31998R1172Úradný vestník L 163 , 06/06/1998 S. 0001 - 0008


Nariadenie Rady (ES) č. 1172/98

z 25. mája 1998

o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh nariadenia predložený Komisiou [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže v záujme splnenia úloh zverených Komisii v súvislosti so spoločnou dopravnou politikou, musí Komisia mať k dispozícii porovnateľné, spoľahlivé, zladené, pravidelné a komplexné štatistické údaje o rozsahu a rozvoji cestnej nákladnej dopravy vykonávanej vozidlami registrovanými v spoločenstve, a o stupni využitia vozidiel zabezpečujúcich túto prepravu;

(2) keďže smernica Rady 78/546/EHS z 12. júna 1978 o štatistických výkazoch týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy ako súčasti regionálnej štatistiky [4] neobsahovala žiadne ustanovenia týkajúce sa typov prepravy, ktoré neboli povolené v dobe, keď bola táto smernica prijatá; keďže výkazy podľa tejto smernice obsahovali rozdielne informácie u vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a keďže neposkytovali žiadne informácie o stupni využitia vozidiel vykonávajúcich takúto prepravu;

(3) keďže je potrebné zostaviť komplexné regionálne štatistiky vzhľadom na prepravu tovaru a jazdy vozidiel;

(4) keďže je z tohto dôvodu vhodné zmeniť systém stanovený smernicou 78/546/EHS, aby sa zabezpečili údaje o regionálnom pôvode a určení dopravy v rámci spoločenstva na rovnakej báze ako u vnútroštátnej dopravy a zabezpečili väzby medzi prepravou tovaru a jazdami vozidiel, pomocou merania stupňa využitia vozidiel vykonávajúcich takúto prepravu;

(5) keďže v súlade s princípom subsidiarity, vytváranie spoločných štatistických noriem umožňujúcich tvorbu harmonizovaných informácií, môže byť účinne zabezpečené len na úrovni spoločenstva, zatiaľ čo údaje sa môžu zhromažďovať v každom členskom štáte pod vedením orgánov a inštitúcií poverených zostavovaním oficiálnych štatistík;

(6) keďže nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [5] tvorí referenčný rámec pre opatrenia uložené týmto nariadením, a to najmä tie, ktoré sa týkajú prístupu k zdrojom administratívnych údajov, nákladovej efektívnosti použiteľných zdrojov a štatistickej diskrétnosti;

(7) keďže oznamovanie jednotlivých údajov poskytovaných anonymne je potrebné pre odhad celkovej presnosti výsledkov;

(8) keďže je dôležité zabezpečiť primerané šírenie štatistických informácií;

(9) keďže počas štartovacej etapy by spoločenstvo malo poskytnúť členským štátom finančný príspevok na realizáciu nevyhnutných prác;

(10) keďže je potrebné zabezpečiť zjednodušený postup vykonávania tohto nariadenia a prispôsobiť ho ekonomickému a technickému pokroku;

(11) keďže sa konzultovalo s Výborom pre štatistický program vytvoreným rozhodnutím Euratomu 89/382/EHS [6], v súlade s jeho článkom 3; keďže uvedené rozhodnutie sa vyjadrilo v prospech tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1. Každý členský štát zostaví štatistiku o preprave tovaru po ceste cestnými nákladnými vozidlami, ktoré sú registrované v dotknutom členskom štáte, a o jazdách vykonaných týmito vozidlami.

2. Toto nariadenie neplatí pre prepravu tovaru po ceste, vykonávanú:

a) cestnými nákladnými vozidlami, ktorých povolená hmotnosť alebo rozmery presahujú limity bežne prípustné v dotknutom členskom štáte;

b) poľnohospodárskymi vozidlami, vojenskými vozidlami a vozidlami, ktoré používajú ústredné alebo miestne správne orgány, s výnimkou cestných nákladných vozidiel používaných verejnými a najmä železničnými podnikmi.

Každý členský štát môže okrem toho vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia cestné nákladné vozidlá, ktorých užitočné zaťaženie alebo celková prípustná naložená hmotnosť je nižšia než určitý limit. Tento limit nesmie presiahnuť 3,5 tony užitočného zaťaženia alebo 6 ton celkovej prípustnej naloženej hmotnosti jednotlivých motorových vozidiel.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia platia nasledovné definície:

- "preprava tovaru po ceste": všetka doprava tovaru pomocou cestného nákladného vozidla,

- "cestné vozidlo": motorom poháňané cestné vozidlo, ktoré sa normálne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru po ceste,

- "cestné vozidlo na prepravu tovaru": cestné vozidlo určené výhradne alebo hlavne na prepravu tovaru (nákladný automobil, príves, náves),

- "cestné nákladné vozidlo": každé jednotlivé cestné vozidlo (nákladný automobil), alebo jazdná súprava cestných vozidiel, t. j. prívesová súprava (nákladný automobil s prívesom) alebo návesová súprava (ťahač s návesom), ktoré sú určené na prepravu tovaru,

- "nákladný automobil": cestné vozidlo s pevným rámom, určené výhradne alebo hlavne na prepravu tovaru,

- "ťahač": cestné vozidlo určené výhradne na ťahanie iných cestných vozidiel, ktoré nemajú vlastný pohon (najmä návesov),

- "príves": cestné vozidlo na prepravu tovaru, určené na to, aby bolo ťahané cestným nákladným vozidlom,

- "náves": cestné vozidlo na prepravu tovaru bez prednej nápravy konštruované tak, že časť vozidla a podstatná časť jeho naloženej hmotnosti spočíva na ťahači,

- "návesová súprava": ťahač spojený s návesom,

- "prívesová súprava": cestné nákladné vozidlo spojené s prívesom.

Táto kategória zahŕňa aj návesovú súpravu spojenú s ďalším prípojným vozidlom,

- "evidované": zapísané do registra cestných vozidiel úradom členského štátu bez ohľadu na to, či je takáto registrácia spojená s vydaním registračnej značky.

V prípade prepravy vykonávanej jazdnou súpravou, t. j. prívesovou súpravou (nákladný automobil s prívesom) alebo návesovou súpravou (ťahač s návesom), pri ktorej cestné nákladné vozidlo (nákladný automobil alebo ťahač) a príves alebo náves sú evidované v rôznych štátoch, sa za štát, v ktorom je súprava evidovaná, považuje ten, kde je evidované cestné vozidlo.

- "užitočné zaťaženie": maximálna hmotnosť tovaru deklarovaná príslušným úradom štátu, v ktorom je vozidlo evidované, ako prípustná.

Keď je cestným nákladným vozidlom prívesová súprava tvorená nákladným automobilom a prívesom, užitočným zaťažením súpravy je súčet užitočných zaťažení nákladného automobilu a prívesu,

- "maximálne prípustná hmotnosť": celková hmotnosť vozidla (alebo jazdnej súpravy) keď stojí a je pripravené na jazdu a hmotnosť nákladu deklarovaná príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo evidované, ako prípustná,

- "Eurostat": úrad Komisie zodpovedný za plnenie úloh zverených mu touto inštitúciou v oblasti zostavovania štatistík spoločenstva.

Článok 3

Zber dát

1. Členské štáty zostavia štatistické údaje týkajúce sa nasledovných oblastí:

a) údajov týkajúcich sa vozidla;

b) údajov týkajúcich sa jazdy;

c) údajov týkajúcich sa tovaru.

2. Štatistické premenné v každej oblasti, ich definícia a rozlišovacie úrovne použité na ich klasifikáciu sú uvedené v prílohách.

3. Pri stanovení metódy, ktorá sa má použiť na zostavovanie štatistických údajov, členské štáty sa zdržia uplatňovania akýchkoľvek formalít na hraniciach medzi členskými štátmi.

4. Charakteristiky zberu dát a obsah príloh sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 10.

Článok 4

Presnosť výsledkov

Metódy zberu a spracovávania dát sa koncipujú tak aby zabezpečili, že štatistické výsledky poskytované členskými štátmi budú spĺňať minimálne normy presnosti, berúc do úvahy štrukturálne charakteristiky cestnej dopravy v členských štátoch. Tieto normy sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 10.

Článok 5

Prenos výsledkov Eurostatu

1. Členské štáty odovzdajú Eurostatu každý štvrťrok riadne overené jednotlivé údaje, zodpovedajúce premenným uvedeným v článku 3 a v prílohe A bez uvedenia názvov, adries a evidenčných čísel.

Takýto prenos podľa potreby obsahuje údaje týkajúce sa predchádzajúcich štvrťrokov, za ktoré boli odovzdané len predbežné údaje.

2. Systém prenosu údajov uvedených v odseku 1, vrátane prípadných štatistických tabuliek vychádzajúcich z týchto údajov, sa stanoví v súlade s postupom špecifikovaným v článku 10.

3. Prenos sa uskutoční v priebehu piatich mesiacov po uplynutí každého štvrťročného obdobia sledovania údajov.

Prvý prenos sa vzťahuje na prvý štvrťrok roku 1999.

4. Počas prechodného obdobia od 1. januára 1999 až do dátumu stanoveného v súlade s odsekom 5, členské štáty môžu použiť zjednodušené kódovanie pre premenné uvedené v zozname v prílohe A časti A2 bodoch 3, 4, 8 a 9 a v časti A3 bodoch 5 a 6.

Také zjednodušené kódovanie zahŕňa:

- vo vnútroštátnej doprave: kódovanie v súlade s prílohou G,

- v medzinárodnej doprave: kód pre každý štát.

5. Dátum, ktorým uplynie prechodné obdobie uvedené v odseku 4, sa stanoví v súlade s postupom špecifikovaným v článku 10, len čo existujúce technické podmienky umožnia používať efektívny systém regionálneho kódovania pre vnútroštátnu ako aj pre medzinárodnú dopravu, v súlade s prílohou G bodmi 1 a 2.

Článok 6

Šírenie výsledkov

Opatrenia o šírení štatistických výsledkov týkajúcich sa prepravy tovaru na ceste vrátane štruktúry a obsahu výsledkov, ktoré sa majú šíriť, sa stanovia v súlade s postupom špecifikovaným v článku 10.

Článok 7

Správy

1. Členské štáty pošlú Eurostatu najneskôr k dátumu, ku ktorému pošlú prvú štvrťročnú informáciu, správu o metódach použitých pri zostavovaní dát.

Členské štáty pošlú Eurostatu aj podrobnosti o akýchkoľvek podstatných zmenách v metódach použitých pri zbere dát.

2. Členské štáty poskytnú každý rok Eurostatu informácie o veľkosti vzorky, o podiele tých, ktorí neposkytli údaje a vo forme štandardných odchýlok alebo intervalov spoľahlivosti, informácie o spoľahlivosti najdôležitejších výsledkov.

3. Po uplynutí troch rokov zberu dát, Komisia pošle Európskemu parlamentu a Rade správu o skúsenostiach získaných pri práci vykonávanej na základe tohto nariadenia.

Článok 8

Finančný príspevok

1. Počas prvých troch rokov implementácie štatistických výkazov uvedených v tomto nariadení, získajú členské štáty príspevok vo forme finančnej pomoci spoločenstva na výdaje vyvolané realizáciou príslušných prác.

2. Celková čiastka pridelená na tento účel sa každý rok stanoví ako časť ročného rozpočtového postupu.

3. Rozpočtový orgán určí na každý rok použiteľné čiastky.

4. V správe uvedenej v článku 7 ods. 3 Komisia špecifikuje použitie finančných prostriedkov pridelených podľa tohto opatrenia.

Na základe správy uvedenej v článku 7 ods. 3 Komisia posúdi, či sú potrebné dodatočné finančné príspevky na ďalšie obdobie troch rokov.

Článok 9

Vykonávacie postupy

Postupy vykonávania tohto nariadenia vrátane opatrení na jeho prispôsobenie ekonomickému a technickému pokroku sa stanovia, pokiaľ nezahŕňajú neúmerný nárast nákladov členských štátov a/alebo zaťaženie respondentov, v súlade s postupom stanoveným v článku 10. Také postupy sa týkajú najmä:

- prispôsobeniu charakteristík zberu dát a obsahu príloh,

- požiadaviek na presnosť,

- systému prenosu údajov Eurostatu vrátane prípadných štatistických tabuliek vychádzajúcich z týchto údajov,

- šírenia výsledkov,

- stanovenia konečného termínu pre prechodné obdobie uvedené v článku 5 ods. 5, týkajúce sa prenosu premenných uvedených v článku 5 ods. 4.

Článok 10

Postup

Komisii má pomáhať Výbor pre štatistický program, ďalej nazývaný ako "výbor".

Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa predkladá na základe väčšiny ustanovenej v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, v ktorých sa od Rady požaduje prijať návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú. Keď tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V takomto prípade:

- Komisia odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na dobu troch mesiacov od dátumu predloženia návrhu Rade,

- Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať, v rámci lehoty uvedenej v prvej zarážke, iné rozhodnutie.

Článok 11

Smernica 78/546/EHS

1. Členské štáty predložia výsledky za roky 1997 a 1998 podľa smernice 78/546/EHS.

2. Smernica 78/546/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 1999.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa dátumu jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 1998

Za Radu

predseda

J. Cunningham

[1] Ú. v. ES C 341, 11.11.1997, s. 9.

[2] Ú. v. ES C 104, 6.4.1998.

[3] Ú. v. ES C 95, 30.3.1998, s. 33.

[4] Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[5] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 181 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHY

Príloha A | ZOZNAM PREMENNÝCH |

Príloha B | KLASIFIKÁCIA NÁPRAVOVÝCH KONFIGURÁCIÍ |

Príloha C | KLASIFIKÁCIA TYPOV JÁZD |

Príloha D | KLASIFIKÁCIA TOVARU |

Príloha E | KLASIFIKÁCIA KATEGÓRIÍ NEBEZPEČNÉHO TOVARU |

Príloha F | KLASIFIKÁCIA TYPOV NÁKLADU |

Príloha G | KÓDOVANIE MIEST NAKLÁDKY A VYKLÁDKY |

--------------------------------------------------