31998R0496Uradni list L 062 , 03/03/1998 str. 0019 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 496/98

z dne 27. februarja 1998

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [1], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2509/97 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene k navedeni uredbi, potrebno sprejeti ukrepe o uvrstitvi blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker je Uredba (EGS) št. 2658/87 določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za katerokoli drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja nove pododdelke in ki je bila uvedena s posebnimi določbami Skupnosti z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora na podlagi navedenih splošnih pravil blago, opisano v stolpcu 1 preglednice, ki je priložena k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se lahko imetnik blaga v skladu z določbami iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti [3], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/97 [4], še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic glede uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s pravicami, vzpostavljenimi s to uredbo;

ker so ukrepi, ki jih predvideva ta uredba, v skladu z mnenjem Oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 priložene preglednice, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2 omenjene preglednice.

Člen 2

V skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se lahko še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic, ki niso v skladu s pravicami, vzpostavljenimi s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 345, 16.12.1997, str. 44.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opis | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Brommetan, ki mu je bila dodana majhna količina klorpikrina (2 mas. %), ki ni pakiran za prodajo na drobno. | 29033033 | Uvrstitev v skladu s splošnima praviloma 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 1(g) k Poglavju 29 in besedilo tarifnih oznak KN 2903, 290330 in 29033033 Glej tudi pojasnjevalne opombe HS, Poglavje 29, Splošni del (A), odstavek 6. |

--------------------------------------------------