31998R1172Uradni list L 163 , 06/06/1998 str. 0001 - 0008


Uredba Sveta (ES) št. 1172/98

z dne 25. maja 1998

o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka uredbe, ki ga je predložila Komisija [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

(1) ker mora imeti Komisija za izvajanje zaupanih ji nalog v okviru skupne prometne politike na razpolago primerljive, zanesljive, časovno usklajene, redne in izčrpne statistične podatke o obsegu in razvoju prevoza blaga po cesti s prevoznimi sredstvi, registriranimi v Skupnosti, in o stopnji izkoriščenosti vozil, ki opravljajo prevoz;

(2) ker Direktiva Sveta 78/546/EGS z dne 12. junija 1978 o statističnih poročilih glede cestnega prevoza blaga kot dela regionalne statistike [4], ne predvideva poročil o vrstah prevozov, ki niso bili odobreni v času sprejetja te direktive; ker poročila, ki jih predvideva, vsebujejo različne informacije o notranjem in mednarodnem prevozu in ker ni informacij o stopnji izkoriščenosti prevoznih sredstev, s katerimi se prevoz opravlja;

(3) ker je potrebno zbrati izčrpne regionalne statistične podatke tako v zvezi s prevozom blaga kot v zvezi z opravljenimi potmi z vozilom;

(4) ker je zato primerno, da se spremeni sistem, določen z Direktivo 78/546/EGS, da se zagotovi regionalni opis porekla in namembnosti prevoza znotraj Skupnosti na enaki podlagi kot za notranji prevoz in da se zagotovi povezava med prevozom blaga in opravljeno potjo z vozilom z merjenjem stopnje izkoriščenosti vozil, s katerimi se omenjeni prevoz opravi;

(5) ker se je, skladno z načelom subsidiarnosti, možno učinkovito lotiti oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih informacij, samo na ravni Skupnosti, medtem ko se bodo v vsaki državi članici podatki zbirali pod vodstvom organov in institucij, ki so zadolžene za zbiranje uradnih statističnih podatkov;

(6) ker Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [5] zagotavlja referenčni okvir za določbe, predpisane s to uredbo, zlasti tiste glede dostopa do administrativnih podatkov, stroškovne učinkovitosti razpoložljivih virov in statistične zaupnosti;

(7) ker je sporočanje posameznih podatkov potrebno, da se lahko oceni celotna točnost podatkov, ko so omenjeni podatki prikazani kot anonimni;

(8) ker je pomembno, da se zagotovi ustrezna diseminacija statističnih informacij;

(9) ker bo v začetnem obdobju Skupnost morala državam članicam zagotoviti finančni prispevek za izvedbo potrebnega dela;

(10) ker je ustrezno predvideti poenostavljeni postopek za izvajanje te uredbe in prilagajanje gospodarskemu in tehničnemu napredku;

(11) ker je bil skladno s členom 3 opravljen posvet z Odborom za statistični program, ustanovljenim z Odločbo 89/382/EGS, Euratom [6]; ker je ta izrekel podporo tej uredbi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet in področje uporabe

1. Vsaka država članica pripravi statistične podatke Skupnosti o cestnem prevozu blaga z vozili za cestni prevoz blaga, ki so registrirana v tej državi članici, in o poteh, ki jih taka vozila opravijo.

2. Ta uredba ne velja za prevoz blaga po cesti z:

(a) vozili za cestni prevoz blaga, katerih dovoljena teža ali velikost presega običajno dovoljene mejne vrednosti v zadevni državi članici;

(b) kmetijskimi, vojaškimi vozili in vozili, ki pripadajo osrednjim ali lokalnim javnim oblastem, z izjemo vozil za cestni prevoz blaga, ki spadajo k javnim podjetjem, zlasti železniškim.

Vsaka država članica lahko izključi iz področja uporabe te uredbe vozila za cestni prevoz blaga, katerih nosilnost ali skupna dovoljena teža je nižja od določene mejne vrednosti. Ta mejna vrednost ne sme presegati nosilnosti 3,5 ton ali največje skupne dovoljene teže 6 ton v primeru posameznih motornih vozil.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

- "cestni prevoz blaga": ves cestni prevoz blaga z vozili za cestni prevoz blaga,

- "vozilo za cestni prevoz": cestno vozilo na lastni pogon, ki se običajno uporablja za prevoz oseb ali blaga po cesti, ali za vleko vozil za prevoz oseb ali blaga po cesti,

- "cestno vozilo za prevoz blaga": cestno vozilo, ki je izključno in primarno konstruirano za prevoz blaga (tovornjak, priklopnik, polpriklopnik),

- "vozilo za cestni prevoz blaga": vsako posamezno vozilo za cestni prevoz (tovornjak) ali kombinacija cestnih vozil, namreč cestni vlak (tovornjak s priklopnikom) ali povezano vozilo (cestno vlečno vozilo s polpriklopnikom), konstruirano za prevoz blaga,

- "tovornjak": togo cestno vozilo, ki je izključno ali primarno konstruirano za prevoz blaga,

- "cestno vlečno vozilo": vozilo za cestni prevoz, konstruirano izključno ali primarno za vleko drugih vozil, ki nimajo lastnega pogona (v glavnem polpriklopniki),

- "priklopnik": cestno vozilo za prevažanje blaga, konstruirano tako, da ga vleče vozilo za cestni prevoz blaga,

- "polpriklopnik": cestno vozilo za prevažanje blaga brez prednje osi, konstruirano tako, da se del vozila in znaten del teže naloženega blaga opira na cestno vlečno vozilo,

- "povezano vozilo": cestno vlečno vozilo, povezano s polpriklopnikom,

- "cestni vlak": vozilo za cestni prevoz blaga, povezano s priklopnikom.

Ta kategorija vključuje tudi povezano vozilo, na katerega je pritrjen dodatni priklopnik,

- "registrirano": stanje vpisa v register vozil za cestni prevoz, ki ga vzdržuje uradni organ v državi članici, ne glede na to, ali registracijo spremlja izdaja registrske tablice ali ne.

V primeru prevoza s pomočjo kombinacije vozil za cestni prevoz, namreč s cestnim vlakom (tovornjak s priklopnikom) ali povezanim vozilom (cestno vlečno vozilo s polpriklopnikom), ko sta vozilo z lastnim pogonom (tovornjak ali cestno vlečno vozilo) in priklopnik ali polpriklopnik registrirana v različnih državah, a celotno vozilo šteje, da je registrirano v državi, kjer je registrirano vozilo z lastnim pogonom,

- "nosilnost": največja dovoljena teža naloženega blaga, ki jo določi pristojni organ države, kjer je vozilo registrirano.

Ko je vozilo za cestni prevoz blaga cestni vlak, sestavljen iz tovornjaka in priklopnika, je nosilnost cestnega vlaka enaka vsoti nosilnosti tovornjaka in polpriklopnika.

- "največja dovoljena teža": skupna teža vozila (ali kombinacije vozil) v mirovanju in pripravljenosti za na cesto ter dovoljena teža blaga, ki jo določi pristojni organ države, v kateri je vozilo registrirano,

- "Eurostat": služba Komisije, ki je odgovorna za izvedbo nalog, ki so obvezne za to institucijo na področju priprave statističnih podatkov Skupnosti.

Člen 3

Zbiranje podatkov

1. Države članice pripravijo statistične podatke glede naslednjih področij:

(a) podatki v zvezi z vozili;

(b) podatki v zvezi s potjo;

(c) podatki v zvezi z blagom.

2. Statistične spremenljivke pri vsakem področju, njihova definicija ter ravni v okviru klasifikacije, uporabljene za njihovo razčlenitev, so določene v Prilogah.

3. Pri določanju metode, ki naj bi se uporabila za pripravo statističnih podatkov, se države članice vzdržijo izvajanja vsakršnih formalnosti na mejah med državami članicami.

4. Načini zbiranja podatkov in vsebina Prilog se sprejmejo na podlagi postopka, določenega v členu 10.

Člen 4

Natančnost rezultatov

Metode zbiranja in obdelave podatkov se pripravijo zato, da se zagotovi, da posredovani statistični rezultati držav članic izpolnjujejo minimalne standarde natančnosti ob tem pa se upošteva strukturne parametre cestnega prometa v državah članicah. Ti standardi so predpisani na podlagi postopka, podrobno določenega v členu 10.

Člen 5

Posredovanje rezultatov Eurostatu

1. Vsako četrtletje države članice posredujejo Eurostatu ustrezno preverjene individualne podatke, ki ustrezajo spremenljivkam, določenim v členu 3 in naštetim v Prilogi A, brez navajanja imena, naslova ali registracijske številke.

Kjer to pride v poštev, se posredujejo podatki za prejšnja četrtletja, za katera so bili posredovani podatki začasni.

2. Podrobnosti posredovanja podatkov iz odstavka 1 vključno z morebitnimi statističnimi tabelami, ki temeljijo na tistih podatkih, se določi na podlagi postopka, podrobno določenega v členu 10.

3. Posredovanje se opravi v petih mesecih od zaključka vsakega četrtletnega obdobja opazovanja.

Prvo posredovanje podatkov zajema prvo četrtletje leta 1999.

4. V prehodnem obdobju od 1. januarja 1999 do datuma, določenega skladno z odstavkom 5, lahko država članica uporabi poenostavljeno šifriranje za spremenljivke, naštete v oddelkih 3, 4, 8 in 9 dela A2 ter v oddelkih 5 in 6 dela A3 Priloge A.

To poenostavljeno šifriranje sestoji:

- za notranji prevoz iz: šifriranja na podlagi Priloge G,

- za mednarodni prevoz iz: šifre za vsako državo.

5. Datum izteka veljavnosti prehodnega obdobja, predvidenega v odstavku 4, se določi v skladu s postopkom iz člena 10, takoj ko obstajajo tehnični pogoji, da se omogoči učinkovit sistem regionalnega šifriranja, ki se uporabi tako v notranjem kot mednarodnem prevozu, skladno z oddelkoma 1 in 2 Priloge G.

Člen 6

Diseminacija rezultatov

Določbe o diseminaciji statističnih rezultatov v zvezi s cestnim prevozom blaga, vključno s strukturo in vsebino rezultatov, ki naj se diseminirajo, se predpišejo skladno s postopkom iz člena 10.

Člen 7

Poročila

1. Na določeni datum ali pred datumom, ko je treba posredovati četrtletne informacije, posredujejo države članice Eurostatu poročilo o metodah, uporabljenih pri pripravi podatkov.

Države članice tudi posredujejo Eurostatu podrobnosti o vseh pomembnih spremembah, do katerih je prišlo pri uporabi metod za zbiranje podatkov.

2. Vsako leto zagotovijo države članice Eurostatu informacije o velikostih vzorcev, o stopnji neodzivnosti in, v obliki standardne napake ali intervalov zaupnosti, o zanesljivosti glavnih rezultatov.

3. Ko so se podatki zbirali več kot tri leta, pošlje Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o pridobljenih izkušnjah pri delu, opravljenem na podlagi te uredbe.

Člen 8

Finančni prispevek

1. V prvih treh letih izvajanja statističnih poročil, predvidenih s to uredbo, države članice prejmejo od Skupnosti prispevek v obliki finančne pomoči za kritje stroškov izvedbe zadevnega dela.

2. Znesek proračunskih sredstev, dodeljenih za ta vsakoletni ukrep, se določi kot del letnega proračunskega postopka.

3. Organi, pristojni za proračun določijo višino proračunskih sredstev za vsako leto.

4. V poročilu, predvidenem v členu 7(3), Komisija našteje uporabljena sredstva Skupnosti, ki so bila namenjena za ta ukrep.

Na osnovi poročila, predvidenega v členu 7(3), Komisija oceni, če so potrebni drugi finančni prispevki za dodatno obdobje treh let.

Člen 9

Postopki za izvajanje

Določijo se postopki za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za njeno prilagoditev gospodarskemu in tehničnemu napredku, kolikor to ne povzroči nesorazmernega povečanja stroškov za države članice in/ali bremena za dajalce podatkov, v skladu s postopkom, podrobno določenim v členu 10. Ti postopki zadevajo zlasti:

- prilagoditev načinov zbiranja podatkov in vsebine iz prilog,

- zahteve po natančnosti,

- podrobnosti o posredovanju podatkov Eurostatu, vključno z morebitnimi statističnimi tabelami, ki temeljijo na teh podatkih,

- diseminacijo rezultatov,

- določitev datuma izteka prehodnega obdobja, določenega v členu 5(5) za prenos spremenljivk, naštetih v členu 5(4).

Člen 10

Postopek

Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljevanju "odbor".

Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki naj bi se sprejeli. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta, na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj. Če ti ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora, o tem Komisija takoj obvesti Svet. V tem primeru:

- Komisija preloži za največ tri mesece od datuma prejema takega obvestila izvajanje ukrepov, o katerih je odločala,

- Svet, ki odloča s kvalificirano večino, lahko v roku iz prve alinee sprejme drugačno odločitev.

Člen 11

Direktiva 78/546/EGS

1. Države članice zagotovijo rezultate za leti 1997 in 1998 skladno z Direktivo 78/546/EGS.

2. Direktiva 78/546/EGS se razveljavi s 1. januarjem 1999.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 1998

Za Svet

Predsednik

J. Cunningham

[1] UL C 341, 11.11.1997, str. 9.

[2] UL C 104, 6.4.1998.

[3] UL C 95, 30.3.1998, str. 33.

[4] UL L 168, 26.6.1978, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[6] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGE

Priloga A | SEZNAM SPREMENLJIVK |

Priloga B | KLASIFIKACIJA OSNIH KONFIGURACIJ |

Priloga C | KLASIFIKACIJA VRST POTI |

Priloga D | KLASIFIKACIJA BLAGA |

Priloga E | KLASIFIKACIJA KATEGORIJ NEVARNEGA BLAGA |

Priloga F | KLASIFIKACIJA OBLIK TOVORA |

Priloga G | ŠIFRIRANJE KRAJEV NATOVARJANJA IN RAZTOVARJANJA |

--------------------------------------------------