31998R1406Uradni list L 188 , 02/07/1998 str. 0025 - 0025


Uredba Komisije (ES) št. 1406/98

z dne 1. julija 1998

o odpravi ukrepov iz člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 703/98 o začasni ukinitvi določenih koncesij iz Uredbe (ES) št. 3066/95 o uvedbi določenih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske proizvode in prilagoditvi, na način avtonomnega in prehodnega ukrepa, določenih kmetijskih koncesij, predvidenih v evropskih sporazumih, z namenom upoštevanja Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj

EVROPSKA KOMISIJA JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 703/98 z dne 17. marca 1998 o začasni ukinitvi določenih koncesij iz Uredbe (ES) št. 3066/95 o uvedbi določenih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske proizvode in prilagoditvi, na način avtonomnega in prehodnega ukrepa, določenih kmetijskih koncesij, predvidenih v evropskih sporazumih, z namenom upoštevanja Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [1], in zlasti člena 2 Uredbe,

ker Uredba Sveta (ES) št. 3066/95 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1595/97 [3], uvaja določene koncesije v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske proizvode in predvideva, na način avtonomnega in prehodnega ukrepa, prilagoditev določenih kmetijskih koncesij, predvidenih v evropskih sporazumih, z namenom upoštevanja Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj;

ker je Uredba (ES) št. 703/98, da bi se zaščitili trgovinski interesi Skupnosti, potem ko je Češka republika enostransko povečala uvozne dajatve za določene kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti, na enakovreden način avtonomno začasno ukinila določene koncesije, določene v Uredbi (ES) št. 3066/95;

ker je Češka republika medtem odpravila uvozne dajatve za določene kmetijske proizvode in ponovno uvedla načelo vzajemnosti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem zadevnih upravljalnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ukrepi, določeni v členu 1 Uredbe (ES) št. 703/98, se odpravijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 98, 31.3.1998, str. 1.

[2] UL L 328, 30.12.1995, str. 31.

[3] UL L 216, 8.8.1997, str. 1.

--------------------------------------------------