31998L0028Uradni list L 140 , 12/05/1998 str. 0010 - 0011


Direktiva Komisije 98/28/ES

z dne 29. aprila 1998

o odstopanju od nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu razsutega neprečiščenega sladkorja

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil [1] in zlasti člena 3(3) Direktive,

ker podatki kažejo, da uporaba drugega pododstavka odstavka 2 poglavja IV Priloge k Direktivi 93/43/EGS, ki se nanaša na prevoz razsutih živil v tekoči, granulirani ali uprašeni obliki v posodah in/ali zabojnikih/cisternah za prevoz živil, ni praktična in nalaga neprimerno hudo breme poslovanju z živili, če se uporablja za morski prevoz neprečiščenega sladkorja, ki ni namenjen za prehrano ali za sestavino v živilih brez popolnega in učinkovitega postopka prečiščevanja;

ker je treba zagotoviti, da dovoljenje za odstopanje omogoča enakovredno varstvo javnega zdravja, se določbam dodajo pogoji za tako odstopanje;

ker ni na voljo dovolj posod in/ali zabojnikov/cistern za morski prevoz živil, ki bi zadoščale stalnemu prometu z neprečiščenim sladkorjem, ki ni namenjen za prehrano ali za sestavino v živilih brez popolnega in učinkovitega postopka prečiščevanja;

ker izkušnje iz preteklih let kažejo, da prečiščeni sladkor ni onesnažen, če se razsuti neprečiščeni sladkor prevaža v posodah in/ali zabojnikih/cisternah, ki se ne uporabljajo samo za prevoz živil, medtem ko je po drugi strani treba zagotoviti, da so posode in/ali zabojniki/cisterne, ki so bile že prej uporabljene za prevoz, učinkovito očiščene in da se postopek čiščenja šteje za kritičnega glede celotne varnosti in ustreznosti prečiščenega sladkorja;

ker je dolžnost držav članic, da na podlagi člena 8 Direktive 93/43/EGS izvajajo nadzor za zagotovitev uporabe te direktive;

ker to posebno odstopanje ne bi smelo posegati v splošne določbe Direktive 93/43/EGS,

ker so potekala posvetovanja z Znanstvenim odborom za prehrano;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva odstopa od določb drugega pododstavka odstavka 2 poglavja IV priloge k Direktivi 93/43/EGS in določa enakovredne pogoje, da bi zagotovili varovanje javnega zdravja ter varnost in ustreznost zadevnih živil.

Člen 2

1. Morski prevoz razsutega neprečiščenega sladkorja, ki se ne uporablja za prehrano ali za sestavino v živilih brez popolnega in učinkovitega postopka prečiščevanja, je dovoljen v posodah in/ali zabojnikih/cisternah, ki se ne uporabljajo izključno za prevoz živil.

2. Za posode in/ali zabojnike/cisterne, navedene v odstavku 1, veljajo naslednji pogoji:

- pred natovarjanjem neprečiščenega sladkorja se posoda in/ali zabojnik/cisterna temeljito očisti, da se odstranijo ostanki predhodnega tovora in druga umazanija, ter pregleda, da so bili ostanki temeljito odstranjeni,

- neposredni tovor pred neprečiščenim sladkorjem ne sme biti tekočina v rinfuzi.

Člen 3

1. Nosilec živilske dejavnosti, ki je pristojen za morski prevoz neprečiščenega sladkorja, vodi dokumentirane dokaze z natančnim podrobnim opisom o predhodnem tovoru, ki se je prevažal v posodi in/ali zabojniku/cisterni, ter o vrsti in učinkovitosti postopka čiščenja pred prevozom neprečiščenega sladkorja.

2. Dokumentirani dokazi spremljajo pošiljko med vsemi fazami prevoza do rafinerije, ki tudi shrani eno kopijo. Dokumentirani dokazi se označijo jasno vidno in neizbrisno v enem jeziku Skupnosti ali več: "Proizvod je treba prečistiti, preden se uporabi za prehrano ljudi."

3. Nosilec živilske dejavnosti, ki je pristojen za prevoz neprečiščenega sladkorja in za postopek prečiščevanja, na zahtevo pristojnih uradnih organov za nadzor živil predloži dokumentirane dokaze, navedene v odstavkih 1 in 2.

Člen 4

1. Neprečiščeni sladkor, ki se je prevažal po morju v posodah in/ali zabojnikih/cisternah, ki se ne uporabljajo samo za prevoz živil, je podvržen popolnemu in učinkovitemu postopku prečiščevanja, preden je primeren za prehrano ljudi ali kot sestavina v živilih.

2. Nosilci živilske dejavnosti, ki so pristojni za prevoz in postopek prečiščevanja, upoštevajo, da je bil ta postopek pred natovarjanjem neprečiščenega sladkorja, ki je kritičen glede varnosti in ustreznosti prečiščenega sladkorja, izveden v smislu člena 3(2) Direktive 93/43/EGS, ob upoštevanju vrste predhodnega tovora, ki se je prevažal v posodi in/ali zabojniku/cisterni.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. avgusta 1998. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa naj sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 175, 19.7.1993, str. 1.

--------------------------------------------------