31998R2411

Rådets förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 299 , 10/11/1998 s. 0001 - 0003


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen har fattat beslut om ett antal åtgärder med syftet att säkerställa att den inre marknaden - som omfattar ett område utan gränser där varor, personer, tjänster och kapital kan röra sig fritt i enlighet med fördragets bestämmelser - fungerar väl.

(2) Flera medlemsstater är parter i Wienkonventionen av år 1968 om vägtrafik (4), nedan kallad konventionen. I artikel 37 i denna konvention föreskrivs att det på motorfordon i internationell trafik förutom registreringsnumret baktill skall visas nationalitetsmärke för den stat i vilken fordonet är registrerat.

(3) Gemenskapen är inte part i denna konvention och vissa av de medlemsstater som är konventionsslutande parter åberopar bestämmelserna i artikel 37 i konventionen. Dessa medlemsstater kräver därmed att fordon från andra medlemsstater skall vara försedda med nationalitetsmärke enligt bilaga 3 till konventionen. Vissa av dessa medlemsstater erkänner inte andra nationalitetsmärken, såsom de som finns på fordonets registreringsskylt och som, trots att de anger i vilken medlemsstat fordonet är registrerat, inte uppfyller kraven i bilaga 3 till Wienkonventionen.

(4) Flera medlemsstater har infört en modell för registreringsskylt som längst till vänster på skylten är försedd med ett blått fält som innehåller, å ena sidan, Europaflaggans tolv gula stjärnor och, å andra sidan, nationalitetsmärket för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat. Detta nationalitetsmärke uppfyller, vad gäller trafik inom gemenskapen, de mål i fråga om möjlighet att avgöra i vilket land ett fordon är registrerat som avses i artikel 37 i konventionen.

(5) Därför är det nödvändigt att de medlemsstater som kräver att fordon från andra medlemsstater skall vara försedda med nationalitetsmärket för den stat i vilken de är registrerade även erkänner det nationalitetsmärke som föreskrivs i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning är tillämplig på motorfordon som är registrerade i medlemsstaterna och som är i trafik inom gemenskapen.

Artikel 2

I denna förordning avses med

1. nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat: en till tre latinska versalbokstäver som betecknar den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat,

2. fordon: varje motorfordon och släpvagn till motorfordon enligt definitionerna i

- rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5),

- rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (6).

Artikel 3

De medlemsstater som för trafik på sitt territorium kräver att fordon som är registrerade i en annan medlemsstat skall vara försedda med registreringsmärke, skall erkänna nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat som visas längst till vänster på registreringsskylten i enlighet med bilagan till denna förordning som likvärdigt varje annat nationalitetsmärke som de erkänner för att fastställa i vilken stat fordonet är registrerat.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 1998.

På rådets vägnar

B. PRAMMER

Ordförande

(1) EGT C 290, 24.9.1997, s. 25 och EGT C 159, 26.5.1998, s. 16.

(2) EGT C 95, 30.3.1998, s. 32.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 19 februari 1998 (EGT C 80, 16.3.1998, s. 210), rådets gemensamma ståndpunkt av den 5 juni 1998 (EGT C 227, 20.7.1998, s. 31) och Europaparlamentets beslut av den 7 oktober 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) Konvention som utfärdades i Wien den 8 november 1968 inom ramen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/27/EG (EGT L 233, 25.8.1997, s. 1).

(6) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA

FÖRESKRIFTER FÖR ANBRINGANDE PÅ REGISTRERINGSSKYLTENS VÄNSTERKANT AV NATIONALITETSMÄRKET FÖR DEN MEDLEMSSTAT I VILKEN FORDONET ÄR REGISTRERAT

MALL 1 (exempel)

>Hänvisning till film>

MALL 2 (exempel)

>Hänvisning till film>

Färger:

1) Blå reflekterande bakgrund (Munsell-referens 5,9 pb 3,4/15,1)

2) Tolv gula, reflekterande stjärnor

3) Vitt eller gult reflekterande nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat

Sammansättning och mått:

1) Blått fält:

höjd = minst 98 mm

bredd = minst 40 mm, högst 50 mm

2) Tolv stjärnor vars mittpunkter är anordnade i en cirkel med en radie på 15 mm. Avståndet mellan två mittemot varandra liggande strålspetsar på en och samma stjärna skall vara = 4-5 mm

3) Nationalitetsmärket för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat:

höjd = minst 20 mm

bokstävernas tjocklek = 4-5 mm

När måtten på den blå bakgrunden minskas på registreringsskyltar med registreringsnumret på två rader (se mall 2) och/eller på registreringsskyltar för två- och trehjuliga motorfordon får måtten på stjärnorna och nationalitetsmärket för den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat minskas i enlighet därmed.