31998L0052Official Journal L 205 , 22/07/1998 P. 0066 - 0066


SMERNICA RADY 98/52/ES

z 13. júla 1998

o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu2,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru3,

keďže Rada, konajúc v súlade s Dohodou o sociálnej politike pripojenej k Protokolu 14 o sociálnej politike pripojenom k zmluve o ES a najmä s jej článkom 2 ods. 2, prijala smernicu 97/80/ES4; keďže, ako výsledok, sa vyššie uvedená smernica nevzťahuje na Spojené kráľovstvo;

keďže zasadnutie Európskej rady v Amsterdame, ktoré sa konalo 16. a 17. júna 1997, s uznaním zaznamenalo súhlas medzivládnej konferencie so začlenením Dohody o sociálnej politike do zmluvy a taktiež zaznamenalo, že je potrebné nájsť spôsob, aby sa dostalo právnej účinnosti želaniu Spojeného kráľovstva uznať smernice, ktoré už boli prijaté na základe uvedenej dohody, a také, ktoré sa môžu prijať, ešte pred nadobudnutím platnosti Amsterdamskej zmluvy;

keďže na zasadnutí Rady 24. júla 1997 Rada a Komisia súhlasili, aby sa uviedli do účinnosti závery prijaté na zasadnutí Európskej rady v Amsterdame; keďže súhlasili, aby sa uplatnil rovnaký postup primerane pre budúce smernice prijaté na základe dohody o sociálnej politike; keďže táto smernica sa snaží dosiahnuť tento cieľ rozšírením smernice 97/80/ES na Spojené kráľovstvo;

keďže skutočnosť, že smernica 97/80/ES nie je uplatniteľná v Spojenom kráľovstve, priamo ovplyvňuje fungovanie spoločného trhu; keďže efektívne uskutočňovanie princípov rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vo všetkých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o pravidlá organizovania dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, zlepší fungovanie spoločného trhu;

keďže prijatím tejto smernice sa smernica 97/80/ES stane uplatniteľnou v Spojenom kráľovstve; keďže odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice by sa mal výraz "členské štáty" v smernici 97/80/ES chápať tak, že zahŕňa Spojené kráľovstvo;

keďže Spojené kráľovstvo by malo mať takú istú výhodu trojročného obdobia, ktoré bolo poskytnuté ostatným členským štátom, aby uviedli do platnosti potrebné ustanovenia pre zosúladenie so smernicou 97/80/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, smernica 97/80/ES sa vzťahuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Článok 2

Nasledujúci odsek sa vloží za prvý odsek článku 7 smernice 97/80/ES:

"Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nahrádza sa dátum 1. január 2001 v odseku 1 dátumom 22. júl 2001."

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. júla 1998

za Radu

predseda

W. SCHÜSSEL

1 Ú. v. ES C 332, 7.11.1996, s. 11.

2 Ú. v. ES C 167, 1.6.1998.

3 Ú. v. ES C 157, 25.5.1998, s. 64.

4 Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 6.

z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES

o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru

keďže Rada konajúc v súlade s Dohodou o sociálnej politike pripojenej k Protokolu 14 o sociálnej politike pripojenom ku zmluve o ES, a najmä s jej článkom 2 ods. 2, prijala smernicu 97/80/ES

keďže zasadnutie Európskej rady v Amsterdame, ktoré sa konalo 16. a 17. júna 1997 s uznaním zaznamenalo súhlas medzivládnej konferencie so začlenením Dohody o sociálnej politike do zmluvy a taktiež zaznamenalo, že je potrebné nájsť spôsob, aby sa dostalo právnej účinnosti želaniu Spojeného kráľovstva uznať smernice, ktoré už boli prijaté na základe uvedenej dohody a také, ktoré sa môžu prijať, ešte pred nadobudnutím platnosti Amsterdamskej zmluvy;

keďže na zasadnutí Rady 24. júla 1997 Rada a Komisia súhlasili, aby sa uviedli do účinnosti závery prijaté na zasadnutí Európskej rady v Amsterdame; keďže súhlasili, aby sa uplatnil rovnaký postup primerane pre budúce smernice prijaté na základe Dohody o sociálnej politike; keďže táto smernica sa snaží dosiahnuť tento cieľ rozšírením smernice 97/80/ES na Spojené kráľovstvo;

keďže skutočnosť, že smernica 97/80/ES nie je uplatniteľná v Spojenom kráľovstve, priamo ovplyvňuje fungovanie spoločného trhu; keďže efektívne uskutočňovanie princípov rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vo všetkých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o pravidlá organizovania dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, zlepší fungovanie spoločného trhu;

keďže prijatím tejto smernice sa smernica 97/80/ES stane uplatniteľnou v Spojenom kráľovstve; keďže odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice by sa mal výraz "členské štáty" v smernici 97/80/ES chápať tak, že zahŕňa Spojené kráľovstvo;

keďže Spojené kráľovstvo by malo mať takú istú výhodu trojročného obdobia, ktoré bolo poskytnuté ostatným členským štátom, aby uviedli do platnosti potrebné ustanovenia pre zosúladenie so smernicou 97/80/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, smernica 97/80/ES sa vzťahuje na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Článok 2

Nasledujúci odsek sa vloží za prvý odsek článku 7 smernice 97/80/ES:

"Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nahrádza sa dátum 1. január 2001 v odseku 1 dátumom 22. júl 2001."

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. júla 1998

za Radu

predseda

W. SCHUSSEL