31998R0955Uradni list L 133 , 07/05/1998 str. 0012 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 955/98

z dne 29. aprila 1998

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 2509/97 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Komisije (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [3] imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso skladne s pravicami, ki jih določa ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 345, 16.12.1997, str. 44.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Brezžični komplet stereo slušalk, ki ga sestavljajo:slušalke na baterije z vgrajenim visokofrekvenčnim radijskim sprejemnikom,visokofrekvenčni radijski oddajnik s tremi kanali z dometom 100 m inadapter za priključitev oddajnika na različne avdio naprave. | 85183080 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4 k oddelku XVI in besedilo tarifnih oznak KN 8518, 851830 in 85183080. |

2.Avdiofrekvenčna naprava s procesorjem zvoka, ki sprejema in pretvarja signale iz različnih virov (npr.: predvajalnikov glasbenih zgoščenk, videorekorderjev ali filmskih projektorjev) v zvočne signale.Ima naslednje funkcije:simulacija zvočnih okolij (npr.: akustika v cerkvi ali v diskoteki) inojačenje zvočnih frekvenc. | 85438995 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3c in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8543, 854389 in 85438995. Glavne funkcije ni mogoče določiti. |

--------------------------------------------------