31998L0047

Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 191 af 07/07/1998 s. 0050 - 0052


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/73/EF (2), i det følgende benævnt »direktivet«, særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til direktivets artikel 6, stk. 2, modtog Tyskland den 15. september 1995 en ansøgning fra Zeneca Agrochemicals, i det følgende benævnt »ansøgeren«, om optagelse af det aktive stof azoxystrobin i direktivets bilag I;

i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, bekræftede Kommissionen i beslutning 96/523/EF (3), at det forelagte dossier for azoxystrobin principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i direktivets bilag II, og for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det aktive stof, i bilag III;

i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, optages et aktivt stof i bilag I for en periode på højst ti år, hvis det kan forventes, at det ikke har nogen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet;

azoxystrobins virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået; Tyskland, der fungerer som rapporterende medlemsstat, forelagde den 5. februar 1997 Kommissionen den pågældende vurderingsrapport;

rapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed; behandlingen blev afsluttet den 22. april 1998 med Kommissionens revisionsrapport om azoxystrobin; det kan være påkrævet at ajourføre denne rapport for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling; i så fald skal betingelserne for optagelsen af azoxystrobin i direktivets bilag I til direktiv 91/414/EØF også ændres, jf. direktivets artikel 6, stk. 1;

dossieret og oplysningerne fra behandlingen er også blevet forelagt for Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse;

af vurderingen fremgår det, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kravene i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og stk. 3, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt; derfor bør det aktive stof indsættes i bilag I, for at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan blive godkendt i overensstemmelse med direktivet i alle medlemsstaterne;

efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre direktivets bestemmelser om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azoxystrobin, og inden udløbet af denne frist især ændre gældende foreløbige godkendelser eller meddele nye godkendelser i overensstemmelse med direktivet; der kan også kræves en længere frist for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azoxystrobin og andre aktive stoffer, som står i bilag I;

medlemsstaterne bør opbevare den endelige revisionsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger som omhandlet i direktivets artikel 14), eller stille den til rådighed for dem;

revisionsrapporten kræves, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direktivets bilag VI, hvor disse principper henviser til vurderingen af de bilag II-data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Azoxystrobin indsættes som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1999.

2. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azoxystrobin tillige med et andet aktivt stof, som står i bilag I til direktiv 91/414/EØF, forlænges den frist, der er anført i stk. 1, hvis der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i direktivet om indsættelse af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

3. Medlemsstaterne opbevarer den endelige revisionsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger som omhandlet i direktivets artikel 14), eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning.

4. Når medlemsstaterne vedtager de love og administrative bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. juli 1998.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19. 8. 1991, s. 1.

(2) EFT L 353 af 24. 12. 1997, s. 26.

(3) EFT L 220 af 30. 8. 1996, s. 25.

BILAG

AZOXYSTROBIN

1. Identitet

(IUPAC) methyl (E)-2-{2[6-(cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

2. Særlige betingelser, der skal opfyldes:

2.1. Det aktive stof skal have en minimumsrenhed på 930 g/kg (Z isomer maksimum 25 g/kg)

2.2. Må kun tillades anvendt som fungicid

Opmærksomheden skal især være henledt på virkningen på vandorganismer. Betingelserne for godkendelse bør omfatte foranstaltninger til mindskelse af risikoen.

2.3. Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI bør der tages hensyn til konklusionerne i revisionsrapporten om azoxystrobin, særlig bilag I og II, som afsluttet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 22. april 1998.

3. Optagelsen udløber: 1. juli 2008.