31998L0061

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/61/EF af 24. september 1998 om ændring af direktiv 97/33/EF for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg

EF-Tidende nr. L 268 af 03/10/1998 s. 0037 - 0038


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/61/EF af 24. september 1998 om ændring af direktiv 97/33/EF for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har afholdt en bred offentlig høring på grundlag af grønbogen om en nummereringspolitik for teletjenester i Europa;

det fremgår klart af høringen, at det er vigtigt, at alle operatører har kvantitativ og kvalitativ lige adgang til nummerressourcer, og vigtigheden af hensigtsmæssige nummereringsordninger, især for så vidt angår nummerportabilitet og operatørvalg, som spiller en nøglerolle i at give forbrugerne større valgmuligheder og sikre reel konkurrence, når teleområdet liberaliseres;

Rådet vedtog den 22. september 1997 en resolution (4), hvori Kommissionen opfordres til at fremlægge forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om hurtigere indførelse af nummerportabilitet og om indførelse af fast operatørvalg;

Europa-Parlamentet vedtog den 17. juli 1997 en beslutning (5), hvori Kommissionen opfordres til at fremsætte forslag om ændring af et eksisterende direktiv med henblik på at indføre fast operatørvalg og nummerportabilitet;

ud fra hensyn til forbrugernes interesser og særlige markedsforhold i de enkelte medlemsstater bør de nationale tilsynsmyndigheder kunne udvide pligten til at levere fast operatørvalg med mulighed for ved det enkelte opkald at fravælge en forhåndsindstilling, sådan at pligten udvides til også at omfatte organisationer uden stærk markedsposition, der driver offentlige telenet, når dette ikke pålægger sådanne organisationer en for stor byrde eller hindrer nye operatører i at komme ind på markedet;

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (6) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 97/33/EF foretages følgende ændringer:

1) Følgende definitioner tilføjes i artikel 2, stk. 1:

»h) »abonnent«: en fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med en leverandør af offentligt tilgængelige teletjenester om levering af sådanne tjenester

i) »geografisk nummer«: et nummer fra den nationale nummereringsplan, hvor en del af talstrukturen indeholder en geografisk information, der anvendes til at dirigere opkald til den fysiske placering af nettermineringspunktet for den abonnent, som har fået nummeret tildelt«.

2) Artikel 12, stk. 5, første afsnit, affattes således:

»5. De nationale tilsynsmyndigheder tilstræber at fremme den tidligst mulige indførelse af en ordning med nummerportabilitet mellem operatører, som giver abonnenter, der måtte anmode herom, mulighed for fortsat at beholde deres nummer/numre i det faste

offentlige telefonnet og det tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN), uanset hvilken organisation der betjener dem, for så vidt angår geografiske numre inden for et bestemt område, og for så vidt angår andre end geografiske numre på et hvilket som helst sted, og sikrer, at ordningen er indført senest den 1. januar 2000 eller, i lande, der har fået en længere overgangsperiode, snarest muligt derefter, dog senest to år efter en eventuel senere dato, der er blevet aftalt for fuld liberalisering af taletelefonitjenester.«

3) Efter artikel 12, stk. 6, indsættes som stk. 7:

»7. De nationale tilsynsmyndigheder kræver, at i hvert fald organisationer, som driver offentlige telenet som defineret i del I i bilag I, og som de nationale tilsynsmyndigheder har meddelt, har en stærk markedsposition, giver deres abonnenter, herunder dem, der benytter ISDN, mulighed for at få adgang til koblede tjenester hos enhver udbyder af offentlige teletjenester, som har samtrafik med de pågældende organisationer. Med henblik herpå skal der senest den 1. januar 2000 eller i lande, der har fået en længere overgangsperiode, snarest muligt derefter, dog senest to år efter en eventuelt senere dato, der er blevet aftalt for fuld liberalisering af taletelefonitjenester, være indført faciliteter, som giver abonnenterne mulighed for at bruge disse tjenester ved hjælp af fast operatørvalg med mulighed for ved det enkelte opkald at fravælge en forhåndsindstilling ved hjælp af et kort forvalgsnummer.

De nationale tilsynsmyndigheder sørger for, at samtrafikprisen for denne facilitet er omkostningsbaseret, og at eventuelle direkte gebyrer, som forbrugerne skal betale, ikke afholder dem fra at benytte faciliteten.«

4) Første punktum i artikel 20, stk. 2, affattes således:

»2. Der kan anmodes om udsættelse med hensyn til overholdelse af forpligtelserne i artikel 12, stk. 5 og 7, hvis den pågældende medlemsstat kan dokumentere, at disse forpligtelser vil være en for stor byrde for visse organisationer eller grupper af organisationer.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter inden den 31. december 1998 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1998.

For Europa-Parlamentet

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

J. FARNLEITNER

Formand

(1) EFT C 330 af 1. 11. 1997, s. 19, og EFT C 13 af 17. 1. 1998, s. 10.

(2) EFT C 73 af 9. 3. 1998, s. 107.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. november 1997 (EFT C 371 af 8. 12. 1997, s. 180). Rådets fælles holdning af 12. februar 1998 (EFT C 91 af 26. 3. 1998, s. 42) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14. maj 1998 (EFT C 167 af 1. 6. 1998). Rådets afgørelse af 20. juli 1998.

(4) EFT C 303 af 4. 10. 1997, s. 1.

(5) EFT C 286 af 22. 9. 1997, s. 232.

(6) EFT L 199 af 26. 7. 1997, s. 32.