31998R0192Uradni list L 020 , 27/01/1998 str. 0016 - 0017


Uredba Sveta (ES) št. 192/98

z dne 20. januarja 1998

o spremembi Uredbe (ES) št. 3072/95 o skupni ureditvi trga za riž in Uredbe (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker bi bilo treba sistem kompenzacijskih plačil, uveden s členom 6 Uredbe (ES) št. 3072/95 [4], razširiti tako, da bi zajemal pridelovalce semenskega riža v luski (neoluščenega ali surovega); ker ima padec cen, ki spremlja znižanje intervencijske cene, predvideno v členu 3 navedene uredbe, vpliv na cene semenskega riža; ker ob izostanku zadostnega kompenzacijskega plačila obstaja nevarnost, da bo posledica manjša uporaba potrjenega semena in poslabšanje kakovosti riža;

ker bi bilo treba semenski riž vključiti med proizvode, ki jih zajema Uredba (ES) št. 3072/95, izključno zato, da bi postal upravičen do kompenzacijskih plačil; ker se ne sme pozabiti, da je proizvod upravičen do pomoči za pridelavo semen po Uredbi (EGS) št. 2358/71 [5];

ker člen 3 Uredbe (ES) št. 3072/95 določa intervencijsko ceno za neoluščeni riž na isti ravni za leto 1999/2000 in poznejša tržna leta; ker je treba obenem zagotoviti, da kompenzacijska plačila, določena v členu 6(1) gornje uredbe, ostanejo enaka v letu 1999/2000 in poznejših tržnih letih;

ker je treba v skladu s členom 6(4) Uredbe (ES) št. 3072/95 sistem kompenzacijskih plačil uporabiti na podlagi površine, ki jo ugotovi država članica pridelovalka; ker bi bilo temu ustrezno treba zagotoviti znižanje, ki bi ga uporabili v primeru prekoračitve te površine in bi ga določila zadevna država članica;

ker člen 6(5) Uredbe (ES) št. 3072/95 določa, da države članice posredujejo podatke na podlagi deklaracij pridelovalcev in predelovalcev; ker bi bilo treba gornjo določbo spremeniti tako, da se črta kakršno koli sklicevanje na nacionalno osnovno površino;

ker se zdi gospodarsko upravičeno dodeljevati izvozna nadomestila pod pogojem, da se predloži dokaz, da je bil proizvod v celoti pridobljen v Skupnosti v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [6]; ker se ta obveznost ne uporablja v primeru ponovnega izvoza;

ker se zdi upravičeno, da bi po razširitvi sistema kompenzacijskih plačil za semenski riž, in zato, da bi zagotovili ravnovesje na trgu semenskega riža, še zlasti da bi zavarovali možnosti razpolaganja skladno z osnovno površino, opredeljeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 3072/95, uvedli mehanizem za stabilizacijo pridelave semenskega riža; ker bi bilo treba zagotoviti, da bi se razširitev sistema kompenzacijskih plačil in vzpostavitev stabilizacijskega mehanizma uporabljala od začetka tržnega leta 1998/99,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 3072/95 se spremeni:

1. v členu 1:

(a) prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

"1. Skupna ureditev trga za riž zajema cenovni in trgovinski sistem ter pokriva naslednje proizvode:

Oznaka KN | Poimenovanje |

| |

(a) | 100610 | riž v luski (neoluščen ali surov) |

100620 | oluščeni nebrušeni (rjavi) riž |

100630 | riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran |

(b) | 10064000 | lomljeni riž |

(c) | 11023000 | riževa moka |

11031400 | rižev drobljenec in zdrob |

11032950 | riževi peleti |

11041991 | riževi kosmiči |

11081910 | rižev škrob."; |

(b) doda se naslednji odstavek:

"3. Ta uredba se uporablja za semenski riž v luski (neoluščen ali surov) pod oznako KN 10061010 izključno za sistem kompenzacijskih plačil, predvidenih s členom 6.";

2. v členu 6:

(a) v odstavku 3 se naslov četrtega stolpca tabele nadomesti s "1999/2000 in naslednja tržna leta";

(b) v odstavku 5:

(i) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Kadar se uporablja prejšnji pododstavek, zadevna država članica pred datumom, določenim v skladu s postopkom iz člena 22 te uredbe, določi lestvico znižanj, ki naj bi se uporabljala za kompenzacijska plačila. Prej o tem, kakor hitro je mogoče, obvesti Komisijo.";

(ii) na začetku tretjega pododstavka se črtajo besede "Za vsako osnovno površino";

3. v členu 13:

(a) v prvem pododstavku odstavka 12 se prva alinea nadomesti z naslednjo:

"— da so bili proizvodi v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 23 Uredbe (EGS) št. 2913/92, razen kadar se uporablja odstavek 13";

(b) prvi pododstavek odstavka 13 se nadomesti z naslednjim:

"Za riž, uvožen iz tretjih držav in ponovno izvožen vanje, se ne dodeli nikakršno izvozno nadomestilo, razen če izvoznik ne dokaže, da:

- je proizvod, ki se izvaža, in predhodno uvoženi proizvod eden in isti,

- so bile ob sprostitvi proizvoda v prosti promet plačane vse uvozne dajatve."

Člen 2

Členu 3 Uredbe (ES) št. 2358/71 se doda naslednji odstavek:

"4a. V skladu s postopkom iz odstavka 5 se določi največja količina riževega semena, za katero se v Skupnosti plača pomoč. Ta količina se porazdeli med države članice pridelovalke."

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Vendar se člen 1(1) uporablja od 1. septembra 1998, člen 2 pa od 1. julija 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 1998

Za Komisijo

Predsednik

J. Cunningham

[1] UL C 312, 14.10.1997, str. 18.

[2] Mnenje z dne 14. januarja 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje z dne 10. decembra 1997 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 613/97 (UL L 94, 9.4.1997, str. 1).

[5] UL L 246, 5.11.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 (UL L 349, 31.12.1994, str. 105).

[6] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/97 (UL L 17, 21.1.1997, str. 1).

--------------------------------------------------