31998R1639Uradni list L 210 , 28/07/1998 str. 0038 - 0039


Uredba Sveta (ES) št. 1639/98

z dne 20. julija 1998

o spremembah Uredbe (EGS) št. 2261/84 o določitvi splošnih pravil dodeljevanja pomoči za proizvodnjo oljčnega olja in pomoči organizacijam proizvajalcev oljčnega olja

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], in zlasti člena 5(8) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ker je Uredba (ES) št. 1638/98 iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS črtala posebne določbe o pomoči za proizvajalce, ki proizvedejo manj kakor 500 kg oljčnega olja; ker je zato treba ustrezno spremeniti Uredbo št. 2261/84 [3] in okrepiti preverjanje proizvodne pomoči;

ker je Uredba (ES) št. 1638/98 v členu 5 Uredbe št. 136/66/EGS uvedla nacionalno razporeditev maksimalne zajamčene količine in opredelila posledice prekoračitve katere koli od teh državnih zajamčenih količin na proizvodno pomoč v tej državi članici; ker je na podlagi izkušenj treba določiti ali sporočiti podatke, ki so potrebni za delovanje teh pravil,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2261/84 se spremeni:

1. odstavka 4 in 5 člena 2 se nadomestita z naslednjim:

"4. Pomoč se v skladu s členom 5(1) Uredbe št. 136/66/EGS odobri za količino olja, dejansko proizvedenega v odobreni oljarni;"

2. druga alinea člena 8(1) se nadomesti z naslednjim:

"— da se podatki, ki jih navede vsak pridelovalec v zvezi s količinami stisnjenih oljk in proizvedenega olja, ujemajo s količinami oljk in olja, navedenimi v dokazu o stiskanju;"

3. člen 12(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Vsak pridelovalec oljčnega olja lahko prejme predujem na znesek zaprošene pomoči;"

4. členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

"(e)

"

5. v členu 14:

(a) v odstavku 3a se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

"Zaradi izplačevanja pomoči pridelovalcem oljk države članice preverijo:"

(b) odstavek 4 se črta;

(c) drugi pododstavek odstavka 5 se nadomesti z naslednjim:

"Te datoteke se uporabljajo za vodenje preverjanj, določenih v odstavkih 1, 2 in 3;"

6. v členu 15(3) se črta besedilo "katerih povprečna proizvodnja je najmanj 500 kg olja na tržno leto in";

7. člen 17a se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17a

1. V skladu s postopkom, določenim v členu 38 Uredbe št. 136/66/EGS, Komisija določi pred 1. oktobrom za vsako državo članico proizvajalko za tekoče tržno leto:

- oceno proizvodnje, ki je upravičena do pomoči,

- enotni znesek predujma za proizvodno pomoč; ta znesek mora biti tak, da glede na napoved proizvodnje v zadevnem tržnem letu ne obstaja nikakršno tveganje neupravičenih izplačil pridelovalcem.

2. Najpozneje v osmih mesecih po koncu tržnega leta Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 1 določi za vsako državo članico za to tržno leto:

- dejansko proizvodnjo, za katero je priznana pravica do pomoči,

- enotno stopnjo proizvodne pomoči, po možnosti pomnoženo s koeficientom, določenim v členu 5(6) Uredbe št. 136/66/EGS.

3. Države članice do 5. septembra tržnega leta Komisijo obvestijo o svojih ocenah proizvodnje oljčnega olja v tem tržnem letu. Komisija lahko uporabi druge vire informacij in, kjer je ustrezno, naroči študije ali preglede proizvodnje oljčnega olja;"

8. v členu 18 se besede "navedeni v drugi alinei prvega pododstavka člena 5(2)" nadomestijo z "navedeni v členu 5(7)".

9. v členu 12(2)(a) se besede "v skladu s členom 17a(2)" nadomestijo z besedami "v skladu s členom 17a(1)".

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. novembra 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 1998

Za Svet

Predsednik

W. Molterer

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1638/98 (UL L 210, 28.7.1998, str. 32).

[2] UL C 136, 1.5.1998, str. 25.

[3] UL L 208, 3.8.1984, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/95 (UL L 67, 25.3.1995, str. 1).

--------------------------------------------------