31998L0083

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

Virallinen lehti nro L 330 , 05/12/1998 s. 0032 - 0054


NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/83/EY,

annettu 3 päivänä marraskuuta 1998,

ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

noudattaa 189 c artiklassa tarkoitettua menettelyä (4),

sekä katsoo, että

1) on tarpeen mukauttaa juomaveden laadusta 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/778/ETY (5) tieteen ja tekniikan kehitykseen; mainitun direktiivin toimeenpanosta saadut kokemukset osoittavat tarpeelliseksi luoda riittävän joustavat ja selkeät lainsäädäntöpuitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat puuttua standardien noudattamatta jättamiseen; mainittua direktiiviä on tarkasteltava uudelleen Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti toissijaisuusperiaate huomioon ottaen,

2) niiden perustamissopimuksen 3 b artiklan määräysten mukaisesti, joissa todetaan, että yhteisön toiminnassa ei saada ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, direktiiviä 80/778/ETY olisi tarkistettava siten, että siinä korostetaan olennaisten laatuun ja terveyteen vaikuttavien muuttujien noudattamista ja jätetään jäsenvaltioille vapaus lisätä muita muuttujia, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi,

3) toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön toimien on tuettava ja täydennettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia toimia,

4) toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja unionin alueiden luonnon ja yhteiskunnallistaloudellisten piirteiden eroista johtuen useimmat seurantaa, analysointia ja puutteiden korjaamiseksi toteutettavia toimia koskevat päätökset tulee tehdä paikallisella, alueellisella tai valtiollisella tasolla siinä määrin kuin nämä erot eivät haittaa tämän direktiivin mukaisen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten muodostaman rakenteen luomista,

5) yhteisön standardit olennaisille ja ennalta ehkäiseville, terveyteen liittyville ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua koskeville muuttujille ovat tarpeen, jotta voidaan määrittää ne ympäristönsuojelun vähimmäislaatutavoitteet, jotka olisi saavutettava yhteisön muiden toimenpiteiden myötävaikutuksella ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kestävän käytön turvaamiseksi ja edistämiseksi,

6) ottaen huomioon terveellisen juomaveden merkityksen ihmisten terveydelle, on tarpeen vahvistaa yhteisön tasolla ne olennaiset laatustandardit, jotka kyseiseen käyttöön tarkoitetun veden on täytettävä,

7) on tarpeen sisällyttää direktiivin piiriin elintarviketeollisuudessa käytettävä vesi, paitsi silloin kun voidaan osoittaa, ettei tällaisen veden käyttö vaikuta lopputuotteen terveellisyyteen,

8) jotta veden jakelusta vastaavat yritykset voivat noudattaa juomaveden laatuvaatimuksia, on turvattava sopivin vesiensuojelutoimenpitein pohja- ja pintaveden säilyminen puhtaana; samaan tavoitteeseen päästään ennen jakelua toteutettavin asianmukaisin vedenkäsittelytoimenpitein,

9) johdonmukaisen eurooppalaisen vesipolitiikan edellytyksenä on sopivan vesikysymyksiä koskevan puitedirektiivin antaminen mahdollisimman pian,

10) on tarpeen jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle luonnolliset kivennäisvedet sekä lääkinnälliseen tarkoitukseen käytettävät vedet, sillä niille on laadittu omat säännöt,

11) tarvitaan toimenpiteitä kaikille suoraan terveyteen vaikuttaville muuttujille määriteltyjen arvojen saavuttamiseksi sekä muiden muuttujien suhteen silloin, kun laatu on huonontunut; näiden toimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin sovitettava tarkoin yhteen kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) ja biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (7) toimeenpanon kanssa,

12) koko yhteisön alueella merkittäville aineille on tarpeen asettaa niin tiukat yksilölliset arvot, että direktiivin tavoitteet varmasti saavutetaan,

13) muuttujien arvot perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon ja että ennalta varautumisen periaate on myös otettu huomioon; nämä arvot on valittu siten, että ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä voidaan turvallisesti käyttää koko ihmisen eliniän ajan, ja ne osoittavat siten korkeaa terveyden suojelun tasoa,

14) olisi saavutettava tasapaino mikrobiologisten ja kemiallisten vaarojen estämiseksi; tätä tarkoitusta varten ja muuttujien arvojen tulevaa tarkistamista ajatellen ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen sovellettavien muuttujien arvojen vahvistamisen olisi perustuttava kansanterveydellisiin näkökohtiin ja riskinarviointimenetelmään,

15) vaikka tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi tietoa, jonka perusteella muuttujien arvot voitaisiin vahvistaa yhteisön tasolla sisäeritykseen vaikuttaville kemikaaleille, terveydelle haitallisten aineiden mahdollisesta vaikutuksesta ihmisiin ja luontoon kannetaan kuitenkin entistä enemmän huolta,

16) erityisesti liitteessä I esitetyt standardit perustuvat suurelta osin Maailman terveysjärjestön antamiin suosituksiin juomaveden laadusta ja komission tieteellisen, kemiallisten yhdisteiden toksisuutta ja ekotoksisuutta tutkivan komitean lausuntoon,

17) jäsenvaltioiden on asetettava arvoja muille lisämuuttujille, joita ei ole sisällytetty liitteeseen I, jos se on tarpeen ihmisten terveyden turvaamiseksi niiden alueella,

18) jäsenvaltiot voivat asettaa arvoja muille sellaisille lisämuuttujille, joita ei ole sisällytetty liitteeseen I, jos se katsotaan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tuotannon, jakelun ja tarkastamisen laadunvarmistuksen kannalta tarpeelliseksi,

19) kun jäsenvaltiot katsovat tarpeelliseksi vahvistaa liitteen I osissa A ja B esitettyjä standardeja tiukemmat standardit tai sellaisia lisämuuttujia koskevia standardeja, joita ei ole sisällytetty liitteeseen I, mutta jotka ovat välttämättömiä ihmisten terveyden suojelemisen kannalta, niiden on ilmoitettava kyseisistä standardeista komissiolle,

20) jäsenvaltioiden on tiukempia suojatoimenpiteitä käyttöön ottaessaan tai niiden soveltamista jatkaessaan noudatettava perustamissopimuksen periaatteita ja määräyksiä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti,

21) muuttujille asetettuja arvoja on noudatettava siinä kohdassa, missä ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi saatetaan asianomaisen kuluttajan käyttöön,

22) kotitalouksien vedenjakelujärjestelmät saattavat vaikuttaa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatuun; kotitalouksien vedenjakelujärjestelmät tai niiden kunnossapito eivät kuitenkaan välttämättä kuulu jäsenvaltioiden vastuulle,

23) jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön seurantajärjestelmiä tarkastaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi täyttää tämän direktiivin vaatimukset; tällaisten seurantajärjestelmien olisi vastattava paikallisia tarpeita ja täytettävä tässä direktiivissä seurannan osalta asetut vähimmäisvaatimukset,

24) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadun analysointimenetelmien olisi oltava sellaisia, että niillä saatavat tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia,

25) niissä tapauksissa, joissa tässä direktiivissä säädettyjä standardeja ei ole noudatettu, asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, mistä tämä johtuu, ja varmistettava, että tarvittaviin veden laatua korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman pian,

26) on tärkeää estää saastuneen veden ihmisen terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haitat; saastuneen veden jakelu olisi kiellettävä tai sen käyttöä olisi rajoitettava,

27) silloin kun vedenlaatu ei ole osoitinmuuttujan arvon mukainen, asianomaisen jäsenvaltion on tutkittava, aiheutuuko tästä poikkeamasta riskiä ihmisten terveydelle; sen olisi toteutettava korjaavia toimenpiteitä veden laadun palauttamiseksi vaaditulle tasolle, jos ihmisten terveyden suojelu sitä edellyttää,

28) jos korjaavien toimenpiteiden katsotaan olevan tarpeen juomaveden laadun palauttamiseksi, perustamissopimuksen 130 r artiklan 2 kohdan mukaisesti on ensisijaisiksi katsottava sellaiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat ongelmaan sen lähteellä,

29) jäsenvaltioilla olisi tietyin edellytyksin oltava lupa poiketa tämän direktiivin säännöksistä; lisäksi on vahvistettava asianmukaiset puitteet näitä poikkeuksia varten, sillä edellytyksellä, ettei näistä poikkeuksista aiheudu mahdollista vaaraa ihmisten terveydelle ja ettei ihmisten käyttöön tarkoitetun veden jakelusta kyseisellä alueella voida huolehtia millään muulla kohtuulliseksi katsotulla tavalla,

30) koska ihmisten käyttöön tarkoitetun veden valmistukseen tai jakeluun voi liittyä tiettyjen aineiden tai materiaalien käyttöä, tarvitaan niiden käyttöä koskevat säännöt tällaisten aineiden tai materiaalien ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamien haittavaikutusten välttämiseksi,

31) tieteellinen ja tekninen kehitys voi edellyttää nopeaa mukautumista liitteissä II ja III säädettyihin teknisiin vaatimuksiin; tätä varten vaadittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla komissio voi suorittaa tällaisia mukautuksia jäsenvaltioiden edustajista kootun komitean avustamana,

32) kuluttajille on tiedotettava riittävästi ja asianmukaisesti ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta, mahdollisista jäsenvaltion tekemistä poikkeuksista ja toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista korjaavista toimenpiteistä; olisi myös otettava huomioon komission tekniset ja tilastolliset tarpeet sekä yksityisten henkilöiden tarve saada riittävät tiedot ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta,

33) poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla voi olla tarpeen myöntää jäsenvaltioille enemmän aikaa joidenkin tämän direktiivin säännösten toteuttamiseksi, ja

34) tämä direktiivi ei vaikuta niihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka koskevat liitteessä IV mainittua määräaikaa, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai jonka kuluessa tämän direktiivin säännöksiä on alettava soveltaa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla Tavoite

1. Tämä direktiivi koskee ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua.

2. Tämän direktiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta.

2 artikla Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. `ihmisten käyttöön tarkoitetulla vedellä`:

a) kaikkea vettä, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon, ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta sen alkuperästä tai siitä, toimitetaanko se jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä;

b) jota käytetään elintarvikkeita valmistavassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi mikäli toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että veden laatu ei voi vaikuttaa valmiiden elintarvikkeiden terveellisyyteen.

2. `kotitalouden vedenjakelujärjestelmällä`: putkistoja, putkivarusteita ja laitteita, jotka on asennettu yleensä ihmisten käyttöön tarkoitettujen hanojen ja jakeluverkon väliin, mutta vain jos veden toimittaja ei ole sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan veden toimittajan ominaisuudessa vastuussa niistä.

3 artikla Vapautukset

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) luonnollisiin kivennäisvesiin, jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tunnustavat sellaisiksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY (8) mukaisesti,

b) vesiin, jotka ovat lääkkeitä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 26 päivänä tammikuuta 1965 annetussa neuvoston direktiivissä 65/65/ETY (9) tarkoitettuja lääkevalmisteita.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen direktiivin määräysten noudattamisesta:

a) vesille, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaiseen käyttöön, jonka osalta toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että kyseisen veden laadulla ei ole suoraa tai epäsuoraa vaikutusta asianomaisten kuluttajien terveyteen,

b) sellaisille ihmisten käyttöön tarkoitetuille vesille, jotka otetaan yksittäisestä, alle 10 kuutiometriä päivässä keskimäärin tuottavasta vesilähteestä tai josta otetaan vettä alle 50 henkilön tarpeisiin, jollei vettä tarjota osana kaupallista tai julkista toimintaa.

3. Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 2 kohdan b alakohdan mukaisia vapautuksia, on varmistettava, että kyseessä olevalle väestölle on tiedotettu asiasta ja kaikista toimista, joihin voidaan ryhtyä ihmisten terveyden suojelemiseksi niiltä haitallisilta vaikutuksilta, jotka johtuvat ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta. Lisäksi jos on ilmeistä, että veden laatu voi aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle, kyseessä olevalle väestölle on annettava välittömästi asianmukaiset ohjeet.

4 artikla Yleiset velvoitteet

1. Rajoittamatta yhteisön muiden säännösten mukaisten velvoitteiden noudattamista jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi on terveellistä ja puhdasta. Tämän direktiivin vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi on terveellistä ja puhdasta, jos se:

a) ei sisällä pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle, ja

b) täyttää liitteessä I olevissa A ja B osassa määritellyt vähimmäisvaatimukset,

ja jos jäsenvaltiot toteuttavat perustamissopimuksen 5, 8 ja 10 artiklan mukaisesti kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi on tämän direktiivin vaatimusten mukaista.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki tämän direktiivin soveltamiseksi tarkoitetut toimenpiteet ovat sellaisia, ettei niillä missään tapauksessa välittömästi tai välillisesti aiheuteta ihmisten käyttöön tarkoitetun veden nykyisen laadun heikkenemistä siinä määrin, että sillä on merkitystä ihmisten terveyden suojelulle tai lisätä juomaveden tuotantoon käytettyjen vesien pilaantumista.

5 artikla Laatuvaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on asetettava ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen sovellettavat arvot liitteessä I esitetyille muuttujille.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti asetetut arvot eivät saa olla suurempia kuin liitteessä I esitetyt arvot. Liitteen I taulukossa C esitetyille muuttujille arvot vahvistetaan ainoastaan seurantatarkoituksiin ja 8 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamista varten.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava raja-arvot muille kuin liitteessä I esitetyille muuttujille silloin, kun ihmisten terveyden suojeleminen jäsenvaltioiden alueella tai osassa sen aluetta niin vaatii. Asetettujen arvojen on täytettävä vähintään 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt vaatimukset.

6 artikla Vaatimustenmukaisuuden määrittelykohta

1. Edellä 5 artiklan mukaisesti asetettujen muuttujien arvojen on oltava vaatimusten mukaisia:

a) jakeluverkosta toimitetun veden osalta tilan tai laitoksen siinä kohdassa, mistä sitä otetaan hanoista, jotka on yleensä tarkoitettu ihmisten käyttöön,

b) tankissa toimitetun veden osalta siinä kohdassa, jossa vesi otetaan tankista,

c) myyntiin tarkoitetun pullotetun tai säiliöissä toimitettavan veden osalta kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai pannaan säiliöihin,

d) elintarvikkeita tuottavassa yrityksessä käytetyn veden osalta siinä kohdassa, jossa kyseistä vettä käytetään yrityksessä.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun veden osalta jäsenvaltioiden katsotaan täyttäneen tämän artiklan ja 4 artiklan sekä 8 artiklan 2 kohdan mukaiset velvoitteensa, jos 5 artiklan mukaisesti asetettujen muuttujien arvojen poikkeaman voidaan todeta johtuvan kotitalouden vedenjakelujärjestelmästä tai sen kunnossapidosta, paitsi sellaisissa tiloissa ja laitoksissa kuten kouluissa, sairaaloissa ja ravintoloissa, joissa vettä toimitetaan yleisölle.

3. Jos 2 kohtaa sovelletaan, ja jos on olemassa vaara, ettei 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vesi ole 5 artiklassa vahvistettujen muuttujien arvojen mukaista, jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että:

a) toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, kuten ohjeiden antaminen kiinteistöjen omistajille niistä korjaavista toimenpiteistä, jotka he voisivat toteuttaa, jotta voidaan vähentää tai poistaa vaara muuttujien arvoista poikkeamiseen, ja/tai

toteutetaan muita toimenpiteitä, kuten asianmukaisia käsittelytekniikoita, jotta voidaan muuttaa veden luonne tai sen ominaisuudet ennen sen jakelua, niin että voidaan vähentää tai poistaa vaara muuttujien arvosta poikkeamiseen jakelun jälkeen,

ja

b) asianomaisille kuluttajille annetaan asianmukaisesti tietoja ja ohjeita mahdollisista korjaavista lisätoimenpiteistä, jotka heidän olisi toteutettava.

7 artikla Seuranta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua seurataan säännöllisesti, jotta kuluttajien saatavilla oleva vesi täyttäisi tämän direktiivin vaatimukset ja noudattaisi erityisesti 5 artiklan mukaisesti asetettuja muuttujien arvoja. Näytteet olisi otettava niin, että ne edustavat koko vuoden aikana kulutettavan veden laatua. Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen takaamiseksi, että silloin kun desinfiointi kuuluu ihmisten käyttöön tarkoitetun veden käsittelyyn tai jakeluun, desinfiointimenetelmien tehokkuus varmistetaan, että desinfioinnin sivutuotteista aiheutuva saastuminen pidetään mahdollisimman vähäisenä desinfiointia vaarantamatta.

2. Edellä 1 kohdassa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi toimivaltaisten viranomaisten on laadittava asianmukaiset valvontaohjelmat kaikkea ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä varten. Näiden valvontaohjelmien on noudatettava liitteessä II säädettyjä vähimmäisvaatimuksia.

3. Näytteenottokohdat määrää toimivaltainen kansallinen viranomainen, ja niiden on oltava liitteessä II olevien asianmukaisten vaatimusten mukaiset.

4. Tässä artiklassa tarkoitettua valvontaa varten voidaan laatia yhteisön ohjeita 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 a) Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä III esitettyjä muuttujien määrityksiä koskevia eritelmiä.

b) Muita kuin liitteessä III olevassa 1 osassa esitettyjä menetelmiä voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että saadut tulokset ovat vähintään yhtä luotettavia kuin käytettäväksi määritellyillä menetelmillä saavutetut tulokset. Vaihtoehtoisiin menetelmiin turvautuvien jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki asianmukainen tieto kyseisestä menetelmästä ja sen vastaavuudesta.

c) Liitteessä III olevissa 2 ja 3 osassa luetelluille muuttujille voidaan käyttää mitä tahansa määritysmenetelmää sillä edellytyksellä, että se täyttää kyseisissä osissa säädetyt vaatimukset.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lisävalvontaa suoritetaan tapauskohtaisesti sellaisten aineiden ja pieneliöiden osalta, joille ei ole asetettu 5 artiklan mukaisia muuttujien arvoja, jos on syytä epäillä niitä olevan sellaisia määriä, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle.

8 artikla Korjaavat toimenpiteet ja käytön rajoittaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki puutteet 5 artiklan mukaisesti asetettujen muuttujien arvojen noudattamisessa tutkitaan heti syiden selville saamiseksi.

2. Jos ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi ei 4 artiklan 1 kohdassa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi toteutetuista toimenpiteistä huolimatta noudata 5 artiklan mukaisesti asetettujen muuttujien arvoja, eikä 6 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet laadun parantamiseksi toteutetaan mahdollisimman pian ottaen huomioon muun muassa sen, missä määrin kyseinen muuttujan arvo on ylittynyt, sekä ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvan vaaran.

3. Riippumatta siitä, onko muuttujan arvoista poikettu vai ei, jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmisten terveyttä mahdollisesti vaarantavan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden jakelu kielletään tai sen käyttöä rajoitetaan taikka toteutetaan muita sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ihmisten terveyden suojelemiseksi. Tällaisissa tapauksissa on asiasta heti tiedotettava kuluttajille ja heille on annettava tarpeelliset ohjeet.

4. Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden asianmukaisten tahojen on päätettävä, mihin toimiin 3 kohdan perusteella on ryhdyttävä, ottaen huomioon myös ne riskit ihmisten terveydelle, joita ihmisten käyttöön tarkoitetun veden jakelun keskeyttäminen tai sen käytön rajoittaminen aiheuttaisi.

5. Jäsenvaltiot voivat laatia toimivaltaisille viranomaisille ohjeita 4 kohdan mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

6. Siinä tapauksessa, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi ei täytä liitteessä I olevassa C osassa esitettyjä muuttujien arvoja tai selityksiä, jäsenvaltioiden on tarkasteltava, liittyykö poikkeamaan riski ihmisten terveydelle. Niiden on toteutettava korjaavat toimenpiteet veden laadun parantamiseksi, jos se on tarpeen ihmisten terveyden suojelemiseksi.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että korjaavia toimenpiteitä toteutettaessa kuluttajille tiedotetaan asiasta paitsi silloin, kun toimivaltaiset viranomaiset katsovat poikkeaman muuttujan arvosta olevan merkityksettömän vähäistä.

9 artikla Poikkeukset

1. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista liitteessä I olevassa B osassa esitettyihin tai 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetettuihin muuttujien arvoihin niiden itse määrittämään enimmäisarvoon asti sillä edellytyksellä, että poikkeamasta ei aiheudu mahdollista vaaraa ihmisten terveydelle, ja ettei ihmisten käyttöön tarkoitetun veden toimittamista kyseisellä alueella voida hoitaa millään muulla kohtuulliseksi katsotulla tavalla. Poikkeuksien voimassaoloaika on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi, eikä se saa ylittää kolmen vuoden määräaikaa, jonka loppupuolella on tarkistettava, onko riittävää edistystä tapahtunut. Jos jäsenvaltio aikoo myöntää toisen poikkeuksen, sen on toimitettava komissiolle tilannekatsaus sekä perustelut toisen poikkeuksen myöntämispäätökselle. Myöskään tämä toinen poikkeus ei saa olla yli kolmen vuoden pituinen.

2. Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltio voi esittää komissiolle pyynnön kolmannesta poikkeuksesta, enintään kolmeksi vuodeksi. Komissio tekee päätöksen tästä pyynnöstä kolmen kuukauden kuluessa.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehdyssä poikkeuksessa on määriteltävä seuraavat seikat:

a) poikkeuksen syy,

b) kyseinen muuttuja, aiemmat asiaa koskevat seurantatulokset ja suurin poikkeuksen nojalla sallittu arvo,

c) maantieteellinen alue, kunakin päivänä toimitetun veden määrä, väestö, jota asia koskee, sekä tieto siitä, vaikuttaako tilanne johonkin asiaankuuluvaan elintarvikkeita tuottavaan yritykseen vai ei,

d) asianmukainen seurantasuunnitelma, tarvittaessa tihennetty seuranta,

e) yhteenveto tarvittavia korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta aikatauluineen sekä kustannusarvio ja määräykset tilanteen tarkistuksesta,

f) anottu poikkeuksen kesto.

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat poikkeamien muuttujien arvoista olevan merkitykseltään vähäisiä ja 9 artiklan 2 kohdassa mainittujen toimenpiteiden korjaavan ongelman enintään 30 päivän kuluessa, ei 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia tarvitse soveltaa.

Tällaisessa tapauksessa on toimivaltaisen viranomaisen tai muiden asianmukaisten elinten vain asetettava kyseisen muuttujan korkein sallittu arvo sekä aika, jonka kuluessa ongelma on korjattava.

5. Edellä olevaan 4 kohtaan ei voi enää vedota, jos tietyn muuttujan arvo on poikennut sallitusta arvosta tietyssä vedenottamossa yhteensä yli 30 päivänä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

6. Jäsenvaltion, joka turvautuu tässä artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksiin, on varmistettava, että poikkeuksen vaikutuspiiriin kuuluvalle väestölle ilmoitetaan heti poikkeuksesta ja sen ehdoista asianmukaisella tavalla. Jäsenvaltion on lisäksi huolehdittava siitä, että väestöryhmille, joille poikkeuksesta voi koitua erityinen riski, annetaan tarvittaessa ohjeet.

Näitä velvoitteita ei sovelleta 4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, jolleivat toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä.

7. Lukuun ottamatta 4 kohdan mukaisesti tehtyjä poikkeuksia, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa kaikista poikkeuksista, joiden soveltamisalaan kuuluva veden toimitus käsittää keskimäärin yli 1 000 m³ päivässä tai yli 5 000 ihmistä, ja liitettävä mukaan 3 kohdassa määritellyt tiedot.

8. Tätä artiklaa ei sovelleta pulloissa tai säiliöissä myytävään, ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen.

10 artikla Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun varmistaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei mitään ihmisten käyttöön tarkoitetun veden käsittelyssä tai jakelussa käytettyjä aineita tai mitään uusissa laitteissa käytettyjä materiaaleja tai sellaisissa aineissa tai uusissa laitteissa käytetyissä materiaaleissa olevia epäpuhtauksia jää käyttäjälle toimitettuun veteen suurempia määriä kuin niiden käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista ja etteivät ne välittömästi tai välillisesti heikennä tässä direktiivissä edellytettyä ihmisten terveyden suojelemista; rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (10) 3 artiklassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen selittävien asiakirjojen ja teknisten eritelmien on oltava tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

11 artikla Liitteiden tarkistaminen

1. Komission on vähintään viiden vuoden välein tarkistettava liite I tieteen ja tekniikan kehityksen pohjalta ja ehdotettava tarvittaessa muutoksia perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2. Komissio mukauttaa vähintään joka viides vuosi liitteet II ja III tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tarvittavista muutoksista päätetään 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

12 artikla Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

a) komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden soveltamista kolmella kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä,

b) neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin a alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

13 artikla Tiedottaminen ja raportointi

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttajien saatavilla on riittävää ja ajan tasalla olevaa tietoa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

2. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava joka kolmas vuosi kertomus ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta, jonka tavoitteena on antaa kuluttajille tietoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta 7 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/313/ETY (11) soveltamista. Ensimmäisen näistä kertomuksista on katettava vuodet 2002, 2003 ja 2004. Jokaisen kertomuksen on sisällettävä vähintään sellaiset veden toimitukset, jotka käsittävät keskimäärin yli 1 000 m³ päivässä tai yli 5 000 ihmistä, ja sen on katettava kolme kalenterivuotta ja se on julkaistava ennen raportointikautta seuraavan kalenterivuoden loppua.

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä kertomuksensa komissiolle kahden kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

4. Edellä 2 kohdassa säädettyjen kertomusten muoto ja niissä esitettävät vähimmäistiedot on määritettävä ottaen erityisesti huomioon 3 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklassa, 9 artiklan 6 ja 7 kohdassa sekä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5. Komissio tutkii jäsenvaltioiden kertomukset ja laatii joka kolmas vuosi yhteenvetokertomuksen ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta yhteisössä. Tämä kertomus julkaistaan yhdeksän kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden kertomusten vastaanottamisesta.

6. Edellä 2 kohdassa mainitun, tätä direktiiviä koskevan ensimmäisen kertomuksen lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava myös komissiolle toimitettava kertomus niistä toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa täyttääkseen 6 artiklan 3 kohdan ja liitteessä I olevan B osan huomautuksen 10 mukaiset velvoitteensa. Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksen tämän kertomuksen muodosta 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

14 artikla Vaatimusten mukaiseksi saattamisen aikataulu

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu on tämän direktiivin vaatimusten mukainen viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I olevan B osan huomautusten 2, 4 ja 10 soveltamista.

15 artikla Poikkeustapaukset

1. Jäsenvaltio voi poikkeustapauksissa ja maantieteellisesti määriteltyjen alueiden osalta esittää komissiolle erityisen pyynnön lisäajan saamiseksi 14 artiklassa säädettyyn määräaikaan. Lisäaika ei saa olla kolmea vuotta pidempi, ja sen loppupuolella on suoritettava tilannekatsaus ja toimitettava sen tulokset komissiolle, joka voi kyseisen tarkistuksen perusteella myöntää toisen lisäajan korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Tämä säännös ei koske pulloissa tai säiliöissä myytävää ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä.

2. Asianmukaisesti perustellussa pyynnössä on osoitettava ilmenneet vaikeudet, ja sen on sisällettävä vähintään kaikki 9 artiklan 3 kohdan mukaiset tiedot.

3. Komissio tutkii tämän pyynnön 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4. Jäsenvaltion, joka soveltaa tätä artiklaa, on varmistettava, että väestölle, jota pyyntö koskee, annetaan välittömästi tietoa pyynnön käsittelyn tuloksista asiaankuuluvalla tavalla. Lisäksi jäsenvaltion on varmistettava, että asiasta annetaan tarvittaessa ohjeita erityisille väestöryhmille, joille pyynnöstä voisi aiheutua erityinen riski.

16 artikla Kumoaminen

1. Tällä direktiivillä kumotaan viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta direktiivi 80/778/ETY. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, tämä kumoaminen ei kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat liitteessä IV esitettyjä määräaikoja, joissa säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä tai joista alkaen niitä on sovellettava.

Viittaukset kumottuun direktiiviin katsotaan viittauksiksi tähän direktiiviin ja luetaan liitteessä V vahvistetun vastaavuustaulukon mukaisesti.

2. Niin pian kuin jäsenvaltio on saattanut tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan sekä toteuttanut 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet, kyseisessä jäsenvaltiossa sovelletaan tämän direktiivin eikä direktiivin 80/778/ETY säännöksiä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatuun.

17 artikla Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

18 artikla Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

19 artikla Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 1998.

Neuvoston puolesta

B. PRAMMER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 131, 30.5.1995, s. 5 ja EYVL C 213, 15.7.1997, s. 8.

(2) EYVL C 82, 19.3.1996, s. 64.

(3) EYVL C 100, 2.4.1996, s. 134.

(4) Euroopan parlamentin lausunto annettu 12. joulukuuta 1996 (EYVL C 20, 20.1.1997, s. 13), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 19 joulukuuta 1997 (EYVL C 91, 26.3.1998, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 13. toukokuuta 1998 (EYVL C 167, 1.6.1998, s. 92).

(5) EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 96/68/EY (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 25).

(7) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(8) EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/70/EY (EYVL L 299, 23.11.1996, s. 26).

(9) EYVL 22 9.2.1965, s. 369, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/39/ETY (EYVL L 214, 24.8.1993, s. 22).

(10) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(11) EYVL L 158, 23.6.1990, s. 56.

LIITE I

MUUTTUJAT JA MUUTTUJIEN ARVOT

A OSA

>TAULUKON PAIKKA>

Pulloissa tai säiliöissä myytävän veden arvot ovat:

>TAULUKON PAIKKA>

B OSA

>TAULUKON PAIKKA>

C OSA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VALVONTA

TAULUKKO A Analysoitavat muuttujat

1. Jatkuva valvonta

Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden organoleptisestä ja mikrobiologisesta laadusta sekä juomaveden käsittelyn (erityisesti desinfioinnin) tehokkuudesta, jos vettä käsitellään, jotta voidaan päättää, onko ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi tässä direktiivissä vahvistettujen soveltuvien muuttujien arvojen mukaista.

Seuraavia muuttujia on valvottava jatkuvasti. Jäsenvaltiot voivat lisätä luetteloon muita muuttujia, jos pitävät sitä aiheellisena.

Alumiini (huomautus 1)

Ammonium

Väri

Johtavuus

Clostridium perfringens (mukaan lukien itiöt) (huomautus 2)

Escherichia coli (E. coli)

Vetyionipitoisuus

Rauta (huomautus 1)

Nitriitti (huomautus 3)

Haju

Pseudomonas aeruginosa (huomautus 4)

Maku

Pesäkkeiden lukumäärä 22 °C ja 37 °C (huomautus 4)

Koliformiset bakeerit

Sameus

Huomautus 1: Tarpeen vain käytettäessä kemiallisessa saostuksessa (1*)

Huomautus 2: Tarpeen vain, jos vesi on peräisin pintavedestä tai pintavesi vaikuttaa siihen (2*).

Huomautus 3: Tarpeen vain kun käytetään klooriamiinia desinfiointiaineena (3*).

Huomautus 4: Tarpeen vain myyntiin tarkoitetun pullotetun tai säiliöissä toimitettavan veden osalta.

2. Jaksottainen seuranta

Jaksottaisen seurannan avulla on tarkoitus saada tarvittavat tiedot, jotta voidaan päättää, noudatetaanko kaikkia direktiivin muuttujien arvoja. Kaikkiin 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti vahvistettuihin muuttujiin sovelletaan jaksottaista valvontaa, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset voivat jonkin itse määrittelemänsä ajanjakson osalta vahvistaa, että muuttuja ei tietyssä vesimäärässä todennäköisesti esiinny sellaisina pitoisuuksina, että asianomainen muuttujan arvo saattaisi ylittyä. Tätä kohtaa ei sovelleta radioaktiivisuutta mittaaviin muuttujiin, joita seurataan 12 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä seurantavaatimuksia noudattaen, ellei liitteessä I olevaan C osaan liittyvistä huomautuksista 8, 9 ja 10 muuta johdu.

TAULUKKO B1 Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden näytteenoton ja analysoinnin vähimmäistiheys, kun vesi on otettu jakeluverkosta tai tankista tai sitä käytetään elintarvikkeita tuottavassa yrityksessä

Jäsenvaltioiden on otettava näytteitä 6 artiklan 1 kohdassa määritellyissä vaatimustenmukaisuuden määrittelykohdissa varmistaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi täyttää direktiivin vaatimukset. Jakeluverkon osalta jäsenvaltio voi kuitenkin ottaa näytteitä erityisiä muuttujia varten vedenjakelualueella tai käsittelylaitoksissa, jos voidaan osoittaa, ettei kyseisten muuttujien mitatuissa arvoissa olisi haitallisia muutoksia.

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautus 1: Vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, jolta ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi tulee yhdestä tai useammasta lähteestä ja jolta tulevan veden laatua pidetään jokseenkin tasaisena.

Huomautus 2: Määrät lasketaan kalenterivuoden käsittävinä keskiarvoina. Jäsenvaltio voi käyttää vedenjakelualueella asuvien asukkaiden lukumäärää vesimäärän sijasta määritellessään vähimmäistiheyttä olettaen, että veden kulutus on 200 litraa/vuorokausi/henkilö.

Huomautus 3: Kun kyseessä on epäsäännöllinen lyhytaikainen jakelu, asianomainen jäsenvaltio päättää tankeissa toimitetun veden valvontatiheyden.

Huomautus 4: Liitteen I eri muuttujien osalta jäsenvaltio voi pienentää taulukossa määriteltyä näytteiden lukumäärää, jos

a) vähintään kahtena peräkkäisenä vuotena otetuista näytteistä saatujen tulosten arvot ovat vakiot ja merkittävästi paremmat kuin liitteessä I asetetut rajat, ja

b) ei ole sellaista tekijää, joka todennäköisesti saattaisi aiheuttaa veden laadun huononemista.

Käytetty vähimmäistiheys ei saa olla alle 50 prosenttia taulukossa määritettyjen näytteiden lukumäärästä lukuun ottamatta huomautuksessa 6 esitettyä erikoistapausta.

Huomautus 5: Näytteiden lukumäärän olisi mahdollisuuksien mukaan jakaudutttava tasaisesti sekä ajallisesti että paikallisesti.

Huomautus 6: Kyseinen jäsenvaltio määrittelee tiheyden.

TAULUKKO B2 Pullotetun tai säiliöissä olevan, myyntiin tarkoitetun veden näytteidenoton ja analysoinnin vähimmäistiheys

>TAULUKON PAIKKA>

(1*) Kaikissa muissa tapauksissa muuttujat ovat jaksottaista valvontaa koskevassa luettelossa.

LIITE III

MUUTTUJIEN MÄÄRITYSTEN ERITTELY

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikilla näytteitä analysoivilla laboratorioilla on analyyttinen laadunvalvontajärjestelmä, jonka ajoittain tarkastaa laboratorion ulkopuolinen, toimivaltaisen viranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymä henkilö.

1. MUUTTUJAT, JOILLE ON ERITELTY MÄÄRITYSMENETELMÄT

Seuraavat mikrobiologisten muuttujien menetelmiä koskevat periaatteet annetaan viitteellisinä, jos CEN/ISO menetelmät ovat olemassa, tai ohjeellisina siihen saakka, kunnes näitä muuttujia varten mahdollisesti vahvistetaan tulevaisuudessa CEN/ISO kansainväliset menetelmät 12 artiklassa olevaa menettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot voivat käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä sillä edellytyksellä, että 7 artiklan 5 kohdan säännöksiä noudatetaan.

Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterokokit (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Viljeltävien mikro-organismien laskeminen - pesäkkeiden lukumäärä 22 °C (prEN ISO 6222)

Viljeltävien mikro-organismien laskeminen - pesäkkeiden lukumäärä 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (mukaan lukien itiöt)

Kalvosuodatus ja kalvon anaerobinen inkubointi m-CP-agarilla (huomautus 1) 44 ± 1 °C lämpötilassa 21 ± 3 tunnin ajan. Lasketaan himmeän keltaiset pesäkkeet, jotka altistuttuaan ammoniumhydroksidihöyrylle 20-30 sekunnin ajan muuttuvat vaaleanpunaisiksi tai punaisiksi.

Huomautus 1: m-CP-agarin koostumus on:

>TAULUKON PAIKKA>

Peruselatusaineen ainesosat liuotetaan, pH-arvoksi säädetään 7,6; autoklaavikäsittely 121 °C:n lämpötilassa 15 minuutin ajan. Jäähdytetään ja lisätään:

>TAULUKON PAIKKA>

2. MUUTTUJAT, JOILLE ON MÄÄRITELTY SUORITUSARVOT

2.1. Seuraavien muuttujien suoritusarvovaatimus on, että määritysmenetelmällä on pystyttävä muuttujan arvoa vastaavien pitoisuuksien mittaamiseen siten, että on vähintään eritelty norminmukaisuus, toistotarkkuus ja toteamisraja. Käytettyjen määritysmenetelmien herkkyydestä riippumatta tulokset on esitettävä käyttäen vähintään yhtä monta desimaalia kuin liitteessä I olevissa B ja C osassa tarkastelluissa muuttujen arvoissa on käytetty.

>TAULUKON PAIKKA>

2.2. Suoritusarvovaatimus vetyionipitoisuudelle on, että määritysmenetelmällä on pystyttävä muuttujan arvoa vastaavien pitoisuuksien mittaamiseen siten, että norminmukaisuus on 0,2 pH-yksikköä ja toistotarkkuus 0,2 pH-yksikköä.

Huomautus 1 (1*): Norminmukaisuus on järjestelmällinen virhe: se on useiden toistettujen mittausten keskiarvon ja todellisen arvon välinen erotus.

Huomautus 2 (2*): Toistotarkkuus on satunnainen virhe; se ilmaistaan yleensä keskiarvon ympärillä tapahtuvan tulosten hajaantumisen keskihajontana (erien sisällä ja niiden välillä). Hyväksyttävä toistotarkkuus on suhteellinen keskihajonta kerrottuna kahdella.

Huomautus 3: Toteamisraja on

joko

- vähäisiä määriä muuttujaa sisältävän tutkittavan näytteen eränsisäinen suhteellinen keskihajonta kerrottuna kolmella

tai

- sokkonäytteen eränsisäinen suhteellinen keskihajonta kerrottuna viidellä.

Huomautus 4: Menetelmällä olisi määritettävä syanidin kaikkien muotojen kokonaispitoisuus.

Huomautus 5: Hapetus 10 minuutin ajan 100 °C:n lämpötilassa happamissa olosuhteissa käyttäen permanganaattia.

Huomautus 6: Suoritusarvot koskevat jokaista yksittäistä torjunta-ainetta ja ovat riippuvaisia kyseisestä torjunta-aineesta. Toteamisrajaa ei ehkä saavuteta kaikkien tourjunta-aineiden osalta tällä hetkellä, mutta jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saavuttamaan tämä taso.

Huomautus 7: Suoritusarvot koskevat yksittäisiä aineita, jotka on määritelty 25 prosenttiin liitteen I muuttujan arvosta.

Huomautus 8: Suoritusarvot koskevat yksittäisiä aineita, jotka on määritelty 50 prosenttiin liitteen I muuttujan arvosta.

3. MUUTTUJAT, JOILLE EI OLE ERITELTY MÄÄRITYSMENETELMÄÄ

Väri

Haju

Maku

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä

Sameus (Huomautus 1)

Huomautus 1: Suoritusarvovaatimus käsitellyn pintaveden sameusvalvonnassa on, että määritysmenetelmällä on pystyttävä mittaamaan muuttujan arvoa vastaavia pitoisuuksia vähintään 25 prosentin norminmukaisuudella, 25 prosentin toistotarkkuudella ja 25 prosentin toteamisrajalla.

(1*) Kyseiset käsitteet määritellään tarkemmin ISO 5725 standardissa.

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>