31998L0063Uradni list L 253 , 15/09/1998 str. 0024 - 0026


Direktiva Komisije 98/63/ES

z dne 3. septembra 1998

o spremembah Direktive Sveta 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 49, prvega in tretjega stavka člena 57(1) in (2) ter člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o omogočanju prostega gibanja zdravnikov in o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi [1], nazadnje spremenjene z Direktivo Komisije 98/21/ES [2], in zlasti člena 44a Direktive,

ker je Združeno kraljestvo utemeljeno zahtevalo, da se v seznamu medicinskih specializacij, ki so enake v vseh državah članicah, za to državo članico spremenijo poimenovanja za nevrokirurgijo, interno medicino, ortopedijo, patološko anatomijo in psihiatrijo;

ker je Luksemburg utemeljeno zahteval, da se v seznam medicinskih specializacij, ki so enake v dveh ali več državah članicah, za to državo članico dodajo poimenovanja za klinično biologijo, gastroenterološko kirurgijo, nuklearno medicino, maksilofacialno kirurgijo in dentalno, oralno ter maksilofacialno kirurgijo;

ker je Grčija utemeljeno zahtevala, da se v seznamu medicinskih specializacij, ki so enake v dveh ali več državah članicah, za to državo članico spremeni poimenovanje za radioterapijo;

ker je Združeno kraljestvo utemeljeno zahtevalo, da se v seznamu medicinskih specializacij, ki so enake v vseh državah članicah, za to državo članico spremenijo poimenovanja za mikrobiologijo — bakteriologijo, torakalno kirurgijo, kardiologijo, venerologijo, diagnostično radiologijo, radioterapijo, geriatrijo, bolezni ledvic, nalezljive bolezni in socialno medicino;

ker je Grčija utemeljeno zahtevala, da se v seznam medicinskih specializacij, ki so enake v dveh ali več državah članicah, za to državo članico dodata poimenovanji za vaskularno kirurgijo in socialno medicino;

ker so Belgija, Irska in Združeno kraljestvo utemeljeno zahtevali, da se v seznam medicinskih specializacij, ki so enake v dveh ali več državah članicah, za te države članice doda travmatologija in urgentna medicina;

ker so Danska, Španija, Italija, Irska, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo utemeljeno zahtevali, da se v seznamu medicinskih specializacij, ki so enake v dveh ali več državah članicah, za te države članice doda poimenovanje za klinično nevrofiziologijo;

ker so ukrepi iz te direktive v skladu z mnenjem Odbora visokih uradnikov za javno zdravje, ki ga je Svet ustanovil s Sklepom 75/365/EGS [3],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 5(3) Direktive 93/16/EGS se spremeni kot sledi:

(a) pod "nevrokirurgija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "neurological surgery" nadomesti z "neurosurgery";

(b) pod "interna medicina" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "general medicine" nadomesti s poimenovanjem "general (internal) medicine";

(c) pod "ortopedija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "orthopaedic surgery" nadomesti s poimenovanjem "trauma and orthopaedic surgery";

(d) pod "patološka anatomija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "morbid anatomy and histopathology" nadomesti s poimenovanjem "histopathology";

(e) pod "psihiatrija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "psychiatry" nadomesti s poimenovanjem "general psychiatry".

Člen 2

Člen 7(2) Direktive 93/16/EGS se spremeni:

(a) pod

"klinična biologija"

se doda naslednje:

"Luksemburg: biologie clinique;"

(b) pod "mikrobiologija-bakteriologija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "medical microbiology" nadomesti s poimenovanjem "medical microbiology and virology";

(c) pod "torakalna kirurgija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "thoracic surgery" nadomesti s poimenovanjem "cardio-thoracic surgery";

(d) pod

"vaskularna kirurgija"

se doda naslednje:

"Grčija: Aγγειοχειρουργικής;"

(e) pod "kardiologija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "cardio-vascular diseases" nadomesti s poimenovanjem "cardiology";

(f) pod "venerologija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "venerology" nadomesti s poimenovanjem "genito-urinary medicine";

(g) pod "diagnostična radiologija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "diagnostic radiology" nadomesti s poimenovanjem "clinical radiology";

(h) pod "radioterapija" se pri "Grčija" poimenovanje "Aκτινοζεραπευτική" nadomesti s poimenovanjem "Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία" in pri "Združeno kraljestvo" se poimenovanje "radiotherapy" nadomesti s poimenovanjem "clinical oncology";

(i) pod "geriatrija" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "geriatrics" nadomesti s poimenovanjem "geriatric medicine";

(j) pod "bolezni ledvic" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "renal diseases" nadomesti s poimenovanjem "renal medicine";

(k) pod "nalezljive bolezni" se pri "Združeno kraljestvo" poimenovanje "communicable diseases" nadomesti s poimenovanjem "infectious diseases";

(l) pod "socialna medicina" se doda "Grčija: Κοινωνική Ιατρική" in pri "Združeno kraljestvo" se poimenovanje "community medicine" nadomesti s poimenovanjem "public health medicine";

(m) pod

"gastroenterološka kirurgija"

se doda naslednje:

"Luksemburg: chirurgie gastro-entérologique;"

(n) pod

"nuklearna medicina"

se doda naslednje:

"Luksemburg: medicine nucléaire;"

(o) pod

"maksilofacialna kirurgija (osnovna izobrazba zdravnik)"

se doda naslednje:

"Luksemburg: chirurgie maxillo-faciale;"

(p) pod

"dentalna, oralna in maksilofacialna kirurgija (osnovna izobrazba zdravnik in zobozdravnik)"

se doda naslednje:

"Luksemburg: chirurgie dentaire, orale maxillo-faciale;"

(q) dodata se naslednji dve točki:

"— travmatologija in urgentna medicina

Irska: | accident and emergency medicine |

Združeno kraljestvo: | accident and emergency medicine |

— klinična nevrofiziologija

Danska: | klinisk neurofysiology |

Španija: | neurofisiologia clinica |

Irska: | neurophysiology |

Švedska: | klinisk neurofysiologi |

Združeno kraljestvo: | clinical neurophysiology." |

Člen 3

Člen 27 Direktive 93/16/EGS se spremeni kot sledi:

(a) pod

"Prva skupina (petletni študij)"

se doda naslednje:

"— travmatologija in urgentna medicina;"

(b) pod

"Druga skupina (štiriletni študij)"

se doda naslednje:

"— klinična nevrofiziologija."

Člen 4

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 30. junija 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Predpisi, sprejeti na podlagi tega odstavka, se sklicujejo na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja sprejmejo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. septembra 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 165, 7.7.1993, str. 1.

[2] UL L 119, 22.4.1998, str. 15.

[3] UL L 167, 30.6.1975, str. 19.

--------------------------------------------------