31998R1434Uradni list L 191 , 07/07/1998 str. 0010 - 0012


Uredba Sveta (ES) št. 1434/98

z dne 29. junija 1998

o opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko sled iztovarja za gospodarske namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2115/77 z dne 27. septembra 1977 o prepovedi neposrednega ribolova in iztovarjanja sledu za gospodarske namene, ki ne zajemajo človeške porabe [3], temelji na čezmernem izkoriščanju, ki v mnogih zemljepisnih območjih ne obstaja več;

ker staleži sledu v Baltskem morju, Beltih in Soundu trenutno niso ogroženi; ker izboljšano gospodarno izkoriščanje teh staležev omogoča ribolov za druge namene, ki ne zajemajo neposredne človeške porabe; ker se ne zahteva omejitev za gospodarski namen, za katerega se iztovarjanja teh staležev opravljajo;

ker gospodarski ribolov sledu v Baltskem morju lahko povzroči pomemben postranski ulov mladih trsk; ker zaradi tega tak ribolov ne sme biti dovoljen v območjih, kjer so mlade trske številne;

ker je stanje staleža sledu v Severnem morju, Skagerraku in Kattegatu zelo zaskrbljivo;

ker za druge staleže sledu v severovzhodnem Atlantiku trenutna ribolovna praksa, to je ribolov za človeško porabo, dovoljuje zadosti visoko stopnjo izkoriščanja; ker so zato spremembe v ribolovni praksi za te staleže nezaželjene;

ker je treba omejiti raven postranskega ulova sledu v gospodarskih ribištvih, katerih cilj so druge vrste;

ker se postranski ulov, ki je opravljen pod takimi omejitvami, lahko uporabi za gospodarske namene;

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o vzpostavljanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike [4] predvideva satelitsko spremljanje plovil, ki od 1. julija 1998 dalje opravljajo ribolov za gospodarske namene;

ker Uredba Sveta (ES) št. 88/98 z dne 18. decembra 1997 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranitev ribolovnih virov v vodah Baltskega morja, Beltov in Sounda [5] določa pogoje za ribolov sledu v teh vodah;

ker Uredba Sveta (ES) št. 894/97 z dne 29. aprila 1997 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranitev ribolovnih virov [6] določa pogoje za obdržanje na krovu in iztovarjanje sledu, ulovljenega v regiji 1 in 2 z ribolovnimi orodji, ki se trenutno uporabljajo za ribolov za gospodarske namene, ki ne zajemajo človeške porabe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve voda:

Regija 1:

Vse vode, ki ležijo severno in zahodno od črte, ki poteka od točke 48o S zemljepisne širine, 18o Z zemljepisne dolžine, od tu naravnost na sever na 60o S zemljepisne širine, od tu naravnost na vzhod na 5o Z zemljepisne dolžine, od tu naravnost na sever na 60o 30' S zemljepisne širine, od tu naravnost na vzhod do 4o Z zemljepisne dolžine, od tu naravnost na sever na 64o S zemljepisne širine, od tu naravnost na vzhod na obalo Norveške.

Regija 2:

Vse vode, ki so severno od 48o S zemljepisne širine, vendar brez voda v regiji 1 in razdelkov IIIb, IIIc in IIId ICES.

Regija 3:

Vse vode, ki ustrezajo podobmočjem VIII in IX ICES.

2. Podobmočja IIIb, IIIc in IIId ICES, razdeljena v 11 podrazdelkov, oštevilčenih od 22 do 32, ki so opisani v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 88/98.

Člen 2

1. Sledi, ujeti pri ribolovu

- v regiji 1 in 2 z mrežami z minimalnim mrežnim očesom, ki ima manj kot 32 mm ali

- v regiji 3 z mrežami z minimalnim mrežnim očesom, ki ima manj kot 40 mm,

ne smejo biti obdržani na krovu, razen, če je tak ulov:

(i) opravljen znotraj podobmočja IV ICES, sestoji iz sledu in drugih vrst, ni sortiran in če masa sledu ne presega 20 % skupne mase, sestavljene iz sledu in drugih vrst, ujetih s takimi orodji in obdržanih na krovu ali;

(ii) opravljen znotraj razdelka IIIa ICES, sestoji samo iz sprata in sledu, ni sortiran in masa sledu ne presega 10 % skupne mase, sestavljene iz sledu in sprata, ujetih s takimi orodji in obdržanih na krovu ali;

(iii) opravljen znotraj razdelka IIIa ICES, sestoji iz sledu in drugih vrst, s spratom ali brez, ni sortiran in masa sledu ne presega 5 % skupne mase, sestavljene iz sledu in drugih vrst, ujetih s takimi orodji in obdržanih na krovu ali;

(iv) opravljen zunaj podobmočja IV ICES ali razdelka IIIa ICES, sestoji iz sledu in drugih vrst, ni sortiran in masa sledu ne presega 10 % skupne mase, sestavljene iz sledu in drugih vrst, ujetih s takimi orodji in obdržanih na krovu.

2. Sled, ki ga ulovijo ribiška plovila Skupnosti, ko ribarijo v razdelkih IIIb ali IIIc ICES ali v razdelku IIId ICES zahodno od 16o V z mrežami z minimalnim mrežnim očesom manj kot 32 mm, ne sme biti obdržan na krovu, razen če tak ulov sestoji iz sledu in drugih vrst, ni sortiran in masa sledu ne presega 20 % skupne mase, sestavljene iz sledu in drugih vrst, ujetih s takimi orodji in obdržanih na krovu.

3. Sled, ki ga ulovijo ribiška plovila Skupnosti, ko ribarijo:

- vzhodno od 16o V v podrazdelkih 25 do 27 v razdelku IIId ICES z mrežami z minimalnim mrežnim očesom manj kot 32 mm ali

- v podrazdelku 28 razdelka IIId ICES ali v tistem delu podrazdelka 29 razdelka IIId ICES, ki leži južno od zemljepisne širine 59o 30' S, z mrežami z minimalnim mrežnim očesom manj kot 28 mm ali

- v podrazdelkih 30 do 32 razdelka IIId ICES ali v tistem delu podrazdelka, ki leži severno od zemljepisne širine 59o 30' S, z mrežami z minimalnim mrežnim očesom manj kot 16 mm,

ne sme biti obdržan na krovu, razen če tak ulov sestoji iz sledu in drugih vrst, ni sortiran in masa sledu ne presega 45 % skupne mase, sestavljene iz sledu in drugih vrst, ujetimi s takimi orodji in obdržanih na krovu.

Člen 3

1. Ulov sledu, opravljen

- v regijah 1 in 2 z vlečnimi mrežami z minimalno velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več ali

- v regiji 3 z vlečnimi mrežami z minimalno velikostjo mrežnega očesa 40 mm ali več ali

- v razdelkih IIIb ali IIIc ICES z vlečnimi mrežami z minimalno velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več ali

- v podrazdelku 24 ali tistem delu podrazdelka 25 zahodno od 16o 00 V s katerim koli ribolovnim orodjem, razen z vlečnimi mrežami,

ni raztovorjen za namene, ki ne zajemajo neposredne človeške porabe, razen če je najprej ponujen za prodajo za neposredno človeško porabo in ni najti kupca.

2. Vendar

- katerikoli sled, ulovljen s katerim koli ribolovnim orodjem v razdelku IIId ICES vzhodno od 16o 00' V ali

- katerikoli sled, ulovljen s katerim koli ribolovnim orodjem pod pogoji, opredeljenimi v členu 2,

se lahko iztovori za namene, ki ne zajemajo neposredne človeške porabe.

Člen 4

Najpozneje do 31. decembra 2002 Svet na podlagi poročila in predloga Komisije odloči o katerih koli potrebnih prilagoditvah k tej uredbi.

Člen 5

Uredba (EGS) št. 2115/77 se razveljavi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 1998

Za Svet

Predsednik

R. Cook

[1] UL C 25, 24.1.1998, str. 19.

[2] Mnenje podano 19. junija 1998 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 247, 28.9.1977, str. 2.

[4] UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2205/97 (UL L 304, 7.11.1997, str. 1.)

[5] UL L 9, 15.1.1998, str. 1.

[6] UL L 132, 23.5.1997, str. 1.

--------------------------------------------------