31998R0299Uradni list L 031 , 06/02/1998 str. 0005 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 299/98

z dne 5. februarja 1998

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2351/97 o opustitvi preferencialnih carin in ponovni vzpostavitvi dajatev skupne carinske tarife pri uvozu drobnocvetnih vrtnic s poreklom iz Maroka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin pri uvozu nekaterega cvetja s poreklom s Cipra, iz Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 [2], in zlasti člena 5(2)(b) Uredbe,

ker je pregled Uredbe Komisije (ES) št. 2350/97 z dne 27. novembra 1997 o določitvi cen proizvajalcev Skupnosti in uvoznih cen za nageljne in vrtnice zaradi uporabe režimov, ki urejajo uvoz določenih cvetličarskih proizvodov s poreklom s Cipra, iz Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze [3] pokazal, da je Priloga v primeru drobnocvetnih vrtnic, uvoženih iz Maroka, nepravilna; ker v pravilni različici Priloge ni številk za drobnocvetne vrtnice, uvožene iz Maroka; ker je torej treba ohraniti preferencialne carine, ki jih je uvedla Uredba Sveta (ES) št. 1981/94 z dne 25. julija 1994 o odprtju tarifnih kvot in določitvi njihovega upravljanja za različne izdelke s poreklom iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Malte, Maroka, Zahodnega brega in Gaze, Tunizije in Turčije kot tudi podrobnih pravil za razširjanje in prilagajanje teh kvot [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1667/97 [5]; ker je torej treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 2351/97 [6],

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preferencialne carine za uvoz drobnocvetnih vrtnic s poreklom iz Maroka se ponovno vzpostavijo in začnejo veljati 30. novembra 1997.

Člen 2

Uredba (ES) št. 2351/97 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 30. novembra 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1987, str. 22.

[2] UL L 177, 5.7.1997, str. 1.

[3] UL L 326, 28.11.1997, str. 17.

[4] UL L 199, 2.8.1994, str. 1.

[5] UL L 236, 27.8.1997, str. 3.

[6] UL L 326, 28.11.1997, str. 19.

--------------------------------------------------