31998R0622Uradni list L 085 , 20/03/1998 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 622/98

z dne 16. marca 1998

o pomoči državam kandidatkam v okviru predpristopne strategije in zlasti o vzpostavitvi partnerstev za pristop

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenega člena 235,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

glede na to, da so bili na zasedanju Evropskega sveta v Kobenhavnu junija 1993 postavljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati države Srednje in Vzhodne Evrope, ki se želijo pridružiti Evropski uniji; ter glede na to, da so poglavitne težave, s katerimi se srečujejo te države pri izpolnjevanju teh pogojev, ugotovljene med izvajanjem postopka, določenega v členu O Pogodbe o Evropski uniji;

ker so voditelji držav in vlad na zasedanju Evropskega sveta v Amsterdamu od 16. do 17. junija 1997 ponovili svojo namero, da okrepijo predpristopno strategijo Unije in s tem olajšajo kandidatkam priprave na pristop in glede na to, da je Komisija s tem v zvezi predstavila sveženj predlogov z naslovom "Agenda 2000";

glede na to, da je Evropski svet v Luksemburgu izjavil, da je novi instrument partnerstev za pristop, ki bo vzpostavljen po posvetovanju z državami kandidatkami iz Srednje in Vzhodne Evrope, ključni element pospešene predpristopne strategije, ki bo v skupnem okviru mobiliziral vse oblike pomoči Skupnosti kandidatkam;

glede na to, da bi bilo primerno, da bi se pomoč Evropske skupnosti v okviru teh partnerstev za pristop osredotočila na zgoraj omenjene težave, pri čemer bi jo vodila določena načela, prioritete, vmesni cilji in pogoji;

ker naj bi ta partnerstva, zlasti njihovi vmesni cilji, pomagala posamezni državi pri pripravah na članstvo v okviru ekonomske ter socialne konvergence in pri razvoju njenega nacionalnega programa za prevzem pravnega reda, kakor tudi ustrezne časovnega razporeda za njegovo izvedbo;

glede na to, da je treba z razpoložljivimi finančnimi viri upravljati previdno in v skladu s prioritetami, ki izhajajo iz mnenj Komisije o prošnjah za pristop ter na podlagi proučitve teh mnenj s strani Sveta;

glede na to, da bi morali pomoč Skupnosti v okviru predpristopne strategije izvajati tako, da bi za države, na katere se nanaša, sprejeli programe pomoči v skladu z določbami Pogodb; in ker torej ta uredba ne bo imela finančnih posledic;

glede na to, da je pomoč Skupnosti pogojena s spoštovanjem obveznosti, ki jih vsebujejo evropski sporazumi o pridružitvi ter z napredovanjem pri izpolnjevanju kobenhavenskih meril;

ker bo načrtovanje finančnih virov, iz katerih se bo črpala pomoč Skupnosti, določeno v skladu s postopki, navedenimi v uredbah, ki se nanašajo na ustrezne finančne instrumente ali programe;

glede na to, da je primerno, da Svet do 15. marca 1998 sprejme načela, prioritete, vmesne cilje in pogoje, ki bodo veljali za vsako posamezno partnerstvo za pristop in s tem omogoči Komisiji, da do konca leta 1998 pripravi prvo izmed rednih poročil o napredku posamezne države kandidatke;

glede na to, da imajo telesa ustanovljena v skladu z evropskimi sporazumi o pridružitvi, osrednjo vlogo pri zagotavljanju ustreznega izvajanja in spremljanja teh partnerstev za pristop;

ker je verjetno, da bo izvajanje partnerstev za pristop pomagalo pri izvajanju ciljev Skupnosti; in ker Pogodba za sprejem te uredbe ne predvideva drugih pooblastil razen tistih, določenih v členu 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope se vzpostavijo partnerstva za pristop kot del pospešene predpristopne strategije. Vsako partnerstvo za pristop bo potekalo v enotnem okviru, ki bo zajemal:

- prioritete, določene z analizo položaja vsake države, na katere se je treba osredotočiti pri pripravah za pridružitev v zvezi s političnimi in ekonomskimi merili in obveznosti posamezne države članice Evropske unije, kot jih je določil Evropski svet,

- finančne vire za pomoč vsem kandidatkam pri izvajanju prioritet, določenih v predpristopnem obdobju.

Člen 2

Na predlog Komisije Svet s kvalificirano večino določi načela, prioritete, vmesne cilje in pogoje, ki jih vsebujejo posamezna partnerstva za pristop in jih prejme vsaka država kandidatka, kakor tudi vse nadaljnje pomembne spremembe, ki se nanašajo nanje.

Člen 3

Ta uredba nima finančnih posledic. Skladno s predpristopno strategijo se pomoč Skupnosti izvaja tako, kot je določeno v programih, sprejetih v skladu z določbami Pogodbe.

Na podlagi sklepov, ki jih sprejme Svet skladno s členom 2, bo načrtovanje finančnih virov pomoči v okviru partnerstev za pristop potekalo v skladu s postopki v uredbah, ki se nanašajo na ustrezne finančne instrumente oziroma programe.

Člen 4

Kadar manjka element, ki je bistven za nadaljevanje predpristopne pomoči, še posebno, če pride do nespoštovanja obveznosti iz evropskega sporazuma o pridružitvi in/ali je napredovanje v smeri izpolnjevanja kobenhavenskih meril nezadovoljivo, lahko Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme ustrezne ukrepe glede predpristopne pomoči katerikoli državi kandidatki.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 1998

Za Svet

Predsednik

J. Cunningham

[1] UL C 48, 13.2.1998, str. 18.

[2] Mnenje, predloženo 11. maja 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

--------------------------------------------------