacieho kolesa do 10 rôznych polôh tak, že každá panvica po usušení môže byť umiestnená do pozície, v ktorej sa môže odvážiť v prístroji: systéme pák umožňujúcom, aby sa každá panvica postupne umiestnila na rameno vbudovanej váhy bez toho, aby vzorky museli opustiť komoru. Váha má optickú odčítavaciu stupnicu a udáva priamo obsah vlhkosti. Druhá váha je pripevnená k prístroju, pričom sa používa iba na váženie počiatočných množstiev.

2. 3. Postup

Termostat je nastavený na 110°C.

Komora je nastavená na predhrievanie: minimálne na 15 minút.

Odváži sa 10 množstiev po 10 gramoch.

Vzorky sú umiestnené do pece.

Vzorky sa sušia 50 minút.

Odčítajú sa váhy na určenie hrubého obsahu vlhkosti.

C. Iné metódy

Členské štáty môžu použiť iné metódy merania založené najmä na určení elektrického odporu alebo dielektrických vlastností príslušnej šarže za podmienky, že výsledky sú okalibrované na základe preskúmania reprezentatívnej vzorky aplikujúc jednu z metód A a B.

II. ODOBERANIE VZORIEK

Nasledovný postup sa používa pri odoberaní vzoriek listového tabaku na určenie obsahu vlhkosti aplikujúc jednu z metód stanovenú v I.A a B.

1. Výber vzoriek

Z každého balu sa vyberie určitý počet listov v závislosti od jeho váhy. Počet vybraných listov by mal byť dostatočný na to, aby bol reprezentačný pre bal ako celok.

Vzorka musí zahrňovať rovnaké množstvá listov z vonkajšej časti balu, vnútornej časti balu a strednej časti balu.

2. Homogenizovanie

Všetky vybrané listy sa premiešajú v umelohmotnom vreci a niekoľko kilogramov z nich sa poseká (na šírku od 0,4 mm do 2 mm).

3. 4. Ďalšie odoberanie vzoriek

Posekané listy sa starostlivo premiešajú a odoberie sa reprezentatívna vzorka.

4. 5. Meranie

Meranie sa musí uskutočniť na tejto zredukovanej vzorke v celku a malo by sa dbať na to, aby:

- nedošlo ku zmenám v obsahu vlhkosti (vodotesný a vzduchotesný obal alebo vrece),

- homogenita vzorky nebola ovplyvnená usadzovaním odpadu.

III. ÚROVNE A POČETNOSŤ ODOBERANIA VZORIEK A METÓDA VÝPOČTU PREPOČÍTANIA VÁHY

- počet vzoriek odoberaných na určenie obsahu vlhkosti nespracovaného tabaku sa musí rovnať minimálne trom na pestovateľa a na každú dodávku každej skupiny odrôd. Pestovatelia a prvotní spracovatelia môžu pri dodaní dodávky požiadať, aby sa počet odobratých vzoriek zvýšil,

- váha dodaného tabaku na skupinu odrôd v priebehu toho istého dňa sa musí upraviť podľa priemerného nameraného obsahu vlhkosti. Ak je priemerný obsah menší ako jeden bod vyšší alebo nižší ako referenčný obsah vlhkosti, váha tabaku, ktorá má nárok na prémiu, sa nebude prepočítavať,

- prepočítaná váha sa rovná: celkovej čistej váhe tabaku dodaného na skupinu odrôd v priebehu toho istého dňa x (100 – priemerný obsah vlhkosti)/(100 – referenčný obsah vlhkosti pre danú odrodu). Priemerný obsah vlhkosti musí byť celé číslo zaokrúhlené smerom dole pre desatinné miesta od 0,01 do 0,49 a smerom hore pre desatinné miesta od 0,50 do 0,99.

--------------------------------------------------