31998R2461Uradni list L 307 , 17/11/1998 str. 0005 - 0005


Uredba Sveta (ES, ESPJ, Euratom) št. 2461/98

z dne 12. novembra 1998

o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju z Odborom za Kadrovske predpise [1],

ker je, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, ESPJ, Euratom) št. 2458/98 z dne 12. novembra 1998 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 o Kadrovskih predpisih za uradnike in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter drugih zanje veljavnih uredb o določanju prejemkov iz dela, pokojnin in drugih denarnih pravic v evrih [2], treba spremeniti Uredbo Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 se izraz "belgijski franki" nadomesti z izrazom "evri"; zneski, izraženi v belgijskih frankih, se nadomestijo z enakovrednimi zneski v evrih po menjalnem tečaju, ki ga določi Svet.

Uporabijo se pravila o zaokrožitvi zneskov iz Uredbe Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem evra [4].

Člen 2

1. januarja 1999 Komisija na podlagi te uredbe opravi pretvorbo zneskov iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 300/76 iz belgijskih frankov v evre; te vrednosti se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti v mesecu januarju 1999.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 1998

Za Svet

Predsednik

E. Hostasch

[1] UL C 192, 19.6.1998, str. 11.

[2] Glej UL L 307, 17.11.1998, str. 1.

[3] UL L 38, 13.2.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 2258/90 (UL L 204, 2.8.1990, str. 1).

[4] UL L 162, 19.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------