31998R0846Uradni list L 120 , 23/04/1998 str. 0013 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 846/98

z dne 22. aprila 1998

o prilagoditvi Uredbe Sveta (ES) št. 2008/97 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 151/98

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2008/97 z dne 9. oktobra 1997 o nekaterih pravilih za uporabo posebnih režimov za uvoz oljčnega olja in nekaterih drugih kmetijskih proizvodov, s poreklom v Turčiji [1] in zlasti člena 8 Uredbe,

ker Sklep št. 1/98 z dne 25. februarja 1998 Pridružitvenega sveta ES-Turčija [2] o trgovinskih dogovorih za kmetijske proizvode med drugim določa preferencialni režim za uvoz oljčnega olja s poreklom v Turčiji, ki se uporablja od 1. januarja 1998;

ker Uredba (ES) št. 2008/97 predvideva, da kadar so pogoji posebnih režimov, predvideni v pridružitvenem sporazumu, spremenjeni, zlasti glede zneskov, ali kadar se sklene nov sporazum, lahko Komisija sprejme nastale prilagoditve navedene uredbe skladno s postopkom iz člena 38 Uredbe Sveta št. 136/66/EGS [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1581/96 [4];

ker poseben režim za uvoz oljčnega olja iz Turčije, predviden s Sklepom št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija, prilagaja zlasti znižanje carine, ki se uporablja od 1. januarja 1998; ker naj bi se zato Uredba (ES) št. 2008/97 ustrezno prilagodila, da bi vključevala tista zniževanja namesto zneskov, predvidenih skladno s Sklepom št. 1/77 Pridružitvenega sveta ES-Turčija [5];

ker pogoji posebnega režima za uvoz oljčnega olja iz Turčije, predvideni s Sklepom št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija, ne predvidevajo zniževanj carine, ki so odvisne od uporabe katere koli posebne izvozne dajatve v Turčiji; ker se naj bi se zato Uredbo Komisije (ES) št. 151/98 [6] razveljavilo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbo (ES) št. 2008/97 se spremeni na naslednji način:

1. V členu 2(1) se frazo "0,7245 ECU za 100 kilogramov" nadomesti z "10 %".

2. Člen 2(2) in (3) se črta.

3. V členu 3(1) in (2) se frazi "3,723 ECU za 100 kilogramov" in "7,003 ECU za 100 kilogramov" nadomesti s "5 %".

Člen 2

Uredbo (ES) št. 151/98 se s tem razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 284, 16.10.1997, str. 17.

[2] UL L 86, 20.3.1998, str. 1.

[3] UL L 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[4] UL L 206, 16.8.1996, str. 11.

[5] UL L 278, 29.10.1977, str. 13.

[6] UL L 18, 23.1.1998, str. 6.

--------------------------------------------------