31998R1098Uradni list L 157 , 30/05/1998 str. 0007 - 0008


Uredba Sveta (ES) št. 1098/98

z dne 25. maja 1998

o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za hmelj

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [1] in zlasti člena 16a Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 16a Uredbe (EGS) št. 1696/71 določa, da lahko Svet, če se pojavijo viški, na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s proizvodnim potencialom; ker je na trgu s hmeljem trenutno višek, tako zaradi kratkoročnih kot strukturnih vzrokov;

ker je cilj organizacij proizvajalcev prilagoditi proizvodnjo tržnim zahtevam; ker lahko v ta namen uporabijo do 20 % pomoči za primerne ukrepe; ker bi jim morali omogočiti širše delovanje na tem področju, tako, da se jim dovoli uvedba začasnega mirovanja in/ali krčitve površin, zasajenih s hmeljem; ker bi pri tem šlo za dodatne ukrepe k posebnim ukrepom, navedenim v členu 7(1)(b) zgoraj navedene uredbe;

ker se pogoji proizvodnje in trženja hmelja in tako tudi ekonomske sposobnosti sektorja med državami članicami razlikujejo; ker zaradi tega odločitev o izvajanju posebnih ukrepov sprejme vsaka država članica sama;

ker se začasno mirovanje in/ali krčitev lahko dovoli le, če so izpolnjene določene zahteve, predvsem neseštevanje pomoči za površine v začasnem mirovanju in obveznost zmanjšati površine do leta 2002; ker bo to povzročilo stroške; ker bi te stroške in izgubo prihodka morali deloma pokriti s plačilom zneska, enakega hektarski pomoči, za določeno omejeno obdobje; ker bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki dovoljujejo začasno plačilo zneska, enakega pomoči, tudi na takšnih nezasajenih površinah; ker je za učinkovit nadzor treba določiti minimalno velikost površin, za katere se lahko prejema izplačilo v skladu s temi ukrepi;

ker bi bilo treba zaradi učinkovite kontrole izvajanja teh ukrepov opredeliti obveznosti organizacij proizvajalcev in pristojnih organov držav članic, Komisijo pa pooblastiti, da sprejema podrobna pravila za izvajanje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Organizacije proizvajalcev lahko uporabijo začasno mirovanje in/ali krčitev ne le v namene, opisane v členu 7(1)(b) Uredbe (EGS) št. 1696/71, ampak tudi kot sredstvo za prilagajanje proizvodnje zahtevam trga in za izboljšanje proizvodnje.

Člen 2

1. V državah članicah, ki se odločijo za izvajanje začasnega mirovanja in/ali krčitve, lahko proizvajalci, ki imajo pravico do teh ukrepov, od letine 1998 do letine 2002 prejemajo znesek, enak pomoči, ki bi jo prejeli za zasajene površine, če se obvežejo, da ne bodo razširili proizvodnje hmelja na preostala zemljišča v svoji lasti. Za površine v začasnem mirovanju ne smejo prejeti nobene druge pomoči Skupnosti.

Površina hmeljišč, ki jo za letino 2003 obdelujejo organizacije proizvajalcev, ki izvajajo začasno mirovanje in/ali krčitev, mora biti manjša od površine, obdelane za letino v letu 1997.

2. Organizacije proizvajalcev določijo minimalno velikost parcele, za katero se lahko vloži zahteva za pomoč. Velikost hmeljišča ne sme biti manjša od 0,3 hektara.

3. Organizacije proizvajalcev lahko določijo dodatne posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati njihovi člani pri izvajanju začasnega mirovanja in/ali krčitve.

4. O površinah, ki se jih nameni začasnemu mirovanju ali krčitvi, je treba obvestiti pristojne organe do 31. maja leta žetve. Za leto 1998 se ti podatki sporočijo najkasneje do 30. junija 1998. Pristojni organi preverijo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- pri začasnem mirovanju, ohranitev hmeljskih žičnic,

- pri krčitvi, odstranitev hmeljskih žičnic,

- trajno zatravljenje, da se izboljša rodovitnost tal.

Člen 3

Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje te uredbe v skladu s postopkom, določenim v členu 20 Uredbe (EGS) št. 1696/71.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od letine 1998 do letine 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 1998

Za Svet

Predsednik

J. Cunningham

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1554/97 (UL L 208, 2.8.1997, str. 1).

--------------------------------------------------