31998R0963Uradni list L 135 , 08/05/1998 str. 0018 - 0025


Uredba Komisije (ES) št. 963/98

z dne 7. maja 1998

o standardih trženja za cvetačo in artičoke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2520/97 [2], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ker so cvetača in artičoke naštete v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2200/96 kot proizvodi, za katere je treba sprejeti standarde; ker Priloga II/1 k Uredbi Sveta št. 23 z dne 4. aprila 1962 o postopni vzpostavitvi skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 888/97 [4], določa skupne standarde kakovosti za cvetačo; ker Priloga I/6 k Uredbi Komisije št. 58 [5] o skupnih standardih kakovosti za nekatere proizvode iz Priloge I B k Uredbi 23, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 888/97, določa standarde za artičoke; ker ti standardi ne odražajo več tržnih zahtev;

ker je zato treba preoblikovati zadevna pravila in razveljaviti Uredbo št. 23 in Prilogo I/6 k Uredbi št. 58, ob upoštevanju, zaradi preglednosti na svetovnem trgu, standardov, ki jih za zadevne proizvode priporoča Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo;

ker bi morala uporaba standardov odstraniti proizvode slabe kakovosti s trga, usmeriti proizvodnjo k zahtevam potrošnikov in spodbuditi trgovanje na podlagi lojalne konkurence, kar bi pripomoglo k izboljšanju donosnosti;

ker se standardi uporabljajo na vseh stopnjah trženja; ker lahko prevoz na dolge razdalje, skladiščenje za določen čas in roko-vanje s proizvodi povzročijo poslabšanje zaradi biološkega razvoja proizvodov ali njihove pokvarljivosti; ker je tako poslabšanje treba upoštevati pri uporabi standardov na stopnjah trženja, ki sledijo odpošiljanju; ker je treba pri proizvodih v razredu "ekstra", ki morajo biti zlasti skrbno sortirani in pakirani, dopustiti le nekolikšno zmanjšanje svežosti in čvrstosti;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Standardi trženja za cvetačo, ki sodi v oznako KN 070410 in artičoke, ki sodijo v oznako KN 07091000, se določijo v Prilogah I in II k tej uredbi.

2. Ti standardi se uporabljajo na vseh stopnjah trženja pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 2200/96.

Vendar pa se na stopnjah po odpošiljanju, različno kot določa standard, pri proizvodih lahko pokažejo:

- nekoliko zmanjšana svežost in čvrstost,

- manjše poslabšanje zaradi biološkega razvoja ali pokvarljivosti proizvodov, razen pri proizvodih razreda "ekstra".

Člen 2

Uredba št. 23 se razveljavi in Priloga I/6 k Uredbi št. 58 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati s 1. julijem 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[2] UL L 346, 17.12.1997, str. 41.

[3] UL 30, 20.4.1962, str. 965/62.

[4] UL L 126, 17.5.1997, str. 11.

[5] UL 56, 7.7.1962, str. 1606/62.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STANDARD ZA CVETAČO

I. OPREDELITEV

Ta standard se uporablja za sorte (kultivarje) cvetače, vzgojene iz Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis, ki se potrošniku dobavljajo sveže, pri čemer je izključena cvetača za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE O KAKOVOSTI

Namen tega standarda je opredeliti zahteve glede kakovosti za cvetačo po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

Ob upoštevanju posebnih določb za vsak razred in dovoljenih odstopanj morajo biti rože cvetače v vseh razredih:

- nepoškodovane,

- zdrave; proizvod, ki je zaradi pojava gnilobe ali poškodb neprimeren za uživanje, je izločen,

- čiste, praktično brez vsake vidne tuje snovi,

- sveže po videzu,

- praktično brez škodljivcev,

- praktično brez poškodb, ki jih povzročijo škodljivci,

- brez odvečne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Razvitost in stanje cvetače morata biti takšna, da rože cvetače lahko:

- prenesejo prevoz in rokovanje ter

- prispejo v namembni kraj v zadovoljivem stanju.

B. Razvrstitev

Cvetača se uvršča v tri razrede, ki so opredeljeni spodaj:

(i) Razred "ekstra"

Cvetača v tem razredu mora biti odlične kakovosti. Njena oblika, razvitost in obarvanost morajo biti sortno značilne.

Rože cvetače morajo:

- biti lepo oblikovane, čvrste, kompaktne,

- biti zelo gosto sklenjene,

- biti enakomerno bele ali rahlo smetanaste barve [1],

- biti brez poškodb, z izjemo rahlih površinskih poškodb pod pogojem, da te ne kvarijo splošnega izgleda proizvoda, kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja.

Poleg tega morajo, če se cvetača prodaja skupaj "z listi" ali "z obrezanimi listi", morajo ti listi imeti svež videz.

(ii) Razred I

Cvetača v tem razredu mora biti dobre kakovosti. Biti mora sortno značilna.

Rože cvetače morajo:

- biti čvrste,

- biti gosto sklenjene,

- biti belo ali slonokoščeno ali smetanasto obarvane [2],

- biti brez nepravilnosti, kot so rahli madeži, vmesni listi v roži (brakteje), sledovi pozebe, odrgnine.

Rože cvetače smejo imeti naslednje rahle nepravilnosti pod pogojem, da te ne kvarijo splošnega videza proizvoda, njegove kakovosti, skladiščne sposobnosti in videza vsebine pakiranja:

- rahle nepravilnosti v obliki ali razvitosti,

- rahle nepravilnosti v obarvanosti,

- in zelo rahla puhavost.

Poleg tega morajo, če se cvetača prodaja skupaj "z listi" ali "z obrezanimi listi", morajo ti listi imeti svež videz.

(iii) Razred II

V ta razred se uvršča cvetača, ki ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v višja razreda, vendar ustreza minimalnim zahtevam zgoraj.

Rože cvetače smejo:

- imeti rahle nepravilnosti v obliki,

- biti slabše sklenjene,

- biti rumenkasto obarvane [3].

Imeti smejo:

- rahle sledove ožigov od sonca,

- največ pet bledozelenih listov,

- rahlo puhast poprh (toda ne vlažno ali mastno na otip).

Imeti smejo tudi največ dve od naslednjih nepravilnosti pod pogojem, da rože ohranijo glavne značilnosti glede kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve:

- rahle sledove poškodb zaradi škodljivcev ali bolezni,

- rahle površinske poškodbe zaradi pozebe,

- rahle odrgnine.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se določi z največjim premerom v ekvatorialnem prerezu. Najmanjši premer mora biti 11 cm; razlika v velikosti med največjo in najmanjšo rožo cvetače v vsaki enoti pakiranja ne sme presegati 4 cm.

IV. DOLOČBE O DOVOLJENIH ODSTOPANJIH

Odstopanja pri kakovosti in velikosti so dovoljena v vsaki enoti pakiranja za rože cvetače, ki ne izpolnjujejo pogojev za navedeni razred.

A. Odstopanja od kakovosti

(i) Razred "ekstra"

5 % po številu rož cvetače, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda "ekstra", vendar ustrezajo tistim iz razreda I ali so izjemoma v mejah dovoljenih odstopanj za ta razred.

(ii) Razred I

10 % po številu rož cvetače, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda I, vendar ustrezajo tistim iz razreda II ali so izjemoma v mejah dovoljenih odstopanj za ta razred.

(iii) Razred II

10 % po številu rož cvetače, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda II niti minimalnih zahtev, vendar rože ne smejo biti gnile ali kako drugače neprimerne za uživanje.

B. Odstopanja od velikosti

Za vse razrede: 10 % po številu rož cvetače, ki ne izpolnjujejo določb o velikosti in navedene velikosti, vendar ustrezajo velikosti neposredno pod in/ali nad tisto na pakiranju, pri čemer najmanjši premer rože ne sme bit manjši od 10 cm.

V. DOLOČBE O PAKIRANJU

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in vsebovati le cvetačo istega porekla, komercialnega tipa, kakovosti in velikosti. Poleg tega mora biti vsaka enota pakiranja cvetače razreda "ekstra" izenačena po obarvanosti.

Vidni del vsebine enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.

B. Predstavitev

Cvetača mora biti pakirana tako, da so rože ustrezno zaščitene.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.

C. Pakiranje

Cvetača je lahko pakirana:

(i) z listi: cvetača, pokrita z zdravimi zelenimi listi v zadostnem številu in dovolj dolgimi listi, da v celoti prekrijejo in zavarujejo rožo. Kocen mora biti odrezan tik pod listi, ki ščitijo rožo;

(ii) brez listov: cvetača s popolnoma odstranjenimi listi in neužitnim delom kocena. Ob roži sme biti največ pet majhnih in nežno bledozelenih neskrajšanih listov, ki se tesno prilegajo roži;

(iii) s porezanimi listi: cvetača z zadostnim številom preostalih listov, da lahko varujejo rožo. Ti listi morajo biti zdravi in zeleni ter skrajšani največ 3 centimetre pod vrhom rože. Kocen mora biti odrezan tik pod listi, ki ščitijo rožo.

VI. DOLOČBE O OZNAČEVANJU

Na vsaki enoti pakiranja mora biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisno označeno naslednje:

A. Identifikacija

Pakira in/ali razpošilja: Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja. Če je uporabljena kodna oznaka, mora biti poleg kodne oznake navedeno "pakira in/ali razpošilja" (ali ustrezna okrajšava).

B. Vrsta proizvoda

- "Cvetača", če vsebina ni vidna od zunaj

- Naziv komercialnega tipa za vijolično/škrlatno ali zeleno cvetačo

C. Poreklo proizvoda

- Država porekla in, neobvezno, pridelovalno območje ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja

D. Prodajne označbe

- Razred

- Velikost, izražena v najmanjšem in največjem premeru ali številu enot

E. Uradni kontrolni znak(neobvezno).

[1] Vendar je dovoljeno trženje cvetače z določeno vijoličasto/škrlatno ali zeleno barvo pod pogojem, da so značilne za izbrani razred.

[2] Vendar je dovoljeno trženje cvetače z določeno vijoličasto/škrlatno ali zeleno barvo pod pogojem, da so značilne za izbrani razred.

[3] Vendar je dovoljeno trženje cvetače z določeno vijoličasto/škrlatno ali zeleno barvo pod pogojem, da so značilne za izbrani razred.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

STANDARD ZA ARTIČOKE

I. OPREDELITEV

Ta standard se uporablja za sorte artičoke, vzgojene iz Cynara scolymus L., ki se potrošniku dobavijo sveže, pri čemer so izključene artičoke za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE O KAKOVOSTI

Namen standarda je opredeliti zahteve glede kakovosti za artičoke po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

Ob upoštevanju posebnih določb za vsak razred in dovoljenih odstopanj morajo biti glavice artičoke v vseh razredih:

- nepoškodovane,

- zdrave; proizvod, ki je zaradi gnilobe ali poškodb neprimeren za uživanje, je izločen,

- čiste, praktično brez vsake vidne tuje snovi,

- sveže po videzu, in zlasti brez znakov ovenelosti,

- praktično brez škodljivcev,

- praktično brez poškodb, ki jih povzročijo škodljivci,

- brez odvečne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Stebla morajo biti gladko odrezana in ne smejo biti daljša od 10 cm (slednja določba se ne uporablja za artičoke, pakirane v šopu, ki sestoji iz določenega števila glavic, povezanih skupaj pri steblih, ali artičoke sorte "Spinoso").

Razvitost in stanje artičok mora biti takšno, da glavice lahko:

- prenesejo prevoz in rokovanje ter

- prispejo v namembni kraj v zadovoljivem stanju.

B. Razvrstitev

Artičoke se uvrščajo v tri razrede, opredeljene spodaj:

(i) Razred "ekstra"

Artičoke v tem razredu morajo biti odlične kakovosti. Njihove lastnosti morajo biti značilne za sorto in/ali komercialni tip (osrednji ovršni listi-brakteje morajo biti tesno zaprti v skladu z značilnostjo sorte) in barve, ki mora biti tudi sortno značilna.

Biti morajo brez nepravilnosti, z izjemo zelo majhnih površinskih poškodb kože braktej, manjših nepravilnosti zaradi zmrzali (razpoke), in zelo rahlih mehanskih poškodb, če te ne kvarijo splošnega videza proizvoda, njegove kakovosti, skladiščne sposobnosti in videza vsebine pakiranja.

Vdolbinice pri osnovi ne smejo kazati znakov olesenitve.

(ii) Razred I

Artičoke v tem razredu morajo biti dobre kakovosti. Njihove lastnosti morajo biti značilne za sorto in/ali komercialni tip. Osrednji ovršni listi-brakteje morajo biti tesno zaprti v skladu z značilnostjo sorte.

Vendar lahko imajo naslednje rahle nepravilnosti pod pogojem, da ne kvarijo splošnega videza proizvoda, njegove kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja:

- rahle nepravilnosti v obliki,

- rahle spremembe zaradi pozebe ("posmojene" artičoke),

- zelo rahle odrgnine.

Vdolbine na osnovi glavice ne smejo kazati znakov olesenitve.

(iii) Razred II

V ta razred se uvrščajo artičoke, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v višja razreda, vendar ustrezajo minimalnim zahtevam, določenim zgoraj. Lahko so rahlo odprte.

Dovolijo se lahko naslednje nepravilnosti pod pogojem, da artičoke ohranijo svoje bistvene značilnosti glede kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja:

- nepravilnosti v obliki,

- spremembe zaradi pozebe ("pozeble" artičoke),

- rahle odrgnine,

- rahli madeži na zunanjih ovršnih listih-braktejah,

- začetni znaki olesenitve v vdolbini na osnovi glavice.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se določi z največjim premerom ekvatorialnega dela glavice artičoke.

Najmanjši premer je 6 cm.

Spodnja lestvica je obvezna za razred "ekstra" in razred I ter neobvezna za razred II:

- premer 13 cm in več,

- premer od 11 cm in več, toda manj kot 13 cm,

- premer od 9 cm in več, toda manj kot 11 cm,

- premer 7,5 cm in več, toda manj kot 9 cm,

- premer od 6 cm in več, toda manj kot 7,5 cm.

Poleg tega je premer od 3,5 cm in več, toda manj kot 6 cm, dovoljen za artičoke tipa "Poivrade" in "Bouquet".

IV. DOLOČBE O DOVOLJENIH ODSTOPANJIH

Odstopanja v zvezi s kakovostjo so dovoljena v vsaki enoti pakiranja za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev navedenega razreda.

A. Odstopanja od kakovosti

(i) Razred "ekstra"

5 % po številu glavic artičok, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda "ekstra", vendar ustrezajo tistim razreda I ali so, izjemoma, v mejah dovoljenih odstopanj za ta razred.

(ii) Razred I

10 % po številu glavic artičok, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda I, vendar ustrezajo tistim razreda II ali so, izjemoma, v mejah dovoljenih odstopanj za ta razred.

(iii) Razred II

10 % po številu glavic artičok, ki ne izpolnjujejo niti zahtev razreda II niti minimalnih zahtev, vendar artičoke ne smejo biti gnile ali kako drugače neprimerne za uživanje.

B. Odstopanja od velikosti

Za vse razrede: 10 % po številu glavic artičok, ki ne izpolnjujejo zahtev glede uvrščanja po velikosti in navedene velikosti, vendar ustrezajo velikosti neposredno nad in/ali pod tisto, ki je določena, z najmanjšim premerom 5 cm za glavice artičoke, ki se uvrščajo med najmanjše (6 do 7,5 cm).

Za artičoke tipov "Poivrade" in "Bouquet" odstopanje ni dovoljeno.

V. DOLOČBE O PAKIRANJU

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in vsebovati le artičoke istega porekla, sorte ali komercialnega tipa, kakovosti in velikosti (če se merijo).

Vidni del vsebine enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.

B. Pakiranje

Artičoke morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zaščitene.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.

VI. DOLOČBE O OZNAČEVANJU

Na vsaki enoti pakiranja mora biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisno označeno naslednje:

A. Identifikacija

Pakira in/ali razpošilja: Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja. Če je uporabljena kodna oznaka, mora biti poleg kodne oznake navedeno "pakira in/ali razpošilja" (ali ustrezna okrajšava).

B. Vrsta proizvoda

- "Artičoke", če vsebina ni vidna od zunaj

- Ime sorte za razred "ekstra",

- "Poivrade" ali "Bouquet", kjer je to ustrezno

- "Spinoso", kjer je to ustrezno

C. Poreklo proizvoda

Država porekla in, po izbiri, pridelovalno območje, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Prodajne označbe

- Razred,

- Število glavic,

- Velikost (če se meri), izražena v najmanjšem in največjem premeru glavice.

E. Uradni kontrolni znak(neobvezno)

--------------------------------------------------