15/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

255


31998L0083


L 330/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 98/83/CE A CONSILIULUI

din 3 noiembrie 1998

privind calitatea apei destinate consumului uman

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (4),

(1)

întrucât este necesar ca Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (5) să fie adaptată la progresul științific și tehnologic; întrucât experiența acumulată prin punerea în aplicare a directivei menționate arată că este necesar să se creeze un cadru juridic flexibil și transparent care să le permită statelor membre să reglementeze situațiile de nerespectare a standardelor; întrucât, în plus, directiva în cauză trebuie revizuită în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și, în special, al principiului subsidiarității;

(2)

întrucât, în conformitate cu articolul 3b din tratat, în care se prevede că nici o măsură a Comunității nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului, este necesar să se revizuiască Directiva 80/778/CEE astfel încât accentul să cadă pe respectarea parametrilor esențiali de calitate și de salubritate a apelor, acordându-li-se statelor membre libertatea de a adăuga și alți parametri în cazul în care consideră că este necesar;

(3)

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, acțiunea Comunității trebuie să susțină și să completeze acțiunile întreprinse de autoritățile competente din statele membre;

(4)

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, diferențele naturale și socioeconomice dintre regiunile Uniunii impun ca majoritatea deciziilor privind monitorizarea, analiza și măsurile care urmează să fie luate pentru a remedia situațiile de nerespectare să fie luate la nivel local, regional sau național, în măsura în care diferențele în cauză nu împiedică instituirea cadrului pentru actele cu putere de lege și actele administrative prevăzut de prezenta directivă;

(5)

întrucât sunt necesare standarde comunitare privind parametrii de calitate esențiali și de prevenire referitori la salubritatea apei destinate consumului uman, în paralel cu alte măsuri comunitare, pentru definirea obiectivelor minime de calitate stabilite în domeniul mediului, astfel încât să se garanteze și să se promoveze exploatarea durabilă a apei destinate consumului uman;

(6)

întrucât, având în vedere importanța calității apei destinate consumului uman pentru sănătatea umană, este necesar să se definească la nivel comunitar standardele esențiale de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație;

(7)

întrucât este necesar ca apa folosită în industria alimentară să fie inclusă în această categorie, cu excepția cazurilor în care se poate stabili că utilizarea apei vizate nu afectează salubritatea produsului finit;

(8)

întrucât, pentru a le permite întreprinderilor de furnizare a apei să îndeplinească standardele de calitate pentru apa potabilă, trebuie să se aplice măsuri adecvate de protecție a apei pentru a asigura puritatea apei subterane și de suprafață; întrucât același obiectiv poate fi atins prin măsuri adecvate de tratare a apei care se aplică înainte de furnizarea acesteia;

(9)

Întrucât, pentru a asigura coerența politicii europene privind apa, este necesar să se adopte o directivă-cadru corespunzătoare privind apa în timp util;

(10)

întrucât este necesar să se excludă din domeniul de aplicare a prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că s-au instituit norme speciale pentru respectivele tipuri de apă;

(11)

întrucât sunt necesare măsuri pentru toți parametrii cu relevanță directă pentru sănătate și pentru alți parametri, dacă survine o deteriorare a calității apei; întrucât, în plus, astfel de măsuri trebuie să fie atent coordonate cu punerea în aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6) și a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (7);

(12)

întrucât este necesar să se stabilească, pentru substanțele importante la nivelul întregii Comunități, parametri valorici speciali suficient de stricți pentru a garanta că obiectivul prezentei directive poate fi atins;

(13)

întrucât parametrii valorici se bazează pe cunoștințele științifice disponibile, iar principiul precauției a fost, de asemenea, luat în considerare; întrucât valorile în cauză au fost selectate pentru a garanta că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță pe întreaga durată a vieții și, astfel, asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății;

(14)

întrucât trebuie să se atingă un nivel de echilibru pentru a preveni atât riscurile microbiologice, cât și pe cele chimice; întrucât, în acest scop și având în vedere o viitoare revizuire a parametrilor valorici, stabilirea valorilor aplicabile apei destinate consumului uman trebuie să se bazeze pe considerente de sănătate publică și pe o metodă de evaluare a riscurilor;

(15)

întrucât în prezent nu există la nivel comunitar dovezi suficiente care să permită, la nivel comunitar, stabilirea parametrilor valorici pentru substanțele chimice care afectează negativ funcția endocrină, dar există o preocupare din ce în ce mai mare privind potențialul impact al efectelor substanțelor nocive asupra sănătății umane și asupra faunei;

(16)

întrucât, în special, standardele prevăzute la anexa I se bazează, în general, pe „Orientările privind calitatea apei potabile”, elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, și pe avizul Comitetul științific consultativ al Comisiei pentru examinarea toxicității și a ecotoxicității compușilor chimici;

(17)

întrucât statele membre trebuie să stabilească valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor;

(18)

întrucât statele membre pot stabili valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă se consideră că acest lucru este necesar în scopul asigurării calității a producției, a distribuției și controlului apei destinate consumului uman;

(19)

întrucât, în cazurile în care statele membre consideră că este necesar să adopte standarde mai stricte decât cele prevăzute la anexa I părțile A și B sau parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dar sunt necesari pentru protejarea sănătății umane, statele membre trebuie să notifice Comisiei standardele în cauză;

(20)

întrucât, la introducerea sau menținerea unor măsuri de protecție mai stricte, statele membre au obligația să respecte principiile și normele prevăzute de tratat, astfel cum au fost interpretate de către Curtea de Justiție;

(21)

întrucât respectarea parametrilor valorici trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză;

(22)

întrucât calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție; întrucât, în plus, se recunoaște faptul că responsabilitatea pentru sistemul casnic de distribuție sau pentru întreținerea acestuia nu poate reveni statelor membre;

(23)

întrucât fiecare stat membru trebuie să instituie programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă; întrucât programele de control în cauză trebuie să fie adecvate nevoilor locale și trebuie să îndeplinească cerințele minime de control prevăzute de prezenta directivă;

(24)

întrucât metodele aplicate pentru a analiza calitatea apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile;

(25)

întrucât, în cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat trebuie să investigheze cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei;

(26)

întrucât este important ca apa contaminată să fie împiedicată să provoace un potențial pericol pentru sănătatea umană; întrucât furnizarea acestei ape trebuie să fie interzisă sau utilizarea acesteia să fie limitată;

(27)

întrucât, în cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru vizat trebuie să analizeze dacă nerespectarea în cauză poate prezenta un risc pentru sănătatea umană; întrucât statul membru trebuie să întreprindă măsuri de remediere pentru a restabili calitatea apei, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană;

(28)

întrucât, dacă astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 130r alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă;

(29)

întrucât statele membre trebuie să fie autorizate, în anumite condiții, să acorde derogări de la prezenta directivă; întrucât, în plus, este necesar să se instituie un cadru de reglementare adecvat pentru astfel de derogări, cu condiția ca acestea să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană și dacă alimentarea cu apă destinată consumului uman în sectorul vizat nu poate fi menținută în alt mod prin orice alte mijloace rezonabile;

(30)

întrucât, având în vedere faptul că prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman poate presupune folosirea anumitor substanțe sau materiale, sunt necesare norme care să reglementeze utilizarea acestora pentru a evita posibilele efecte nocive asupra sănătății umane;

(31)

întrucât progresul științific și tehnic poate impune o adaptare rapidă a cerințelor tehnice prevăzute la anexele II și III; întrucât, în plus, pentru a facilita aplicarea măsurilor necesare în acest scop, trebuie să se prevadă o procedură care să permită Comisiei să efectueze astfel de adaptări cu sprijinul unui comitet format din reprezentanți ai statelor membre;

(32)

întrucât consumatorii trebuie să fie informați în mod adecvat și corespunzător cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, la orice derogări acordate de statele membre și la orice măsură de remediere întreprinsă de autoritățile competente; întrucât, în plus, trebuie avute în vedere atât nevoile tehnice și statistice ale Comisiei, cât și drepturile individului de a obține informații corespunzătoare privind calitatea apei destinate consumului uman;

(33)

întrucât, în cazuri excepționale și pentru zone delimitate din punct de vedere geografic, poate fi necesar să se acorde statelor membre un termen mai lung pentru a se conforma anumitor dispoziții ale prezentei directive;

(34)

întrucât prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere și de aplicare în dreptul intern, indicate la anexa IV,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectivul

(1)   Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman.

(2)   Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

1.

„apă destinată consumului uman” înseamnă:

(a)

întreaga cantitate de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau oricărui alt scop casnic, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, dintr-un camion-cisternă sau dintr-un vapor-cisternă, în sticle sau recipiente;

(b)

întreaga cantitate de apă folosită în orice întreprindere de producție alimentară pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazurilor în care autoritățile naționale competente constată că salubritatea produselor alimentare în forma lor finită nu poate fi afectată de calitatea apei;

2.

„sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru consum uman și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.

Articolul 3

Exceptări

(1)   Prezenta directivă nu se aplică:

(a)

apelor minerale naturale recunoscute ca atare de autoritățile naționale competente, în conformitate cu Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (8);

(b)

apelor medicinale în sensul Directivei 65/65/CEE a Consiliului din 26 ianuarie 1965 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la produsele medicamentoase brevetate (9).

(2)   Statele membre pot excepta de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive:

(a)

apele destinate exclusiv acelor scopuri în cazul cărora autoritățile competente constată că calitatea apei nu are nici o influență, directă sau indirectă, asupra sănătății consumatorilor vizați;

(b)

apele destinate consumului uman și care provin dintr-o rezervă distinctă care furnizează sub 10 m3 pe zi în medie sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.

(3)   Statele membre care recurg la exceptările prevăzute la alineatul (2) litera (b) se asigură că populația vizată este informată în această privință, precum și cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru a ocroti sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apelor destinate consumului uman. În plus, atunci când apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația vizată este consiliată cu promptitudine în mod corespunzător.

Articolul 4

Obligații generale

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin în temeiul altor dispoziții comunitare, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura salubritatea și puritatea apei destinate consumului uman. În sensul cerințelor minime din prezenta directivă, apa destinată consumului uman este salubră și pură dacă:

(a)

nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și

(b)

sunt în conformitate cu cerințele minime prevăzute la anexa I părțile A și B

și dacă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolelor 5-8 și ale articolului 10 și cu tratatul, statele membre iau toate celelalte măsuri necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

(2)   Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive nu determină în nici o situație, direct sau indirect, nici o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman în măsura în care acest lucru este relevant pentru protecția sănătății umane, nici o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile.

Articolul 5

Standardele de calitate

(1)   Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți la anexa I.

(2)   Valorile stabilite în conformitate cu alineatul (1) nu sunt mai puțin stricte decât cele care figurează la anexa I. În ceea ce privește parametrii prevăzuți la anexa I partea C valorile trebuie să fie stabilite doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de articolul 8.

(3)   Statele membre stabilesc valori pentru parametrii suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă acest lucru se impune pentru ocrotirea sănătății umane pe teritoriul său național sau într-o zonă a acestuia. Valorile stabilite trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Articolul 6

Punctul de conformitate

(1)   Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 trebuie respectate:

(a)

în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul, din interiorul unei incinte sau al unei unități, în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal pentru consumul uman;

(b)

în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;

(c)

în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle sau recipiente;

(d)

în cazul apei folosite într-o întreprindere alimentară, în punctul în care apa este utilizată în întreprindere.

(2)   În cazul apei care intră sub incidența alineatului (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în sensul prezentului articol, precum și în sensul articolului 4 și al articolului 8 alineatul (2), dacă se poate stabili că nerespectarea parametrilor valorici stabiliți în temeiul articolului 5 se datorează sistemului casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția incintelor și a unităților în care apa este furnizată publicului, cum ar fi școlile, spitalele și restaurantele.

(3)   În cazurile în care se aplică dispozițiile alineatului (2) și există riscul ca apa care intră sub incidența alineatului (1) litera (a) să nu respecte parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statele membre se asigură, cu toate acestea, că:

(a)

se iau măsuri corespunzătoare pentru a reduce sau a elimina riscul de nerespectare a parametrilor valorici, cum ar fi consilierea proprietarilor cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care o pot întreprinde și/sau

se iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de tratare, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare

și

(b)

consumatorii vizați sunt informați în mod corespunzător și sunt consiliați cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care trebuie să o întreprindă.

Articolul 7

Controlul

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.

(2)   Pentru a îndeplini obligațiile impuse la alineatul (1), autoritățile competente instituie programe corespunzătoare de control pentru întreaga cantitate de apă destinată consumului uman. Programele de control în cauză îndeplinesc cerințele minime prevăzute la anexa II.

(3)   Autoritățile competente stabilesc punctele de prelevare, iar acestea îndeplinesc cerințele relevante prevăzute la anexa II.

(4)   Orientările comunitare pentru controlul prevăzut de prezentul articol pot fi definite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(5)

(a)

Statele membre respectă specificațiile privind analiza parametrilor care figurează la anexa III.

(b)

Se pot utiliza metode diferite de cele precizate la anexa III partea 1, cu condiția să se poată demonstra că rezultatele obținute sunt cel puțin la fel de fiabile ca și cele obținute prin metodele indicate. Statele membre care recurg la metode alternative furnizează Comisiei toate informațiile pertinente privind aceste metode și caracterul echivalent al acestora.

(c)

Pentru parametrii menționați la anexa III părțile 2 și 3, se poate utiliza orice metodă de analiză, cu condiția ca aceasta să îndeplinească cerințele prevăzute de anexa menționată.

(6)   Statele membre se asigură că se efectuează un control suplimentar de la caz la caz pentru substanțele și microorganismele pentru care nu s-au stabilit parametri valorici în conformitate cu articolul 5, dacă existe motive care să indice prezența acestor substanțe sau microorganisme într-o cantitate sau un număr care să reprezinte un potențial pericol pentru sănă tatea umană.

Articolul 8

Măsurile de remediere și restricțiile de utilizare

(1)   Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acestuia.

(2)   În cazul în care, în ciuda măsurilor luate pentru a îndeplini obligațiile impuse la articolul 4 alineatul (1), apa destinată consumului uman nu respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 și sub rezerva dispozițiilor articolului 6 alineatul (2), statul membru în cauză se asigură că se întreprind cât mai curând posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei și acordă prioritate aplicării acestora, luând în considerare, între altele, măsura în care parametrul valoric în cauză a fost depășit, precum și pericolul potențial pentru sănătatea umană.

(3)   Indiferent dacă parametrii valorici au fost respectați sau nu, statele membre asigură interzicerea distribuției apei destinate consumului uman care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană sau limitarea utilizării acesteia sau adoptarea oricărei alte măsuri necesare pentru a proteja sănătatea umană. În astfel de cazuri consumatorii sunt informați de îndată în această privință și li se oferă consilierea necesară.

(4)   Autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.

(5)   Statele membre pot defini orientări pentru a sprijini autoritățile competente în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul (4).

(6)   În cazul nerespectării parametrilor valorici sau a specificațiilor prevăzute la anexa I partea C, statele membre analizează dacă nerespectarea vizată prezintă vreun risc pentru sănătatea umană. Statele membre întreprind măsuri de remediere pentru a restabili calitatea apei, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană.

(7)   Statele membre se asigură că, în cazul în care se întreprind măsuri de remediere, consumatorii sunt informați în această privință, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă.

Articolul 9

Derogări

(1)   Statele membre pot prevedea derogări de la parametrii valorici stabiliți la anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, în măsura în care nici o astfel de derogare nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și în cazul în care alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată nu poate fi menținută prin nici un fel de mijloace rezonabile. Derogările sunt cât mai limitate în timp posibil și nu depășesc trei ani, la încheierea acestei perioade fiind întocmit un bilanț pentru a determina dacă s-a înregistrat un progres suficient. În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. Nici o astfel de a doua derogare nu depășește trei ani.

(2)   În cazuri excepționale, un stat membru poate solicita Comisiei o a treia derogare pentru o perioadă de cel mult trei ani. Comisia hotărăște cu privire la această solicitare în termen de trei luni.

(3)   Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) sau (2) trebuie să cuprindă următoarele informații:

(a)

motivele derogării;

(b)

parametrul în cauză, rezultatele pertinente ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

(c)

zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară în cauză;

(d)

un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;

(e)

un rezumat al planului de măsuri de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;

(f)

durata necesară a derogării.

(4)   Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile întreprinse în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, cerințele prevăzute la alineatul (3) nu trebuie aplicate.

În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe interesate stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(5)   Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (4) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.

(6)   Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute de prezentul articol se asigură că populația afectată de o astfel de derogare este informată rapid și în mod corespunzător cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă consiliere, după caz, unor grupuri de populație specifice pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.

Aceste obligații nu se aplică situației menționate la alineatul (4), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.

(7)   Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (4), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la orice derogare privind o distribuție de peste 1 000 m3 pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile menționate la alineatul (3).

(8)   Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

Articolul 10

Asigurarea calității tratării, a echipamentului și a materialelor

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că nici un fel de substanțe sau materiale pentru instalațiile noi, folosite la prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman, precum și impuritățile asociate acestor substanțe sau materiale pentru instalațiile noi nu rămân în apa destinată consumului uman în concentrații mai mari decât este necesar în scopul utilizării lor și că acestea nu reduc, direct sau indirect, protecția sănătății umane prevăzută de prezenta directivă; documentele de interpretare și specificațiile tehnice prevăzute la articolul 3 și articolul 4 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește produsele pentru construcții (10) respectă cerințele prezentei directive.

Articolul 11

Revizuirea anexelor

(1)   Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia revizuiește anexa I în baza progresului științific și tehnic și propune, dacă este necesar, modificări, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat.

(2)   Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia adaptează anexele II și III la progresul științific și tehnic. Modificările necesare se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

Articolul 12

Procedura de comitet

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)   Comisia adoptă măsuri care se aplică de îndată. Cu toate acestea, dacă nu sunt conforme cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt de îndată comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz:

(a)

Comisia amână aplicarea măsurilor adoptate cu trei luni de la data comunicării acestora;

(b)

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termenul prevăzut la litera (a).

Articolul 13

Informare și raportare

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că li se furnizează consumatorilor informații adecvate și actualizate pri vind calitatea apei destinate consumului uman.

(2)   Fără a aduce atingere Directivei 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații privind mediul (11), fiecare stat membru publică la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei destinate consumului uman în vederea informării consumatorilor. Primul raport se referă la anii 2002, 2003 și 2004. Fiecare raport se referă cel puțin la toate furnizările distincte de apă care depășesc 1 000 m3 pe zi în medie sau care deservesc peste 5 000 de persoane; fiecare raport se referă la trei ani calendaristici și se publică în termen de un an calendaristic de la sfârșitul perioadei de raportare.

(3)   Statele membre transmit raportul Comisiei în termen de două luni de la publicarea acestora.

(4)   Formatele și informațiile minime care trebuie cuprinse în rapoartele menționate la alineatul (2) se determină luând în special în considerare măsurile menționate la articolul 3 alineatul (2), articolul 5 alineatele (2) și (3), articolul 7 alineatul (2), articolul 8, articolul 9 alineatele (6) și (7) și articolul 15 alineatul (1) și, dacă este necesar, se modifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(5)   Comisia examinează rapoartele statelor membre și, la fiecare trei ani, publică un raport de sinteză cu privire la calitatea apei destinate consumului uman în cadrul Comunității. Raportul menționat se publică în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor din partea statelor membre.

(6)   Alături de primul raport prevăzut la alineatul (2), statele membre întocmesc, de asemenea, un raport, care trebuie înaintat Comisiei, cu privire la măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al anexei I partea B nota 10. Comisia înaintează, după caz, o propunere privind formatul raportului menționat anterior, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

Articolul 14

Termenul limită pentru conformare

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea calității apei destinate consumului uman cu dispozițiile prezentei directive în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia, fără a aduce atingere notelor 2, 4 și 10 din anexa I partea B.

Articolul 15

Situații excepționale

(1)   În situații excepționale și pentru zone geografice delimitate, statele membre pot înainta o cerere specială Comisiei pentru a obține o prelungire a termenului prevăzut la articolul 14. Perioada suplimentară nu depășește trei ani; la încheierea acestei perioade, are loc o reexaminare, ale cărei rezultate se înaintează Comisiei, care poate, pe baza reexaminării, să autorizeze o a doua prelungire a termenului cu până la trei ani. Prezenta dispoziție nu se aplică apei destinate consumului uman, oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

(2)   Cererea, motivată corespunzător, expune dificultățile întâmpinate și cuprinde cel puțin toate informațiile indicate la articolul 9 alineatul (3).

(3)   Comisia examinează cererea în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(4)   Orice stat membru care recurge la dispozițiile prezentului articol se asigură că populația afectată de cerere este informată rapid și în mod corespunzător cu privire la rezultatul cererii. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă consiliere anumitor grupuri din cadrul populației pentru care cererea ar putea prezenta un risc deosebit.

Articolul 16

Abrogarea

(1)   Directiva 80/778/CEE se abrogă după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Sub rezerva alineatului (2), această abrogare nu aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele limită pentru transpunerea în dreptul intern și pentru aplicarea directivei conform anexei IV.

Orice trimitere la directiva abrogată se interpretează ca trimitere la prezenta directivă și se citește în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

(2)   De îndată ce un stat membru a pus în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive și a luat măsurile prevăzute la articolul 14, prezenta directivă se aplică calității apei destinate consumului uman în statul membru vizat, și nu Directiva 80/778/CEE.

Articolul 17

Transpunerea în dreptul intern

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 noiembrie 1998.

Pentru Consiliu

Președintele

B. PRAMMER


(1)  JO C 131, 30.5.1995, p. 5 și

JO C 213, 15.7.1997, p. 8.

(2)  JO C 82, 19.3.1996, p. 64.

(3)  JO C 100, 2.4.1996, p. 134.

(4)  Avizul Parlamentului European din 12 decembrie 1996 (JO C 20, 20.1.1997, p. 133), Poziția comună a Consiliului din 19 decembrie 1997 (JO C 91, 26.3.1998, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 13 mai 1998 (JO C 167, 1.6.1998, p. 92).

(5)  JO L 229, 30.8.1980, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/68/CE a Comisiei (JO L 277, 30.10.1996, p. 25).

(7)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(8)  JO L 229, 30.8.1980, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/70/CE (JO L 299, 23.11.1996, p. 26).

(9)  JO 22, 9.2.1965, p. 369. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/39/CEE (JO L 214, 24.8.1993, p. 22).

(10)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

(11)  JO L 158, 23.6.1990, p. 56.


ANEXA I

PARAMETRI ȘI PARAMETRI VALORICI

PARTEA A

Parametri microbiologici

Parametri

Parametru valoric

(număr/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococi

0

Următoarele se aplică apei oferite spre vânzare în sticle sau recipiente:

Parametri

Parametru valoric

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterococi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Număr de colonii 22 °C

100/ml

Număr de colonii 37 °C

20/ml

PARTEA B

Parametri chimici

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Acrilamidă

0,10

µg/l

Nota 1

Antimoniu

5,0

µg/l

 

Arsenic

10

µg/l

 

Benzen

1,0

µg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

µg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

µg/l

Nota 2

Cadmiu

5,0

µg/l

 

Crom

50

µg/l

 

Cupru

2,0

mg/l

Nota 3

Cianură

50

µg/l

 

1,2-dicloretan

3,0

µg/l

 

Epiclorhidrină

0,10

µg/l

Nota 1

Fluorură

1,5

mg/l

 

Plumb

10

µg/l

Notele 3 și 4

Mercur

1,0

µg/l

 

Nichel

20

µg/l

Nota 3

Azotat

50

mg/l

Nota 5

Azotit

0,50

mg/l

Nota 5

Pesticide

0,10

µg/l

Notele 6 și 7

Pesticide – Total

0,50

µg/l

Notele 6 și 8

Hidrocarburi aromatice policiclice

0,10

µg/l

Suma concentrațiilor compușilor specificați Nota 9

Seleniu

10

µg/l

 

Tetracloretenă și tricloretenă

10

µg/l

Suma concentrațiilor parametrilor specificați;

Trihalometani – Total

100

µg/l

Suma concentrațiilor compușilor specificați Nota 10

Clorură de vinil

0,50

µg/l

Nota 1

Nota 1: Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Nota 2: Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a compromite operațiunea de dezinfecție.

În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 10 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru bromat este 25 µg/l în cursul unei perioade cuprinse între cinci și 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Nota 3: Valoarea se aplică unei probe de apă destinată consumului uman obținută printr-o metodă de eșantionare corespunzătoare (1) de la robinet și recoltată astfel încât să fie reprezentativă pentru valoarea săptămânală medie ingerată de consumatori. După caz, metodele de eșantionare și de control trebuie să se aplice într-un mod armonizat stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (4). Statele membre trebuie să ia în considerare frecvența nivelurilor maxime care pot avea efecte negative asupra sănătății umane.

Nota 4: În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 15 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru plumb este 25 µg/l în cursul unei perioade cuprinse între cinci și 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre se asigură că se iau toate măsurile adecvate pentru a reduce cât mai mult posibil concentrația de plumb din apa destinată consumului uman în cursul perioadei necesare pentru conformarea la parametrul valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menționate, statele membre trebuie să acorde în mod progresiv prioritate cazurilor în care concentrațiile plumbului din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

Nota 5: Statele membre trebuie să se asigure că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 [concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate], precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nota 6:„Pesticide” reprezintă:

insecticide organice;

erbicide organice;

fungicide organice;

nematocide organice;

acaricide organice;

algicide organice;

rodenticide organice;

produse organice de combatere a mucegaiului;

produse conexe (inter alia, regulatori de creștere)

și metaboliții lor, produșii de degradare și de reacție corespunzători.

Numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită rezervă de apă trebuie monitorizate.

Nota 7: Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Parametrul valoric este 0,030 µg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid.

Nota 8:„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

Nota 9: Compușii specificați sunt următorii:

benzo(b)fluoranten;

benzo(k)fluoranten;

benzo(ghi)perilen;

indeno(1,2,3-cd)piren.

Nota 10: Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție.

Compușii specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 10 ani calendaristici de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru total trihalometani este 150 µg/l în cursul perioadei cuprinse între cinci și 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre se asigură că se iau toate măsurile corespunzătoare pentru a reduce cât mai mult posibil concentrația de trihalometani din apa destinată consumului uman în cursul perioadei necesare pentru a se conforma parametrului valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menționate, statele membre trebuie să acorde prioritate în mod progresiv cazurilor în care concentrațiile trihalometanilor din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

PARTEA C

Parametri indicatori

Nota 1: Apa nu trebuie să fie agresivă.

Nota 2: Acest parametru trebuie măsurat doar dacă apa provine din sau este influențată de apa de suprafață. În cazul în care acest parametru valoric nu este respectat, statul membru vizat trebuie să investigheze rezerva de apă pentru a se asigura că nu există nici un pericol potențial pentru sănătatea umană, care ar rezulta din prezența microorganismelor patogene, cum ar fi criptosporidium. Statele membre trebuie să includă rezultatele tuturor acestor investigații în rapoartele pe care le prezintă în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Nota 3: În cazul apei plate îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi redusă la 4,5 unități pH.

În cazul apei naturale gazoase sau îmbogățite artificial cu dioxid de carbon și îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai scăzută.

Nota 4: Acest parametru nu trebuie măsurat dacă se analizează parametrul COT.

Nota 5:

În cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente, unitatea este numărul total de bacterii coliforme/250 ml.

Nota 6:

Acest parametru nu trebuie măsurat în cazul distribuțiilor cu un debit mai mic de 10 000 m3 pe zi.

Nota 7:

În cazul tratării apei de suprafață, statele membre trebuie să vizeze un parametru valoric care să nu depășească 1,0 NTU (unități de turbiditate nefelometrică) în apă la ieșirea din stațiile de tratare.

Nota 8:

Frecvența controalelor va fi stabilită ulterior la anexa II.

Nota 9: Cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de descompunere ale radonului. Frecvența controalelor, metodele de control și punctele de control cele mai adecvate vor fi stabilite ulterior la anexa II.

Nota 10:

1.

Propunerile necesare în temeiul notelor 8 și 9 cu privire la frecvența controalelor, metodele de control și punctele de control cele mai adecvate (anexa II) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12. La elaborarea propunerilor în cauză, Comisia ia în considerare, inter alia, dispozițiile corespunzătoare prevăzute de legislația existentă sau programele de control corespunzătoare, inclusiv rezultatele controalelor care decurg din acestea. Comisia prezintă propunerile în cauză în termen de cel mult 18 luni de la data menționată la articolul 18 din directivă.

2.

Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa destinată consumului uman sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili doza totală orientativă, dacă constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile tritiului sau doza totală orientativă calculată sunt net inferioare parametrului valoric. În acest caz, statul membru informează Comisia cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Aluminiu

200

µg/l

 

Amoniu

0,50

mg/l

 

Clorură

250

mg/l

Nota 1

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

0

număr/100 ml

Nota 2

Culoare

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Conductivitate

2 500

µS cm-1 la 20 °C

Nota 1

Concentrația ionilor de hidrogen

≥ 6,5 și ≤ 9,5

unități pH

Notele 1 și 3

Fier

200

µg/l

 

Mangan

50

µg/l

 

Miros

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Oxidabilitate

5,0

mg/l O2

Nota 4

Sulfat

250

mg/l

Nota 1

Sodiu

200

mg/l

 

Gust

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Număr de colonii 22o

Fără modificări anormale

 

 

Bacterii coliforme

0

număr/100 ml

Nota 5

Carbon organic total (COT)

Fără modificări anormale

 

Nota 6

Turbiditate

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

Nota 7


RADIOACTIVITATE

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Tritiu

100

Bq/l

Notele 8 și 10

Total doză orientativă

0,10

mSv/an

Notele 9 și 10


(1)  Urmează să se adauge în funcție de rezultatul studiului aflat în desfășurare în prezent.


ANEXA II

CONTROLUL

TABELUL A

Parametrii care trebuie analizați

1.   Controlul de rutină

Scopul controlului de rutină este de a furniza în mod periodic informații privind calitatea organoleptică și microbiologică a apei destinate consumului uman, precum și informații privind eficiența tratării apei potabile (în special a dezinfecției), dacă se recurge la aceasta, pentru a determina dacă apa destinată consumului uman respectă sau nu parametrii valorici corespunzători prevăzuți de prezenta directivă.

Următorii parametri fac obiectul controlului de rutină. Statele membre pot adăuga și alți parametri la această listă, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

 

Aluminiu (Nota 1)

 

Amoniu

 

Culoare

 

Conductivitate

 

Clostridium perfringens (inclusiv sporii) (Nota 2)

 

Escherichia coli (E. coli)

 

Concentrația ionilor de hidrogen

 

Fier (Nota 1)

 

Azotit (Nota 3)

 

Miros

 

Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)

 

Gust

 

Număr de colonii 22 °C și 37 °C (Nota 4)

 

Bacterii coliforme

 

Turbiditate

Nota 1:

Necesar numai când este utilizat ca floculant. (1)

Nota 2:

Necesar numai dacă apa provine din sau este influențată de apa de suprafață. (1)

Nota 3:

Necesar numai când tratarea cu cloramină este folosită pentru dezinfecție. (1)

Nota 4:

Necesar numai în cazul apei oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

2.   Controlul complet

Scopul controlului complet este de a furniza informațiile necesare pentru a determina dacă toți parametrii valorici prevăzuți de prezenta directivă sunt respectați sau nu. Toți parametrii stabiliți conform articolului 5 alineatele (2) și (3) trebuie să facă obiectul controlului complet, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente pot stabili că, pe parcursul unei perioade de timp fixate de ele, nu există probabilitatea ca un anumit parametru să fie prezent într-o anumită rezervă de apă în concentrații care ar putea compromite respectarea parametrilor valorici corespunzători. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate care, în temeiul notelor 8, 9 și 10 din anexa I, partea C, sunt controlați în conformitate cu cerințele de control adoptate în temeiul articolului 12.

TABELUL B1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză a apei destinate consumului uman furnizate dintr-o rețea de distribuție sau dintr-un camion-cisternă sau utilizate în întreprinderi de producție alimentară

Statele membre trebuie să preleveze probe în punctele de conformitate definite la articolul 6 alineatul (1) pentru a se asigura că apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive. Cu toate acestea, în cazul unei rețele de distribuție, statul membru poate preleva probe în zona de distribuție sau la stațiile de tratare pentru anumiți parametri, dacă se poate demonstra că nu va interveni nici o modificare defavorabilă a valorii măsurate a parametrilor în cauză.

Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de distribuție

(Notele 1 și 2)

m3

Control de rutină: număr de prelevări pe an

(Notele 3, 4 și 5)

Control complet: număr de prelevări pe an

(Notele 3 și 5)

 

≤ 100

(Nota 6)

(Nota 6)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3 pentru fiecare tranșă de 1 000 m3/zi din volumul total

1

+1 pentru fiecare tranșă de 3 300 m3/zi din volumul total

> 10 000

≤ 100 000

3

+1 pentru fiecare tranșă de 10 000 m3/zi din volumul total

> 100 000

 

10

+1 pentru fiecare tranșă de 25 000 m3/zi din volumul total

Nota 1: O zonă de distribuție este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse și în care calitatea apei se poate considera că este aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Un stat membru poate folosi numărul de locuitori dintr-o zonă de distribuție în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă de 200 l/zi/persoană.

Nota 3: În cazul furnizării intermitente pe termen scurt, frecvența controalelor apei distribuite din camioane-cisternă sau vapoare-cisternă trebuie decisă de statul membru în cauză.

Nota 4: În cazul diverșilor parametri din anexa I, statele membre pot reduce numărul de prelevări indicat în tabel dacă:

(a)

valorile rezultatelor obținute din probele prelevate pe o perioadă de cel puțin doi ani consecutivi sunt constante și semnificativ mai bune decât valorile limită prevăzute la anexa I și

(b)

nici un factor nu poate să provoace o deteriorare a calității apei.

Cea mai scăzută frecvență aplicată nu trebuie să fie sub 50 % din numărul de prelevări indicat în tabel, cu excepția cazului de la nota 6.

Nota 5: În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor trebuie distribuit egal în timp și în spațiu.

Nota 6: Frecvența trebuie stabilită de statul membru în cauză.

TABELUL B2

Frecvența minimă de prelevare și de analiză a apei îmbuteliate în sticle și recipiente destinate comercializării

Volumul de apă produs pe zi pentru a fi oferit spre vânzare în sticle sau recipiente (2)

m3

Control de rutină: număr de prelevări pe an

Control complet: număr de prelevări pe an

≤ 10

 

1

1

> 10

≤ 60

12

1

> 60

 

1 pe tranșă de 5 m3 din volumul total

1 pe tranșă de 100 m3 din volumul total


(1)  În toate celelalte cazuri, parametrii figurează în lista pentru controlul complet.

(2)  Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic.


ANEXA III

SPECIFICAȚII PENTRU ANALIZA PARAMETRILOR

Fiecare stat membru trebuie să se asigure că orice laborator în care se analizează probele dispune de un sistem analitic de control al calității, care face obiectul unor verificări periodice realizate de către o persoană care nu se află în subordinea laboratorului și care este aprobată în acest scop de autoritatea competentă.

1.   PARAMETRII PENTRU CARE SE SPECIFICĂ METODELE DE ANALIZĂ

Următoarele principii pentru metode de calcul al parametrilor microbiologici sunt prezentate fie ca referință ori de câte ori se indică o metodă CEN/ISO, fie orientativ, până la eventuala adoptare în viitor, în conformitate cu procedura definită la articolul 12, a unor metode internaționale CEN/ISO pentru parametrii în cauză. Statele membre pot folosi metode alternative, cu condiția respectării dispozițiilor articolului 7 alineatul (5).

 

Bacterii coliforme și Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

 

Enterococi (ISO 7899-2)

 

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

 

Enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – Număr de colonii 22 °C (prEN ISO 6222)

 

Enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – Număr de colonii 37 °C (prEN ISO 6222)

 

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrare prin membrană urmată de incubarea anaerobă a membranei pe m-CP agar (Nota 1) la 44 ± 1 °C timp de 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galben opac care devin roz sau roșii după expunerea la vapori de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

Nota 1: Compoziția m-CP agar este:

 

Mediu bazic

Triptoză

30 g

Extras de drojdie

20 g

Zaharoză

5 g

Hidroclorură de L-cisteină

1 g

MgSO4·7H2O

0,1 g

Purpură de bromcrezol

40 mg

Agar

15 g

Apă

1 000 ml

 

Se dizolvă ingredientele mediului bazic, se ajustează pH-ul la 7,6 și se introduce în autoclavă la 121 °C timp de 15 minute. Se lasă mediul să se răcească și se adaugă:

D-cicloserină

400 mg

Polimixină-B sulfat

25 mg

Indoxil-β-D-glucozid

care se dizolvă în 8 ml apă distilată înainte de adăugare

60 mg

Soluție de difosfat de fenoftaleină la 0,5 % sterilizată prin filtrare

20 ml

6H2O la 4,5 % FeCl3 sterilizată prin filtrare

2 ml

2.   PARAMETRII PENTRU CARE SE SPECIFICĂ CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ

2.1.   În cazul următorilor parametri, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu exactitatea, precizia și limita de detecție specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puțin același număr de zecimale ca și în cazul parametrului valoric prevăzut la anexa I părțile B și C.

Parametri

Exactitatea % a parametrului valoric

(Nota 1)

Precizia % a parametrului valoric

(Nota 2)

Limita de detecție % a parametrului valoric

(Nota 3)

Condiții

Note

Acrilamidă

 

 

 

A se controla în funcție de criteriile de calitate specificate pentru produs

 

Aluminiu

10

10

10

 

 

Amoniu

10

10

10

 

 

Antimoniu

25

25

25

 

 

Arsenic

10

10

10

 

 

Benzo(a)piren

25

25

25

 

 

Benzen

25

25

25

 

 

Bor

10

10

10

 

 

Bromați

25

25

25

 

 

Cadmiu

10

10

10

 

 

Cloruri

10

10

10

 

 

Crom

10

10

10

 

 

Conductivitate

10

10

10

 

 

Cupru

10

10

10

 

 

Cianuri

10

10

10

 

Nota 4

1,2-dicloretan

25

25

10

 

 

Epiclorhidrină

 

 

 

A se controla în funcție de criteriile de calitate specificate pentru produs

 

Fluoruri

10

10

10

 

 

Fier

10

10

10

 

 

Plumb

10

10

10

 

 

Mangan

10

10

10

 

 

Mercur

20

10

20

 

 

Nichel

10

10

10

 

 

Azotați

10

10

10

 

 

Azotiți

10

10

10

 

 

Oxidabilitate

25

25

10

 

Nota 5

Pesticide

25

25

25

 

Nota 6

Hidrocarburi aromatice policiclice

25

25

25

 

Nota 7

Seleniu

10

10

10

 

 

Sodiu

10

10

10

 

 

Sulfați

10

10

10

 

 

Tetracloretilenă

25

25

10

 

Nota 8

Tricloretilenă

25

25

10

 

Nota 8

Total trihalometani

25

25

10

 

Nota 7

Clorură de vinil

 

 

 

A se controla în funcție de criteriile de calitate specificate pentru produs

 

2.2.   În cazul concentrației ionilor de hidrogen, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric, cu o exactitate de 0,2 unități pH și o precizie de 0,2 unități pH.

Nota 1  (1):

Exactitatea este eroarea sistematică și reprezintă diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de măsurări repetate și valoarea exactă.

Nota 2  (1):

Precizia este eroarea aleatorie și se exprimă de obicei ca deviație standard (în cadrul lotului și între loturi) a gamei de rezultate față de valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală cu dublul deviației standard relative.

Nota 3:

Limita de detecție este fie:

de trei ori deviația standard în cadrul lotului pentru o probă naturală care conține o concentrație scăzută din parametrul vizat

fie

de cinci ori deviația standard în cadrul lotului pentru o probă martor.

Nota 4:

Metoda trebuie să permită determinarea cantității totale de cianură sub toate formele.

Nota 5:

Oxidarea trebuie să se desfășoare timp de 10 minute la 100 °C în mediu acid, folosindu-se permanganat.

Nota 6:

Caracteristicile de performanță se aplică pentru fiecare pesticid în parte și depind de pesticidul în cauză. Este posibil ca limita de detecție să nu poată fi atinsă în prezent pentru toate pesticidele, dar statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge acest standard.

Nota 7:

Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25 % din parametrul valoric care figurează la anexa I.

Nota 8:

Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50 % din parametrul valoric care figurează la anexa I.

3.   PARAMETRII PENTRU CARE NU SE SPECIFICĂ NICI O METODĂ DE ANALIZĂ

 

Culoare

 

Miros

 

Gust

 

Carbon organic total

 

Turbiditate (Nota 1)

Nota 1:

Pentru controlul turbidității apei de suprafață tratate, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu o exactitate de 25 %, o precizie de 25 % și o limită de detecție de 25 %.


(1)  Acești termeni sunt definiți mai detaliat în ISO 5725.


ANEXA IV

TERMENE DE TRANSPUNERE ÎN DREPTUL INTERN ȘI DETALII DE APLICARE

Directiva 80/778/CEE

Transpunere 17.7.1982

Aplicare 17.7.1985

Toate statele membre cu excepția Spaniei, Portugaliei și a noilor Länder din Germania

Directiva 81/858/CEE

(Modificare ca urmare a aderării Greciei)

Actul de aderare a Spaniei și a Portugaliei

Directiva 90/656/CEE pentru noile Länder din Germania

Actul de aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei

Directiva 91/692/CEE

Articolul 1-14

 

 

Aplicare 31.12.1995

 

 

Articolul 15

Modificat cu intrare în vigoare de la 1.1.1981

Modificat cu intrare în vigoare de la 01.01.1986

 

Modificat cu intrare în vigoare de la 1.1.1995

 

Articolul 16

 

 

 

 

 

Articolul 17

 

 

 

 

Articolul 17a inserat

Articolul 18

 

 

 

 

 

Articolul 19

 

Modificat

Modificat

 

 

Articolul 20

 

 

 

 

 

Articolul 21

 

 

 

 

 


ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Prezenta directivă

Directiva 80/778/CEE

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) literele

(a) și (b)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) literele

(a) și (b)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2) literele

(a) și (b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) prima teză

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2) a doua teză

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 6 alineatele (2)-(3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatele (2)-(6)

Articolul 9 alineatul (7)

Articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (8)

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 14

Articolul 12 alineatele (2) și (3)

Articolul 15

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 13 alineatele (2)-(5)

Articolul 17a (inserat de Directiva 91/692/CEE)

Articolul 14

Articolul 19

Articolul 15

Articolul 20

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 21