31998R1472Uradni list L 194 , 10/07/1998 str. 0008 - 0008


Uredba Komisije (ES) št. 1472/98

z dne 9. julija 1998

o spremembi Uredbe (ES) št. 2300/97 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 o splošnih pravilih za izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 z dne 25. junija 1997 o splošnih pravilih za izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu [1], in zlasti člena 5 Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 2300/97 [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 758/98 [3], predpisuje določbe za izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu;

ker je ta sprememba tudi približala datum za obvestilo o programih; ker je zato treba spremeniti tudi datum menjalnega razmerja v kmetijstvu, ki velja za te programe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutnino in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 5 Uredbe (ES) št. 2300/97 se nadomesti:

"Člen 5

Menjalno razmerje v kmetijstvu, ki se uporabi za znesek iz člena 3, je razmerje, ki je v veljavi od 1. maja vsakega leta, v katerem je poslano obvestilo o programu."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 173, 1.7.1997, str. 1.

[2] UL L 319, 21.11.1997, str. 4.

[3] UL L 105, 4.4.1998, str. 5.

--------------------------------------------------