31998L0037

Οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 207 της 23/07/1998 σ. 0001 - 0046


ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1998 για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας:

(1) ότι η οδηγία 89/392/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (3) τροποποιήθηκε πολλές φορές και σε σημαντική έκταση 7 ότι είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας 7

(2) ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 7

(3) ότι ο τομέας των μηχανών αποτελεί σημαντικό τμήμα των μηχανικών κατασκευών και αποτελεί έναν από τους βιομηχανικούς πυρήνες της οικονομίας της Κοινότητας 7

(4) ότι το κοινωνικό κόστος του σημαντικού αριθμού ατυχημάτων που προκαλούνται άμεσα από τη χρήση των μηχανών μπορεί να μειωθεί, εάν η ασφάλεια λαμβάνεται υπόψη ήδη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανών, καθώς και εάν η εγκατάσταση και συντήρησή τους είναι η ορθή 7

(5) ότι στα κράτη μέλη εναπόκειται να εξασφαλίζουν στο έδαφός τους την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και ενδεχομένως των κατοικιδίων ζώων και των αγαθών, καθώς και ιδιαίτερα των εργαζομένων, ιδίως έναντι των κινδύνων από τη χρήση των μηχανών 7

(6) ότι η νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές 7 ότι οι υποχρεωτικές σχετικές διατάξεις που συχνά συμπληρώνονται με εκ των πραγμάτων υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές ή/και με προαιρετικά πρότυπα, δεν συνεπάγονται απαραίτητα διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και υγείας, αποτελούν όμως λόγω των διαφορών τους εμπόδια στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας 7 ότι επιπλέον τα εθνικά συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας και πιστοποίησης των μηχανών διαφέρουν σημαντικά 7

(7) ότι οι υφιστάμενες εθνικές διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία με τις οποίες εξασφαλίζεται η προστασία έναντι των κινδύνων που δημιουργούν οι μηχανές, θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να είναι εγγυημένη η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανών, χωρίς να παρατηρηθεί πτώση του επιπέδου προστασίας που υφίσταται και δικαιολογείται στα κράτη μέλη 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία για το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανών και που είναι βασικές για την επιδίωξη ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας, θα συνοδεύονται από ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ορισμένων κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όπως επίσης από διατάξεις βασισμένες στην οργάνωση της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας 7

(8) ότι το κοινοτικό δίκαιο στη σημερινή του κατάσταση προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση ενός από τους θεμελιώδεις κανόνες της Κοινότητας, και συγκεκριμένα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, τα εμπόδια στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία που προκύπτουν από τις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την εμπορία των προϊόντων θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά στο βαθμό που οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών 7

(9) ότι η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 1985, προβλέπει, στις παραγράφους 65 και 68, την προσφυγή στη νέα αντίληψη όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών 7 ότι, κατά συνέπεια, η νομοθετική εναρμόνιση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται μόνον στις προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση των βασικών και επιτακτικών αναγκών ασφαλείας και υγείας όσον αφορά τις μηχανές και ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εθνικές προδιαγραφές επειδή είναι βασικές 7

(10) ότι η διατήρηση ή η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας που έχει επιτευχθεί στα κράτη μέλη αποτελεί ουσιώδη στόχο της παρούσας οδηγίας και της ασφάλειας, όπως καθορίζεται από τις βασικές απαιτήσεις 7

(11) ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα γενικό ορισμό του όρου «μηχανή» ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για την τεχνική εξέλιξη των κατασκευών 7 ότι η εξέλιξη των σύνθετων εγκαταστάσεων, καθώς και οι κίνδυνοι που προκαλούν οι τελευταίες είναι παρόμοιοι με τους κινδύνους των μηχανών και δικαιολογούν επομένως τη ρητή ένταξή τους στην οδηγία 7

(12) ότι θα πρέπει να ρυθμισθεί η επίπτωση των εξαρτημάτων ασφαλείας τα οποία διατίθενται στην αγορά μεμονωμένα και για τα οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του δηλώνει τη λειτουργία ασφαλείας την οποία επιτελούν 7

(13) ότι σε εμποροπανηγύρεις, εκθέσεις, κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζονται μηχανές που δεν θα είναι σύμφωνες προς την παρούσα οδηγία 7 ότι, εντούτοις, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται επαρκώς για το ότι οι μηχανές αυτές δεν είναι σύμφωνες προς την οδηγία και για το ότι είναι αδύνατον να τις αποκτήσουν όπως έχουν 7

(14) ότι η τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μηχανών 7 ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή ώστε να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο κατά την κατασκευή των μηχανών επίπεδο της τεχνολογίας, καθώς και οι τεχνικές και οικονομικές επιταγές 7

(15) ότι η θέση σε λειτουργία της μηχανής κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας αφορά μόνον τη χρήση της ίδιας της μηχανής που προβλέπει ο κατασκευαστής της 7 ότι αυτό δεν επηρεάζει ενδεχόμενους εξωγενείς όρους χρήσης που θα μπορούσαν να επιβληθούν, εφόσον δεν συνεπάγονται μετατροπές της μηχανής σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 7

(16) ότι δεν πρέπει μόνο να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε λειτουργία των μηχανών που είναι εφοδιασμένες με τη σήμανση «CE» και τη βεβαίωση πιστότητας ΕΚ 7 ότι πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανών που δεν έχουν τη σήμανση «CE», όταν προορίζονται να ενσωματωθούν σε άλλη μηχανή ή να συναρμολογηθούν με άλλες μηχανές για να σχηματίσουν σύνθετη εγκατάσταση 7

(17) ότι, επομένως, η παρούσα οδηγία καθορίζει μόνο τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής γενικού περιεχομένου, που συμπληρώνονται με μια σειρά από ειδικότερες απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες μηχανών 7 ότι, προκειμένου να διευκολύνεται η απόδειξη της συμμόρφωσης των παραγωγών προς τις βασικές αυτές απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανών, πράγμα επίσης σκόπιμο προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις 7 ότι αυτά τα εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρότυπα έχουν καταρτιστεί από ιδιωτικούς οργανισμούς και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν κείμενα μη δεσμευτικού χαρακτήρα 7 ότι, για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) αποτελούν τους αρμόδιους οργανισμούς για την έγκριση των εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των δύο αυτών οργανισμών, οι οποίες υπογράφηκαν στις 13 Νοεμβρίου 1984 7 ότι, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως εναρμονισμένο πρότυπο νοείται μια τεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρμόνισης) που έχει εγκριθεί από έναν ή και από τους δύο αυτούς οργανισμούς, ύστερα από εντολή της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ (4), καθώς και με βάση τις προαναφερόμενες γενικές κατευθύνσεις 7

(18) ότι κρίθηκε αναγκαίο να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και κατάλληλη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων στη διαδικασία τυποποίησης 7

(19) ότι η ευθύνη των κρατών μελών, όσον αφορά το έδαφός τους, για την ασφάλεια, την υγεία και άλλες πλευρές που καλύπτουν οι βασικές απαιτήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε ρήτρα διασφάλισης που να προβλέπει κατάλληλες κοινοτικές διαδικασίες προστασίας 7

(20) ότι, σύμφωνα με τη γενική πρακτική των κρατών μελών, την ευθύνη για τη βεβαίωση της πιστότητας των μηχανών προς τις βασικές απαιτήσεις ενδείκνυται να την έχουν οι κατασκευαστές 7 ότι η πιστότητα προς τα εναρμονισμένα πρότυπα αποτελεί και τεκμήριο πιστότητας προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις 7 ότι στην κρίση του κατασκευαστή και μόνο επαφίεται να χρησιμοποιήσει, εάν το θεωρεί αναγκαίο, τρίτους για την πραγματοποίηση των εξετάσεων και των πιστοποιήσεων 7

(21) ότι για ορισμένους τύπους μηχανών που εγκυμονούν περισσότερους κινδύνους, είναι σκόπιμο να υπάρχει μια δεσμευτικότερη διαδικασία πιστοποίησης 7 ότι η διαδικασία εξέτασης ΕΚ τύπου που έχει επιλεγεί, μπορεί να συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ του κατασκευαστή, χωρίς να απαιτείται δεσμευτικότερο σύστημα, όπως είναι η εξασφάλιση της ποιότητας, η εξακρίβωση ΕΚ ή η επίβλεψη ΕΚ 7

(22) ότι είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, πριν συντάξει τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, να καταρτίζει έναν τεχνικό φάκελο κατασκευαστικών στοιχείων 7 ότι δεν είναι, παρόλα αυτά, απαραίτητο όλη η τεκμηρίωση να υπάρχει διαρκώς υπό μορφή εγγράφων, αλλά πρέπει να μπορεί να διατίθεται ύστερα από σχετικό αίτημα 7 ότι η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να μην περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια των κατασκευαστικών επιμέρους συνόλων τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μηχανών, εκτός εάν είναι απαραίτητο να είναι γνωστά προκειμένου να ελέγχεται η πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας 7

(23) ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 15ης Ιουνίου 1989, για μια συνολική προσέγγιση σε θέματα πιστοποίησης και δοκιμών (5), πρότεινε τη θέσπιση κοινών κανονιστικών ρυθμίσεων για τη σήμανση «CE» με ενιαία γραφική απεικόνιση 7 ότι το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στο θέμα της εκτίμησης της πιστότητας (6), ενέκρινε ως κατευθυντήρια αρχή την υιοθέτηση αυτής της συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση της σήμανσης «CE» 7 ότι, κατά συνέπεια, τα δύο θεμελιώδη στοιχεία της νέας προσέγγισης που πρέπει να εφαρμόζονται είναι οι βασικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητας 7

(24) ότι οι αποδέκτες κάθε απόφασης που λαμβάνεται στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους της απόφασης αυτής και τα μέσα προσφυγής που διαθέτουν 7

(25) ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με τις ημερομηνίες ενσωμάτωσης και εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μηχανές και καθορίζει τις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής, όπως ορίζονται στο παράρτημα I.

Εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα τα οποία επιτελούν λειτουργία σχετική με την ασφάλεια και διατίθενται στην αγορά μεμονωμένως.

2. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) «μηχανή»:

- ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους τμημάτων ή οργάνων, από τα οποία τουλάχιστον ένα κινητό και ενδεχομένως, ένα σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης, κυκλωμάτων χειρισμού και ισχύος κ.λπ., συνενωμένων σε ενιαίο όλο με σκοπό συγκεκριμένη εφαρμογή, ιδίως για τη μεταποίηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και την προετοιμασία ενός υλικού,

- ένα σύνολο μηχανών οι οποίες έχουν διαταχθεί και ο χειρισμός τους γίνεται έτσι ώστε να λειτουργούν σε συσχέτιση μεταξύ τους, με σκοπό την επίτευξη ενός και του αυτού αποτελέσματος,

- ο εναλλάξιμος εξοπλισμός που τροποποιεί τη λειτουργία μιας μηχανής, και διατίθεται στην αγορά με σκοπό να συναρμολογηθεί επί μιας μηχανής ή επί σειράς διαφορετικών μηχανών ή σε έναν ελκυστήρα από τον ίδιο το χειριστή, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είναι ανταλλακτικό ή εργαλείο 7

β) «εξάρτημα ασφαλείας»: εφόσον δεν πρόκειται για εναλλάξιμο εξοπλισμό, είναι το εξάρτημα που ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διαθέτει στην αγορά προκειμένου, διά της χρήσης του, να επιτελέσει λειτουργία ασφαλείας και το οποίο, σε περίπτωση αστοχίας ή κακής λειτουργίας του, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εκτεθειμένων προσώπων.

3. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

- οι μηχανές των οποίων η μοναδική πηγή ενεργείας είναι η άμεσα χρησιμοποιούμενη ανθρώπινη μυϊκή δύναμη, εκτός εάν πρόκειται για μηχανή η οποία χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτίων,

- οι μηχανές για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με τον ασθενή,

- ο ειδικός εξοπλισμός πανηγυριών και λούνα παρκ,

- οι ατμολέβητες και τα δοχεία υπό πίεση,

- οι μηχανές που έχουν ειδικά σχεδιαστεί, ή λειτουργούν, για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια, τυχόν βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας,

- οι πηγές ραδιενέργειας που είναι ενσωματωμένες σε μηχανές,

- τα πυροβόλα όπλα,

- οι δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης, πετρελαίου, ντίζελ, εύφλεκτων υγρών και επικίνδυνων ουσιών και οι σχετικοί αγωγοί τροφοδοσίας,

- τα μεταφορικά μέσα, δηλαδή τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά προσώπων αεροπορικώς ή επί των οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών δικτύων και τα μεταφορικά μέσα εφόσον έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων αεροπορικώς, επί των δημοσίων οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών δικτύων. Δεν αποκλείονται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία,

- τα πλοία θαλάσσης και οι κινητές θαλάσσιες μονάδες καθώς και οι επ' αυτών των πλοίων ή μονάδων εξοπλισμοί,

- οι εγκαταστάσεις με καλώδια για τη δημόσια ή όχι μεταφορά προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοι,

- οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (7),

- μηχανές που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για σκοπούς τήρησης της δημόσιας τάξης,

- οι ανελκυστήρες που εξυπηρετούν κατά μόνιμο τρόπο καθορισμένα επίπεδα κτιρίων και άλλων κατασκευών, με θαλαμίσκο ο οποίος μετακινείται κατά μήκος ακάμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15°, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, που προορίζεται για τη μεταφορά:

i) προσώπων,

ii) προσώπων και φορτίων,

iii) μόνο φορτίων εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσιτός, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία, και διαθέτει όργανα χειρισμού ευρισκόμενα εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού,

- τα μεταφορικά μέσα προσώπων που χρησιμοποποιούν οχήματα επί οδοντωτών κανόνων,

- οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείου,

- οι ανυψωτές θεατρικών μηχανημάτων,

- οι ανελκυστήρες εργοταξίων.

4. Όταν, για μια δεδομένη μηχανή ή ένα εξάρτημα ασφαλείας, οι κίνδυνοι που αφορά η παρούσα οδηγία καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ειδικές κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εχει ή παύει να έχει εφαρμογή στις εν λόγω μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας και κινδύνους μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω ειδικές οδηγίες.

5. Όταν για μια δεδομένη μηχανή οι κίνδυνοι είναι κυρίως ηλεκτρολογικής φύσεως, η μηχανή καλύπτεται αποκλειστικά από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (8).

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας, στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία, να μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και ενδεχομένως των κατοικιδίων ζώων ή των αγαθών, όταν είναι εγκατεστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν, τηρουμένης της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων, και ιδίως των εργαζομένων, κατά τη χρήση των εν λόγω μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές αυτών των μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, κατά τις εκθέσεις, τις επιδείξεις κ.λπ., την παρουσίαση μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας που δεν πληρούν τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα τόσο το γεγονός αυτό, όσο και το ότι αυτές οι μηχανές ή τα εξαρτήματα ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν πριν ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τις μετατρέψει ώστε να είναι σύμφωνες προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τις επιδείξεις, πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των προσώπων.

Άρθρο 3

Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία θα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία, στο εδαφός τους, μηχανών και εξαρτημάτων ασφαλείας που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά μηχανών οι οποίες πρόκειται, κατά δήλωση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II σημείο Β, να ενσωματωθούν σε μηχανή ή να συναρμολογηθούν με άλλες μηχανές ώστε να σχηματίσουν μηχανή καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία, εκτός αν αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα.

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, πρέπει πάντα να φέρει τη σήμανση «CE» και να συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που αναφέρεται στο σημείο Α του παραρτήματος II.

3. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά εξαρτημάτων ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον αυτά συνοδεύονται από δήλωση πιστότητας ΕΚ του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II σημείο Γ.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι είναι σύμφωνες προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πιστοποίησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο II:

- οι μηχανές που φέρουν τη σήμανση «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα II σημείο Α,

- τα εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από την δήλωση πιστότητας ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα II σημείο Γ.

Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία ώστε να γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη τα υφιστάμενα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που θεωρούνται ως σημαντικά ή χρήσιμα έγγραφα για την ορθή εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας του παραρτήματος I.

2. Όταν ένα εθνικό πρότυπο, που αποτελεί μεταγραφή εναρμονισμένου προτύπου, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει μία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, η μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας που κατασκευάζεται σύμφωνα προς το πρότυπο αυτό, θεωρείται σύμφωνο προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν μεταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να ασκούν επιρροή, σε εθνικό επίπεδο, στη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων.

Άρθρο 6

1. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις που τα αφορούν και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή ή το κράτος μέλος προσφεύγει στην επιτροπή που έχει συσταθεί με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, εκθέτοντας τους λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί επειγόντως.

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη εάν πρέπει ή όχι να αποσυρθούν τα σχετικά πρότυπα από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2. Συνιστάται μόνιμη επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους που διορίζουν τα κράτη μέλη και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η μόνιμη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Στη μόνιμη επιτροπή υποβάλλεται οποιοδήποτε ζήτημα δημιουργεί η θέση σ' εφαρμογή και η πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν χρειαστεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 7

1. Όταν κράτος μέλος δααπιστώσει ότι:

- μηχανές που φέρουν τη σήμανση «CE» ή

- εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ

και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων και ενδεχομένως κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αποσύρει τις μηχανές ή τα εξαρτήματα ασφαλείας από την αγορά, να απαγορεύσει τη διάθεσή τους στην αγορά, τη θέση τους σε λειτουργία ή να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τους.

Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους της απόφασης του, και ειδικότερα εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται:

α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 7

β) σε κακή εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 7

γ) σε κενό αυτών των ίδιων των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατόν. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι το μέτρο είναι δικαιολογημένο, ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ότι το μέτρο δεν είναι δικαιολογημένο, ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία, καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του. Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιολογείται λόγω κενών των προτύπων, η Επιτροπή προσφεύγει στην επιτροπή του άρθρου 6, εάν το κράτος μέλος που πήρε την απόφαση σκοπεύει να εμμείνει σε αυτήν, και κινεί τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 1.

3. Όταν:

- μη σύμφωνη μηχανή φέρει τη σήμανση «CE»,

- μη σύμφωνο εξάρτημα ασφαλείας συνοδεύεται από δήλωση πιστότητας ΕΚ,

το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εναντίον αυτού που επέθεσε τη σήμανση ή συνέταξε τη δήλωση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση των κρατών μελών για την πορεία και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 8

1. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των μηχανών και των εξαρτημάτων ασφαλείας στην παρούσα οδηγία, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει, για καθεμία από τις μηχανές ή για κάθε ένα από τα εξαρτήματα ασφαλείας, να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται στο παράρτημα II σημεία Α ή Γ, κατά περίπτωση.

Εξάλλου, και μόνο όσον αφορά τις μηχανές, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, οφείλει να επιθέσει στη μηχανή τη σήμανση «CE».

2. Πριν από τη διάθεση στην αγορά, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει:

α) εάν η μηχανή δεν αναφέρεται στο παράρτημα IV, να καταρτίσει το φάκελο που προβλέπεται στο παράρτημα V 7

β) εάν η μηχανή αναφέρεται στο παράρτημα IV και κατασκευάζεται χωρίς να τηρούνται ή χωρίς να τηρούνται πλήρως τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ή, ελλείψει προτύπων, να υποβάλει μοντέλο της μηχανής για την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα VI 7

γ) εάν η μηχανή αναφέρεται στο παράρτημα IV και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2:

- είτε να καταρτίσει το φάκελο που προβλέπεται στο παράρτημα VI και να τον διαβιβάσει στο δηλωμένο οργανισμό ο οποίος θα γνωρίσει τη λήψη του φακέλου αυτού το συντομότερο και θα τον κρατήσει,

- είτε να υποβάλει το φάκελο που προβλέπεται στο παράρτημα VI στο δηλωμένο οργανισμό, ο οποίος θα περιοριστεί να εξακριβώσει εάν έχουν εφαρμοστεί σωστά τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και θα συντάξει βεβαίωση καταλληλότητας του φακέλου αυτού,

- είτε να υποβάλει το μοντέλο της μηχανής στην εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα VI.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, οι διατάξεις του σημείου 5 πρώτη φράση και του σημείου 7 του παραρτήματος VI.

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, οι διατάξεις των σημείων 5, 6 και 7 του παραρτήματος VI.

4. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχεία α) και γ) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να αναφέρει μόνον ότι έχουν τηρηθεί οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 στοιχείο β) και της παραγράφου 2 στοιχείο γ) τρίτη περίπτωση, η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να βεβαιώνει την πιστότητα προς το μοντέλο που υποβλήθηκε σε εξέταση «ΕΚ» τύπου.

5. Τα εξαρτήματα ασφαλείας υποβάλλονται στις διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες εφαρμόζονται στις μηχανές δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4. Εξάλλου, κατά την πραγματοποίηση εξέτασης ΕΚ τύπου, ο δηλωμένος οργανισμός εξακριβώνει την ικανότητα του εξαρτήματος ασφαλείας να εκτελεί τις λειτουργίες ασφαλείας τις οποίες δηλώνει ο κατασκευαστής.

6. α) Όταν οι μηχανές αποτελούν αντικείμενο άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση «CE», η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει την πιστότητα των μηχανών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών.

β) Εάν ωστόσο μια ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση «CE» υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις μηχανές.

7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τήρησαν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 6, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε άτομο που διαθέτει τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας στην αγορά εντός της Κοινότητας. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχουν και τα άτομα που συναρμολογούν μηχανές ή μέρη μηχανών ή εξαρτήματα ασφαλείας διαφορετικής προέλευσης ή που κατασκευάζουν τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας για δική τους χρήση.

8. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 δεν αφορούν όσους προσαρτούν σε μηχανή ή σε ελκυστήρα έναν εναλλάξιμο εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία είναι συμβατά και ότι καθένα από τα μέρη που απαρτίζουν την συναρμολογημένη μηχανή φέρει τη σήμανση «CE» και συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν επιφορτίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8 καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο των κοινοποιημένων οργανισμών με τους αριθμούς αναγνώρισής τους καθώς και με τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει για την ενημέρωση του καταλόγου αυτού.

2. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα VII για την αξιολόγηση των δηλωτέων οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια εκτίμησης τα οποία προβλέπονται στα οικεία εναρμονισμένα πρότυπα θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.

3. Το κράτος μέλος που έχει δηλώσει έναν οργανισμό οφείλει να ανακαλέσει τη δήλωσή του, εάν διαπιστώσει ότι ο οργανισμός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

Άρθρο 10

1. Η σήμανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE». Το παράρτημα III περιλαμβάνει το σχετικό υπόδειγμα.

2. Η σήμανση «CE» πρέπει να επιτίθεται στη μηχανή κατά τρόπο ευδιάκριτο και ορατό, όπως ορίζει το σημείο 1.7.3 του παραρτήματος I.

3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των μηχανών σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται επί των μηχανών, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήμανση «CE».

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CE» που διαπιστώνεται από κράτος μέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση «CE» και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος μέλος 7

β) αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το κράτος μέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία μηχανής ή εξαρτήματος ασφαλείας, αιτιολογείται με ακρίβεια. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, το συντομότερο δυνατόν, με ένδειξη των δυνατοτήτων προσφυγής που προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία στο αντίστοιχο κράτος μέλος, καθώς και των σχετικών προθεσμιών κατάθεσής τους.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για την καταγραφή όλων των αποφάσεων των συναφών με τη διαχείριση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο των σχετικών με την παρούσα οδηγία εργασιών τυποποίησης και προτείνει, ενδεχομένως, τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 14

Οι οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Α καταργούνται, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με τις ημερομηνίες ενσωμάτωσης και εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Β.

Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1998.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. CUNNINGHAM

(1) ΕΕ C 133 της 28.4.1997, σ. 6.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 17ης Σεπτεμβρίου 1997 (ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 79), κοινή θέση του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 161 της 27.5.1998, σ. 54) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Απριλίου 1998 (ΕΕ 152 της 18.5.1998). Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1998.

(3) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 9 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(4) Οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8) 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/139/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 10.2.1996, σ. 31).

(5) ΕΕ C 231 της 8.9.1989, σ. 3 και ΕΕ C 267 της 19.10.1989, σ. 3.

(6) ΕΕ C 10 της 16.1.1990, σ. 1.

(7) Οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 10) 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ (ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1).

(8) Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29) 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας, ισχύουν μόνον όταν υπάρχουν για την εν λόγω μηχανή οι αντίστοιχοι κίνδυνοι, όταν η μηχανή χρησιμοποιείται κάτω από τις συνθήκες που προβλέπει ο κατασκευαστής. Πάντως οι απαιτήσεις 1.1.2, 1.7.3 και 1.7.4 ισχύουν για το σύνολο των μηχανών που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

2. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της παρούσας οδηγίας είναι επιτακτικές. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της προόδου της τεχνικής, οι στόχοι που θέτουν οι απαιτήσεις ενδέχεται να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή και στο μέτρο του δυνατού, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται προς την κατεύθυνση των στόχων αυτών.

3. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τους κινδύνους που καλύπτουν.

Οι μηχανές παρουσιάζουν ένα σύνολο κινδύνων που ενδέχεται να διατυπώνονται σε περισσότερα από ένα κεφάλαια του παρόντος παραρτήματος.

Ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να αναζητεί όλους όσους έχουν εφαρμογή στη μηχανή του 7 οφείλει ακολούθως να τη σχεδιάζει και να την κατασκευάζει λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή του.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

1.1. Γενικά

1.1.1. Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

1. «επικίνδυνη ζώνη», κάθε ζώνη εντός ή/και πέριξ μηχανής στην οποία η παρουσία ενός εκτεθειμένου ατόμου δημιουργεί για το άτομο αυτό κίνδυνο όσον αφορά την ασφάλειά του ή την υγεία του,

2. «εκτεθειμένο άτομο», κάθε άτομο ευρισκόμενο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε επικίνδυνη ζώνη,

3. «χειριστής», το ή τα άτομα που είναι επιφορτισμένο(-α) με την εγκατάσταση, λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, καθαρισμό, επισκευή και μεταφορά μιας μηχανής.

1.1.2. Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας

α) Οι μηχανές θα πρέπει να έχουν εκ κατασκευής τη δυνατότητα να εκτελούν τη λειτουργία τους, να ρυθμίζονται και να συντηρούνται χωρίς οι άνθρωποι να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών υπό τις συνθήκες που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων ατυχήματος κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, ακόμα και στην περίπτωση που οι κίνδυνοι ατυχημάτων προκύπτουν από ανώμαλες αλλά προβλέψιμες καταστάσεις.

β) Κατά την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων, ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές, με τη σειρά που αναφέρονται:

- να εξαλείφει ή να μειώνει τους κινδύνους εξαντλώντας κάθε δυνατότητα (ενσωμάτωση της ασφάλειας στο σχεδιασμό και την κατασκευή της μηχανής),

- να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν,

- να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω της ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί, να αναφέρει εάν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισημαίνει εάν είναι απαραίτητος ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας.

γ) Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της μηχανής και κατά τη σύνταξη των οδηγιών χρήσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο τη συνηθισμένη χρήση της μηχανής αλλά επίσης και κάθε χρήση της που μπορεί να αναμένεται λογικά.

Η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται άλλη χρήση της εκτός από την κανονική, αν από μια τέτοια χρήση θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση, οι οδηγίες χρήσεως πρέπει να εφιστούν την προσοχή του χρήστη στις αντενδείξεις χρησιμοποίησης της μηχανής που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εμπειρία, να παρουσιαστούν.

δ) Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης, θα πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο οι ενοχλήσεις, η κούραση και η ψυχολογική ένταση (στρές) του χειριστή, λαμβανομένων υπόψη και των αρχών της εργονομίας.

ε) Ο κατασκευαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο χειριστή από την απαραίτητη ή προβλεπόμενη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (π.χ. υποδήματα, γάντια κ.λπ.).

στ) Η μηχανή πρέπει να παραδίδεται με όλους τους ειδικούς εξοπλισμούς ή εξαρτήματα που είναι ουσιώδη για την ακίνδυνη ρύθμιση, συντήρηση και χρησιμοποίηση της μηχανής.

1.1.3. Υλικά και προϊόντα

Τα υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της μηχανής ή τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και προκύπτουν κατά τη χρήση της, δεν θα πρέπει να δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Ιδίως, κατά τη χρήση ρευστών, η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς κινδύνους δημιουργούμενους κατά την πλήρωση, τη χρήση, την ανάκτηση και την εκκένωση.

1.1.4. Φωτισμός

Ο κατασκευαστής, παρέχει ενσωματωμένο φωτισμό, προσαρμοσμένο στις εκτελούμενες εργασίες εκεί όπου, παρά την ύπαρξη συνηθισμένου φωτισμού περιβάλλοντος, η απουσία του συστήματος αυτού θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να φροντίζει ώστε να μην υπάρχει ζώνη ενοχλητικής σκιάς ή ενοχλητικής λάμψης, ούτε επικίνδυνα στροβοσκοπικά φαινόμενα οφειλόμενα στο φωτισμό που παρέχει ο κατασκευαστής.

Εάν ορισμένα εσωτερικά όργανα χρειάζεται να επιθεωρούνται συχνά, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα φωτισμού. Επίσης το ίδιο ισχύει για τις ζώνες ρύθμισης και συντήρησης.

1.1.5. Σχεδιασμός της μηχανής όσον αφορά τη μετακίνησή της

Η μηχανή ή κάθε μέρος της θα πρέπει:

- να μπορεί να μετακινείται χωρίς κινδύνους,

- να είναι συσκευασμένη ή να έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να αποθηκευθεί χωρίς φθορές και κινδύνους (π.χ. επαρκής ευστάθεια, ειδικά στηρίγματα κ.λπ.).

Όταν ο όγκος, οι διαστάσεις ή το σχήμα της μηχανής ή των στοιχείων της, δεν επιτρέπουν τη μετατόπισή της με το χέρι, η μηχανή ή κάθε στοιχείο της θα πρέπει:

- είτε να έχει τις κατάλληλες υποδοχές που θα επιτρέπουν τη μετακίνησή της με κάποιο ανυψωτικό μέσο,

- είτε να είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να εφοδιαστεί με τέτοια εξαρτήματα (π.χ. κοχλιοτομημένες οπές),

- είτε να έχει τέτοιο σχήμα ώστε τα συνηθισμένα ανυψωτικά μέσα να μπορούν να προσαρμοστούν με ευκολία.

Όταν η μηχανή ή ένα από τα στοιχεία της μεταφέρεται με το χέρι θα πρέπει:

- είτε να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα,

- είτε να έχει εξαρτήματα (π.χ. χειρολαβές κ.λπ.) που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή της.

Ειδικές διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθούν για τη μετακίνηση των εργαλείων ή/και τμημάτων της μηχανής, έστω και ελαφρών, που μπορεί να είναι επικίνδυνα (σχήμα, υλικό κ.λπ.).

1.2. Χειρισμός

1.1.2. Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού

Τα συστήματα χειρισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να είναι ασφαλή και αξιόπιστα, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε:

- να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές επιδράσεις,

- να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού σφάλματος στους χειρισμούς.

1.2.2. Όργανα χειρισμού

Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι:

- σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και ενδεχομένως να φέρουν κατάλληλη σήμανση,

- να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε ο χειρισμός τους να είναι σίγουρος, χωρίς να δημιουργείται δισταγμός, απώλεια χρόνου ή αμφιβολία,

- να έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε η κίνηση του οργάνου χειρισμού να είναι σε λογική συνοχή προς το χειρισμό,

- να βρίσκονται έξω από επικίνδυνες ζώνες, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου για ορισμένα όργανα όπως είναι τα όργανα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, μαθητείας για τα ρομπότ,

- να είναι τοποθετημένα με τρόπο ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους,

- να είναι σχεδιασμένα ή προστατευμένα έτσι ώστε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έαν μπορεί να δημιουργήσει κάποιον κίνδυνο, να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εκούσιο χειρισμό,

- να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να είναι ανθεκτικά στις προβλεπόμενες καταπονήσεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα διακοπής της λειτουργίας λόγω ανάγκης, τα οποία ενδέχεται να καταπονούνται σημαντικά.

Όταν ένα όργανο χειρισμού έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί για πολλές διαφορετικές ενέργειες, δηλαδή εάν η λειτουργία του δεν είναι μονοσήμαντη (π.χ. χρήση πληκτρολογίων κ.λπ.), ο χειρισμός που ζητήθηκε θα πρέπει να εμφαίνεται με σαφήνεια και, αν αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με κάποιο τρόπο.

Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να έχουν τέτοιο σχήμα ώστε η διάταξή τους, η διαδρομή τους και η αντίσταση κατά το χειρισμό τους να συμβιβάζονται με την εντολή που δίνεται, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της εργονομίας. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη χρήση, απαραίτητη ή προβλεπόμενη, μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. υποδήματα, γάντια κ.λπ.) θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Η μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με συστήματα σήμανσης (πίνακες οργάνων, σήματα κ.λπ.) και ενδείξεις των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη, για να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Ο χειριστής θα πρέπει από το χειριστήριο να μπορεί να διακρίνει τις ενδείξεις των συστημάτων αυτών.

Ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί από την κύρια θέση χειρισμού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα άτομα στις επικίνδυνες ζώνες.

Εάν αυτό είναι αδύνατο, το σύστημα χειρισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε κάθε φορά που η μηχανή τίθεται σε λειτουργία, να προηγείται ηχητικό ή/και οπτικό προειδοποιητικό σήμα. Το εκτεθειμένο άτομο θα πρέπει να έχει το χρόνο και τα μέσα να αντιδράσει ταχέως στην εκκίνηση της μηχανής.

1.2.3. Θέση σε λειτουργία

Η θέση μιας μηχανής σε λειτουργία θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με ηθελημένη ενέργεια σε ένα όργανο χειρισμού το οποίο προβλέπεται για το σκοπό αυτό.

Το αυτό ισχύει:

- για την επαναλειτουργία της μηχανής μετά από διακοπή για οποιοδήποτε λόγο,

- για την εντολή για μια σημαντική τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα, πίεση), εκτός εάν η επαναλειτουργία ή η τροποποίηση αυτή των συνθηκών λειτουργίας δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τα εκτεθειμένα άτομα.

Αυτή η βασική απαίτηση δεν αφορά την επαναλειτουργία ή την τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας που προκύπτουν από την κανονική πορεία ενός αυτόματου κύκλου.

Εάν η μηχανή περιλαμβάνει περισσότερα όργανα χειρισμού και θέσης σε λειτουργία και εάν για το λόγο αυτό οι χειριστές ενδέχεται να θέσουν αλλήλους σε κίνδυνο, θα πρέπει να προβλέπονται συμπληρωματικές διατάξεις για να αποκλειστεί ο κίνδυνος αυτός (π.χ. διατάξεις επικύρωσης ή επιλογές που επιτρέπουν τη λειτουργία ενός μόνο οργάνου θέσης σε λειτουργία).

Η επαναλειτουργία, με αυτόματη λειτουργία, μιας αυτοματοποιημένης εγκατάστασης μετά από διακοπή, πρέπει να μπορεί να γίνει εύκολα, εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

1.2.4. Διάταξη διακοπής

Κανονική διακοπή

Κάθε μηχανή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όργανο χειρισμού που να επιτρέπει τη γενική διακοπή της λειτουργίας της υπό ασφαλείς συνθήκες.

Κάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όργανο χειρισμού που να επιτρέπει τη διακοπή της λειτουργίας, ανάλογα με τους υφιστάμενους κινδύνους, είτε όλων των κινητών μερών της μηχανής είτε μόνο μερικών από αυτά, έτσι ώστε η μηχανή να είναι σε ασφαλή κατάσταση. Η εντολή διακοπής της λειτουργίας της μηχανής πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των εντολών της θέσης σε λειτουργία.

Μετά τη διακοπή της μηχανής ή των επικίνδυνων μερών της, πρέπει να διακόπτεται η τροφοδοσία με ενέργεια των αντίστοιχων οργάνων θέσης σε λειτουργία.

Επείγουσα διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης

Κάθε μηχανή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες διατάξεις επείγουσας διακοπής, με την οποία να μπορούν να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις επικείμενες ή εν εξελίξει. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή:

- οι μηχανές για τις οποίες η διάταξη επείγουσας διακοπής δεν είναι σε θέση να μειώσει τον κίνδυνο, είτε επειδή δεν μειώνει το χρόνο επίτευξης της κανονικής διακοπής είτε επειδή δεν επιτρέπει τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων που απαιτεί ο κίνδυνος,

- οι φορητές μηχανές και οι μηχανές που κατευθύνονται με το χέρι.

Η διάταξη αυτή θα πρέπει:

- να περιλαμβάνει όργανα χειρισμού αναγνωρίσιμα με σαφήνεια, ορατά και ευπρόσιτα,

- να διακόπτει τη λειτουργία που προκαλεί κινδύνους, στο μικρότερο δυνατό χρόνο, χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι,

- ενδεχομένως να θέτει σε λειτουργία ή να επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία ορισμένων μέτρων ασφαλείας.

Όταν παύει η ενεργοποίηση του χειριστηρίου της διατάξεως επείγουσας διακοπής της λειτουργίας αφού έχει δοθεί εντολή διακοπής, η εντολή αυτή πρέπει να διατηρείται με δέσμευση της διατάξεως επείγουσας διακοπής μέχρι την αποδέσμευσή της 7 δεν πρέπει να είναι δυνατό να επιτυγχάνεται δέσμευση της διάταξης χωρίς αυτό να συνεπάγεται εντολή διακοπής 7 ή αποδέσμευση της διάταξης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλο χειρισμό, η δε αποδέσμευση αυτή δεν πρέπει να επαναφέρει τη μηχανή σε κίνηση, αλλά μόνον να επιτρέπει την εκ νέου εκκίνηση.

Σύνθετες εγκαταστάσεις

Στην περίπτωση μηχανών ή στοιχείων μηχανών που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μαζί, ο κατασκευαστής θα πρέπει να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τη μηχανή έτσι ώστε η διάταξη διακοπής λειτουργίας, περιλαμβανομένης της επείγουσας διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, να σταματά τη λειτουργία όχι μόνο της μηχανής αλλά και όλων των υπολοίπων μηχανών πριν ή/και μετά από αυτήν, εάν η συνέχιση της λειτουργίας τους ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο.

1.2.5. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας

Ο επιλεγόμενος τρόπος χειρισμού πρέπει να έχει προτεραιότητα απέναντι σε όλα τα άλλα συστήματα χειρισμού, εκτός από την επείγουσα διακοπή.

Εάν η μηχανή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους χειρισμού ή λειτουργίας, που έχουν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας (π.χ. ώστε να επιτρέπεται η ρύθμιση, η συντήρηση, η επιθεώρηση, κ.λπ.), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επιλογέα λειτουργίας ο οποίος θα μπορεί να ασφαλίζεται σε κάθε θέση. Κάθε θέση του επιλογέα θα πρέπει να αντιστοιχεί μόνο σε ένα τρόπο χειρισμού ή λειτουργίας.

Ο επιλογέας μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα μέσα επιλογής που επιτρέπουν τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων λειτουργιών της μηχανής σε ορισμένες κατηγορίες χειριστών (π.χ. κώδικες κ.λπ.).

Εάν, για ορισμένες λειτουργίες, η μηχανή πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με εξουδετερωμένες τις διατάξεις προστασίας, ο επιλογέας τρόπου λειτουργίας θα πρέπει ταυπόχρονα:

- να αποκλείει τον αυτόματο τρόπο χειρισμού,

- να μην επιτρέπει κινήσεις της μηχανής παρά μόνο με όργανα χειρισμού που απαιτούν συνεχή παρέμβαση,

- να μην επιτρέπει τη λειτουργία επικίνδυνων κινητών στοιχείων παρά μόνο υπό συνθήκες αυξημένης ασφάλειας (π.χ. μειωμένη ταχύτητα, μειωμένη προσπάθεια, κατά διαστημάτα ή με άλλη κατάλληλη μεθόδευση) και χωρίς να ανακύπτει κανένας κίνδυνος από αλληλοδιάδοχες λειτουργίες,

- να απαγορεύει κάθε κίνηση που ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο μετά από εκούσια ή ακούσια ενεργοποίηση των εσωτερικών δεκτών της μηχανής.

Επιπλέον στο χώρο ρύθμισης ο χειριστής πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία των στοιχείων τα οποία χειρίζεται.

1.2.6. Βλάβη του κυκλώματος τροφοδότησης σε ενέργεια

Η διακοπή, η επαναφορά μετά τη διακοπή ή η διακύμανση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση της τροφοδότησης σε ενέργεια της μηχανής, δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ιδιαίτερα δεν πρέπει:

- να τίθεται σε ξαφνική λειτουργία η μηχανή,

- να παρεμποδίζεται η διακοπή της λειτουργίας της μηχανής όταν έχει δοθεί η εντολή,

- να επισυμβαίνει πτώση ή εκτίναξη κινητού στοιχείου της μηχανής ή εξαρτήματος που συγκρατείται από τη μηχανή,

- να παρεμποδίζεται η αυτόματη ή χειροκίνητη διακοπή λειτουργίας των κινητών στοιχείων, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά,

- να καθίστανται αναποτελεσματικές οι διατάξεις προστασίας.

1.2.7. Βλάβη του κυκλώματος χειρισμού

Βλάβη που επηρεάζει τη λογική του κυκλώματος χειρισμού, βλάβη ή φθορά του κυκλώματος χειρισμού δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ιδιαίτερα δεν πρέπει:

- να τίθεται σε ξαφνική λειτουργία η μηχανή, να παρεμποδίζεται η διακοπή της λειτουργίας της μηχανής όταν έχει δοθεί η εντολή,

- να επισυμβαίνει πτώση ή εκτίναξη κινητού στοιχείου της μηχανής ή εξαρτήματος που συγκρατείται από τη μηχανή,

- να παρεμποδίζεται η αυτόματη ή χειροκίνητη διακοπή λειτουργίας των κινητών στοιχείων, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά,

- να καθίστανται αναποτελεσματικές οι διατάξεις προστασίας.

1.2.8. Λογισμικά

Τα λογισμικά που επιτρέπουν το διάλογο μεταξύ χειριστή και συστήματος χειρισμού ή ελέγχου μιας μηχανής, πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να έχουν εύκολη χρήση («προσιτά»).

1.3. Μέτρα προστασίας κατά των μηχανικών κινδύνων

1.3.1. Ευστάθεια

Η μηχανή, καθώς και τα μέρη της και ο εξοπλισμός της, πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας (ενδεχομένως λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες), η ευστάθειά της να είναι αρκετή ώστε να επιτρέπει τη χρήση της χωρίς κίνδυνο ανατροπής, πτώσης ή άκαιρης μετατόπισής της.

Εάν το σχήμα της μηχανής ή η προβλεπόμενη εγκατάστασή της δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ευστάθειά της, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέσα στερέωσης που θα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

1.3.2. Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Τα διάφορα μέρη της μηχανής, καθώς και οι συνδέσεις μεταξύ τους θα πρέπει να αντέχουν στις καταπονήσεις που υφίστανται κατά τη λειτουργία που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος λειτουργίας που προβλέπει ο κατασκευαστής, ιδίως όσον αφορά τα φαινόμενα κόπωσης, παλαίωσης, διάβρωσης, φθοράς λόγω τριβής.

Ο κατασκευαστής θα αναφέρει στις οδηγίες χρήσης τους τύπους και τις συχνότητες των αναγκαίων για λόγους ασφαλείας ελέγχων και συντηρήσεων. Θα αναφέρει ενδεχομένως τα εξαρτήματα που φθείρονται καθώς και τα κριτήρια αντικατάστασής τους.

Εάν, παρά τις προφυλάξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι κατακερματισμού ή θραύσης (π.χ. τροχείων), τα εν λόγω κινητά στοιχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και διαταγμένα έτσι ώστε σε περίπτωση θραύσης τους, να συγκρατούνται τα θραύσματα.

Οι στερεοί ή εύκαμπτοι αγωγοί στους οποίους κυκλοφορούν ρευστά, ιδίως υπό πίεση, θα πρέπει να ανθίστανται στις εσωτερικές και εξωτερικές προβλεπόμενες καταπονήσεις. Θα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένοι ή/και προστατευμένοι απέναντι σε κάθε είδους εξωτερικές φθορές 7 θα πρέπει να έχουν ληφθεί μέτρα ώστε σε περίπτωση θραύσης να μη δημιουργούν κίνδυνο (απότομες κινήσεις, εκτόξευση υγρών υπό πίεση, κ.λπ.).

Σε περίπτωση αυτόματης προσαγωγής του προς επεξεργασία υλικού προς το εργαλείο της μηχανής θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τα εκτεθειμένα άτομα (π.χ. θραύση του εργαλείου):

- κατά την επαφή εργαλείου υλικού υπό επεξεργασία, το εργαλείο θα πρέπει ήδη να βρίσκεται στις κανονικές συνθήκες εργασίας,

- κατά τη θέση σε λειτουργία ή/και τη διακοπή λειτουργίας του εργαλείου (εκούσια ή τυχαία) η κίνηση προσαγωγής του υλικού και η κίνηση του εργαλείου πρέπει να είναι συντονισμένες.

1.3.3. Κίνδυνοι από την πτώση και τις εκτοξεύσεις αντικειμένων

Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποφεύγεται η πτώση ή εκτόξευση αντικειμένων (κατεργασμένα αντικείμενα, εργαλεία, ρινίσματα, θραύσματα, απορρίμματα κ.λπ.) που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

1.3.4. Κίνδυνοι που προκαλούνται από επιφάνειες, ακμές, γωνίες

Τα προσιτά μέρη της μηχανής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν, στο βαθμό που το επιτρέπει η λειτουργία τους, ούτε κοφτερές ακμές, ούτε οξείες γωνίες, ούτε τραχείες επιφάνειες ικανές να προκαλέσουν τραύματα.

1.3.5. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε σύνθετες μηχανές

Στην περίπτωση κατά την οποία η μηχανή πραγματοποιεί διαφορετικές λειτουργίες με διά χειρός αφαίρεση του τεμαχίου μεταξύ των χρήσεων (σύνθετη μηχανή), πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε κάθε στοιχείο να μπορεί να χρησιμοποιείται χωριστά χωρίς να αποτελούν τα άλλα στοιχεία κίνδυνο ή όχληση για το εκτεθειμένο πρόσωπο.

Για το σκοπό αυτό, καθένα από τα στοιχεία, εάν δεν προστατεύεται πρέπει να μπορεί να τίθεται σε λειτουργία ή να σταματά η λειτουργία του χωριστά.

1.3.6. Κίνδυνοι που οφείλονται στις διαφορές ταχυτήτων περιστροφής των εργαλείων

Όταν η μηχανή έχει σχεδιασθεί για να εργάζεται υπό ποικίλες συνθήκες χρησιμοποίησης (π.χ. όσον αφορά την ταχύτητα και την τροφοδοσία), θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε η επιλογή και η ρύθμιση των συνθηκών αυτών να μπορούν να γίνουν με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο.

1.3.7. Πρόληψη των κινδύνων που προκαλούνται από κινητά στοιχεία

Τα κινητά στοιχεία της μηχανής πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και διατεταγμένα ούτως ώστε να αποφεύγονται ο κίνδυνοι ή, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες ή συστήματα προστασίας που θα προλαμβάνουν κάθε κίνδυνο επαφής που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εμποδίζεται κάθε αιφνίδια εμπλοκή των κινητών στοιχείων εργασίας. Στις περιπτώσεις όπου, παρά τις λαμβανόμενες προφυλάξεις, ενδέχεται να συμβεί τέτοια εμπλοκή, ο κατασκευαστής οφείλει να παρέχει ειδικά προστατευτικά μέσα, ειδικά εργαλεία, κατάλληλες οδηγίες χρήσεως, και, ενδεχομένως, μια σχετική ένδειξη στη μηχανή, ώστε να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή τους.

1.3.8. Επιλογή προστασίας για τους κινδύνους από κινητά στοιχεία

Οι προφυλακτήρες ή τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά των κινδύνων που έχουν σχέση με τα κινητά στοιχεία, πρέπει να έχουν επιλεγεί σε συνάρτηση με τον υφιστάμενο κίνδυνο. Για την επιλογή τους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ενδείξεις:

Α. Κινητά στοιχεία μετάδοσης

Οι προφυλακτήρες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εκτεθειμένων ατόμων από κινδύνους που προκαλούν τα κινητά στοιχεία μετάδοσης (όπως π.χ. τροχαλίες, ιμάντες, οδοντωτοί τροχοί, οδοντωτοί κανόνες, άξονες μετάδοσης κ.λπ.) θα πρέπει να είναι:

- είτε σταθεροί προφυλακτήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.1,

- είτε κινητοί προφυλακτήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.2.Α.

Η τελευταία αυτή λύση θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση που προβλέπονται συχνές επεμβάσεις.

Β. Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην εργασία

Οι προφυλακτήρες ή συστήματα προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εκτεθειμένων ατόμων από κινδύνους που προκαλούν τα κινητά στοιχεία τα σχετικά με την εργασία (όπως π.χ. όργανα κοπής, κινητά όργανα πιεστηρίων, κύλινδροι, κομμάτια υφιστάμενα μηχανουργική επεξεργασία κ.λπ.) θα πρέπει να είναι:

- σταθεροί προφυλακτήρες, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.1,

- ειδάλλως, κινητοί προφυλακτήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.2.Β ή συστήματα προστασίας όπως τα ευαίσθητα συστήματα (π.χ. άυλα φράγματα, τάπητες αίσθησης παρουσίας), συστήματα προστασίας που κρατούν σε απόσταση το χειριστή (π.χ. όργανα χειρισμού με τα δύο χέρια), συστήματα προστασίας προορισμένα να εμποδίσουν αυτομάτως την πρόσβαση του χειριστή ή μέρους του σώματός του στην επικίνδυνη ζώνη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.3.

Εντούτοις όταν ορισμένα κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της εργασίας δεν είναι δυνατό να είναι απρόσιτα εν όλω ή εν μέρει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, και αυτό λόγω της απαραίτητης παρέμβασης του χειριστή κοντά στην περιοχή τους, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχουν, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό:

- σταθερούς προφυλακτήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.1, που θα καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στα μέρη των στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται για την εργασία,

- ρυθμιζόμενους προφυλακτήρες, σύμφωνους με τις απαιτήσεις των σημείων 1.4.1 και 1.4.2.3, που θα περιορίζουν την πρόσβαση στα μέρη των κινητών στοιχείων, όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εργασία.

1.4. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προφυλακτήρων και των συστημάτων προστασίας

1.4.1. Γενικές απαιτήσεις

Οι προφυλακτήρες και τα συστήματα προστασίας:

- πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής,

- δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους κινδύνους,

- δεν πρέπει να μπορούν να παρακαμφθούν ή να αχρηστευθούν εύκολα,

- πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη,

- δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται την παρατήρηση του κύκλου εργασίας,

- πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για την τοποθέτηση ή/και την αντικατάσταση των εργαλείων, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στον τομέα όπου πρέπει να εκτελεσθεί η εργασία χωρίς, ει δυνατόν, να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση του προφυλακτήρα ή του συστήματος προστασίας.

1.4.2. Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες

1.4.2.1. Σταθεροί προφυλακτήρες

Οι σταθεροί προφυλακτήρες πρέπει να είναι σταθερά προσαρμοσμένοι.

Η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε η αφαίρεσή τους να προϋποθέτει τη χρήση εργαλείων.

Στο μέτρο του δυνατού, δεν θα πρέπει να παραμένουν στη θέση τους όταν απουσιάζουν τα μέσα στερέωσής τους.

1.4.2.2. Κινητοί προφυλακτήρες

Α. Οι κινητοί προφυλακτήρες τύπου Α θα πρέπει:

- στο μέτρο του δυνατού να παραμένουν συνδεδεμένοι με τη μηχανή όταν είναι ανοιχτοί,

- να συνδυάζονται με διάταξη κλειδώματος που να εξασφαλίζει την ακινητοποίηση των κινητών στοιχείων, όσο επιτρέπουν την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, και να διακόπτουν την κίνηση όταν δεν είναι κλειστοί.

Β. Οι κινητοί προφυλακτήρες τύπου Β θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και να έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα χειρισμού έτσι ώστε:

- η θέση σε κίνηση των κινητών στοιχείων να μην είναι δυνατή όσο ο χειριστής μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους,

- το εκτεθειμένο άτομο να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με τα κινητά στοιχεία ενόσω βρίσκονται σε κίνηση,

- η ρύθμισή τους θα πρέπει να γίνεται μόνο με εκούσια ενέργεια, π.χ. χρήση εργαλείου, κλειδιού κ.λπ.,

- η απουσία ή κάποιο ελάττωμα ενός από τα όργανα, θα πρέπει να εμποδίζει τη λειτουργία ή να προκαλεί τη διακοπή της κίνησης των κινητών στοιχείων,

- θα πρέπει να υπάρχει προστασία με κατάλληλο φράγμα στην περίπτωση κινδύνου εκτόξευσης.

1.4.2.3. Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης

Οι ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης των κινητών στοιχείων που είναι απολύτως απαραίτητα για την εργασία θα πρέπει:

- να μπορούν να ρυθμίζονται με το χέρι ή αυτόματα ανάλογα με τη φύση της εργασίας,

- να μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείου,

- να μειώνουν στο μέτρο του δυνατού τον κίνδυνο εκτόξευσης.

1.4.3. Ειδικές απαιτήσεις για τα συστήματα προστασίας

Τα συστήματα προστασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να ενσωματώνονται στο σύστημα χειρισμού κατά τρόπο ώστε:

- η θέση των κινητών στοιχείων σε κίνηση να είναι αδύνατη ενόσω ο χειριστής έχει τη δυνατότητα επαφής με αυτά,

- το εκτεθειμένο άτομο να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με κινητά στοιχεία ενόσω βρίσκονται σε κίνηση,

- η ρύθμισή τους να απαιτεί εκούσια ενέργεια, π.χ. χρησιμοποίηση ενός εργαλείου, κλειδιού, κ.λπ.,

- η απουσία ή ένα τυχόν ελάττωμα ενός των οργάνων τους να εμποδίζει την έναρξη λειτουργίας ή να σταματά τα κινητά στοιχεία.

1.5. Μέσα προστασίας από άλλους κινδύνους

1.5.1. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην ηλεκτρική ενέργεια

Όταν η μηχανή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εφοδιαστεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται, ή να είναι δυνατόν να προλαμβάνονται, όλοι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τον ηλεκτρισμό.

Η ισχύουσα ειδική νομοθεσία σχετικά με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, πρέπει να εφαρμόζεται επί των μηχανών που υπόκεινται στις αυτές τάσεις.

1.5.2. Κίνδυνοι από το στατικό ηλεκτρισμό

Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να αποφεύγεται ή να περιορίζεται η εμφάνιση ηλεκτροστατικών φορτίων που μπορεί να είναι επικίνδυνο ή/και να διαθέτει μέσα που επιτρέπουν την παροχέτευσή τους.

1.5.3. Κίνδυνοι που οφείλονται σε άλλες μορφές ενέργειας εκτός της ηλεκτρικής

Όταν η μηχανή τροφοδοτείται με άλλη μορφή ενέργειας εκτός της ηλεκτρικής (π.χ. υδραυλική, πεπιεσμένος αέρας, θερμική), θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εξοπλιστεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τις μορφές αυτές ενέργειας.

1.5.4. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε σφάλματα συναρμολόγησης

Η διάπραξη σφαλμάτων ικανών να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις, κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση ορισμένων, πρέπει να καθίσταται αδύνατη ως εκ του σχεδιασμού των εξαρτημάτων αυτών, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προλαμβάνεται με ενδείξεις που θα επιτίθενται πάνω στα ίδια τα εξαρτήματα ή/και στα προστατευτικά καλύμματα. Οι ίδιες ενδείξεις θα πρέπει να τοποθετούνται στα κινητά εξαρτήματα ή/και στο προστατευτικό κάλυμμά τους, όταν είναι αναγκαία η γνώση της φοράς της κίνησης προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Ενδεχομένως θα πρέπει να δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω οδηγιών χρήσεως.

Όταν ελαττωματική σύνδεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, τότε οι λανθασμένες συνδέσεις ρευστών, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρικών αγωγών, θα πρέπει να καθίστανται αδύνατες ως εκ του σχεδιασμού της μηχανής ή, όταν δεν συμβαίνει αυτό, να προλαμβάνονται με τη βοήθεια κατάλληλων ενδείξεων πάνω στους αγωγούς ή/και στα κιβώτια ακροδεκτών.

1.5.5. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε ακραίες θερμοκρασίες

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος τραυματισμού, εξ επαφής ή εξ αποστάσεως, από τα τμήματα της μηχανής ή τα υλικά που έχουν πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Οι κίνδυνοι εκτόξευσης θερμών ή πολύ ψυχρών υλικών θα πρέπει να έχουν μελετηθεί. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδισή τους, και αν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, για την εξάλειψη του κινδύνου.

1.5.6. Κίνδυνοι πυρκαγιάς

Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης που προκαλείται από την ίδια ή τα αέρια, υγρά, σκόνη, ατμούς και άλλες ουσίες που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τη μηχανή.

1.5.7. Κίνδυνοι έκρηξης

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος έκρηξης προκαλούμενος είτε από την ίδια τη μηχανή είτε από τα αέρια, τα υγρά, τις σκόνες, τους ατμούς και τις άλλες ουσίες που παράγει ή χρησιμοποιεί η μηχανή.

Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής λαμβάνει τα πρέποντα μέτρα ώστε:

- να μη φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα η συγκέντρωση των προϊόντων,

- να εμποδίζεται η ανάφλεξη της εκρηκτικής ατμόσφαιρας,

- να ελαχιστοποιείται η έκρηξη, αν τύχον συμβεί, ώστε να επηρεάζει επικίνδυνα τον περίγυρό της.

Οι ίδιες προφυλάξεις λαμβάνονται, αν ο κατασκευαστής προβλέπει τη χρησιμοποίηση της μηχανής σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι ενσωματωμένο σ' αυτές τις μηχανές, πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες ειδικές οδηγίες όσαν αφορά τους κινδύνους έκρηξης.

1.5.8. Κίνδυνοι από το θόρυβο

Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκπομπή αερόφερτου θορύβου να είναι μειωμένοι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη και της τεχνικής προόδου και της ύπαρξης μέσων μείωσης του θορύβου ιδίως στην πηγή του.

1.5.9. Κίνδυνοι λόγω δονήσεων

Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις δονήσεις που δημιουργεί, να μειώνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη και της τεχνικής προόδου και της ύπαρξης μέσων μείωσης των δονήσεων ιδίως στην πηγή τους.

1.5.10. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις ακτινοβολίες

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ώστε κάθε εκπομπή ακτινοβολίας από τη μηχανή να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο για τη λειτουργία της και οι επιπτώσεις στα εκτεθειμένα άτομα να είναι μηδενικές ή μειωμένες σε ακίνδυνα επίπεδα.

1.5.11. Κίνδυνοι από εξωτερικές ακτινοβολίες

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε οι τυχόν εξωτερικές ακτινοβολίες να μη διαταράσσουν τη λειτουργία της.

1.5.12. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στους εξοπλισμούς λέιζερ

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εξοπλισμών λέιζερ εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

- οι εξοπλισμοί λέιζερ των μηχανών πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ούτως ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ακούσια ακτινοβολία,

- οι εξοπλισμοί λέιζερ των μηχανών πρέπει να προστατεύονται κατά τρόπο ώστε ούτε οι ωφέλιμες ακτινοβολίες ούτε οι ακτινοβολίες που παράγονται από αντανάκλαση ή διάχυση ή οι δευτερογενείς ακτινοβολίες να βλάπτουν την υγεία,

- τα οπτικά μηχανήματα για την παρατήρηση ή ρύθμιση των εξοπλισμών λέιζερ των μηχανών πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος για την υγεία από τις ακτίνες λέιζερ.

1.5.13. Κίνδυνοι από την εκπομπή σκόνης, αερίων κ.λπ.

Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ή/και να είναι εξοπλισμένη έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι οι οφειλόμενοι στα αέρια, τα υγρά, τη σκόνη, τους ατμούς, και τα άλλα απόβλητα που δημιουργεί.

Όταν υπάρχει κίνδυνος, η μηχανή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη για την συγκράτηση ή/και την απορρόφηση των προαναφερθέντων προϊόντων.

Όταν η μηχανή δεν είναι κλειστή κατά την κανονική λειτουργία της, οι διατάξεις συγκράτησης ή/και απορρόφησης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θα πρέπει να τοποθετούνται όσο πλησιέστερα γίνεται σε σχέση με το σημείο εκπομπής των ουσιών.

1.5.14. Κίνδυνος εγκλωβισμού σε μηχανή

Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες ή εξοπλισμένες με μέσα που να επιτρέπουν στα εκτεθειμένα άτομα να μην μένουν εγκλωβισμένα μέσα τους, ή σε περίπτωση αδυναμίας, να ζητήσουν βοήθεια.

1.5.15. Κίνδυνος πτώσης

Τα μέρη της μηχανής στα οποία προβλέπεται ότι μπορεί να μετακινηθούν ή να σταθούν άτομα, θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατό τα πρόσωπα να σκοντάψουν, να γλιστρίσουν ή να πέσουν πάνω ή έξω από τα μέρη αυτά.

1.6. Συντήρηση

1.6.1. Συντήρηση της μηχανής

Τα σημεία ρύθμισης, λίπανσης και συντήρησης θα πρέπει να βρίσκονται έξω από επικίνδυνες ζώνες. Οι λειτουργίες ρύθμισης, επισκευής, καθαρισμού, συντήρησης θα πρέπει να μπορούν να γίνονται όταν η μηχανή είναι σταματημένη.

Εάν μία τουλάχιστον από τις προηγούμενες προϋποθέσεις δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους να πληρούται, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να μπορούν να γίνονται χωρίς κινδύνους (βλέπε ιδίως σημείο 1.2.5).

Τα στοιχεία της αυτοματοποιημένης μηχανής που πρόκειται να αντικαθίστανται τακτικά, ιδίως όταν πρόκειται για αλλαγή του κατασκευαζόμενου προϊόντος ή όταν φθείρονται εύκολα ή ενδέχεται να καταστραφούν μετά από κάποιο συμβάν, πρέπει να αποσυναρμολογούνται και να επανασυναρμολογούνται εύκολα και με ασφάλεια. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών αυτών με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (εργαλεία, όργανα μετρήσεων), σύμφωνα με οδηγίες που ορίζει ο κατασκευαστής.

1.6.2. Μέσα πρόσβασης στη θέση εργασίας ή στα σημεία επέμβασης

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να προβλέπει μέσα πρόσβασης (σκάλες, ανεμόσκαλες, διαδρόμους κ.λπ.) που θα επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε όλους τους χώρους που χρησιμοποιούνται κατά το χειρισμό, τη ρύθμιση και τη συντήρηση της μηχανής.

1.6.3. Διαχωρισμός των πηγών ενεργείας

Κάθε μηχανή θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις που θα επιτρέπουν τη μόνωσή της από καθεμία από τις πηγές ενεργείας της. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται ευχερώς. Θα πρέπει να μπορούν να κλειδώνονται, εάν η επανασύνδεση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τα εκτιθέμενα άτομα. Στην περίπτωση μηχανών τροφοδοτουμένων με ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια ρευματολήπτου, αρκεί η αποσύνδεση του ρευματολήπτου.

Η διάταξη πρέπει επίσης να μπορεί να κλειδώνεται όταν ο χειριστής δεν μπορεί, απ' όλα τα σημεία όπου μπορεί να έχει πρόσβαση, να ελέγχει τη μονιμότητα της αποσύνδεσης.

Η εναπομένουσα ή η εναποθηκευμένη ενέργεια που ενδέχεται να υπάρχει μετά την αποσύνδεση της μηχανής, θα πρέπει να μπορεί να διαχυθεί χωρίς κίνδυνο για τα εκτιθέμενα άτομα.

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη απαίτηση, ορισμένα κυκλώματα μπορούν να μην απομονώνονται από την πηγή ενεργείας τους, ώστε να επιτρέπεται π.χ. η συγκράτηση εξαρτημάτων, η διατήρηση πληροφοριών, ο φωτισμός των εσωτερικών τμημάτων, κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια των χειριστών.

1.6.4. Επέμβαση των χειριστών

Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και εξοπλισμένες κατά τρόπον ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των χειριστών.

Όποτε δεν μπορεί ν' αποφευχθεί η επέμβαση χειριστή, θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται εύκολα και με ασφάλεια.

1.6.5. Καθαρισμός των εσωτερικών μερών

Η μηχανή πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός όσων εσωτερικών μερών της μηχανής περιείχαν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα χωρίς να προϋποθέτει είσοδο εργάτη στα μέρη αυτά 7 επίσης, η τυχόν έκφραξή τους πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται από έξω. Σε περίπτωση που η είσοδος του εργάτη είναι τελείως αναπόφευκτη, ο κατασκευαστής πρέπει, κατά την κατασκευή, να λαμβάνει μέτρα που να επιτρέπουν τον καθαρισμό με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο.

1.7. Ενδείξεις

1.7.0. Συστήματα πληροφόρησης

Οι αναγκαίες για το χειρισμό της μηχανής πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές.

Δεν πρέπει να είναι τόσο πολλές ώστε να παραφορτώνουν το χειριστή.

Όταν η ασφάλεια και η υγεία των εκτεθειμένων ατόμων μπορεί να κινδυνεύσει από κακή λειτουργία μιας μηχανής που λειτουργεί χωρίς επιτήρηση, η μηχανή αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο ηχητικό ή φωτεινό σύστημα προειδοποίησης.

1.7.1. Διατάξεις συναγερμού

Εάν η μηχανή είναι εφοδιασμένη με διατάξεις συναγερμού (π.χ. μέσα σήμανσης κ.λπ.), θα πρέπει τα σήματα αυτά να είναι σαφώς κατανοητά και ευχερώς αισθητά.

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί μέτρα ώστε ο χειριστής να μπορεί να εξακριβώνει αν αυτές οι διατάξεις συναγερμού λειτουργούν πάντοτε αποτελεσματικά.

Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών οδηγιών σχετικά με τα χρώματα και τα σήματα ασφαλείας.

1.7.2. Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους

Όταν εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή όταν πρόκειται για δυνητικούς μη εμφανείς κινδύνους (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας, ραδιενεργός πηγή, εκκένωση υδραυλικού κυκλώματος, κίνδυνος σε μη ορατό τμήμα της μηχανής κ.λπ.), τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει να φροντίσει για τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Οι προειδοποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση με εικόνες κατανοητές απ' όλους, ή/και να είναι συντεταγμένες σε μία από τις γλώσσες της χώρας όπου χρησιμοποιείται το μηχάνημα, και εφόσον ζητηθεί, στις γλώσσες που κατανοούν οι χειριστές.

1.7.3. Σήμανση

Κάθε μηχανή θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις, που θα είναι ευκρινείς και ανεξίτηλες:

- το όνομα του κατασκευαστή καθώς και τη διεύθυνσή του,

- τη σήμανση «CE» (βλέπε παράρτημα III),

- περιγραφή της σειράς ή του τύπου,

- αριθμό σειράς εάν υπάρχει,

- το έτος κατασκευής.

Επιπλέον εάν ο κατασκευαστής κατασκευάζει μια μηχανή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, η ένδειξη αυτή θα πρέπει να υπάρχει στη μηχανή.

Ανάλογα με τη φύση της, η μηχανή θα πρέπει επίσης να φέρει όλες τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της χρήσης της (π.χ. μέγιστη ταχύτητα περιστροφής ορισμένων περιστρεφόμενων στοιχείων, μεγίστη διάμετρος των εργαλείων που μπορούν να προσαρμοσθούν, μάζα (κ.λπ.).

Εάν ένα στοιχείο της μηχανής πρέπει να διακινείται, κατά τη διάρκεια της χρήσης της με ανυψωτικό μέσο, η μάζα του πρέπει να αναγράφεται κατά τρόπο ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και σαφή.

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τρίτη περίπτωση, πρέπει να φέρει τις ίδιες ενδείξεις.

1.7.4. Οδηγίες χρήσης

α) Κάθε μηχανή θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης που θα αναφέρουν τουλάχιστον τις παρακάτω ενδείξεις:

- υπενθύμιση των ενδείξεων που προβλέπονται για τη σήμανση, εκτός του αριθμού σειράς, (βλέπε το σημείο 1.7.3), που συμπληρώνονται ενδεχομένως από τις ενδείξεις για τη διευκόλυνση της συντήρησης (π.χ. διεύθυνση του εισαγωγέα, των επισκευαστών κ.λπ)

- τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης κατά την έννοια του σημείου 1.1.2. στοιχείο γ),

- την ή τις θέσεις εργασίας που μπορούν να καταλαμβάνουν οι χειριστές,

- τις οδηγίες για την ακίνδυνη:

- θέση σε λειτουργία,

- χρησιμοποίηση,

- μετακίνηση, αναφέροντας τον όγκο της μηχανής και των διαφόρων στοιχείων της όταν πρέπει συχνά να μεταφέρονται χωριστά,

- εγκατάσταση,

- συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση,

- ρύθμιση,

- συντήρηση (περιοδική συντήρηση και επισκευές),

- εάν απαιτείται τις οδηγίες εκμάθησης,

- εάν απαιτείται, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που είναι δυνατόν να συναρμολογηθούν στη μηχανή.

Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει επίσης, εάν αυτό είναι απαραίτητο να εφιστούν την προσοχή στις αντενδείξεις χρήσης.

β) Οι οδηγίες χρήσης συντάσσονται, σε μία από τις γλώσσες της Κοινότητας, από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Κατά τη θέση της σε λειτουργία, κάθε μηχανή πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση των οδηγιών στην ή στις γλώσσες της χώρας χρήσης και από το πρωτότυπο των οδηγιών. Η μετάφραση αυτή πραγματοποιείται είτε από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα είτε από το πρόσωπο που εισάγει τη μηχανή στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη. Κατά παρέκκλιση, οι οδηγίες συντήρησης που προορίζονται για το ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εξαρτάται από τον κατασκευαστή ή από τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, μπορούν να συντάσσονται σε μία μόνο από τις γλώσσες της Κοινότητας, κατανοητή από το προσωπικό αυτό.

γ) Οι οδηγίες χρήσης θα περιλαμβάνουν τα σχέδια και τα διαγράμματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, συντήρηση, επιθεώρηση, εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ενδεχομένως την επισκευή της μηχανής, καθώς και όλες τις χρήσιμες οδηγίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια.

δ) Όλα τα έγγραφα παρουσίασης της μηχανής πρέπει να μην βρίσκονται σε αντίφαση με τις οδηγίες χρήσης καθόσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Τα τεχνικά έγγραφα όπου περιγράφεται η μηχανή πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή αερόφερτου θορύβου, οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο στ) κατωτέρω και, για τις φορητές ή/και χειροκατευθυνόμενες μηχανές, τις πληροφορίες σχετικά με τις δονήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2.

ε) Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να αναφέρουν, εάν αυτό είναι απαραίτητο, τις προδιαγραφές εγκατάστασης και συναρμολόγησης της μηχανής που αποβλέπουν σε μείωση του θορύβου και των δονήσεων (π.χ. χρήση αποσβεστήρων κραδασμών, φύση και μάζα της βάσης της μηχανής, κ.λπ.).

στ) Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να αναφέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπει η μηχανή (ή την πραγματική τιμή ή τιμή που έχει προκύψει από μετρήσεις που έγιναν σε ίδια μηχανή):

- τη συνεχή ισοδύναμη Α-ηχοστάθμη στις θέσεις εργασίας, όταν ξεπερνά τα 70 dB (A). Εάν η στάθμη αυτή είναι μικρότερη ή ίση των 70 dB (A), αρκεί η ένδειξη «

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

2.1. Μηχανές ειδών διατροφής

Όταν η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή και την επεξεργασία τροφίμων (π.χ. ψήσιμο, ψύξη, επαναφορά σε κανονική θερμοκρασία, πλύσιμο, διακίνηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή) θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ούτως ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης, αρρώστιας ή μετάδοσης μολυσμάτων, και να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες υγιεινής:

α) τα υλικά που βρίσκονται σε επαφή ή που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, θα πρέπει να ικανοποιούν τις οδηγίες που τα αφορούν. Η μηχανή πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε τα υλικά της να μπορούν να είναι καθαρά πριν από κάθε χρησιμοποίηση 7

β) όλες οι επιφάνειες καθώς και οι συνδέσεις τους θα πρέπει να είναι λείες, και δεν θα πρέπει να έχουν τραχύτητες ή κοιλότητες στις οποίες είναι δυνατό να παραμείνουν οργανικές ύλες 7

γ) οι ενώσεις θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι προεξοχές, οι αναδιπλώσεις στα άκρα και οι γωνίες. Θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση με συγκόλληση ή συνεχή κόλληση 7

δ) όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, ενδεχομένως μετά την αφαίρεση των τμημάτων που αποσυναρμολογούνται εύκολα. Οι εσωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να συνδέονται με τμήματα ακτίνας αρκετά μεγάλης ώστε να είναι δυνατός πλήρης καθαρισμός τους 7

ε) τα υγρά που προκύπτουν από τα τρόφιμα, καθώς και τα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και ξεβγάλματος, θα πρέπει να μπορούν να διοχετεύονται έξω από τη μηχανή χωρίς να συναντούν εμπόδια (ενδεχομένως σε θέση «καθαρίσματος») 7

στ) η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να αποφεύγεται κάθε διείσδυση υγρού, κάθε συσσώρευση οργανικών ουσιών ή διείσδυση ζώντων οργανισμών, ιδίως εντόμων, στις ζώνες που δεν καθαρίζονται (π.χ. σε μια μηχανή που δεν στηρίζεται σε πόδια ή τροχίσκους, να τοποθετείται στεγανός αρμός μεταξύ της μηχανής και της βάσης, να χρησιμοποιούνται στεγανές συναρμολογήσεις κ.λπ.) 7

ζ) η μηχανή θα πρέπει να σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε τα βοηθητικά προϊόντα (π.χ. λιπαντικά κ.λπ.) να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 7 ενδεχομένως, η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να επιτρέπει να ελέγχεται εάν τηρείται η απαίτηση αυτή.

Οδηγίες χρήσης

Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 1, οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να αναφέρουν τα προϊόντα και τις μεθόδους καθαρισμού, απολύμανσης, και ξεβγάλματος που συνιστώνται (όχι μόνο για τα ευπρόσιτα τμήματα αλλά επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτόπου καθαρισμός είναι απαραίτητος για τα μέρη στα οποία είναι αδύνατη ή αποφευκτέα η πρόσβαση, π.χ. στις σωληνώσεις).

2.2. Φορητές ή/και χειροκατευθυνόμενες μηχανές

Οι φορητές μηχανές καθώς ή/και χειροκατευθυνόμενες από το χειριστή, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας:

- ανάλογα με τον τύπο της μηχανής, θα πρέπει να έχουν επιφάνεια στήριξης επαρκών διαστάσεων (για τις κινητές μηχανές) και να έχουν επαρκή μέσα που να επιτρέπουν στο χειριστή να τις πιάνει και να τις τραβά με κατάλληλες διαστάσεις και διάταξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της μηχανής υπό τους όρους λειτουργίας που προβλέπει ο κατασκευαστής,

- θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με όργανα χειρισμού και θέσης σε λειτουργία ή διακοπής διαταγμένα έτσι ώστε ο χειριστής να μην πρέπει να αφήσει τις λαβές για να τα ενεργοποιήσει, εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, ή όταν υπάρχει ανεξάρτητος χειρισμός, στην περίπτωση που οι λαβές δεν μπορούν να αφεθούν με ασφάλεια,

- θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή εφοδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος από την άκαιρη θέση τους σε λειτουργία ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας τους, αφού ο χειριστής αφήσει τις λαβές. Εάν η απαίτηση αυτή δεν είναι πραγματοποιήσιμη από τεχνικής πλευράς, θα πρέπει να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα,

- οι φορητές μηχανές που κρατούνται με το χέρι θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ελέγχεται οπτικά η διείσδυση του εργαλείου στο υπό επεξεργασία υλικό.

Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να δίνουν τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με τις δονήσεις των φορτητών και χειροκατευθυνόμενων μηχανών:

- τον τετραγωνικό μέσο όρο, σταθμισμένο ανάλογα με τη συχνότητα της επιτάχυνσης στην οποία εκτίθενται τα άνω άκρα όταν υπερβαίνει τα 2,5 m/s², όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον προσήκοντα κώδικα δοκιμών. Όταν η επιτάχυνση δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s², αυτό πρέπει να σημειώνεται.

Εάν δεν υπάρχει εφαρμοστέος κώδικας δοκιμών, ο κατασκευαστής θα πρέπει να αναφέρει τις μεθόδους μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.

2.3. Ξυλουργικές και εξομοιώσιμες μηχανές

Οι μηχανές επεξεργασίας ξύλου και υλικών με φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του ξύλου, όπως ο φελλός, το κόκαλο, το σκληρό καουτσούκ, οι σκληρές πλαστικές ύλες και άλλα παρόμοια σκληρά υλικά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής:

α) η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη ή εξοπλισμένη κατά τρόπον ώστε το προς κατεργασία τεμάχιο να μπορεί να τοποθετείται και να κατευθύνεται με ασφάλεια 7 όταν το τεμάχιο συγκρατείται με το χέρι σε τραπέζι εργασίας, το τραπέζι πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή σταθερότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας και δεν πρέπει να δυσκολεύει τη μετακίνηση του τεμαχίου 7

β) όταν η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες που συνεπάγονται κίνδυνο απόρριψης τεμαχίων ξύλου, πρέπει να σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και εξοπλίζεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ή, σε αντίθετη περίπτωση, ώστε η απόρριψη να μη δημιουργεί κινδύνους για το χρήστη ή/και για τα πρόσωπα που εκτίθενται στον κίνδυνο 7

γ) η μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με αυτόματα φρένα που να σταματούν το εργαλείο σε επαρκώς σύντομο χρόνο, εφόσον υπάρχει κίνδυνος επαφής με αυτό κατά την επιβράδυνσή του 7

δ) εάν το εργαλείο είναι ενσωματωμένο σε όχι πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή, η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπον ώστε να εξαλείφει και να μειώσει τη σοβαρότητα των σωματικών ατυχημάτων, π.χ. με χρησιμοποίηση εργαλειοφορών κυκλικής διατομής, περιορισμό του βάθους της κοπής κ.λπ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω της κινητικότητάς τους πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αντακοκρίνονται στις παρακάτω απαιτήσεις.

Οι κίνδυνοι που οφείλονται στην κινητικότητα υφίστανται πάντοτε για τις μηχανές, είτε αυτοκινούμενες είτε ελκόμενες ή ωθούμενες, είτε φερόμενες από άλλη μηχανή ή ελκυστήρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας και για τις οποίες απαιτείται είτε κινητικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνεχής ή διακοπτόμενη μετακίνηση, στα πλαίσια μιας διαδοχής καθορισμένων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην κινητικότητα μπορούν να υφίστανται για τις μηχανές οι οποίες χρησιμοποιούνται μεν χωρίς μετακίνηση αλλά οι οποίες μπορούν να είναι εφοδιασμένες με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή τους από ένα σημείο στο άλλο (μηχανές εφοδιασμένες με τροχούς, τροχίσκους, πέδιλα κ.λπ. ή τοποθετημένες σε υποστηρίγματα, τροχοφόρα φορεία κ.λπ.).

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι χειροδηγούμενοι ελκυστήρες και οι μηχανοκίνητες σκαπάνες δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους για τα εκτιθέμενα πρόσωπα, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να εκτελέσει ή να φροντίσει να εκτελεστούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο μηχανής.

3.1. Γενικά

3.1.1. Ορισμός

Ως οδηγός νοείται ο αρμόδιος χειριστής που είναι επιφορτισμένος με τη μετακίνηση μηχανής. Ο οδηγός μπορεί είτε να φέρεται από τη μηχανή είτε να είναι πεζός και να συνοδεύει τη μηχανή, είτε να την κατευθύνει εξ αποστάσεως (μέσω καλωδίων, ασύρματου συστήματος κ.λπ.).

3.1.2. Φωτισμός

Εάν ο κατασκευαστής προβλέπει χρήση σε σκοτεινούς χώρους, οι αυτοκινούμενες μηχανές πρέπει να φέρουν σύστημα φωτισμού προσαρμοσμένο στην εργασία για την οποία προορίζεται η μηχανή, ανεξάρτητα από τους τυχόν ισχύοντες άλλους κανόνες (κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κανόνες ναυσιπλοΐας (κ.λπ.).

3.1.3. Σχεδιασμός της μηχανής όσον αφορά τη μετακίνησή της

Κατά τη μετακίνηση της μηχανής ή/και των στοιχείων της δεν πρέπει να μπορούν να γίνονται αιφνίδιες μετατοπίσεις ούτε να δημιουργούνται κίνδυνοι οφειλόμενοι σε έλλειψη ευστάθειας, εφόσον η μηχανή ή/και τα στοιχεία της μετακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.2. Θέση εργασίας

3.2.1. Θέση οδήγησης

Η θέση οδήγησης πρέπει να είναι σχεδιασμένη με βάση τις αρχές της εργονομίας. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία θέσεις οδήγησης και, στην περίπτωση αυτή, καθεμία από τις θέσεις πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία όργανα χειρισμού 7 Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία θέσεις οδήγησης, η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η χρησιμοποίηση της μιας να καθιστά αδύνατη τη χρησιμοποίηση των άλλων, εκτός από την περίπτωση επείγουσας διακοπής της λειτουργίας. Η ορατότητα από τη θέση οδήγησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο οδηγός να είναι σε θέση, με πλήρη ασφάλεια για τον ίδιο και για τα τυχόν εκτεθειμένα άτομα, να κινεί τη μηχανή και τα εργαλεία της κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τυχόν κίνδυνοι που προκύπτουν από την ανεπάρκεια της άμεσης ορατότητας.

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε από τη θέση της οδήγησης, να μη μπορεί να υπάρχει κίνδυνος απροσδόκητης επαφής του οδηγού και των εποχούμενων χειριστών με τους τροχούς ή τις ερπύστριες.

Η θέση οδήγησης πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για την υγεία οφειλόμενος σε καυσαέρια ή/και έλειψη οξυγόνου.

Η θέση οδήγησης για φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να εφοδιαστεί με θαλαμίσκο, εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει ένα χώρο όπου θα φυλάσσονται οι αναγκαίες οδηγίες προς τον οδηγό ή/και τους χειριστές. Η θέση οδήγησης πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλο θαλαμίσκο, εφόσον υφίσταται κίνδυνος οφειλόμενος σε επικίνδυνο περιβάλλον.

Όταν η μηχανή διαθέτει θαλαμίσκο, αυτός πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή/και εξοπλιστεί κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει στον οδηγό καλές συνθήκες εργασίας και να τον προστατεύει από τους υφιστάμενους κινδύνους (π.χ.: ακατάλληλη θέρμανση και εξαερισμός, ανεπαρκής ορατότητα, υπερβολικός θόρυβος και κραδασμοί, πτώσεις αντικειμένων, εισχώρηση αντικειμένων, ανατροπή κ.λπ.). Η έξοδος πρέπει να επιτρέπει την ταχεία διαφυγή. Εξάλλου, πρέπει να προβλέπεται έξοδος κινδύνου προς διεύθυνση διαφορετική από εκείνη της κανονικής εξόδου.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και τη διαρρύθμιση του θαλαμίσκου πρέπει να είναι δυσανάφλεκτα.

3.2.2. Καθίσματα

Το κάθισμα του οδηγού κάθε μηχανής πρέπει να εξασφαλίζει ευστάθεια στον οδηγό και να έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της εργονομίας.

Το κάθισμα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να περιορίζονται, όσο είναι εφικτό, οι κραδασμοί που μεταδίδονται στον οδηγό. Η αγκύρωση του καθίσματος πρέπει να είναι ανθεκτική σε όλες τις δυνατές καταπονήσεις, ιδίως μάλιστα στην περίπτωση ανατροπής. Αν κάτω από τα πόδια του οδηγού δεν υπάρχει δάπεδο, πρέπει ο οδηγός να διαθέτει υποπόδιο εφοδιασμένο με αντιολισθητική επένδυση.

Σε περίπτωση που η μηχανή μπορεί να εφοδιάζεται με σύστημα προστασίας κατά της ανατροπής, το κάθισμα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ζώνη ασφαλείας ή με άλλο ανάλογο εξοπλισμό που να συγκρατεί τον οδηγό στο κάθισμά του χωρίς να παρεμποδίζει τις κινήσεις τις οποίες απαιτεί η οδήγηση ή τις οποίες τυχόν συνεπάγεται η ανάρτηση.

3.2.3. Άλλες θέσεις

Εάν οι συνθήκες χρήσης προβλέπουν ότι περιστασιακά ή τακτικά μεταφέρονται από τη μηχανή ή εργάζονται σ' αυτήν και άλλοι χειριστές εκτός του οδηγού, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες θέσεις οι οποίες να επιτρέπουν την ακίνδυνη μεταφορά ή εργασία τους, ιδίως χωρίς κίνδυνο πτώσης.

Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες εργασίας, αυτές οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένες με καθίσματα.

Εάν η θέση οδήγησης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με θαλαμίσκο, πρέπει και οι άλλες θέσεις να προστατεύονται από τους ίδιους κινδύνους από τους οποίους προστατεύεται η θέση οδήγησης.

3.3. Όργανα χειρισμού

3.3.1. Όργανα χειρισμού

Από τη θέση οδήγησης πρέπει να είναι δυνατή η ενεργοποίηση όλων των οργάνων χειρισμού που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της μηχανής, εκτός εκείνων που ο χειρισμός τους δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια παρά μόνο από άλλα όργανα χειρισμού που βρίσκονται έξω από τη θέση οδήγησης. Η εξαίρεση αυτή αφορά ειδικότερα τις θέσεις εργασίας, εκτός από τη θέση οδήγησης, που προορίζονται για άλλους χειριστές ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη θέση του για να εκτελέσει τους σχετικούς χειρισμούς με ασφάλεια.

Αν προβλέπονται ποδωστήρια (πεντάλια), πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατάσσονται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από έναν οδηγό με ασφαλή τρόπο και με τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους σύγγυσης 7 πρέπει επίσης να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και να καθαρίζονται εύκολα.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίησή τους ενέχει κινδύνους, ιδίως επικίνδυνων κινήσεων, τα όργανα χειρισμού της μηχανής εκτός εκείνων που έχουν προκαθορισμένες θέσεις πρέπει να επιστρέφουν στο νεκρό σημείο μόλις απελευθερωθούν από το χειριστή.

Στην περίπτωση τροχοφόρων μηχανών, το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να ελαττώνεται η δύναμη των απότομων κινήσεων του τιμονιού ή του μοχλού οδήγησης που οφείλονται σε κρούσεις των κατευθυντήριων τροχών.

Τα όργανα εμπλοκής του διαφορικού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την απελευθέρωση του διαφορικού όταν η μηχανή βρίσκεται σε κίνηση.

Η τελευταία φράση του σημείου 1.2.2 δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία της κινητικότητας.

3.3.2. Θέση σε λειτουργία/μετακίνηση

Οι αυτοκινούμενες μηχανές με φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συστήματα που να αποθαρρύνουν τη θέση σε λειτουργία του κινητήρα από μη εντεταλμένα πρόσωπα.

Κάθε εκούσια μετακίνηση μιας αυτοκινούμενης μηχανής με φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι αδύνατη εκτός εάν ο οδηγός βρίσκεται στη θέση χειρισμού.

Όταν μια μηχανή πρέπει να φέρει, για την εργασία την οποία επιτελεί, εξοπλισμούς που προεξέχουν του συνήθους περιτυπώματός της (π.χ. συστήματα σταθεροποίησης, βραχίονα κ.λπ.), ο οδηγός πρέπει να έχει τα μέσα να εξακριβώνει εύκολα, προτού την μετακινήσει, αν οι εξοπλισμοί αυτοί είναι σε θέση που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση.

Το ίδιο ισχύει για όλα τα στοιχεία τα οποία, για να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση, πρέπει να έχουν καθορισμένη θέση, ενδεχομένως μανδαλωμένη.

Εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, προϋπόθεση για τη μετακίνηση της μηχανής πρέπει να είναι η ασφαλής θέση των προαναφερόμενων στοιχείων.

Η μηχανή δεν πρέπει να μετακινείται όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

3.3.3. Παύση της μετακίνησης

Με την επιφύλαξη των τηρητέων απαιτήσεων οδικής κυκλοφορίας, τόσο οι αυτοκινούμενες μηχανές όσο και τα ρυμουλκούμενά τους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ασφαλή επιβράδυνση, στάση, πέδηση και ακινητοποίηση, υπό όλες τις συνθήκες χρήσης, φορτίου, ταχύτητας, κατάστασης εδάφους, κλίσης εδάφους που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και αντιστοιχούν σε καταστάσεις που απαντώνται κανονικά.

Η επιβράδυνση και η στάση μιας αυτοκινούμενης μηχανής πρέπει να επιτυγχάνονται από τον οδηγό μέσω ενός κύριου συστήματος πέδησης. Εφόσον απαιτείται για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος πέδησης, ή σε περίπτωση ελλείψεως παροχής ενέργειας για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αυτού, η επιβράδυνση και η στάση πρέπει να επιτυγχάνονται από εφεδρικό σύστημα πέδησης με ανεξάρτητα και ευπρόσιτα όργανα χειρισμού.

Εφόσον απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, η διαρκής ακινητοποίηση της μηχανής πρέπει να επιτυγχάνεται με σύστημα στάθμευσης. Το σύστημα αυτό είναι δυνατό να συμπίπτει με ένα από τα συστήματα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι καθαρά μηχανικό.

Στην περίπτωση που η κινητή μηχανή κατευθύνεται εξ αποστάσεως, πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που ο οδηγός χάσει τον έλεγχό της.

Το σημείο 1.2.4 δεν εφαρμόζεται για τη λειτουργία «μετακίνηση».

3.3.4. Κίνηση μηχανών με πεζό οδηγό

Οποιαδήποτε μετακίνηση αυτοκίνητων μηχανών πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο οδηγός επενεργεί συνεχώς στο αντίστοιχο όργανο χειρισμού. Ειδικότερα, η μηχανή δεν πρέπει να μετακινείται όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

Τα συστήματα χειρισμού των μηχανών με πεζό οδηγό πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην απροσδόκητη κίνηση της μηχανής προς τον οδηγό, και ιδίως οι κίνδυνοι:

α) σύνθλιψης 7

β) τραυματισμού από τα περιστρεφόμενα εργαλεία.

Επιπλέον, η συνήθης ταχύτητα μετακίνησης της μηχανής πρέπει να είναι αντίστοιχη προς την ταχύτητα ενός πεζού οδηγού.

Στην περίπτωση των μηχανών στις οποίες είναι δυνατόν να προσαρμόζεται περιστρεφόμενο εργαλείο, το εργαλείο δεν πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται εφόσον έχει εμπλακεί η οπισθοπορία, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η μετακίνηση της μηχανής οφείλεται στην κίνηση του εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί η ταχύτητα οπισθοπορίας να είναι τέτοια ώστε να μη αποτελεί κίνδυνο για τον οδηγό.

3.3.5. Βλάβη του κυκλώματος χειρισμού

Η βλάβη της τροφοδότησης του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης, αν υπάρχει τέτοιο σύστημα δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεύθυνση της μηχανής μέχρι την ακινητοποίησή της.

3.4. Μέτρα προστασίας κατά των μηχανικών κινδύνων

3.4.1. Κίνδυνοι προερχόμενοι από κινήσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί εντολή

Στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός στοιχείου μηχανής, η εκτροπή του από το σημείο στάσης, ανεξαρτήτως αιτίας, εφόσον δεν ενεργοποιούνται τα όργανα χειρισμού, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο τα εκτεθειμένα άτομα.

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη, και, ενδεχομένως, συναρμολογημένη στην κινητή της βάση κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τη μετατόπισή της, οι ανεξέλεγκτες ταλαντώσεις του κέντρου βάρους της να μην επηρεάζουν τη σταθερότητά της και να μην προκαλούν υπερβολικές καταπονήσεις στο σκελετό της.

3.4.2. Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Τα στοιχεία μηχανής που περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα και για τα οποία, παρόλες τις προφυλάξεις, υφίσταται κίνδυνος θραύσης ή κατακερματισμού, πρέπει να είναι συναρμολογημένα και καλυμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα θραύματά τους να συγκρατούνται, ή, όταν αυτό είναι αδύνατον, να μην κατευθύνονται προς τη θέση οδήγησης ή/και τις θέσεις εργασίας.

3.4.3. Κίνδυνοι προερχόμενοι από ανατροπή

Όταν για μια αυτοκινούμενη μηχανή με φερόμενο οδηγό και, ενδεχομένως φερόμενους χειριστές, υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να εφοδιάζεται με σημεία αγκύρωσης τα οποία επιτρέπουν να δέχεται σχετική προστατευτική κατασκευή (ROPS).

Η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση ανατροπής, να εξασφαλίζει στο φερόμενο οδηγό και, ενδεχομένως, στους φερόμενους χειριστές κατάλληλο οριακό όγκο παραμόρφωσης (DLV).

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι η προστατευτική κατασκευή πληροί την απαίτηση του δευτέρου εδαφίου, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, πρέπει να εκτελέσει ή να φροντίσει να εκτελεστούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο προστατευτικής κατασκευής.

Επιπλέον, προστατευτική κατασκευή σε περίπτωση ανατροπής πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα χωματουργικά μηχανήματα ισχύος ανώτερης των 15 kW:

- ερπυστριοφόροι η τροχοφόροι φορτωτές,

- φορτωτές-εκσκαφείς,

- ερπυστριοφόροι ή τροχοφόροι ελκυστήρες,

- αποξεστήρες, με ή χωρίς αυτοφορτωτή,

- ισοπεδωτές,

- ανατρεπόμενα οχήματα με πρόσθιο άξονα.

3.4.4. Κίνδυνοι προερχόμενοι από την πτώση αντικειμένων

Όταν, για μια μηχανή με φερόμενο οδηγό ή, ενδεχομένως, με φερόμενους χειριστές, υπάρχει κίνδυνος από την πτώση αντικειμένων ή υλικών, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να εφοδιάζεται, εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις της, με σημεία αγκύρωσης που της επιτρέπουν να δέχεται σχετική προστατευτική κατασκευή (FOPS).

Η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση πτώσεως αντικειμένων ή υλικών, να εξασφαλίζει στους φερόμενους χειριστές κατάλληλο οριακό όγκο παραμόρφωσης (DLV).

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι η προστατευτική κατασκευή πληροί την απαίτηση του δευτέρου εδαφίου, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, πρέπει να εκτελέσει ή να φροντίσει να εκτελεστούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο προστατευτικής κατασκευής.

3.4.5. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στα μέσα προσπέλασης

Πρέπει να προβλέπονται μέσα στήριξης και χειρολαβές τα οποία να έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και τοποθετηθεί κατά τρόπον ώστε οι χρήστες να τα χρησιμοποιούν αυθόρμητα και να μη χρησιμοποιούν προς το σκοπό αυτό τα όργανα χειρισμού.

3.4.6. Κίνδυνοι προερχόμενοι από συστήματα ρυμούλκησης

Κάθε μηχανή που ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται πρέπει να είναι εφοδιασμένη με συστήματα ρυμούλκησης ή ζεύξης, σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε η ζεύξη και απόζευξη να γίνονται εύκολα και με ασφάλεια και να εμποδίζεται η τυχαία απόζευξη κατά τη χρήση.

Εφόσον αυτό επιβάλλεται από το φορτίο του ρυμού, οι μηχανές αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ένα υποστήριγμα το οποίο θα έχει επιφάνεια στήριξης προσαρμοσμένη στο φορτίο και το έδαφος.

3.4.7. Κίνδυνοι προερχόμενοι από τη μετάδοση ισχύος μεταξύ της αυτοκινούμενης μηχανής (ή του ελκυστήρα) και της ρυμουλκούμενης μηχανής

Οι αρθρωτοί άξονες μετάδοσης που συνδέουν μια αυτοκινούμενη μηχανή (ή ελκυστήρα) με το πρώτο σταθερό έδρανο μιας ρυμουλκούμενης μηχανής, πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας και προς την πλευρά της αυτοκινούμενης και προς την πλευρά της ρυμουλκούμενης μηχανής, και μάλιστα σε όλο το μήκος του άξονα και των ομοκινητικών συνδέσμων του.

Από την πλευρά της αυτοκινούμενης μηχανής ή του ελκυστήρα, ο δυναμοδότης άξονας στον οποίο συνδέεται ο άξονας μετάδοσης πρέπει να προστατεύεται είτε με προκάλυμμα στερεωμένο στην αυτοκινούμενη μηχανή (ή τον ελκυστήρα) είτε με άλλο σύστημα που να εξασφαλίζει ισοδύναμη προστασία.

Από την πλευρά της ρυμουλκούμενης μηχανής, ο δυναμολήπτης άξονας πρέπει να περικλείεται σε κάλυμμα προστασίας στερεωμένο στη μηχανή.

Στα συστήματα μετάδοσης με ομοκινητικούς συνδέσμους, η ύπαρξη συστήματος περιορισμού της ροπής ή ελεύθερα περιστρεφόμενου τροχού επιτρέπεται μόνον προς την πλευρά της ρυμουλκούμενης μηχανής. Στην περίπτωση αυτή, οι ομοκινητικοί σύνδεσμοι πρέπει να επισημαίνονται με τη φορά συναρμογής.

Κάθε ρυμουλκούμενη μηχανή της οποίας η λειτουργία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άξονα μετάδοσης που τη συνδέει με μία αυτοκινούμενη μηχανή ή με έναν ελκυστήρα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανάρτησης του άξονα μετάδοσης έτσι ώστε, σε περίπτωση απόζευξης της μηχανής, τόσο ο άξονας όσο και το σύστημα προστασίας του να μην διατρέχουν κίνδυνο βλάβης από την επαφή τους με το έδαφος ή με ένα στοιχείο της μηχανής.

Τα εξωτερικά στοιχεία του προστατευτικού αυτού συστήματος πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να μη συμπεριστρέφονται με τον άξονα μετάδοσης. Το προστατευτικό σύστημα πρέπει να περιβάλλει το σύστημα μετάδοσης έως τα άκρα των εσωτερικών σιαγόνων προκειμένου για απλούς ομοκινητικούς συνδέσμους και τουλάχιστον μέχρι το κέντρο του ή των εξωτερικών συνδέσμων στην περίπτωση που γίνεται χρήση των καλούμενων ομοκινητικών συνδέσμων μεγάλης γωνίας.

Εάν ο κατασκευαστής προβλέπει προσπέλαση στις θέσεις εργασίας κοντά στον αρθρωτό άξονα μετάδοσης, πρέπει να μεριμνά ώστε τα προστατευτικά συστήματα των αξόνων αυτών, τα οποία περιγράφονται στο έκτο εδάφιο, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναβαθμίδες προσπέλασης, εκτός εάν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό.

3.4.8. Κίνδυνοι προερχόμενοι από κινητά στοιχεία μετάδοσης κίνησης

Κατά παρέκκλιση του σημείου 1.3.8. μέρος Α, στην περίπτωση κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι κινητοί προφυλακτήρες που εμποδίζουν την προσπέλαση στα κινητά στοιχεία στο διαμέρισμα του κινητήρα μπορούν να μη διαθέτουν διάταξη ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι, για να ανοίξουν, απαιτείται είτε η χρήση εργαλείου ή κλειδιού, είτε η χρήση οργάνου χειρισμού που βρίσκεται στη θέση οδήγησης, αν αυτή είναι τοποθετημένη σε τελείως κλειστό θαλαμίσκο που κλειδώνει.

3.5. Μέτρα προστασίας από άλλους κινδύνους

3.5.1. Κίνδυνοι προερχόμενοι από τη συστοιχία συσσωρευτών

Η υποδοχή της συστοιχίας πρέπει να είναι κατασκευασμένη και τοποθετημένη και η συστοιχία πρέπει να είναι εγκατεστημένη έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εκτόξευσης ηλεκτρολύτου πάνω στο χειριστή, ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής, ή/και προκειμένου να μειώνεται στο ελάχιστο η συγκέντρωση ατμών στις θέσεις που καταλαμβάνουν οι χειριστές.

Η μηχανή πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε η συστοιχία να μπορεί να αποσυνδέεται με τη βοήθεια ειδικής και ευπρόσιτης διάταξης.

3.5.2. Κίνδυνοι πυρκαγιάς

Ανάλογα με τους κινδύνους που ο κατασκευαστής προβλέπει ότι είναι ενδεχόμενοι κατά τη χρησιμοποίηση, η μηχανή πρέπει, εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις της:

- είτε να επιτρέπει την τοποθέτηση εύκολα προσιτών πυροσβεστήρων,

- είτε να είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστικά συστήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μηχανής.

3.5.3. Κίνδυνοι από την εκπομπή σκόνης, αερίων, κ.λπ.

Όταν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, η συγκράτηση που προβλέπεται στο σημείο 1.5.13 μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα μέσα π.χ. με ψεκασμούς με νερό.

Το σημείο 1.5.13 δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εφόσον η κύρια λειτουργία της μηχανής είναι ο ψεκασμός προϊόντων.

3.6. Ενδείξεις

3.6.1. Σήμανση - προειδοποιητικές διατάξεις

Οι μηχανές πρέπει να περιλαμβάνουν μέσα σήμανσης ή/και πινακίδες οδηγιών σχετικά με τη χρήση, τη ρύθμιση ή τη συντήρηση σε κάθε περίπτωση που από αυτό εξαρτάται η υγεία και η ασφάλεια των εκτιθέμενων ατόμων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επιλέγονται, να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτα και ανθεκτικά.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για την οδική κυκλοφορία, οι μηχανές με φερόμενο οδηγό πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- μία ηχητική διάταξη για την προειδοποίηση των εκτιθέμενων ατόμων,

- ένα σύστημα φωτεινής σήμανσης στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενες χρήσεις της μηχανής, όπως π.χ. φώτα στάσης, φώτα οπισθοπορίας, περιστροφικοί προβολείς. Η τελευταία αυτή απαίτηση δεν ισχύει για τις μηχανές που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες και δεν διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια.

Οι τηλεκατευθυνόμενες μηχανές, των οποίων οι κανονικές συνθήκες χρήσης εκθέτουν άτομα σε κίνδυνο προσκρούσεως και σύνθλιψης, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα κατάλληλα μέσα προειδοποίησης για τους ελιγμούς τους ή με τις κατάλληλες για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων διατάξεις. Το ίδιο ισχύει για τις μηχανές των οποίων η χρησιμοποίηση συνεπάγεται συστηματική επανάληψη κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω επί του ίδιου άξονος και των οποίων ο οδηγός δεν έχει άμεση ορατότητα προς τα πίσω.

Πρέπει εκ κατασκευής να εμποδίζεται η δυνατότητα ακούσιας διακοπής της λειτουργίας του συνόλου των διατάξεων προειδοποίησης και σήμανσης. Σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μέσα ελέγχου της καλής λειτουργίας τους και τυχόν βλάβη τους να είναι εμφανής για το χειριστή.

Όσον αφορά τις μηχανές στις οποίες οι ελιγμοί του κυρίως σώματός τους ή του εργαλείου τους παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους, πρέπει μια αναγνώσιμη από ασφαλή απόσταση επιγραφή, τοποθετημένη επάνω στη μηχανή, να προειδοποιεί τα άτομα που αναγκαστικά πρέπει να βρίσκονται στο γύρω της χώρο, να μην πλησιάζουν τη μηχανή ενόσω λειτουργεί.

3.6.2. Σήμανση

Οι στοιχειώδεις ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο 1.7.3 συμπληρώνονται ως εξής:

- την ονομαστική ισχύ εκφρασμένη σε kW,

- τη μάζα, σε kg, της μηχανής, με τον εξοπλισμό που φέρει συνήθως, και ενδεχομένως:

- τη μέγιστη ελκτική δύναμη που προβλέπει ο κατασκευαστής στο άγκιστρο ζεύξης, σε Ν,

- τη μέγιστη κατακόρυφη δύναμη που προβλέπει ο κατασκευαστής στο σημείο ζεύξης, σε Ν.

3.6.3. Οδηγίες χρήσης

Στις οδηγίες χρήσης, εκτός από τις στοιχειώδεις ενδείξεις του σημείου 1.7.4, πρέπει να δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ως προς τους κραδασμούς της μηχανής, είτε η πραγματική τιμή είτε η τιμή που υπολογίζεται βάσει μέτρησης που έγινε σε πανομοιότυπη μηχανή:

- ο σταθμισμένος κατά τη συχνότητα τετραγωνικός μέσος όρος της επιτάχυνσης την οποία υφίστανται τα άνω άκρα, όταν υπερβαίνει τα 2,5 m/s² όταν το επίπεδο αυτό είναι κατώτερο από ή ίσο προς το 2,5 m/s², αυτό πρέπει να αναφέρεται,

- ο σταθμισμένος κατά τη συχνότητα τετραγωνικός μέσος όρος της επιτάχυνσης την οποία υφίσταται το σώμα (πόδια ή έδρα), όταν υπερβαίνει τα 0,5 m/s² 7 όταν το επίπεδο αυτό είναι κατώτερο από ή ίσο προς τα 0,5 m/s², αυτό πρέπει να αναφέρεται.

Αν δεν εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία σχετικά με τους κραδασμούς πρέπει να μετρώνται χρησιμοποιώντας τον πλέον προσαρμοσμένο στη μηχανή κώδικα μετρήσεων.

Ο κατασκευαστής υποδεικνύει τις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις 7

β) στην περίπτωση μηχανών που, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, επιδέχονται πολλαπλές χρήσεις, ο κατασκευαστής της βασικής μηχανής, επί της οποίας μπορούν να προσαρμοστούν εναλλάξιμοι εξοπλισμοί και ο κατασκευαστής των εναλλάξιμων αυτών εξοπλισμών πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ασφαλή προσαρμογή και τη χρησιμοποίησή τους.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών, κατά κύριο λόγο κινδύνους πτώσης του φορτίου, πρόσκρουσης του φορτίου ή ανατροπής εξαιτίας χειρισμού του φορτίου πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις.

Οι ανωτέρω κίνδυνοι ενυπάρχουν κυρίως στις μηχανές που έχουν ως αποστολή να μετατοπίζουν μεμονωμένο φορτίο με αλλαγή της στάθμης κατά τη διάρκεια της μετατόπισης. Το φορτίο αυτό μπορεί να αποτελείται από αντικείμενα, υλικά ή εμπορεύματα.

4.1. Γενικά

4.1.1. Ορισμοί

α) «ανυψωτικά εξαρτήματα»: δομικά μέρη ή στοιχεία εξοπλισμού μη συνδεδεμένα με τη μηχανή και τοποθετούμενα μεταξύ της μηχανής και του φορτίου, ή επί του φορτίου, για τη συγκράτησή του 7

β) «εξαρτήματα αρτάνης»: εξαρτήματα που χρησιμεύουν στην κατασκευή ή χρησιμοποίηση αρτάνης, όπως άγκιστρα με μάτι, αγκύλια κρίκοι, κρίκοι με βάκτρο κ.λπ. 7

γ) «οδηγούμενο φορτίο»: φορτίο του οποίου η μετατόπιση διενεργείται καθ' ολοκληρία κατά μήκος άκαμπτων ή εύκαμπτων υλικών οδηγών των οποίων η θέση στο χώρο προσδιορίζεται από σταθερά σημεία 7

δ) «συντελεστής χρήσης»: αριθμητική τιμή του λόγου του εγγυημένου από τον κατασκευαστή φορτίου μέχρι το οποίο ένας εξοπλισμός, ένα εξάρτημα ή μία μηχανή μπορεί να συγκρατεί το φορτίο αυτό, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης το οποίο αναγράφεται πάνω στον εξοπλισμό, το εξάρτημα ή τη μηχανή αντιστοίχως 7

ε) «συντελεστής δοκιμής»: αριθμητική τιμή του λόγου του φορτίου του χρησιμοποιούμενου για την εκτέλεση των στατικών ή δυναμικών δοκιμών ενός εξοπλισμού, εξαρτήματος ή μηχανής, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης που αναγράφεται πάνω στον εξοπλισμό, το εξάρτημα ή τη μηχανή αντιστοίχως 7

στ) «στατική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στην επιθεώρηση της μηχανής ή του ανυψωτικού εξαρτήματος και εν συνεχεία στην επιβολή μιας δύναμης που αντιστοιχεί στο μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντελεστή στατικής δοκιμής, μετά δε την αποφόρτιση στην εκ νέου επιθεώρηση της μηχανής ή του εξαρτήματος, για να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί ζημίες 7

ζ) «δυναμική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στη θέση σε λειτουργία της μηχανής υπό όλες τις δυνατές διατάξεις της και συνδυασμούς εξαρτημάτων της, με το μέγιστο φορτίο χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική συμπεριφορά της μηχανής, προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή της λειτουργία και η λειτουργία των στοιχείων ασφαλείας.

4.1.2. Μέτρα προστασίας από τους μηχανικούς κινδύνους

4.1.2.1. Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας

Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε η απαιτούμενη στο σημείο 1.3.1 ευστάθεια να εξασφαλίζεται και κατά τη λειτουργία τους και εκτός λειτουργίας, καθώς και σε όλες τις φάσεις μεταφοράς, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, σε περίπτωση προβλεπτών βλαβών καθώς και κατά την εκτέλεση των δοκιμών εφόσον οι δοκιμές αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Προς το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ενδεδειγμένα μέσα εξακρίβωσης. Όσον αφορά ειδικότερα τα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω του 1,80 m, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει να εκτελέσει ή να φροντίσει να εκτελεστεί, για κάθε τύπο βιομηχανικού οχήματος, δοκιμή ευσταθείας επί εξέδρας ή άλλη ανάλογη δοκιμή.

4.1.2.2. Οδηγοί και γραμμές κύλισης

Οι μηχανές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλες διατάξεις που να επενεργούν στους οδηγούς ή τις γραμμές κύλισης για να αποφεύγεται ο εκτροχιασμός.

Ωστόσο, σε περίπτωση εκτροχιασμού παρά την ύπαρξη των διατάξεων αυτών ή σε περίπτωση βλάβης ενός οργάνου οδήγησης ή κύλισης πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να εμποδίζουν την πτώση του εξοπλισμού, των δοκιμών στοιχείων ή του φορτίου καθώς και την αντατροπή της μηχανής.

4.1.2.3. Μηχανική αντοχή

Οι μηχανές, τα ανυψωτικά εξαρτήματα καθώς και τα κινητά στοιχεία πρέπει να αντέχουν στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται κατά τη λειτουργία, και ενδεχομένως, εκτός λειτουργίας, υπό τις συνθήκες εγκατάστασης και εκμετάλλευσης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και σε όλες τις σχετικές διατάξεις των εξαρτημάτων τους, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν επιδράσεων των ατμοσφαιρικών παραγόντων και των καταπονήσεων που ασκούν τα άτομα. Η απαίτηση αυτή πρέπει επίσης να πληρούται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της συναρμολόγησης και της αποσυναρμολόγησης.

Οι μηχανές και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες που οφείλονται στην κόπωση ή τη φθορά, ανάλογα με την προβλεπόμενη εφαρμογή.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο το περιβάλλον χρησιμοποίησης που προβλέπει ο κατασκευαστής, ιδίως όσον αφορά τη διάβρωση, τη φθορά λόγω τριβής, τις κρούσεις, την ευθραυστότητα λόγω ψύχους και τη γήρανση.

Οι μηχανές και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς μόνιμη παραμόρφωση ούτε έκδηλη βλάβη τις υπερφορτίσεις που οφείλονται στις στατικές δοκιμές. Κατά τον υπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές του συντελεστή στατικής δοκιμής που επιλέγεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει, κατά γενικό κανόνα, τις ακόλουθες τιμές:

α) μηχανές με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο και ανυψωτικά εξαρτήματα: 1,5 7

β) λοιπές μηχανές: 1,25.

Οι μηχανές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται για να αντέχουν χωρίς βλάβη στις δυναμικές δοκιμές που πραγματοποιούνται με το μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί το συντελεστή δυναμικής δοκιμής. Ο συντελεστής δυναμικής δοκιμής επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 1,1.

Οι δυναμικές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται στη μηχανή που είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία υπό ομαλές συνθήκες χρήσης. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται, κατά γενικό κανόνα, με τις ονομαστικές ταχύτητες που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που το κύκλωμα χειρισμού του μηχανήματος επιτρέπει πολλές ταυτόχρονες κινήσεις (π.χ. περιστροφή και μετατόπιση του φορτίου), οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται υπό τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες, ήτοι κατά γενικό κανόνα με συνδυασμό των κινήσεων.

4.1.2.4. Τροχαλίες, τύμπανα, αλυσίδες ή συρματόσχοινα

Οι τροχαλίες, τα τύμπανα και οι κύλινδροι πρέπει να έχουν διαμέτρους συμβατές και κατάλληλες για τις διαστάσεις των συρματόσχοινων ή των αλυσίδων με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται.

Τα τύμπανα και οι κύλινδροι πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες με τις οποίες είναι εφοδιασμένα να μπορούν να τυλίγονται χωρίς να φεύγουν προς τα πλάγια από την προβλεπόμενη αύλακα.

Τα συρματόσχοινα τα οποία χρησιμοποιούνται απευθείας για την ανύψωση ή τη στήριξη του φορτίου δεν πρέπει να περιέχουν καμία ένωση εκτός εκείνων που είναι στα άκρα τους (οι ενώσεις είναι ανεκτές στις εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπεται, από την κατασκευή τους, να τροποποιούνται συχνά ανάλογα με τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης). Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού συρματόσχοινου και απόληξης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας 7 ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 5.

Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας 7 ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 4.

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγμένος συντελεστής χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να εκτελέσει ή να φροντίσει να εκτελεστούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο αλυσίδας και συρματόσχοινου που χρησιμοποιείται απευθείας για την ανύψωση του φορτίου και για κάθε τύπο απόληξης συρματόσχοινου.

4.1.2.5. Εξαρτήματα αρτάνης

Τα εξαρτήματα αρτάνης οφείλουν να έχουν διαστάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τα φαινόμενα κόπωσης και γήρανσης για αριθμό κύκλων λειτουργίας σύμφωνο προς την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής, υπό συνθήκες λειτουργίας που ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση.

Εξάλλου:

α) ο συντελεστής χρησιμοποίησης του συνδυασμού συρματόσχοινου και απόληξης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 5. Τα συρματόσχοινα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία ένωση ή πόρπη εκτός εκείνων που είναι στις απολήξεις τους 7

β) όταν χρησιμοποιούνται αλυσίδες με συγκολλητούς κρίκους πρέπει να είναι του τύπου βραχέων κρίκων. Οι αλυσίδες, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, πρέπει να έχουν συντελεστή χρήσης που επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος προς 4 7

γ) ο συντελεστής χρησιμοποίησης των νημάτινων καλωδίων ή ιμάντων εξαρτάται από το υλικό, τη μέθοδο κατασκευής, τις διαστάσεις και τη χρήση. Ο συντελεστής αυτός επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός είναι, κατά γενικό κανόνα, ίσος προς 7, υπό τον όρο ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι πολύ καλής ελεγμένης ποιότητας και ότι η μέθοδος κατασκευής έχει προσαρμοστεί στις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συντελεστής είναι, κατά γενικό κανόνα μεγαλύτερος, προκειμένου να παράσχει ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας.

Τα νημάτινα καλώδια ή ιμάντες δεν πρέπει να περιεχουν κανένα κόμβο, ένωση ή σύνδεση εκτός εκείνων που υπάρχουν στα άκρα ανάρτησης της αρτάνης ή του βρόγχου σε περίπτωση ατέρμονος αρτάνης 7

δ) ο συντελεστής χρησιμοποίησης όλων των μεταλλικών συνθετικών στοιχείων μιας αρτάνης ή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται με την αρτάνη, επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας. Ο συντελεστής αυτός είναι, κατά γενικό κανόνα, ίσος προς 4 7

ε) η μέγιστη ικανότητα χρήσης μιας πολύκλωνης αρτάνης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη ικανότητα χρήσης του ασθενέστερου κλώνου, τον αριθμό των κλώνων και ένα συντελεστή μείωσης ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο ανάρτησης δια της αρτάνης 7

στ) προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγμένος συντελστής χρησιμοποίησης, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του εκτελεί ή φροντίζει να εκτελεστούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο δομικού στοιχείου που αναφέρεται στα στοιχεία α), β), γ) και δ).

4.1.2.6. Έλεγχος των κινήσεων

Τα συστήματα ελέγχου των κινήσεων πρέπει να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να διαφυλάσσεται σε ασφαλή κατάσταση η μηχανή στην οποία είναι εγκατεστημένα:

α) οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και εφοδιασμένες με διατάξεις που να διατηρούν το εύρος κινήσεων των στοιχείων τους στα προβλεπόμενα όρια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει, ενδεχομένως, να τίθενται σε λειτουργία μετά από σχετικό προειδοποιητικό σήμα 7

β) όταν πολλές τέτοιες μηχανές εγκατεστημένες μόνιμα ή κυλιόμενες σε σιδηροτροχιές μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, με κίνδυνο συγκρούσεων, οι μηχανές αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να μπορούν να εξοπλιστούν με συστήματα αποφυγής των εν λόγω κινδύνων 7

γ) οι μηχανισμοί των μηχανών οφείλουν να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε τα φορτία να μη μπορούν να κλίνουν επικίνδυνα ή να πέσουν αιφνιδίως με ελεύθερη πτώση σε περίπτωση μερικής ή ολικής διακοπής της παροχής ενέργειας ή όταν παύσει να ενεργεί ο χειριστής 7

δ) εκτός από τις μηχανές των οποίων η εργασία απαιτεί μια τέτοια εφαρμογή, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας, καθόδου του φορτίου υπό τον έλεγχο πέδης τριβής και μόνον 7

ε) τα όργανα συγκράτησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση των φορτίων.

4.1.2.7. Κίνδυνοι οφειλόμενοι στα διακινούμενα φορτία

Η θέση οδήγησης των μηχανών πρέπει να είναι τοποθετημένη σε θέση που να επιτρέπει τη μέγιστη εποπτεία των διαδρομών των κινούμενων στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανές προσκρούσεις με πρόσωπα ή αντικείμενα ή με άλλες μηχανές που ενδέχεται να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους.

Οι μόνιμα εγκατεστημένες μηχανές οδηγούμενου φορτίου, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε το φορτίο ή τα αντίβαρα να μη μπορούν να χτυπήσουν τα εκτεθειμένα άτομα.

4.1.2.8. Κίνδυνοι από κεραυνό

Οι μηχανές που εκτίθενται σε κεραυνούς κατά τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να είναι εξοπλισμένες για την παροχέτευση των σχετικών ηλεκτρικών φορτίων στη γη.

4.2. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα μηχανήματα στα οποία η κινητήρια δύναμη δεν είναι ο άνθρωπος

4.2.1. Χειριστήρια

4.2.1.1. Θέση οδήγησης

Οι απαιτήσεις του σημείου 3.2.1 εφαρμόζονται και στις μη κινητές μηχανές.

4.2.1.2. Κάθισμα

Οι απαιτήσεις του σημείου 3.2.2. πρώτο και δεύτερο εδάφιο καθώς και οι απαιτήσεις του σημείου 3.2.3 εφαρμόζονται και στις μη κινητές μηχανές.

4.2.1.3. Όργανα ελέγχου των κινήσεων

Τα όργανα ελέγχου των κινήσεων της μηχανής ή του εξοπλισμού της πρέπει να επανέρχονται στο νεκρό σημείο αφού ο χειριστής πάψει να επενεργεί. Ωστόσο, για τις μερικές ή ολικές κινήσεις, για τις οποίες δεν υφίσταται κίνδυνος πρόσκρουσης του φορτίου ή της μηχανής, τα εν λόγω όργανα μπορούν να αντικαθίστανται από όργανα ελέγχου που επιτρέπουν κινήσεις με αυτόματες στάσεις σε προεπιλεγμένα επίπεδα χωρίς να εξακολουθεί να επενεργεί ο χειριστής.

4.2.1.4. Έλεγχος των καταπονήσεων

Οι μηχανές μέγιστου φορτίου χρήσης τουλάχιστον ίσου προς 1 000 kg ή των οποίων η ροπή ανατροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 40 000 Nm, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συστήματα ειδοποίησης του οδηγού τα οποία εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετατοπίσεις του φορτίου σε περίπτωση:

- υπερφόρτωσης των μηχανών:

- είτε από υπέρβαση των μεγίστων φορτίων χρήσης,

- είτε από υπέρβαση των ροπών που οφείλονται στα ανωτέρω φορτία,

- υπέρβασης των ροπών που τείνουν να προκαλέσουν ανατροπή, ιδίως λόγω του ανυψούμενου φορτίου.

4.2.2. Εγκατάσταση οδηγούμενη από συρματόσχοινα

Τα φέροντα, έλκοντα ή φέροντα-έλκοντα συρματόσχοινα πρέπει να είναι εντεταμένα από αντίβαρο ή από μηχανισμό που να επιτρέπει το μόνιμο έλεγχο της τάσεως.

4.2.3. Κίνδυνοι για τα εκτιθέμενα άτομα. Μέσα πρόσβασης στη θέση εργασίας ή στα σημεία επέμβασης

Οι μηχανές οδηγούμενου φορτίου καθώς και οι μηχανές των οποίων τα υποστηρίγματα των φορτίων διαγράφουν σαφώς ορισμένη διαδρομή πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μηχανισμούς που να εμποδίζουν τους κινδύνους πτώσεως των εκτιθέμενων ατόμων.

Οι μηχανές που διακινούνται μεταξύ καθορισμένων επιπέδων και στις οποίες οι χειριστές μπορούν να εισχωρήσουν στο υποστήριγμα του φορτίου για να τακτοποιήσουν ή να στερεώσουν το φορτίο, πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται η μη ελεγχόμενη μετακίνηση του υποστηρίγματος του φορτίου, ιδίως κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση.

4.2.4. Καταλληλότητα χρήσης

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, κατά τη διάθεση στην αγορά ή κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, βεβαιώνεται, με τα κατάλληλα μέτρα που είτε λαμβάνει ο ίδιος είτε μεριμνά για τη λήψη τους, ότι οι χειροκίνητες ή μηχανοκίνητες μηχανές και τα εξαρτήματα αρτάνης μπορούν, όταν πρωτοτίθενται σε λειτουργία, να εκπληρώνουν τις λειτουργίες για τις οποίες έχουν κατασκευασθεί με πλήρη ασφάλεια. Τα προαναφερόμενα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις στατικές και δυναμικές πλευρές των μηχανών.

Όταν οι μηχανές δεν μπορούν να συναρμολογηθούν στους χώρους του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, τα κατάλληλα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται στον τόπο χρησιμοποίησης. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορούν να ληφθούν είτε στους χώρους του κατασκευαστή είτε στον τόπο χρησιμοποίησης.

4.3. Σήμανση

4.3.1. Αλυσίδες και συρματόσχοινα

Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχοινου ή ιμάντα που δεν αποτελεί μέρος συνόλου πρέπει να φέρει σήμανση, ή εάν δεν είναι δυνατή η σήμανση, μία πινακίδα ή ένα αναπόσπαστο δακτύλιο ο οποίος πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του και τα στοιχεία της σχετικής βεβαίωσης.

Η βεβαίωση πρέπει να φέρει τις ενδείξεις οι οποίες απαιτούνται από τα εναρμονισμένα πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, τις ακόλουθες στοιχειώδεις ενδείξεις:

- το όνομα του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του,

- τη διεύθυνση στην Κοινότητα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του, ανάλογα με την περίπτωση,

- περιγραφή της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

- οι ονομαστικές διαστάσεις,

- η κατασκευή,

- το υλικό κατασκευής,

- κάθε ειδική μεταλλουργική επεξεργασία που υπέστη το υλικό,

- σε περίπτωση δοκιμής, το πρότυπο που ακολουθήθηκε,

- το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει εν ώρα λειτουργίας η αλυσίδα ή το συρματόσχοινο. Μπορούν να αναφέρονται τα όρια μέσα στα οποία οφείλουν να βρίσκονται τα φορτία ανάλογα με τις προβλεπόμενες χρήσεις.

4.3.2. Ανυψωτικά εξαρτήματα

Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα σήματα:

- στοιχεία του κατασκευαστή,

- στοιχεία του υλικού (π.χ.: διεθνής κλάση) όταν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για τη συμβατότητα των διαστάσεων,

- στοιχεία για το μέγιστο φορτίο χρήσης,

- η σήμανση «CE».

Για τα εξαρτήματα αρτάνης που περιλαμβάνουν συστατικά στοιχεία όπως συρματόσχοινα ή καλώδια στα οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η σήμανση, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να παρέχονται με πινακίδα ή με άλλο μέσο, στέρεα προσδεδεμένο στο εξάρτημα.

Οι ανωτέρω ενδείξεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες και τοποθετημένες σε τέτοια θέση ώστε να μην κινδυνεύνουν να εξαφανιστούν λόγω τριβής, φθοράς κ.λπ. ούτε να θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή του εξαρτήματος.

4.3.3. Μηχανές

Κάθε μηχανή πρέπει να φέρει, κατά τρόπο ευανάγνωστο και μόνιμο, επιπλέον των στοιχειωδών ενδείξεων του σημείου 1.7.3, ενδείξεις σχετικά με το ονομαστικό φορτίο:

i) εγγεγραμμένες σαφώς, κατά τρόπο πολύ ευανάγνωστο επί της μηχανής, για τις μηχανές για τις οποίες υπάρχει μόνο μία δυνατή τιμή 7

ii) όταν το ονομαστικό φορτίο εξαρτάται από τη διάταξη του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων της μηχανής, κάθε θέση οδήγησης πρέπει να φέρει πινακίδα φορτίων η οποία να αναφέρει υπό μορφή σχεδίου, ή ενδεχομένως πίνακα, τα ονομαστικά φορτία για κάθε διάταξη.

Οι μηχανές οι οποίες είναι εξοπλισμένες με σύστημα στήριξης του φορτίου του οποίου οι διαστάσεις επιτρέπουν την πρόσβαση ατόμων και του οποίου η διαδρομή δημιουργεί κίνδυνο πτώσεως, πρέπει να φέρουν σαφή και ανεξίτηλη ένδειξη που να απαγορεύει την ανύψωση προσώπων. Η ένδειξη αυτή πρέπει να είναι ορατή από όλα τα σημεία που επιτρέπουν την πρόσβαση.

4.4. Οδηγίες χρήσεως

4.4.1. Ανυψωτικά εξαρτήματα

Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα ή κάθε παρτίδα ανυψωτικών εξαρτημάτων που δεν κυκλοφορούν ξεχωριστά στο εμπόριο πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως με τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία:

- τις κανονικές συνθήκες χρήσης,

- τις οδηγίες χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης,

- τα όρια χρήσης, ιδίως για τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σημείο 4.1.2.6 στοιχείο ε).

4.4.2. Μηχανές

Επιπλέον των όσων ορίζονται στο σημείο 1.7.4, το φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως πρέπει να περιλαμβάνει ενδείξεις σχετικά με:

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και ιδίως:

- εάν απαιτείται, υπενθύμιση του πίνακα φορτίων που ορίζονται στο σημείο 4.3.3. ii),

- τις αντιδράσεις στις στηρίξεις ή τις πακτώσεις και τα χαρακτηριστικά των οδών,

- εάν απαιτείται, τον ορισμό και τα μέσα εγκατάστασης ερμάτων 7

β) το περιεχόμενο του βιβλιαρίου παρακολούθησης της μηχανής, αν αυτό δεν χορηγείται μαζί με τη μηχανή 7

γ) τις οδηγίες χρήσης, ιδίως για την αναπλήρωση των ελλείψεων της άμεσης οπτικής επαφής του χειριστή με το φορτίο 7

δ) τις απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση των δοκιμών πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία των μη συναρμολογημένων από τον κατασκευαστή μηχανών, στη διάταξη χρήσης τους.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι μηχανές που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις.

5.1. Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας

Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να τους προσδίδει επαρκή ισορροπία κατά τη μετακίνησή τους και να μην ανατρέπονται πριν και κατά το χρονικό διάστημα που υφίστανται πίεση, καθώς και μετά την αποσυμπίεση, πρέπει δε να διαθέτουν σημεία αγκύρωσης για τις άνω πλάκες των επιμέρους υδραυλικών πασσάλων.

5.2. Κυκλοφορία

Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία των εκτιθέμενων ατόμων.

5.3. Φωτισμός

Δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του τρίτου εδαφίου του σημείου 1.1.4.

5.4. Όργανα ελέγχου

Τα όργανα επιτάχυνσης και πέδησης, για την κίνηση μηχανών επί τροχιών πρέπει να είναι χειροκίνητα. Ωστόσο, το σύστημα «νεκρού ανθρώπου» μπορεί να είναι ποδοκίνητο.

Τα όργανα χειρισμού των κινητών συστημάτων αντιστήριξης πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε κατά τη διάρκεια της ολίσθησης των συστημάτων αυτών, οι χειριστές να προστατεύονται από κάποιο εγκατεστημένο σύστημα αντιστήριξης. Τα όργανα χειρισμού πρέπει να προφυλάσσονται από οποιαδήποτε απροσδόκητη ενεργοποίησή τους.

5.5. Παύση της μετακίνησης

Οι μηχανές έλξης, που χρησιμοποιούνται σε υπόγειες εργασίες, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα «νεκρού ανθρώπου» που να επενεργεί στο κύκλωμα ελέγχου κίνησης της μηχανής.

5.6. Κίνδυνος πυρκαγιάς

Τα οριζόμενα στη δεύτερη περίπτωση του σημείου 3.5.2 ισχύουν υποχρεωτικά για τις μηχανές που έχουν τμήματα τα οποία παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης.

Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να μη δημιουργεί σπινθήρες ή να προκαλεί πυρκαγιά.

Οι μηχανές με θερμικό κινητήρα πρέπει να είναι εφοδιασμένες αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν καύσιμο με χαμηλή τάση ατμών, και οι οποίοι αποκλείεται να προκαλέσουν σπινθήρα ηλεκτρικής προέλευσης.

5.7. Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε εκπομπές σκόνης, αερίων κ.λπ.

Τα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να εκπέμπονται προς τα πάνω.

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ Ή ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι μηχανές που συνεπάγονται κινδύνους που οφείλονται στην ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις.

6.1. Γενικά

6.1.1. Ορισμός

Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου «θαλαμίσκος» είναι ο χώρος στον οποίο εισέρχονται τα πρόσωπα για να ανελκυσθούν, να καθελκυσθούν ή να διακινηθούν χάρη στην κίνησή του.

6.1.2. Μηχανική αντοχή

Οι συντελεστές χρήσης που ορίζονται στο σημείο 4 δεν είναι επαρκείς για τις μηχανές που προορίζονται για την ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να προσφέρει το χώρο και την αντίσταση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρυθμό προσώπων και στο μέγιστο φορτίο χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.

6.1.3. Έλεγχος των καταπονήσεων για τις συσκευές που κινούνται από ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης

Οι απαιτήσεις του σημείου 4.2.1.4 ισχύουν ανεξαρτήτως της τιμής του μέγιστου φορτίου χρήσης. Εξαιρούνται οι μηχανές για τις οποίες ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι υπερφόρτωσης ή/και ανατροπής.

6.2. Όργανα χειρισμού:

6.2.1. Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλλες λύσεις:

Κατά γενικό κανόνα, ο θαλαμίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα να διαθέτουν όργανα χειρισμού των σχετικών κινήσεων για την άνοδο, την κάθοδο και, ενδεχομένως, τη μετακίνηση του θαλαμίσκου αυτού σε σχέση προς τη μηχανή.

Τα όργανα αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων οργάνων χειρισμού της ίδιας κίνησης πλην των συστημάτων στάσης κινδύνου.

Η λειτουργία των οργάνων χειρισμού πρέπει να απαιτεί τη συνεχή επενέργεια του χειριστή εκτός των μηχανών που εξυπηρετούν καθορισμένα επίπεδα.

6.2.2. Εάν μία μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων μπορεί να μετακινείται με το θαλαμίσκο σε θέση διαφορετική από τη θέση ακινησίας, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε το ή τα πρόσωπα που ευρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο να διαθέτουν τα μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τους κινδύνους που προέρχονται από τις μετακινήσεις της μηχανής.

6.2.3. Οι μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται ή να εξοπλίζονται για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους από υπερβολική ταχύτητα του θαλαμίσκου.

6.3. Κίνδυνοι πτώσεως των ατόμων εκτός του θαλαμίσκου

6.3.1. Εφόσον τα προβλεπόμενα στο σημείο 1.5.15 μέτρα δεν είναι επαρκή, οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σημεία αγκύρωσης σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο και επαρκώς ανθεκτικά για την πρόσδεση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας από την πτώση.

6.3.2. Όταν υπάρχει καταπακτή στο δάπεδο ή στην οροφή ή πλευρικό άνοιγμα, η φορά ανοίγματός τους πρέπει να εμποδίζει την πτώση σε περίπτωση αιφνιδίου ανοίγματος.

6.3.3. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε το δάπεδο του θαλαμίσκου να μη λαμβάνει κλίση σε βαθμό που να δημιουργεί κίνδυνο πτώσης για τους επιβαίνοντες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κίνησης της μηχανής.

Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι αντιολισθητικό.

6.4. Κίνδυνοι πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου

6.4.1. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου.

6.4.2. Οι επιταχύνσεις και οι πεδήσεις του θαλαμίσκου ή του φέροντος οχήματος, ελεγχόμενες από τους χειριστές ή ενεργοποιούμενες από σύστημα ασφαλείας, εντός των ορίων φορτίου και ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής, δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους για τα εκτεθειμένα άτομα.

6.5. Σήμανση

Εάν χρειάζεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας, στο θαλαμίσκο πρέπει να αναγράφονται οι απαραίτητες ενδεικνυόμενες οδηγίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τις μηχανές (1)

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα ενταλοδόχου του (2),

- περιγραφή της μηχανής (3),

- όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται η μηχανή,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού και αριθμό της βεβαίωσης ΕΚ τύπου,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού στον οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξακρίβωση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση,

- ενδεχομένως, αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα,

- ενδεχομένως, εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν,

- στοιχεία του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του.

Β. Περιεχόμενο της δήλωσης του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (άρθρο 4 παράγραφος 2)

Η δήλωση του κατασκευαστή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του,

- περιγραφές της μηχανής ή των μερών της μηχανής,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού και αριθμό της βεβαιώσης τύπου «CE»,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού στον οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξακρίβωση που προβλέπεται στα άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση,

- ενδεχομένως, αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα,

- μνεία της απαγόρευσης θέσης σε λειτουργία πριν η μηχανή, στην οποία θα ενσωματωθεί, δηλωθεί σύμφωνα προς τις διατάξεις της οδηγίας,

- στοιχεία του υπογράφοντος.

Γ. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τα εξαρτήματα ασφαλείας που διατίθενται μεμονωμένα στην αγορά (4)

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (5),

- περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (6),

- λειτουργία ασφαλείας την οποία επιτελεί το εξάρτημα ασφαλείας, εφόσον δεν συνάγεται καταφανώς από την περιγραφή,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού και αριθμός της βεβαίωσης τύπου ΕΚ,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού στον οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση,

- ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξακρίβωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση,

- ενδεχομένως, αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα,

- ενδεχομένως, αναφορά στα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν,

- στοιχεία του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του.

(1) Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (βλέπε παράρτημα I, σημείο 1.7.4 στοιχείο β), και να γράφεται είτε με γραφομηχανή είτε με χαρακτήρες τυπογραφείου 7 πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις γλώσσες της χώρας όπου θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή. Η εν λόγω μετάφραση πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους με εκείνη των οδηγιών χρήσης.

(2) Εταιρική επωνυμία, πλήρης διεύθυνση 7 σε περίπτωση εντολοδόχου πρέπει να αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή.

(3) Περιγραφή της μηχανής (μάρκα, τύπος, αριθμός σειράς, εάν υπάρχει, κ.λπ.).

(4) Περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (σήμα κατασκευής, τύπος, αριθμός σειράς, αν υπάρχει κ.λπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

- Η σήμανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

- Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση.

- Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω διάσταση για τις μηχανές μικρού μεγέθους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ)

Α. Μηχανές

1. Κυκλικά πριόνια (με μία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν προς αυτό, ή του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.

1.1. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα, στις οποίες το υλικό προσάγεται προς το εργαλείο με το χέρι ή με αφαιρετό προωθητήρα.

1.2. Μηχανές πριονίσματος με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα με τραπέζι καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση, στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι στο εργαλείο.

1.3. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, οι οποίες διαθέτουν από την κατασκευή τους μηχανικό σύστημα προώθησης του υλικού για πριόνισμα, αλλά προϋποθέτουν ότι το υλικό τοποθετείται και αφαιρείται με το χέρι.

1.4. Μηχανές πριονίσματος, με κινητό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, που κινείται μηχανικά αλλά προϋποθέτει ότι το υλικό τοποθετείται ή/και αφαιρείται με το χέρι.

2. Μηχανές ξεχονδρίσματος στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι στο εργαλείο για την κατεργασία του ξύλου.

3. Μηχανές πλανίσματος επιφανειών με τροφοδοσία διά χειρός για την κατεργασία του ξύλου.

4. Πριονοκορδέλες με σταθερή ή κινητή τράπεζα και πριονοκορδέλες με κινητό φορείο και με χειροκίνητη τροφοδοσία για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με το ξύλο ή για την κατεργασία του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.

5. Συνδυασμένα μηχανήματα των τύπων που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4 και στο σημείο 7 για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.

6. Μηχανές κατασκευής εντορμιών (ξεμορσαρίστρες), εργαλειοφόρα, στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι προς το εργαλείο για την κατεργασία του ξύλου.

7. Σβούρες με κάθετο άξονα στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.

8. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία του ξύλου.

9. Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία των μετάλλων εν ψυχρώ, με τροφοδοσία δια χειρός, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας μπορούν να έχουν διαδρομή άνω των 6 mm και ταχύτητα άνω των 30 mm/s.

10. Μηχανές μορφοποίησης πλαστικού με εμφύσηση ή συμπίεση με τροφοδοσία διά χειρός.

11. Μηχανές μορφοποίησης του καουτσούκ, με εμφύσηση ή συμπίεση, με τροφοδοσία διά χειρός.

12. Μηχανές για υπόγειες εργασίες των ακόλουθων τύπων:

- μηχανές επί τροχιών: μηχανές έλξης και βαγονέτα πέδησης,

- υδραυλικά κινητά συστήματα αντιστήριξης,

- κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για τον εξοπλισμό μηχανών για υπόγειες εργασίες.

13. Κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων με χειροκίνητο σύστημα φόρτωσης και μηχανισμό συμπίεσης.

14. Συστήματα προστασίας και αφαιρετοί άξονες μετάδοσης με ομοκινητικούς συνδέσμους όπως οι περιγραφόμενοι στο σημείο 3.4.7.

15. Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα.

16. Μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων που περικλείουν κίνδυνο κατακόρυφης πτώσης από ύψος άνω των 3 μέτρων.

17. Πυροτεχνικές μηχανές για την κατασκευή πυροτεχνικών προϊόντων.

Β. Εξαρτήματα ασφαλείας

1. Ηλεκτροευαίσθητα συστήματα σχεδιασμένα για την ανίχνευση της παρουσίας προσώπων, ιδίως άυλα φράγματα, ευαίσθητοι τάπητες, ηλεκτρομαγνητικοί ανιχνευτές.

2. Λογικές ενότητες που επιτελούν λειτουργίες ασφαλείας για όργανα χειρισμού που απαιτούν χρησιμοποίηση και των δύο χεριών.

3. Κινητά διαφράγματα για την προστασία των προσώπων που αναφέρονται στα σημεία 9, 10 και 11.

4. Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS).

5. Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων από πτώσεις αντικειμένων (FOPS).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή», νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.

1. Η δήλωση πιστότητας ΕΚ είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του δηλώνει ότι η μηχανή που διατέθηκε στην αγορά, πληροί όλες τις σχετικές βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας.

2. Με την υπογραφή της δήλωσης ΕΚ πιστότητας εξουσιοδοτείται ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του να επιθέτει στη μηχανή τη σήμανση «CE».

3. Πριν από τη δήλωση ΕΚ πιστότητας ο κατασκευαστής ή ο εγακατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να έχει εξασφαλίσει και να μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι και θα παραμείνουν διαθέσιμα στα γραφεία του για λόγους ενδεχόμενου ελέγχου:

α) τεχνικός φάκελος κατασκευής που περιλαμβάνει:

- το γενικό σχέδιο της μηχανής, καθώς και τα σχέδια των κυκλωμάτων χειρισμού,

- τα λεπτομερή και πλήρη σχέδια, συνοδευόμενα ενδεχομένως από σημειώσεις υπολογισμών, αποτελέσματα δοκιμών κ.λπ., που επιτρέπουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της μηχανής προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας,

- τον κατάλογο,

- των βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας,

- των προτύπων και

- των άλλων τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της μηχανής,

- την περιγραφή των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την πρόληψη των κινδύνων που παρουσιάζει η μηχανή,

- εάν το επιθυμεί, κάθε τεχνική έκθεση και κάθε πιστοποιητικό που έχει χορηγήσει κάποιος αρμόδιος οργανισμός ή εργαστήριο (1),

- εάν δηλώνει πιστότητα προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο που το προβλέπει, κάθε τεχνική έκθεση που δίνει τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν κατ' επιλογήν του είτε από τον ίδιο είτε από ένα αρμόδιο οργανισμό ή εργαστήριο (2),

- αντίγραφο των οδηγιών χρήσεως της μηχανής 7

β) στην περίπτωση κατασκευής σε σειρά, τα εσωτερικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της πιστότητας των μηχανών προς τις διατάξεις της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες και δοκιμασίες στα τμήματα και εξαρτήματα ή στην ίδια τη μηχανή προκειμένου να προσδιοριστεί αν, ως εκ του σχεδιασμού και της κατασκευής της, μπορεί να συναρμολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια.

Η μη υποβολή των στοιχείων, ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση των αρμόδιων εθνικών αρχών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αμφιβολίας σχετικά με την πιστότητα προς τις διατάξεις της οδηγίας.

4. α) Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3, δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται μόνιμα υπό μορφή εγγράφων αλλά πρέπει να μπορούν να συγκεντρωθούν και να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε χρόνο ανάλογο με την έκτασή τους.

Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή σχέδια και άλλες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μηχανών, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

β) Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3, διατηρούνται και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών δέκα τουλάχιστον χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής της μηχανής ή του τελευταίου μηχανήματος, εάν πρόκειται για παραγωγή σε σειρά.

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω στο σημείο 3, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εκτός από τις οδηγίες χρήσης της μηχανής.

(1) Ένας οργανισμός ή εργαστήριο θεωρείται αρμόδιο όταν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.

1. Η εξέταση ΕΚ τύπου είναι η διαδικασία με την οποία ένας δηλωμένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι το μοντέλο μιας μηχανής είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η αίτηση εξέτασης ΕΚ τύπου για ένα μοντέλο μηχανής υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε ένα δηλωμένο οργανισμό.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, καθώς και τον τόπο κατασκευής των μηχανών,

- τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- γενικό σχέδιο της μηχανής καθώς και τα σχέδια των κυκλωμάτων ελέγχου,

- λεπτομερή και πλήρη σχέδια, που συνοδεύονται ενδεχομένως από σημειώσεις υπολογισμών, αποτελέσματα δοκιμών κ.λπ., που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμφωνίας της μηχανής προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας,

- περιγραφή των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την πρόληψη των κινδύνων που παρουσιάζει η μηχανή, καθώς και κατάλογο των προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν,

- αντίγραφο των οδηγιών χρήσης της μηχανής,

- στην περίπτωση κατασκευής σε σειρά, τα εσωτερικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της πιστότητας των μηχανών προς τις διατάξεις της οδηγίας.

Η αίτηση συνοδεύεται από μηχανή αντιπροσωπευτική της προβλεπόμενης παραγωγής ή ενδεχομένως από ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να εξεταστεί η μηχανή.

Τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή σχέδια και άλλες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μηχανών, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση της συμφωνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

3. Ο δηλωμένος οργανισμός πραγματοποιεί την εξέταση ΕΚ τύπου σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

- πραγματοποιεί τόσο την εξέταση του τεχνικού φακέλου κατασκευής, για να διαπιστώσει εάν είναι πλήρης, όσο και την εξέταση της μηχανής, η οποία είτε προσκομίζεται στον οργανισμό είτε τίθεται στη διάθεσή του,

- κατά την εξέταση της μηχανής ο οργανισμός:

α) εξακριβώνει εάν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο κατασκευής και μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας 7

β) εξακριβώνει κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν ορθά τα πρότυπα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν 7

γ) πραγματοποιεί τους κατάλληλους ελέγχους και δοκιμές για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της μηχανής προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας.

4. Εάν το μοντέλο ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις, ο οργανισμός συντάσσει βεβαίωση ΕΚ τύπου που κοινοποιείται στον αιτούντα. Η βεβαίωση αυτή παραθέτει τα συμπεράσματα της εξέτασης, αναφέρει τους όρους που ενδεχομένως τη συνοδεύουν και περιλαμβάνει τις αναγκαίες περιγραφές και σχέδια για τον προσδιορισμό του εν λόγω εγκεκριμένου μοντέλου.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν αντίτυπο της βεβαίωσης και, μετά από αιτιολογημένη αίτηση, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πρακτικών των εξετάσεων και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν.

5. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει να ενημερώνει τον δηλωμένο οργανισμό για όλες τις τροποποιήσεις, ακόμη και για τις ελάσσονος σημασίας, που έχει επιφέρει ή σκοπεύει να επιφέρει στη μηχανή την οποία αφορά το μοντέλο. Ο δηλωμένος οργανισμός εξετάζει τις εν λόγω τροποποιήσεις και πληροφορεί τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του εάν εξακολουθεί να ισχύει η βεβαίωση ΕΚ τύπου.

6. Ο οργανισμός που αρνείται να χορηγήσει βεβαίωση ΕΚ τύπου ενημερώνει τους άλλους δηλωμένους οργανισμούς. Ο οργανισμός ο οποίος ανακαλεί βεβαίωση ΕΚ τύπου ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος που τον ενέκρινε. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής.

7. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης ΕΚ τυπου συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο δηλωμένος οργανισμός ή σε γλώσσα που αποδέχεται ο εν λόγω οργανισμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο «μηχανή» νοείται είτε η «μηχανή», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το «εξάρτημα ασφαλείας», όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εξακρίβωση δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, το πρόσωπο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση των μηχανών που ελέγχονται, ούτε ο εντολοδόχος ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα ή ως εντολοδόχοι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση των μηχανών αυτών. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού.

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό που πραγματοποιεί τον έλεγχο πρέπει να πραγματοποιούν την εξακρίβωση με τη μεγαλύτερη επαγγελματική εντιμότητα και με όλες τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται και να μην υπόκεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, ιδίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου, ειδικότερα δε πιέσεις ή παραινέσεις προερχόμενες από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων.

3. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει το προσωπικό και τα απαραίτητα μέσα για την ικανοποιητική εκπλήρωση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που αφορούν τη διενέργεια των εξακριβώσεων 7 ο εν λόγω οργανισμός πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό για τις εξακριβώσεις που πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση.

4. Το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος πρέπει να διαθέτει:

- επαρκείς τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις,

- επαρκή γνώση των προδιαγραφών ελέγχου και επαρκή εμπειρία σχετικά με την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών,

- επαρκή ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που συνοδεύουν τους πραγματοποιούμενους ελέγχους.

5. Το προσωπικό πρέπει να παρέχει εχέγγυα αμεροληψίας. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των ελέγχων που πραγματοποιεί, ούτε των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισμός πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται άμεσα από το κράτος μέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο σχετικά με όλες τις γνώσεις που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εκτός έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων εσωτερικού δικαίου σχετικά με την εφαρμογή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μέρος Α

Καταργηθείσες οδηγίες (άρθρο 14)

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Μέρος Β

Κατάλογος των ημερομηνιών ενσωμάτωσης και εφαρμογής (αναφέρονται στο άρθρο 14)

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>