31998R1550Uradni list L 202 , 18/07/1998 str. 0027 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 1550/98

z dne 17. julija 1998

o spremembi Uredbe (ES) št. 2571/97 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1587/96 [2], ter zlasti členov 6(6) in 12(3) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (ES) št. 2571/97 [3], spremenjena z Uredbo (ES) št. 1061/98 [4] tako, da je skrajšan rok, v katerem je treba proizvode iz člena 1, predelati in vdelati v končne proizvode, s šestih na tri mesece; ker je bila ta sprememba uvedena zaradi neobičajno visokega števila zahtevkov za pomoč; ker je to vodilo do zmanjšanja količin, za katere so bili vloženi zahtevki; ker je treba glede na te nove okoliščine rok, predpisan za vdelavo v končne proizvode, podaljšati na štiri mesece;

ker predpisujeta v primeru, da je rok, predpisan v členu 11, prekoračen za manj kakor 60 dni, drugi pododstavek člena 18(3) in tretji pododstavek člena 22(4) Uredbe (ES) št. 2571/97 kazen 4 ekujev na tono dnevno; ker se je izkazalo, da je ta znesek prenizek glede na sedanje razmere na trgu in ga je treba zvišati na 6 ekujev na tono dnevno;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2571/97 se spremeni:

1. v členu 11 se "treh mesecih" nadomesti s "štirih mesecih";

2. v drugem pododstavku člena 18(3) in tretjem pododstavku člena 22(4) se "4 ekuje na tono dnevno" nadomesti s "6 ekujev na tono dnevno".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za količine, dodeljene od 14. razpisa.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 21.

[3] UL L 350, 20.12.1997, str. 3.

[4] UL L 152, 26.5.1998, str. 3.

--------------------------------------------------