31998L0085Uradni list L 315 , 25/11/1998 str. 0014 - 0034


Direktiva Komisije 98/85/ES

z dne 11. novembra 1998

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi [1] ter zlasti prve in druge alinee direktive,

(1) ker so v smislu Direktive Sveta 96/98/ES mednarodne konvencije, vključno s Konvencijo SOLAS iz leta 1974, ter standardi preskušanja, vključno z njihovimi spremembami, tisti, ki veljajo na datum sprejetja navedene direktive;

(2) ker so od sprejetja navedene direktive začele veljati ali bodo v kratkem začele veljati spremembe Konvencije SOLAS in drugih mednarodnih konvencij ter novi standardi preskušanja;

(3) ker ti instrumenti določajo nova pravila glede opreme, ki jo je treba namestiti na ladjah;

(4) ker je treba ustrezno spremeniti Direktivo 96/98/ES;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 12 Direktive Sveta 93/75/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/74/ES [3],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 96/98/ES se spremeni:

1. Člen 2 se spremeni:

a) Točka (c) se nadomesti:

"c) "naprave za radijske zveze" pomenijo naprave, ki se zahtevajo v Poglavju IV Konvencije SOLAS 1974, v različici, ki velja 1. januarja 1999, in dvosmerni radiotelefonski aparat UKV za rešilna plovila, ki ga zahteva pravilo III/6.2.1 iste konvencije;"

b) V točkah (d) in (n) se besede "datum sprejetja te direktive" nadomestijo s "1. januarja 1999".

2. Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji temeljne predpise nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. novembra 1998

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 46, 17.2.1997, str. 25.

[2] UL L 247, 5.10.1993, str. 19.

[3] UL L 176, 13.10.1998, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA A

Priloga A.I: Oprema, za katero v mednarodnih instrumentih že obstajajo podrobni standardi preskušanja [1]

POLEG POSEBEJ NAVEDENIH STANDARDOV PRESKUŠANJA OBSTAJAJO V VELJAVNIH ZAHTEVAH MEDNARODNIH KONVENCIJ IN USTREZNIH RESOLUCIJ TER OKROŽNIC IMO ŠTEVILNE DOLOČBE, KI SE MORAJO PREVERITI MED TIPSKIM PREGLEDOM (HOMOLOGACIJO), KAKOR JE NAVEDENO V MODULIH ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI V PRILOGI B

1. Reševalna oprema

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/1.1 | Rešilni pasovi | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.1 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.2 | Luči — javljalniki kraja za reševalno opremo | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.1.3, III/22.3.1, III/3 2.2.2 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.3 | Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.1 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.4 | Rešilni jopiči | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.2 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66), EN 394, EN396+A1, EN399+A1 | | × | × | × | | |

A.1/1.5 | Rešilne in zaščitne obleke | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.6 | Rešilne in zaščitne obleke, razvrščene kot rešilni jopiči | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.7 | Toplotna zaščitna oprema | Pravilo III/4 | Pravilo III/22.4, III/32.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.8 | Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/6.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.9 | Ročni svetlobni signali (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.10 | Plavajoči dimni signali (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.11 | Naprave za metanje vrvi (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/18 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.12 | Napihljivi rešilni splavi | Pravilo III/4 | Pravilo III/21, III/31 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | | |

A.1/1.13 | Trdni rešilni splavi | Pravilo III/4 | Pravilo III/21, III/31 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | | |

A.1/1.14 | Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem | Pravilo III/4 & III/26.2.4 | Pravilo III/26.2 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/809 IMO MSC | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) in dopolnjena z Dodatkom k Okrožnici/809 MSC | | × | | | | |

A.1/1.15 | Dvostranski rešilni splavi s streho | Pravilo III/4 & III/26.2.4 | Pravilo III/26.2 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/809 IMO MSC | Resolucija IMO A.689 (17) spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) in dopolnjena z Dodatkom k Okrožnici/809 MSC | | × | | | | |

A.1/1.16 | Priprave za prosto plavanje rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote) | Pravilo III/4 | Pravilo III/13.4 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/811 IMO MSCO | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.17 | Rešilni čolni | Pravilo III/4 | Pravilo III/21, III/31 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.18 | Trdi rešilni čolni | Pravilo III/4 | Pravilo III/21, III/31 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.19 | Napihljivi rešilni čolni | Pravilo III/4 | Pravilo III/21, III/31 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.20 | Hitri čolni za reševanje | Pravilo III/4 & III/26.3.1 | Pravilo III/26.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/809 IMO MSC | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) in dopolnjena z Dodatkom k Okrožnici/809 MSC | | × | | | × | |

A.1/1.21 | Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice) | Pravilo III/4 | Pravilo III/23, III/33 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | × | |

A.1/1.22 | Prosto plavajoče naprave za splavitev rešilnih plovil | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.23 | Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | | | | × | |

A.1/1.24 | Naprave za splavitev rešilnih splavov | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | × | |

A.1/1.25 | Naprave za splavitev hitrih čolnov za reševanje | Pravilo III/4 & III/26.3.2 | Pravilo III/26.3 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/809 IMO MSC | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) in dopolnjena z Dodatkom k Okrožnici/809 MSC | | × | × | × | | |

A.1/1.26 | Sprožilni mehanizem za rešilne in reševalne čolne ter rešilne splave, ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.27 | Pomorski evakuacijski sistemi | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.28 | Reševalna sredstva | Pravilo III/4 | Pravilo III/26.4 & III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Okrožnica/810 IMO MSC | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66), Okrožnica/810 MSC (oddelek 3) | | × | | | | |

A.1/1.29 | Lestve za vkrcavanje | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.30 | Retro-odbojni materiali | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.658 (16) Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/1.31 | Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilno plovilo | Pravilo III/4 | Pravilo III/6.2.1, Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.809 (19), Resolucija IMO A.813 (19) | ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-12, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/1.32 | Elektronski radarski oddajnik (SART) 9GHz | Pravilo III/4, IV/14 & X/3 | Pravilo III/6.2.2, IV/7.13,X/3, Resolucija IMO A.530 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.802 (19), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R M.628-2 | EN 61097-1, EN 60945-3; IEC 61 097-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/1.33 | Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.384(X), EN 8729; ISO 8729 | | × | × | × | × | |

A.1/1.34 | Kompas za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | ISO 613, ISO 10316 | | × | × | × | × | |

A.1/1.35 | Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66), Resolucija IMO A.602(15) | EN3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | | × | × | × | | |

A.1/1.36 | Pogonski motor za rešilni čoln | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.37 | Pogonski motor za reševalni čoln | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC 48(66) | Resolucija IMO A.689 (17), spremenjena z Resolucijo IMO MSC.54(66) | | × | × | × | | |

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo Marpol 73/78 v spremenjeni različici, če se zahteva "homologacija" | Veljavno pravilo Marpol 73/78 v spremenjeni različici, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ugotavljanje skladnosti |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/2.1 | Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.) | Priloga I, pravilo 16(4), (5) & (7) | Priloga I, pravilo 16(1) & (2) | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.2 | Detektorji za olje/vodo | Priloga I, pravilo 15(3)(b) | Priloga I, pravilo 15(3)(b) | MEPC 5 (XIII) | | × | × | × | | |

A.1/2.3 | Merilnik vsebnosti olja | Priloga I, pravilo 16(5) | Priloga I, pravilo 16(2) | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.4 | Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.) | Priloga I, pravilo 16(5) | Priloga I, pravilo 16(5) | Resolucija IMO A.444 (XI) MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.5 | Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tanker | Priloga I, pravilo 15(3) | Priloga I, pravilo 15(3) | Resolucija IMO A.586 (14) | | × | × | × | | |

A.1/2.6 | Naprave za čiščenje odplak | Priloga IV, pravilo 8 (b) | Priloga IV, pravilo 8 (b) | MEPC 2 (VI) | | × | × | × | × | |

A.1/2.7 | Ladijske sežigalne peči | Priloga VI, pravilo 16(2) | Priloga VI, pravilo 16 (2) | MEPC 76(40) | | × | × | × | × | |

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavno pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, in zadevne resolucije ter okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/3.1 | Osnovne ponjave za krov | Pravilo II-2/34.8, II-2/49.3 | Pravilo II-2/34.8, II-2/49.3 | Resolucija IMO A.687 (17), IMO MSC/Okrožnica 549, Resolucija IMO MSC 61(67) Priloga 1, Dela 2&6 in Priloga 2 | | × | | | | |

A.1/3.2 | Prenosni gasilni aparati | Pravilo II-2/6.1 | Pravilo II-2/6, Resolucija IMO A.602 (15) | EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | | × | × | × | | |

A.1/3.3 | Gasilska oprema: zaščitna obleka | Pravilo II-2/17.1.1.1 | Pravilo II-2/17.1.1.1 | EN 366, EN 469 ali EN 531, EN 532, EN 20811 | | × | | | | |

A.1/3.4 | Gasilska oprema: škornji | Pravilo II-2/17.1.1.2 | Pravilo II-2/17.1.1.2 | EN 344, EN 344-2, EN 345, EN 345-2 | | × | | | | |

A.1/3.5 | Gasilska oprema: rokavice | Pravilo II-2/17.1.1.2 | Pravilo II-2/17.1.1.2 | EN 659 | | × | | | | |

A.1/3.6 | Gasilska oprema: čelada | Pravilo II-2/17.1.1.3 | Pravilo II-2/17.1.1.3 | EN 443 | | × | | | | |

A.1/3.7 | Dihalna naprava na stisnjeni zrak | Pravilo II-2/17.1.2 | Pravilo It-2/17.1.2.2 | EN 137 | | × | | | | |

A.1/3.8 | Dihalna naprava z dotokom zraka, uporabna s čelado ali dimno masko | Pravilo II-2/17.1.2 | Pravilo II-2/17.1.2.1 | EN 138, EN 139 | | × | | | | |

A.1/3.9 | Sistemi protipožarnih brizgalk, enaki tistim, ki so opisani v pravilu SOLAS II-2/12 | Pravilo II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | Pravilo II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | Resolucija IMO A.800 (19) | | × | | | × | |

A.1/3.10 | Šobe za stalne gasilne sisteme z brizganjem vode pod pritiskom za strojnice | Pravilo II-2/10.1 | Pravilo II-2/10.1 | Okrožnica/668 IMO MSC, spremenjena z Okrožnico/728 IMO MSC | | × | × | × | | |

A.1/3.11 | "A" in "B", pregrade razredov, protipožarna celovitost | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Pravilo II-2/33.5, II-2/16.11, II-2/3.4.4 | Resolucija IMO A 754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/3.12 | Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih | Pravilo II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | Pravilo II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | IMO MSC/Okrožnica 450/Rev.l IMO MSC/Okrožnica 677 | | × | × | × | | |

A.1/3.13 | Nevnetljivi materiali, uporabljeni pri pregradah razredov "A", "B" in "C" | Pravilo II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | Pravilo II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | Resolucija IMO A 799 (19) Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 1 in Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/3.14 | Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razredov "A" ali "B" | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4,II-2/18.2.1 | Pravilo II-2/18.2.1 | Resolucija IMO A 753 (18), Resolucija IMO A 754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 | | × | × | × | | |

A.1/3.15 | Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom | PraviloPravilo II-2/3.3.5, II-2/18.2.2 | Pravilo II-2/18.2.2 | Resolucija IMO A 753 (18) | | × | × | × | | |

A.1/3.16 | Požarna vrata | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | Pravilo II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | Resolucija IMO A 754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 | | × | × | × | | |

A.1/3.17 | Krmilni sistemi za požarna vrata | Pravilo II-2/30.4.15 | Pravilo II-2/30.4.15 | Resolucija IMO A 754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 4 | | × | × | × | | |

A.1/3.18 | Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja | Pravilo II-2/3.8, II-2/34.7, II-2/49.2 | Pravilo II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1 | Resolucija IMO A 653 (16), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, dela 2 in 5 in Priloga 2 ISO 1716 | | × | × | × | | |

A.1/3.19 | Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge | Pravilo II-2/3.23.3 | Pravilo II-2/3.23.3 | Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 7 | | × | × | × | | |

A.1/3.20 | Oblazinjeno pohištvo | Pravilo II-2/3.23.6 | Pravilo II-2/3.23.6, II-2/34 | Resolucija IMO A 652 (16), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 8 | | × | × | × | | |

A.1/3.21 | Posteljnina | Pravilo II-2/3.23.7 | Pravilo II-2/3.23.7, II-2/34 | Resolucija IMO A 688 (17), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 9 | | × | × | × | | |

A.1/3.22 | Dušilci ognja | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/16.11 | Pravilo II-2/16, II-2/32, II-2/48 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/3.23 | Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda "A" | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/16.11, II-2/18.1.1 | Pravilo II-2/16, II-2/32, II-2/48 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/3.24 | Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda "A" | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | Pravilo II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2 | | × | × | × | | |

A.1/3.25 | Okna in bočna okna | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/33 | Pravilo II-2/33 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2, Okrožnica/727 MSC | | × | × | × | | |

Postavke št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavno pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/4.1 | Magnetni kompas | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (b), pravilo X/3, Resolucija IMO A.382 (X), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 61162-1, EN 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 | | × | × | × | × | |

A.1/4.2 | Elektromagnetni kompas | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (b), pravilo X/3, Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945 ISO 11606, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.3 | Žiro kompas | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (d), Resolucija IMO A.424 (XI), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945, EN 8728; IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728 | | × | × | × | × | |

A.1/4.4 | Radarska oprema | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (g), pravilo V/12 (h), Resolucija IMO A.477 (XII), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 4 | EN 60936, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60936, IEC 60945, IEC 61162-1 | | × | × | × | × | |

A.1/4.5 | ARPA (naprava za samodejno radarsko vrisavanje) | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (j), Resolucija IMO A.422 (XI), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.823 (19) | EN 60872, EN 60945, EN 61162-1; IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1 | | × | × | × | × | |

A.1/4.6 | Globinomer | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (k), pravilo X/3, Resolucija IMO A.224 (VII), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC74(69) Priloga 4 | EN 9875, EN 61162-1, EN 60945; ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.7 | Naprava za prikazovanje hitrosti in razdalje | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12(1), pravilo X/3, Resolucija IMO A.478 (XII), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.824 (19) | EN 61023, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61023.IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.8 | Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik naklona | Pravilo V/12 (r), | Pravilo V/12 (m), Resolucija IMO A.694 (17). Resolucija IMO A.813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.9 | Kazalnik stopnje obratov | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (n), pravilo X/3, Resolucija IMO A.526 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), | EN 61162-1,EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.10 | Naprava za iskanje smeri | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13) Resolucija IMO A.665 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.11 | Oprema Loran-C | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12(p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.12 | Oprema Chayka | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.13 | Navigacijska oprema Decca | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.816 (19) | EN 61135, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61135, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.14 | Oprema GPS | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13). Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.819 (19) | EN 61108-1, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.15 | Oprema GLONASS | Pravilo V/12 (r), pravilo X/3 | Pravilo V/12 (p), pravilo X/3, Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC.53(66) | EN 61108-2, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-2, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.16 | Avtomatski pilot (glavni kontrolni sistem) | V/19 | V/19, Resolucija IMO A.342(IX), spremenjena z Resolucijo IMO MSC 64(67) Priloga 3, Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19) | ISO/TR 11674, EN 61162-1, EN 60945; ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.17 | Vzvod mehanskega pilota | Pravilo V/17 (b), | Pravilo V/17 (b), Resolucija IMO A.426 (XI), IMO MSC/Okrožnica 568/Rev.l | Resolucija IMO A.667 (16), IS0 799 | | | | | | |

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavno pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/5.1 | UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.1, pravilo X/3, Resolucija IMO A.524 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.803 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68(68) Priloga 1, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.2 | UKV nadzorni sprejemnik DCS | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.2, pravilo X/3, Resolucija IMO A.609 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.803 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68 (68) Priloga 1, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300, 338, ETS 300 828, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.3 | NAVTEX sprejemnik | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.4, pravilo X/3, Resolucija IMO A.525 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R 540, ITU-R 625 | ETS 300 065 + A1, EN 301 011, EN 60945; IEC 61097-6, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.4 | EGC sprejemnik | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.5, pravilo X/3, Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.664 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19) | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.5 | HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.5, pravilo X/3, Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.700 (17), Resolucija IMO A.806 (19), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R491, ITU-R492, ITU-R 625, ITU-R 688 | ETS 300 067 & A1, EN 60945; IEC 61097-11, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.6 | Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.6, pravilo X/3, Resolucija IMO MSC56 (66), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.696 (17), Resolucija IMO A763 (18), Resolucija IMO A.810 (19), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R 633 | ETS 300 066-2, EN 60945; IEC 61097-2, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.7 | L-pasovni EPIRB (INMARSAT) | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.1.6, pravilo X/3, Resolucija IMO A.661 (16), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.812 (19), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R 632-3 | ETS 300 372, EN 60945; IEC 61097-5, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.8 | Nadzorni sprejemnik 2182 kHz | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.2, pravilo X/3, Resolucija IMO A.383 (X), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R M 219, ITU-R 693 | ETS 300 441, EN 301 090, EN 60945; IEC 61097-15, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.9 | Generator za dvotonski alarmni signal | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.3, pravilo X/3, Resolucija IMO A.421 (XI), Resolucija IMO A.571 (14). Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R M 219 | ETS 300 373 + Al, EN 60945; IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.10 | Radijska naprava MF za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/9.1.1, pravilo IV/10.1.2, pravilo X/3, Resolucija IMO A.334 (IX), Resolucija IMO A.610 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.804 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68 (68) Priloga 2, ITU-R M 219, ITU-R M 493, ITU-R M 541 | ETS 300 338, ETS 300 373 + Al, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.11 | Radiotelefonski DSC nadzorni sprejemnik MF | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/9.1.2, pravilo IV/10.1.3, pravilo X/3, Resolucija IMO A. 610 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.804 (19), Resolucija IMO A.806 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68(68) Priloga 2, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/10.1.1, pravilo X/3, Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.698 (17), Resolucija IMO A.808 (19), Resolucija IMO A.813 (19) | IEC 61097-10, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/10.1.1, pravilo X/3, Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.663 (16), Resolucija IMO A.664 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.807 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68(68) Priloga 4 | ETS 300 460 + Al, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.14 | MF/HF radijska naprava MF/HF za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/10.2.1, pravilo X/3, Resolucija IMO A.613 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.806 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68(68) Priloga 3, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A.I, ETS 300 067 + Al, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.15 | Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/10.2.2, pravilo X/3, Resolucija IMO A.613 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.806 (19), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 68(68) Priloga 3, ITU-R 493 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945, IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.16 | Aeronavtični dvosmerni UKV radiotelefonski aparat | Pravilo IV/14, pravilo X/3 | Pravilo IV/7.5, pravilo X/3, Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), ICAO Konvencija, Priloga 10 Radijskih predpisov | TS 101 089, EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/1.1 | Radarski reflektor za rešilne splave | Pravilo III/4, III/34, Resolucija IMO MSC.48(66) | |

A.2/1.2 | Žaromet za uporabo v rešilnih in reševalnih čolnih | Pravilo III/4, III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | |

A.2/1.3 | Neoprenski materiali | Pravilo III/4, III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | |

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

P. M.

3. Protipožarno varstvo

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/3.1 | Neprenosni in prenosni gasilni aparati | Pravilo II-2/6, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 | |

A.2/3.2 | Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave in na metodo samodejnega brizganja in signaliziranja) | Pravilo II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5,II-2/52.2 | ISO 6182 |

A.2/3.3 | Šobe za stalne protipožarne sisteme za brizganje vode pod pritiskom za prostore posebne kategorije | Pravilo II-2/37.1.3 | Resolucija IMO A 123(V) |

A.2/3.4 | Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave) | Pravilo II-1/44.2 | |

A.2/3.5 | Gasilske cevi | Pravilo II-2/4.7.1 | EN 1924-4 (osnutek) |

A.2/3.6 | Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek) | Pravilo II-2/4.8.4, pravilo II-2/41-2.1.5 | |

A.2/3.7 | Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za strojnice brez stalne straže | Pravilo II-2/14.1 | EN 54-2 |

A.2/3.8 | Detektorji dima | Pravilo II-2/13.3.2 | EN 54-7 |

A.2/3.9 | Detektorji vročine | Pravilo II-2/13.3.3 | EN 54-5 |

A.2/3.10 | Električna varnostna svetilka | Pravilo II-2/17.1.1.4 | |

A.2/3.11 | Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim sredstvom | Pravilo II-2/54.2.6.1 | EN 368, EN 369 |

A.2/3.12 | Oprema za analiziranje kisika in odkrivanje plinov | Pravilo VI/3.1 | |

A.2/3.13 | Nizko nameščeni svetlobni sistemi | Pravilo II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Resolucija IMO A.752 (18), ISO/CD 15370 |

4. Navigacijska oprema

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/4.1 | Žiro kompas za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17) Resolucija IMO A.813 (19) Resolucija IMO A.821 (19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.2 | Radarska oprema za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17) Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.820 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, prihodnji IEC 60936-2 |

A.2/4.3 | Avtomatski pilot (glavni kontrolni sistem) za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.822 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.4 | Elektromagnetni kompas za visokohitrostna plovila | Pravilo V/12 (r) pravilo X/3 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, prihodnji ISO 11606 |

A.2/4.5 | Dnevna signalna luč za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), EN 60945; IEC 60945 |

A.2/4.6 | Luč za iskanje za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.7 | Oprema za nočno vidljivost visokohitrostna plovil | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.8 | Sistem sledenja | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC74(69) Priloga 2 EN 61162-1, prihodnji EN 62065, EN 60945 IEC 61162-1, prihodnji IEC 62065, IEC 60945 |

A.2/4.9 | Samodejni sledilni pripomoček (ATA) | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC 64(67) Priloga 4, EN 61162-1, prihodnji EN 60872-2, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 60872-2, IEC 60945 |

A.2/4.10 | Elektronski pripomoček za vrisavanje (EPA) | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 4, EN 61162-1, prihodnji EN 60872-3, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 60872-3, IEC 60945 |

A.2/4.11 | Elektronska karta (ECDIS) | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19). Resolucija IMO A.817 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 5, EN 61174, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61174, IEC 61162-1. IEC 60945 |

A.2/4.12 | Radar elektronske karte — elektronski prikaz karte in rezervni informacijski sistem (ECDIS) | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 5, EN 61162-1, prihodnji EN 60936-4, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 60936-4, IEC 60945 |

A.2/4.13 | Rasterska elektronska karta (RCDS) | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17) Resolucija IMO A.813 (19) EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945 |

A.2/4.14 | Kombinirana oprema GPS/GLONASS | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC74(69) Priloga 1, EN 61162-1, prihodnji EN 61108-3, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 61108-3, IEC 60945 |

A.2/4.15 | Oprema DGPS, DGLONASS | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.529 (13), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 2, EN 61162-1, prihodnji EN 61108-4, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 61108-4, IEC 60945 |

A.2/4.16 | Univerzalna oprema AIS | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC74(69) Priloga 3, EN 61162-1, prihodnji EN 61993-2. EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 61993-2, IEC 60945 |

A.2/4.17 | Zapisovalnik podatkov o potovanju | osnutek pravila V/19.1, V/22 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A.861 (20), EN 61162-1, prihodnji EN 61996, EN 60945; IEC 61162-1, prihodnji IEC 61996, IEC 60945 |

A.2/4.18 | Vgrajen navigacijski sistem | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO A…(…), ki jo pripravlja NAV, EN 61162-1, EN 61924, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945 |

A.2/4.19 | Vgrajen mostni sistem | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), Resolucija IMO MSC64(67) Priloga 1 EN 61162-, EN 61209, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945 |

A.2/4.20 | Povečevalnik radarskega cilja | osnutek pravila V/19.1 | Resolucija IMO A.615 (15), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R 1176 EN 60945; IEC 60945 |

5. Naprave za radijske zveze

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/5.1 | VHF EPIRB | Pravilo IV/14 pravilo X/3 | Resolucija IMO A.612 (15), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.805 (19), Resolucija IMO A.813 (19), ITU-R 693 EN 60945; IEC 60945 |

A.2/5.2 | Rezervni vir energije za radio | Pravilo IV/14 | Prihodnja EN 61097-14, EN 60945; Prihodnja IEC 61097-14, IEC 60945 |

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo COLREG 72, v spremenjeni različici, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/6.1 | Navigacijske luči | Priloga 1/14 | Resolucija IMO A.694 (17), Resolucija IMO A.813 (19), EN 60945; IEC 60945 |

A.2/6.2 | Naprave za zvočni signal | Priloga III/3 | |

7. Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

Postavka št. | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Standardi preskušanja |

A.2/7.1 | Instrument za nakladanje | Pravilo XII/11, Konferenca SOLAS 1997 resolucija 5 | Priporočilo IACS št. 48 o instrumentih za nakladanje (SOLAS/CONF.4/7) |

"

[1] Če se modul H pojavi v stoplcu 6, se zahtevata modul H in certifikat o ocenjevanju skladnosti projekta.

--------------------------------------------------