31998R2491Dziennik Urzędowy L 309 , 19/11/1998 P. 0028 - 0034


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2491/98

z dnia 18 listopada 1998 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych [1], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1097/98 [2], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

od czasu przyjęcia tego rozporządzenia wspólnotowa nomenklatura taryfowa i statystyczna (Nomenklatura Scalona) została zmieniona; należy zatem dokonać aktualizacji załączników do tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 3448/93 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 1998 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18.

[2] Dz.U. L 157 z 30.5.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK B

TABELA 1

Kod CN | Wyszczególnienie |

ex0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: |

04031051 do04031099 | – Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao |

04039071 do04039099 | – Pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |

04052010 do04052030 | Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu w masie powyżej 39 % i więcej, ale nieprzekraczającej 75 % |

07104000 | Kukurydza cukrowa |

07119030 | Kukurydza cukrowa, zakonserwowana tymczasowo (np. dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadająca się do bezpośredniego spożycia |

ex1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje z pozycji 1516: |

15171010 | – Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, zawierającej więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka |

15179010 | – Pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka |

17025000 | Fruktoza chemicznie czysta |

ex1704 | Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao, z wyjątkiem wyciągu z lukrecji zawierającego w masie więcej niż 10 % sacharozy, ale niezawierającego innych dodanych substancji, objęty pozycją 17049010 |

1806 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao |

ex1901 | Ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401–0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 19019091 |

ex1902 | Ciasto makaronowe, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, kuskus, przygotowany lub nie, z wyłączeniem makaronów nadziewanych, objętych pozycjami 19022010 i 19022030 |

19030000 | Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach |

1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i grysiku), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone |

1905 | Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby |

20019030 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetwarzana lub konserwowana za pomocą octu lub kwasu octowego |

20019040 | Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetwarzane lub konserwowane za pomocą kwasu octowego |

20041091 | Ziemniaki w postaci mąki, grysiku lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją nr 2006 |

20049010 | Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata), przetwarzana lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożona, inna niż produkty objęte pozycją nr 2006 |

20052010 | Ziemniaki w postaci mąki, grysiku lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją nr 2006 |

20058000 | Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetwarzana lub konserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożona, inna niż produkty objęte pozycją nr 2006 |

20089985 | Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata) przetwarzana lub zakonserwowana inaczej, niezawierająca dodatków alkoholu lub cukru |

20089991 | Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetwarzane lub zakonserwowane inaczej, niezawierające dodatków alkoholu lub cukru |

21011298 | Produkty na bazie kawy |

21012098 | Produkty na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) |

21013019 | Namiastki kawy palonej z wyłączeniem palonej cykorii |

21013099 | Ekstrakty, esencje i koncentraty namiastek kawy palonej z wyłączeniem palonej cykorii |

21021031 i21021039 | Drożdże piekarskie, suszone lub nie |

210500 | Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao: |

ex2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, inne niż objęte pozycjami 21061020, 21069020 i 21069092 i inne niż aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe |

22029091 i22029095 i22029099 | Wody, w tym mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych lub warzywnych objętych pozycją nr 2009, zawierające produkty objęte pozycjami nr 0401–0404, lub tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami nr 0401–0404 |

29054300 | Mannit |

290544 | D-sorbit (sorbitol) |

ex3302 | Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów: |

33021029 | Pozostałe, w rodzaju stosowanych w przemyśle napojów, zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów, inne niż o rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu nieprzekraczającym 0,5 %, inne niż produkty objęte kodem 33021021 |

ex3501 | Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe: |

ex350510 | Dekstryny i inne modyfikowane skrobie, z wyłączeniem estryfikowanych lub eteryfikowanych skrobi objętych pozycją 35051050 |

350520 | Kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach |

380910 | Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające lub utrwalające barwienie i inne produkty i preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, na bazie substancji amylowych, gdzie indziej niewłączone i niewymienione |

382460 | Sorbit inny niż z podpozycji 290544 |

TABELA 2

Kod CN | Wyszczególnienie |

ex0505 | Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór: |

05051090 | – Pióra używane do wypychania, puch, inne niż surowe |

050590 | – Pozostałe |

05090090 | Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe |

12122000 | Wodorosty morskie i inne algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, mielone lub nie |

ex1302 | Soki i ekstrakty roślinne z lukrecji, chmielu, złocienia (pyrethrum) i korzeni roślin zawierających rotenon |

13021930 | Mieszaniny ekstraktów roślinnych do produkcji napojów i przetworów spożywczych |

13021991 | Pozostałe, lecznicze |

ex130220 | Pektany |

13023100 | Agar–agar, modyfikowany lub nie |

13023210 | Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z chleba świętojańskiego lub nasion chleba świętojańskiego |

1505 | Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (łącznie z lanoliną) |

1506 | Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie |

151560 | Olej jojoba i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale niezmodyfikowany chemicznie |

15162010 | Uwodorniony olej rycynowy, tzw. wosk opalowy |

15179093 | Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy |

ex1518 | Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utleniane, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją nr 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych i roślinnych lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyłączeniem olejów objętych pozycjami 15180031 i 15180039 |

15200000 | Gliceryna, surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe |

1521 | Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione |

15220010 | Degras |

17029010 | Maltoza chemicznie czysta |

17049010 | Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający w masie więcej niż 10 % sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji |

1803 | Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona |

18040000 | Kakaowe masło, tłuszcz i olej |

18050000 | Proszek kakaowy, niezawierający dodatków cukru lub innego środka słodzącego |

20019060 | Rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego |

ex2008 | Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |

20081110 | – Masło orzechowe |

20089100 | – Rdzenie palmowe |

ex2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty inne niż przetwory objęte pozycjami CN 21011298, 21012098, 21013019 i 21013099 |

210210 | Drożdże aktywne: |

21021010 | – Kultury drożdży |

21021090 | – Pozostałe, z wyłączeniem drożdży piekarniczych |

210220 | Drożdże nieaktywne, inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe |

21023000 | Gotowe proszki do pieczenia |

2103 | Sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda |

2104 | Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane |

ex2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: |

210610 | – Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe: |

21061020 | – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi |

210690 | – Pozostałe |

21069020 | – – Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów |

21069092 | – – Pozostałe preparaty niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi |

220110 | Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej lub aromatyzującej |

22021000 | Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej |

22029010 | Pozostałe napoje bezalkoholowe, niezawierające soków z owoców i warzyw objętych pozycją nr 2009, niezawierające produktów objętych pozycją nr 0401–0404 lub tłuszczu uzyskiwanego z produktów objętych pozycjami nr 0401–0404 |

220300 | Piwo otrzymywane ze słodu |

2205 | Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi |

ex2207 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole o dowolnej mocy, skażone, inne niż uzyskiwane z produktów rolnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik II do Traktatu EWG |

ex2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej mniej niż 80 % obj., nieuzyskiwany z produktów rolnych wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik II do Traktatu EWG; napoje alkoholowe, likiery i inne napoje alkoholowe |

2402 | Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu |

2403 | Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone substytuty tytoniu, tytoń "homogenizowany" i "odtworzony", ekstrakty i esencje tytoniowe |

33019021 | Olejki eteryczne z lukrecji i z szyszek chmielowych |

33019029 | Wyciągi olejno-żywiczne ze złocienia (pyrethrum) lub z korzeni roślin zawierających rotenon; mieszanki różnych ekstraktów roślinnych dla wytwarzania napojów lub preparatów spożywczych |

33019031 | Pozostałe wyciągi olejno-żywiczne: lecznicze |

ex3302 | Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle, inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów |

33021021 | O rodzaju używanym w przemyśle spożywczym i przemyśle napojów, zawierający czynniki zapachowe charakteryzujące napoje, których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5 %, niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy i skrobi lub zawierające poniżej 1,5 % tłuszczu z mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi |

3823 | Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji, przemysłowe alkohole tłuszczowe |

"

--------------------------------------------------