31998L0063Úradný vestník L 253 , 15/09/1998 S. 0024 - 0026


Smernica Komisie 98/63/ES

z 3. septembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 49, článok 57 ods. 1 a 2, prvú a tretiu vetu a článok 66,

so zreteľom na smernicu Rady č. 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie č. 98/21/ES [2], najmä na jej článok 44a,

keďže Veľká Británia podala odôvodnenú žiadosť, aby sa označenia neurologická chirurgia, všeobecná (interná) medicína, ortopédia, patologická anatómia a psychiatria zmenili a doplnili pre tento členský štát do zoznamu špecializovanej medicíny, ktorý je spoločný pre všetky členské štáty;

keďže Luxembursko podalo odôvodnenú žiadosť, aby sa označenia klinická biológia, gastroenterologická chirurgia, nukleárna medicína, maxilofaciálna chirurgia a dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia zahrnuli pre tento členský štát do zoznamu špecializovanej medicíny, ktorý je príznačný pre dva alebo viac členských štátov;

keďže Grécko podalo odôvodnenú žiadosť, aby sa označenie pre výraz "radiačná onkológia" pozmenilo pre tento členský štát v zozname špecializovanej medicíny, ktorý je príznačný pre dva alebo viac členských štátov;

keďže Veľká Británia podala odôvodnenú žiadosť, aby sa označenia mikrobiológia-bakteriológia, hrudná chirurgia, kardiológia, venerológia, diagnostická rádiológia, radiačná onkológia, geriatria, choroby obličiek, prenosné choroby a spoločenská medicína zmenili a doplnili pre tento členský štát v zozname špecializovanej medicíny, osobitnom pre dva alebo viac členských štátov;

keďže Grécko podalo odôvodnenú žiadosť, aby sa označenia cievna chirurgia a sociálne lekárstvo zahrnuli pre tento členský štát do zoznamu špecializovanej medicíny, ktorý je príznačný pre dva alebo viac členských štátov;

keďže Belgicko, Írsko a Veľká Británia podali odôvodnené žiadosti, aby sa úrazová a pohotovostná medicína zahrnula pre tieto členské štáty do zoznamu špecializovanej medicíny, ktorý je príznačný pre dva alebo viac členských štátov;

keďže Dánsko, Španielsko, Taliansko, Írsko, Fínsko, Švédsko a Veľká Británia podali odôvodnené žiadosti, aby sa klinická neurofyziológia zahrnula pre tieto členské štáty do zoznamu špecializovanej medicíny, ktorý je príznačný pre dva alebo viac členských štátov;

keďže opatrenia, stanovené touto smernicou, sú v súlade so stanoviskom Výboru vyšších úradníkov pre zdravotníctvo zriadeného rozhodnutím Rady č. 75/365/EHS [3],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 5 ods. 3 smernice č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) pod nadpisom "neurochirurgia" sa označenie "neurological surgery" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "neurosurgery";

b) pod nadpisom "všeobecné (vnútorné) lekárstvo" sa označenie "general medicine" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "general (internal) medicine";

c) pod nadpisom "ortopédia" sa označenie "orthopaedic surgery" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "trauma and orthopaedic surgery";

d) pod nadpisom "patologická anatómia" sa označenie "morbid anatomy and histopathology" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahradzuje označením "histopathology";

e) pod nadpisom "psychiatria" sa označenie "psychiatry" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahradzuje označením "general psychiatry";

Článok 2

Článok 7 ods. 2 smernice č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) pod nadpisom

"klinická biológia"

sa dopĺňa:

"Luxembourg: biologie clinique";

b) pod nadpisom "mikrobiológia-bakteriológia" sa označenie "medical microbiology" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" sa nahrádza označením "medical microbiology and virology";

c) pod nadpisom "hrudníková chirurgia" sa označenie "thoracic surgery" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "cardio-thoracic surgery";

d) pod nadpisom

"cievna chirurgia"

sa pridáva:

"Grécko: Αγγειοχειρουργικής";

e) pod nadpisom "kardiológia" sa označenie "cardio-vascular diseases" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" sa nahrádza označením "cardiology";

f) pod nadpisom "venerológia" sa označenie "venerology" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "genito-urinary medicine";

g) pod nadpisom "diagnostická rádiológia" sa označenie "diagnostic radiology" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "clinical radiology";

h) pod nadpisom "radiačná onkológia" sa označenie "Ακτινοθεραπευτική" nachádzajúce sa oproti slovu "Grécko" nahrádza označením "Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία" a označenie "radiotheraphy" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" sa nahrádza označením "clinical oncology";

i) pod nadpisom "geriatria" sa označenie "geriatrics" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "geriatric medicine";

j) pod nadpisom "nefrológia" sa označenie "renal disease" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "renal medicine";

k) pod nadpisom "infekčné choroby" sa označenie "communicable diseases" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" nahrádza označením "infectious dieseases";

l) pod nadpisom "sociálne lekárstvo" sa dopĺňa "Grécko: Κοινωνική Ιατρική" a označenie "community medicine" nachádzajúce sa oproti slovám "Veľká Británia" sa nahrádza označením "public health medicine";

m) pod nadpisom

"gastro-enterologická chirurgia"

sa pridáva:

"Luxembourg: chirurgie gastro-entérologique";

n) pod nadpisom

"nukleárna medicína"

sa dopĺňa:

"Luxembourg: médicine nucléaire";

o) pod nadpisom

"maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska príprava)"

sa dopĺňa:

"Luxembourg: chirurgie maxilo-faciale";

p) pod nadpisom

"dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska a dentálna príprava)"

sa dopĺňa:

"Luxembourg: chirurgie dentaire, orale maxilofaciale";

q) dopĺňajú sa tieto dve položky:

"— úrazová a urgentná medicína

Írsko: | accident and emergency mecicine |

Spojené kráľovstvo: | accident and emergency medicine; |

— klinická neurofyziológia

Dánsko: | klinisk neurofysiology |

Španielsko: | neurofisiologia clinica |

Írsko: | neurophysiology |

Švédsko: | klinisk neurophysiology |

Spojené kráľovstvo: | clinical neurophysiology". |

Článok 3

Článok 27 smernice č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) pod nadpisom

"Prvá skupina (päť rokov)"

sa vkladá:

"— úrazová a urgentná medicína";

b) pod nadpisom

"Druhá skupina (štyri roky)"

sa vkladá:

"— klinická neurofyziológia".

Článok 4

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 1999. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobudne platnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. septembra 1998

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 119, 22.4.1998, s. 15.

[3] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19.

--------------------------------------------------