31998L0024Úradný vestník L 131 , 05/05/1998 S. 0011 - 0023


Smernica Rady 98/24/ES

zo 7. apríla 1998

o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie [1] vypracovaný po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže článok 118a zmluvy ustanovuje, že prostredníctvom smerníc Rada prijme minimálne požiadavky na podporu zlepšovania, najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;

(2) keďže v zmysle tohto článku takéto smernice vylučujú ukladanie správnych, finančných a právnych obmedzení spôsobom, ktorý by bránil vytváraniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

(3) keďže zlepšenie bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je cieľ, ktorý by sa nemal podriaďovať len ekonomickým úvahám;

(4) keďže rešpektovanie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi má za cieľ zaistiť nielen bezpečnosť a ochranu zdravia každého jednotlivého pracovníka, ale aj poskytnúť úroveň minimálnej ochrany všetkých pracovníkov v spoločenstve, čím sa vylúči akékoľvek možné skreslenie v oblasti hospodárskej súťaže;

(5) keďže sa musí stanoviť zodpovedajúca úroveň ochrany pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pre spoločenstvo ako celok; keďže takáto úroveň ochrany sa musí stanoviť bez podrobne predpisujúcich požiadaviek, ale v rámci všeobecných princípov, ktoré by členským štátom umožnili zhodne uplatňovať minimálne požiadavky;

(6) keďže je pravdepodobné, že pri pracovných činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi môžu byť pracovníci vytavení riziku;

(7) keďže smernica Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účin kom chemických, fyzikálnych a biologických faktorov pri práci [4], smernica Rady 82/605/EHS z 28. júla 1982 o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením kovovým olovom a jeho iónovými zlúčeninami pri práci (prvá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) [5] a smernica Rady 88/364/EHS z 9. júna 1988 o ochrane pracovníkov zavedením zákazu určitých špecifických faktorov a/alebo určitých pracovných činností (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice č. 80/1107/EHS) [6], z dôvodu zhodnosti a jasnosti, ako aj z technických dôvodov, by sa mala revidovať a začleniť do samostatnej smernice ustanovujúcej minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri pracovných činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi; keďže tieto smernice sa môžu zrušiť;

(8) keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [7];

(9) keďže z tohto dôvodu ustanovenia uvedenej smernice platia v plnom rozsahu pre ohrozenie pracovníkov chemickými faktormi, bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici;

(10) keďže prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia týkajúce sa prepravy nebezpečných chemických faktorov sa nachádzajú v záväzných medzinárodných dohodách a dohovoroch začlenených v ustanoveniach spoločenstva o preprave nebezpečných tovarov v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave;

(11) keďže v smernici 67/548/EHS [8] a smernici 88/379/EHS [9] o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov Rada stanovila systém kritérií pre klasifikáciu nebezpečných látok a prípravkov;

(12) keďže definícia nebezpečného chemického faktoru by mala zahŕňať akúkoľvek chemickú látku, ktorá spĺňa tieto kritériá a tiež akúkoľvek chemickú látku, ktorá aj keď nespĺňa tieto kritériá, môže, vzhľadom na svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a na spôsob, akým sa používa alebo je prítomná na pracovisku, predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov;

(13) keďže v smernici 90/492/EHS [10] Komisia definovala a ustanovila systém osobitných informácii o nebezpečných látkach a prípravkoch formou karty bezpečnostných údajov, ktorá je určená najmä pre užívateľov v danom odvetví, aby im umožnili vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov; keďže smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a/alebo zdravotného označenia pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [11] ustanovuje systém označovania kontajnerov a potrubí používaných pri práci s nebezpečnými látkami alebo prípravkami;

(14) keďže zamestnávateľ by mal posúdiť každé riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúce z výskytu nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, aby vykonal potrebné preventívne a ochranné opatrenia uvedené v tejto smernici;

(15) keďže preventívne opatrenia určené na základe posúdenia rizika a vykonané zamestnávateľom by sa mali zhodovať s potrebou ochrany verejného zdravia a životného prostredia;

(16) keďže na poskytnutie dostupných informácií pracovníkom, aby sa zaistila vyššia úroveň ochrany, je potrebné, aby pracovníci a ich zástupcovia boli informovaní o rizikách, ktoré chemické faktory môžu predstavovať pre ich bezpečnosť a zdravie a o opatreniach potrebných na zníženie alebo odstránenie týchto rizík, aby mohli kontrolovať, či boli vykonané potrebné ochranné opatrenia;

(17) keďže zdravotný dohľad pre pracovníkov, u ktorých výsledky vyššie uvedeného posúdenia odhalia zdravotné riziko, môže prispieť k tomu, aby zamestnávateľ vykonal preventívne a ochranné opatrenia;

(18) keďže zamestnávateľ musí pravidelne vykonávať hodnotenie a merania a sledovať nový rozvoj technológií vzhľadom na zlepšovanie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov;

(19) keďže najnovšie vedecké údaje by mali hodnotiť nezávislí vedeckí pracovníci, aby pomohli komisii stanoviť limitné hodnoty ohrozenia pri práci;

(20) keďže aj keď v niektorých prípadoch vedecké poznatky neumožňujú určiť úroveň ohrozenia chemickým faktorom, pod ktorou už takmer neexistuje žiadne riziko pre zdravie, aj vtedy obmedzenie ohrozenia týmto chemickým faktorom zníži tieto riziká;

(21) keďže v smernici 91/322/EHS [12] a smernici 96/94/ES [13] Komisia stanovila indikatívne limitné hodnoty, ako to ustanovuje smernica 80/1107/EHS; keďže predchádzajúce smernice by sa mali zachovať ako súčasť terajšieho rámca;

(22) keďže potrebné technické úpravy k tejto smernici by mala vypracovať Komisia v spolupráci s výborom vytvoreným na základe smernice 89/391/EHS, aby pomáhal Komisii pri technických úpravách samostatných smerníc prijatých v rámci uvedenej smernice; keďže Komisia po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci v súlade s rozhodnutím 74/325/EHS [14] by tiež mala vypracovať praktické predpisy na uplatňovanie tejto smernice;

(23) keďže zrušením smernice 80/1107/EHS nesmie dôjsť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov pred chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi; keďže úroveň vyplývajúca z existujúcich smerníc o biologických faktoroch z navrhovanej smernice o fyzikálnych faktoroch tejto smernice a všetkých zmien a doplnkov týchto textov by mala odrážať a prinajmenšom zachovávať úroveň stanovenú v uvedenej smernici;

(24) keďže táto smernica je praktickým príspevkom k vytvoreniu sociálnej dimenzie vnútorného trhu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ a predmet

1. Táto smernica, ktorá je štrnástou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami ohrozujúcimi ich bezpečnosť a zdravie, ktoré sú alebo by mohli byť zapríčinené účinkami chemických faktorov vyskytujúcich sa na pracovisku, alebo ako dôsledok akejkoľvek pracovnej činnosti súvisiacej s chemickými faktormi

2. Požiadavky tejto smernice platia tam, kde sa vyskytujú alebo by sa mohli vyskytovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa chemických faktorov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu pred radiáciou podľa smerníc prijatých na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

3. Pre karcinogény na pracovisku platia ustanovenia tejto smernice, bez toho aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v smernici Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [15].

4. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnom rozsahu vzťahujú na celú oblasť uvedenú v tomto článku bez toho aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

5. Pokiaľ ide o dopravu nebezpečných chemických faktorov, ustanovenia tejto smernice platia bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v smernici 94/55/ES [16], v smernici 96/49/ES [17], v ustanoveniach Kódexu IMDG, Kódexu IBC a Kódexu IGC podľa článku 2 smernice 93/75/EHS [18], v ustanoveniach Európskej zmluvy o medzinárodnej doprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách a v ustanoveniach Nariadenia o doprave nebezpečných látok po Rýne zahrnutých v právnom poriadku spoločenstva a v technických pokynoch pre bezpečnú dopravu nebezpečných tovarov, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice vydala Medzinárodná organizácia civilného letectva.

Článok 2

Definície

Na účel tejto smernice majú používané termíny tieto významy:

a) "chemický faktor" znamená akýkoľvek chemický prvok alebo zlúčeninu samostatne alebo ako súčasť zmesi, ako sa vyskytuje v prírodnom stave alebo je vyrobená, použitá alebo uvoľnená, vrátane uvoľnenia vo forme odpadu, pri akejkoľvek pracovnej činnosti, bez ohľadu na to, či je alebo nie je vyrobená zámerne a či je alebo nie je umiestnená na trhu;

b) "nebezpečný chemický faktor" znamená:

i) akýkoľvek chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná látka podľa kritérií v prílohe VI smernice 67/548/EHS, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto látka klasifikovaná podľa uvedenej smernice, na rozdiel od látok, ktoré spĺňajú iba kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečné pre životné prostredie;

ii) akýkoľvek chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný prípravok v zmysle smernice 88/379/EHS, bez ohľadu na to, či je alebo nie je klasifikovaný na základe uvedenej smernice, na rozdiel od prípravkov, ktoré spĺňajú iba kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečné pre životné prostredie;

iii) akýkoľvek chemický faktor, ktorý, aj keď nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný v súlade s bodmi i) a ii), môže kvôli svojim fyzikálno-chemickým, chemickým alebo toxikologickým vlastnostiam a spôsobu, akým sa používa alebo vyskytuje na pracovisku, predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, vrátane akéhokoľvek chemického faktora, ktorý má stanovenú limitnú hodnotu ohrozenia pri práci podľa článku 3.

c) "činnosť súvisiaca s chemickými faktormi" znamená akúkoľvek prácu, pri ktorej sa používajú alebo sa majú používať chemické faktory pri akomkoľvek postupe, vrátane výroby, manipulácie, skladovania, dopravy alebo likvidácie a úpravy, alebo ktoré sú výsledkom takejto činnosti;

d) "limitná hodnota ohrozenia pri práci" znamená, pokiaľ nie je uvedené inak, limitnú hodnotu časovo váženého priemeru koncentrácie chemického faktora v ovzduší v dýchacej zóne pracovníka vo vzťahu k určenému referenčnému času;

e) "biologická limitná hodnota" znamená limitnú koncentráciu daného faktora, jeho metabolitu alebo ukazovateľa účinku v príslušnom biologickom médiu;

f) "zdravotný dohľad" znamená hodnotenie jednotlivého pracovníka, na účel zistenia zdravotného stavu tohto jednotlivca, vo vzťahu k jeho ohrozeniu špecifickými chemickými faktormi pri práci;

g) "nebezpečenstvo" znamená prirodzenú vlastnosť chemického faktora, ktorá môže spôsobiť poškodenie;

h) "riziko" znamená pravdepodobnosť, že existuje možnosť spôsobiť poškodenie za podmienok použitia a/alebo vystavenia osoby vplyvu určitých látok.

Článok 3

Limitné hodnoty ohrozenia pri práci a biologické limitné hodnoty

1. Komisia zhodnotí vzťah medzi účinkami nebezpečných chemických faktorov na zdravie a stupňom ohrozenia pri práci prostredníctvom nezávislých vedeckých posudkov najnovších dostupných vedeckých údajov.

2. Na základe hodnotenia popísaného v odseku 1, Komisia, po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci, navrhne európske ciele formou indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci na ochranu pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa stanovia na úrovni spoločenstva.

Tieto limitné hodnoty sa stanovujú alebo revidujú, pričom sa zohľadní dostupnosť meracej techniky v súlade s postupom uvedeným v článku 17 smernice 89/391/EHS. Členské štáty pravidelne informujú organizácie pracovníkov a zamestnávateľov o indikatívnych limitných hodnotách ohrozenia pri práci stanovených na úrovni spoločenstva.

3. Pre každý chemický faktor, pre ktorý je na úrovni spoločenstva stanovená indikatívna limitná hodnota ohrozenia pri práci, členské štáty stanovia vnútroštátnu limitnú hodnotu ohrozenia pri práci, ktorej charakter je určený v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, zohľadňujúc pri tom limitnú hodnotu spoločenstva.

4. Záväzné limitné hodnoty ohrozenia pri práci sa môžu vypracovať na úrovni spoločenstva a okrem faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri stanovovaní indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci, odrážajú aj to, či je možné dané hodnoty dodržať, čím sa splní cieľ zabezpečenia ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Takéto limitné hodnoty sa stanovia v súlade s článkom 118a zmluvy a uvedú sa v prílohe I tejto smernice.

5. Pre každý chemický faktor, pre ktorý bola stanovená záväzná limitná hodnota ohrozenia pri práci, členské štáty stanovia zodpovedajúcu vnútroštátnu záväznú limitnú hodnotu ohrozenia pri práci, ktorá vychádza z limitnej hodnoty spoločenstva, ale nesmie ju prekročiť.

6. Záväzné biologické limitné hodnoty sa môžu vypracovať na úrovni spoločenstva na základe hodnotenia opísaného v odseku 1 a na základe dostupnosti meracích techník a odrážajú aj to, či je možné dané hodnoty dodržať, čím sa splní cieľ zabezpečenia ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Takéto limitné hodnoty sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 118a zmluvy a uvedú sa v prílohe II tejto smernice spolu s ostatnými relevantnými informáciami o zdravotnom dohľade.

7. Pre každý chemický faktor, pre ktorý je stanovená záväzná biologická limitná hodnota, členské štáty stanovia zodpovedajúcu vnútroštátnu záväznú biologickú limitnú hodnotu, ktorá vychádza z limitnej hodnoty spoločenstva, ale nesmie ju prekročiť.

8. Ak členský štát zavádza alebo reviduje vnútroštátnu limitnú hodnotu ohrozenia chemickým faktorom pri práci alebo vnútroštátnu biologickú limitnú hodnotu chemického faktora, informuje o tom, ako aj o relevantných vedeckých a technických údajoch komisiu a ostatné členské štáty. Komisia prijme potrebné opatrenia.

9. Na základe správ poskytovaných členskými štátmi podľa článku 15, Komisia posúdi spôsob, akým členské štáty zohľadnili indikatívne limitné hodnoty spoločenstva pri stanovení zodpovedajúcich vnútroštátnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci.

10. Štandardné metódy merania a hodnotenia koncentrácií v pracovnom ovzduší vo vzťahu k limitným hodnotám ohrozenia pri práci sa vypracujú v súlade s článkom 12 ods. 2.

ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných chemických faktorov

1. Pri plnení povinností ustanovených v článkoch 6 ods. 3 a 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ najprv určí, či sa na pracovisku vyskytuje nejaký nebezpečný chemický faktor. Ak áno, potom posúdi akékoľvek riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúce z výskytu týchto chemických faktorov, pričom zohľadní nasledovné:

- ich nebezpečné vlastnosti,

- informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré poskytuje dodávateľ (napr. príslušnú kartu bezpečnostných údajov v súlade s ustanoveniami smernice 67/548/EHS alebo smernice 88/379/EHS),

- stupeň, druh a trvanie ohrozenia,

- podmienky práce s týmito faktormi, vrátane ich množstva,

- akékoľvek limitné hodnoty ohrozenia pri práci alebo biologické limitné hodnoty stanovené na území príslušného členského štátu,

- účinnosť opatrení, ktoré sú alebo budú vykonané,

- ak sú dostupné, aj závery z vykonaného zdravotného dohľadu.

Zamestnávateľ získa dodatočné informácie potrebné pre posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných ľahko dostupných zdrojov. Ak je to vhodné, tieto informácie obsahujú osobitné posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov určené na základe právnych predpisov spoločenstva o chemických faktoroch.

2. Zamestnávateľ musí vyhodnocovať riziko v súlade s článkom 9 smernice 89/391/EHS a uvedie, ktoré opatrenia vykonal v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice. Hodnotenie rizika sa vhodnou formou zdokumentuje podľa vnútroštátneho práva a praxe a môže obsahovať potvrdenie od zamestnávateľa, že charakter a rozsah rizika vzťahujúceho sa na chemické faktory si nevyžaduje ďalšie podrobné hodnotenie rizika. Hodnotenie rizika sa aktualizuje, najmä ak nastali významné zmeny, na základe ktorých sa môže považovať za neaktuálne, alebo keď výsledky zdravotného dohľadu preukážu, že to je potrebné.

3. Niektoré činnosti v rámci prevádzky alebo podniku, ako je údržba, pri ktorých je možné predpokladať možnosť značného ohrozenia, alebo ktoré môžu mať z iných príčin za následok škodlivé účinky na bezpečnosť a zdravie, dokonca aj po uskutočnení všetkých technických meraní, sa zahrnú do posudzovaného rizika.

4. V prípade činností súvisiacich s vystavením osôb viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko posudzuje na základe rizika, ktoré predstavujú všetky takéto faktory v kombinácii.

5. V prípade novej činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi sa práca začne až po posúdení rizika danej činnosti a po uskutočnení určených preventívnych opatrení.

6. Praktické predpisy určovania a posudzovania rizika, ich revíziu a v prípade potreby ich úpravy sa vypracujú v súlade s článkom 12 ods. 2.

Článok 5

Všeobecné zásady prevencie rizika spojeného s nebezpečnými chemickými faktormi a uplatňovanie tejto smernice vo vzťahu k posudzovaniu rizika

1. Pri plnení povinnosti zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri akejkoľvek činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi zamestnávateľ vykoná potrebné preventívne opatrenia stanovené v článku 6 ods. 1 a 2 smernice 89/391/EHS a zahrnie opatrenia uvedené v tejto smernici.

2. Riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na pracovisku súvisiace s nebezpečnými chemickými faktormi sa odstránia alebo znížia na minimum:

- navrhnutím a organizáciou systémov práce na pracovisku,

- zabezpečením vhodných pracovných prostriedkov pre prácu s chemickými faktormi a takými postupmi údržby, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci,

- obmedzením počtu ohrozených alebo pravdepodobne ohrozených pracovníkov na minimum,

- obmedzením dĺžky a intenzity ohrozenia na minimum,

- primeranými hygienickými opatreniami,

- obmedzením množstva chemických faktorov vyskytujúcich sa na pracovisku na minimum požadované pre daný druh práce,

- vhodnými pracovnými postupmi, ktoré zahŕňajú opatrenia pre bezpečnú manipuláciu, skladovanie a dopravu nebezpečných chemických faktorov a odpadu obsahujúceho takéto chemické faktory na pracovisku.

Praktické predpisy pre preventívne opatrenia na kontrolu rizika sa vypracujú v súlade s článkom 12 ods. 2.

3. Ak výsledky posúdenia uvedené v článku 4 ods. 1 odhalia riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, uplatnia sa osobitné ochranné, preventívne a monitorovacie opatrenia stanovené v článkoch 6, 7 a 10.

4. Ak výsledky posúdenia rizika uvedené v článku 4 ods. 1 preukážu, že vzhľadom na množstvá nebezpečného chemického faktora vyskytujúce sa na pracovisku existuje len malé riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov a opatrenia prijaté v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku sú dostatočné na obmedzenie tohto rizika, opatrenia článkov 6, 7 a 10 sa neuplatňujú.

Článok 6

Osobitné ochranné a preventívne opatrenia

1. Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracovisku vyplývajúce z nebezpečných chemických faktorov vylúčilo alebo znížilo na minimum.

2. Pri uplatňovaní odseku 1 sa prednostne uskutoční náhrada, čím sa zamestnávateľ vyhne používaniu nebezpečného chemického faktora tým, že ho nahradí chemickým faktorom alebo postupom, ktoré v podmienkach používania nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov podľa jednotlivých prípadov.

Ak charakter činnosti neumožňuje vylúčiť riziko nahradením s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika uvedené v článku 4, zamestnávateľ zabezpečí, aby sa riziko znížilo na minimum uplatnením ochranných a preventívnych opatrení v zhode s posúdením rizika uskutočneným podľa článku 4. Tieto opatrenia zahŕňajú v nasledujúcom poradí dôležitosti:

a) návrh vhodných pracovných postupov a technických riadiacich systémov a použitie primeraných pracovných prostriedkov a materiálov, aby sa vylúčilo alebo minimalizovalo uvoľňovanie nebezpečných chemických faktorov, ktoré môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracovisku;

b) uplatňovanie kolektívnych ochranných opatrení pri zdroji rizika, ako napríklad primeraného vetrania a primeraných organizačných opatrení;

c) ak ohrozeniu nemožno predísť inými prostriedkami, uplatňovanie individuálnych ochranných opatrení vrátane osobných ochranných prostriedkov.

Praktické predpisy pre ochranné a preventívne opatrenia na kontrolu rizika sa vypracujú v súlade s článkom 12 ods. 2.

3. Opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku sa doplnia zdravotným dohľadom v súlade s článkom 10, ak je to vhodné vzhľadom na charakter rizika.

4. Ak zamestnávateľ jasne nepreukáže inými spôsobmi hodnotenia, že v súlade s odsekom 2 boli vykonané primerané preventívne a ochranné opatrenia, pravidelne a vždy keď sa vyskytne akákoľvek zmena v podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť ohrozenie pracovníkov chemickým faktorom, zamestnávateľ vykonáva merania chemických faktorov, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie pracovníkov na pracovisku, pričom tieto merania sú potrebné najmä vo vzťahu k limitným hodnotám ohrozenia pri práci.

5. Pri plnení povinností stanovených v článku 4 alebo z neho vyplývajúcich zamestnávateľ vezme do úvahy výsledky postupov uvedených v odseku 4 tohto článku.

V každom prípade, ak bola prekročená právne ustanovená limitná hodnota ohrozenia pri práci na území členského štátu, zamestnávateľ bezodkladne prijme opatrenia zohľadňujúce charakter tohto limitu, aby vykonaním preventívnych a ochranných opatrení napravil stav.

6. Na základe celkového posúdenia a všeobecných zásad prevencie rizika v článkoch 4 a 5, zamestnávateľ prijme technické a/alebo organizačné opatrenia primerané charakteru činnosti, vrátane skladovania, manipulácie a oddelenia navzájom reagujúcich chemických faktorov a zabezpečí ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z fyzikálno-chemických vlastností chemických faktorov. Prijme najmä tieto opatrenia v nasledujúcom poradí dôležitosti:

a) na pracovisku zamedzí výskytu nebezpečných koncentrácií horľavých látok alebo nebezpečných množstiev chemicky nestálych látok alebo, ak to charakter práce neumožňuje;

b) zabráni výskytu zdrojov vznietenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch alebo nepriaznivým podmienkam, ktoré by mohli zapríčiniť, že chemicky nestále látky alebo zmesi látok vyvolajú škodlivé fyzikálne účinky a

c) zmierni škodlivé účinky na bezpečnosť a zdravie pracovníkov v prípade požiaru alebo výbuchu spôsobeného vznietením horľavých látok alebo škodlivé fyzikálne účinky vyvolané chemicky nestálymi látkami alebo zmesmi látok.

Pracovné prostriedky a ochranné systémy, ktoré zabezpečí zamestnávateľ na ochranu pracovníkov sú v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva o návrhu, výrobe a uvádzaní na trh s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia. Technické a/alebo organizačné opatrenia, ktoré prijme zamestnávateľ, berú do úvahy a sú v súlade s kategorizáciou zariadení podľa skupín v prílohe I smernice 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnom prostredí [19].

Zamestnávateľ vykoná opatrenia na zabezpečenie dostatočnej kontroly prevádzky, vybavenia a strojného zariadenia alebo zabezpečenie zariadenia na zabránenie výbuchu alebo systémov na uvoľnenie tlaku pri výbuchu.

Článok 7

Opatrenia pre prípad nehôd, mimoriadnych udalostí a núdzových stavov

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti ustanovené v článku 8 smernice 89/391/EHS na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri nehode, mimoriadnej udalosti alebo núdzovom stave súvisiacimi s výskytom nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, zamestnávateľ vypracuje postupy (akčné plány), ktoré možno v prípade výskytu akejkoľvek takejto udalosti použiť, aby sa vykonali primerané opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú príslušný bezpečnostný výcvik, ktorý sa má vykonávať v pravidelných intervaloch a zabezpečenie primeraného vybavenia prvej pomoci.

2. V prípade výskytu udalosti uvedenej v odseku 1 zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zmiernenie účinkov takejto udalosti a informuje o tom pracovníkov, ktorých sa to týka.

Na účel obnovenia normálnej situácie:

- zamestnávateľ čo najskôr vykoná vhodné opatrenia na nápravu situácie,

- v zasiahnutej oblasti sa povolí pracovať iba tým pracovníkom, ktorí sú potrební na vykonávanie opráv a inej nevyhnutnej práce.

3. Pracovníci, ktorým je povolené pracovať v zasiahnutej oblasti, budú vybavení primeraným ochranným odevom, osobnými ochrannými prostriedkami, osobitným bezpečnostným výstrojom a zariadením, ktoré musia používať dovtedy, pokiaľ situácia trvá; táto situácia nesmie byť trvalá.

Nechráneným osobám nebude povolené zotrvávať v zasiahnutej oblasti.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie varovných a iných komunikačných systémov potrebných na signalizovanie zvýšeného rizika pre bezpečnosť a zdravie, aby bolo možné primerane reagovať a začať práce na odstraňovaní následkov udalosti a poskytovaní pomoci a začať únikové a záchranné činnosti bezodkladne, ak sú potrebné.

5. Zamestnávateľ zabezpečí dostupnosť informácií o opatreniach počas núdzového stavu v súvislosti s nebezpečnými chemickými faktormi. K týmto informáciám majú prístup príslušné vnútorné aj vonkajšie havarijné a záchranné služby. Informácie obsahujú:

- včasné upozornenie na príslušné nebezpečenstvá pri práci, opatrenia na identifikáciu nebezpečenstva, preventívne opatrenia a postupy, aby záchranné služby mohli pripraviť svoje vlastné postupy a preventívne opatrenia a

- všetky dostupné informácie týkajúce sa špecifických nebezpečenstiev, ktoré vznikli alebo pravdepodobne vzniknú v čase nehody alebo havarijného stavu, vrátane informácií o postupoch pripravených podľa tohto článku.

Článok 8

Informovanie a odborná príprava pracovníkov

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby sa pracovníkom a/alebo ich zástupcom poskytli:

- údaje získané podľa článku 4 tejto smernice a ďalšie informácie vždy, keď väčšia zmena na pracovisku vedie k zmene týchto údajov,

- informácie o nebezpečných chemických faktoroch vyskytujúcich sa na pracovisku, ako napríklad opis týchto faktorov, riziká pre bezpečnosť a zdravie, príslušné limitné hodnoty ohrozenia pri práci a iné zákonné opatrenia,

- odborná príprava a informovanie o primeraných preventívnych opatreniach a činnostiach, ktoré vykonajú v záujme svojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných pracovníkov na pracovisku,

- prístup ku všetkým kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ v súlade s článkom 10 smernice 88/379/EHS a článkom 27 smernice 92/32/EHS [20]

a aby tieto informácie boli:

- poskytnuté spôsobom primeraným výsledku posúdenia rizika podľa článku 4 tejto smernice. Tieto informácie môžu mať rôznu formu od slovnej komunikácie až po individuálnu inštruktáž a odbornú prípravu doplnené písomnou informáciou v závislosti od charakteru a stupňa rizika zisteného pri posudzovaní vyžadovanom v uvedenom článku,

- aktualizované s ohľadom na meniace sa okolnosti.

2. Ak kontajnery a potrubia na nebezpečné chemické faktory používané pri práci nie sú označené v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva o označovaní chemických faktorov a o bezpečnostnom označení na pracovisku, bez toho, aby boli dotknuté výnimky stanovené vo vyššie uvedených právnych predpisoch, zamestnávateľ zabezpečí, aby bol obsah kontajnerov a potrubí spolu s charakterom tohto obsahu a všetkými s ním spojenými nebezpečenstvami jasne identifikovateľný.

3. Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že zamestnávatelia môžu na požiadanie získať, prednostne od výrobcu alebo dodávateľa, všetky potrebné informácie o nebezpečných chemických faktoroch potrebné na uplatnenie článku 4 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ smernice 67/548/EHS a 88/379/EHS neobsahujú povinnosť poskytovať informácie.

ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 9

Zákazy

1. Produkcia, výroba alebo používanie chemických faktorov pri práci a činnosti uvedené v prílohe III sa zakazujú v rozsahu ustanovenom v prílohe III, aby sa zabránilo ohrozeniu pracovníkov zdravotnými rizikami spôsobenými niektorými chemickými faktormi a/alebo niektorými činnosťami súvisiacimi s chemickými faktormi.

2. Členské štáty môžu povoliť výnimky z požiadaviek odseku 1 za nasledujúcich okolností:

- výhradne na účel vedeckého výskumu a testovania, vrátane analýzy,

- pri činnostiach zameraných na elimináciu chemických faktorov, ktoré sa vyskytujú vo forme vedľajších produktov alebo odpadových produktov,

- pri výrobe chemických faktorov uvedených v odseku 1 na použitie ako medziprodukty a pre také použitie.

Ohrozeniu pracovníkov chemickými faktormi uvedenými v odseku 1 sa musí predchádzať najmä tak, že sa zabezpečí, aby sa výroba a použitie takýchto chemických faktorov ako medziproduktov museli uskutočňovať čo najskôr v samostatnom uzatvorenom systéme, z ktorého sa vyššie uvedené chemické faktory môžu odobrať iba v miere potrebnej na monitorovanie procesu alebo na údržbu systému.

Členské štáty môžu zabezpečiť systémy individuálnych povolení.

3. Ak sú povolené výnimky podľa odseku 2, kompetentný úrad požiada zamestnávateľa, aby predložil nasledujúce informácie:

- dôvod, pre ktorý žiada výnimku,

- množstvo chemického faktora, ktoré sa ročne použije,

- príslušné činnosti a/alebo reakcie alebo postupy,

- predpokladaný počet pracovníkov, ktorí prídu do styku s chemickým faktorom,

- plánované preventívne opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia príslušných pracovníkov,

- prijaté technické a organizačné opatrenia na predchádzanie ohrozenia pracovníkov.

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 118a zmluvy môže Rada zmeniť a doplniť zoznam zákazov podľa odseku 1 tohto článku na zaradenie ďalších chemických faktorov alebo činností.

Článok 10

Zdravotný dohľad

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/391/EHS, členské štáty zavedú opatrenia na uskutočňovanie primeraného zdravotného dohľadu pre pracovníkov, u ktorých výsledky posúdenia uvedené v článku 4 tejto smernice odhalili zdravotné riziko. Tieto opatrenia, vrátane osobitných požiadaviek na zdravotné záznamy a záznamy o ohrození a na ich prístupnosť, sa zavedú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a/alebo praxou.

Zdravotný dohľad, ktorého výsledky sa zohľadnia pri uskutočňovaní preventívnych opatrení na určitom pracovisku, bude primeraný, ak:

- ohrozenie pracovníka nebezpečným chemickým faktorom je také, že tomuto ohrozeniu možno pripísať identifikovateľné ochorenie alebo nepriaznivé účinky na zdravie,

- existuje pravdepodobnosť, že choroba alebo účinok sa môžu vyskytnúť za určitých pracovných podmienok pracovníka a

- vyšetrovacia technika predstavuje pre pracovníkov iba malé riziko.

Okrem toho existujú platné postupy na zisťovanie príznakov ochorení alebo účinkov.

Ak bola stanovená záväzná biologická limitná hodnota, ako sa uvádza v prílohe II, zdravotný dohľad je povinnou požiadavkou pre práce s príslušnými nebezpečnými chemickými faktormi v súlade s postupmi v uvedenej prílohe. Pracovníci sú informovaní o tejto požiadavke skôr, ako sú pridelení na prácu spojenú s rizikom ohrozenia zisteným nebezpečným chemickým faktorom.

2. Členské štáty zavedú opatrenia, ktorými zabezpečia, že sa o každom pracovníkovi, ktorý sa podrobuje zdravotnému dohľadu v súlade s požiadavkami odseku 1, vyhotoví a aktualizuje individuálny zdravotný záznam a záznam o ohrození.

3. Zdravotné záznamy a záznamy o ohrození obsahujú súhrn výsledkov vykonaného zdravotného dohľadu a všetkých reprezentatívnych údajov monitorovania ohrozenia jednotlivca. Biologické monitorovanie a s ním súvisiace požiadavky môžu tvoriť súčasť zdravotného dohľadu.

Zdravotné záznamy a záznamy o ohrození sa uchovávajú vo vhodnej forme, aby umožňovali porady aj s časovým odstupom, s ohľadom na dôvernosť údajov.

Kópie príslušných záznamov sa poskytnú na požiadanie kompetentnému úradu. Jednotlivý pracovník má na požiadanie prístup k zdravotným záznamom a záznamom o ohrození týkajúcim sa jeho osoby.

Ak podnik ukončí činnosť, zdravotné záznamy a záznamy o ohrození sa poskytnú kompetentnému úradu.

4. Ak sa na základe zdravotného dohľadu:

- zistí, že pracovník má identifikovateľné ochorenie alebo sa u neho prejavujú nepriaznivé zdravotné účinky, ktoré lekár alebo odborník na pracovno-lekársku starostlivosť považujú za následok ohrozenia nebezpečným chemickým faktorom pri práci, alebo

- zistí, že bola prekročená záväzná biologická limitná hodnota,

lekár alebo iná príslušne kvalifikovaná osoba informuje pracovníka o výsledku, ktorý sa ho osobne týka, vrátane informácií a poradenstva týkajúceho sa zdravotného dohľadu, ktorému by sa mal podrobiť po skončení ohrozenia a zamestnávateľ vykoná:

- revíziu posúdenia rizika uskutočneného podľa článku 4 ods. 1,

- revíziu opatrení prijatých v zmysle článkov 5 a 6 na vylúčenie alebo zníženie rizika,

- zohľadní rady odborníka na pracovno-lekársku starostlivosť alebo inej príslušne kvalifikovanej osoby alebo kompetentného úradu pri uplatňovaní akýchkoľvek opatrení potrebných na vylúčenie alebo zníženie rizika v súlade s článkom 6, vrátane možnosti preložiť pracovníka na inú prácu, pri ktorej nie je riziko ďalšieho ohrozenia a

- zabezpečí priebežný zdravotný dohľad a kontrolu zdravotného stavu všetkých ostatných pracovníkov, ktorí boli podobne ohrození. V takýchto prípadoch kompetentný lekár alebo odborník na pracovno-lekársku starostlivosť alebo kompetentný úrad môžu navrhnúť, aby sa ohrozené osoby podrobili lekárskej prehliadke.

Článok 11

Porady a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov o záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej príloh sa uskutočnia podľa článku 11 smernice 89/391/EHS.

Článok 12

Prispôsobenie príloh, príprava a prijímanie technických predpisov

1. Prispôsobenia príloh čisto technického charakteru v súlade s:

- prijímaním smerníc v oblasti technického zosúladenia a normalizácie týkajúcich sa chemických faktorov a/alebo

- technickým pokrokom, zmenami v medzinárodných normách alebo špecifikáciách a novými poznatkami týkajúcimi sa chemických faktorov,

sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS.

2. Komisia vypracuje praktické predpisy nezáväzného charakteru. Tieto predpisy sa týkajú tém uvedených v článkoch 3, 4, 5 a 6 a prílohy II oddiel 1.

Komisia najprv vedie porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci v súlade s rozhodnutím 74/325/EHS.

V kontexte uplatňovania tejto smernice členské štáty, pokiaľ je to možné, zohľadnia tieto predpisy pri vypracovávaní svojej vnútroštátnej politiky ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Článok 13

Zrušenie, zmeny a doplnky predchádzajúcich smerníc

1. Smernice 80/1107/EHS, 82/605/EHS a 88/364/EHS sa zrušia v deň uvedený v článku 14 ods. 1.

2. Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) [21] sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) v prvej vete článku 1 ods. 1 sa vypúšťajú nasledujúce slová:

"ktorá je druhou samostatnou smernicou v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS";

b) článok 9 ods. 2 sa nahradí nasledovne:

"2. Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [22]

c) v druhom pododseku článku 15 ods. 1 slová

"v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 smernice 80/1107/EHS"

sa nahradia slovami

"v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS".

3. Smernica Rady 86/188/EHS z 12. mája 1986 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením hluku pri práci [23] sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) v článku 1 ods. 1 sa vypúšťajú nasledujúce slová:

"ktorá je treťou samostatnou smernicou v zmysle smernice 80/1107/EHS";

b) v článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek nahradí nasledovne:

"Prílohy I a II sa prispôsobia technickému pokroku v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [24]."

4. Každý iný odkaz v smernici 83/477/EHS a smernici 86/188/EHS na smernicu 80/1107/EHS je neplatný odo dňa zrušenia uvedenej smernice.

5. Smernice 91/322/EHS a 96/94/ES zostávajú v platnosti.

ODDIEL IV

Záverečné ustanovenia

Článok 14

1. Členské štáty prijmú najneskôr do 5. mája 2001 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne budú o tom informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob, akým sa tento odkaz vykoná, určia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 15

Členské štáty podávajú Komisii každých päť rokov správu o praktickom uplatňovaní tejto smernice a uvedú stanoviská zamestnávateľov a pracovníkov.

Komisia bude o tom informovať Európsky parlament, Radu a Hospodársky a sociálny výbor.

Článok 16

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 17

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 7. apríla 1998

Za Radu

predseda

D. Blunkett

[1] Ú. v. ES C 165, 16.6.1993, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 34, 2.2.1994, s. 42.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C 128, 9.5.1994, s. 167), spoločná pozícia Rady zo 7. októbra 1997 (Ú. v. ES C 375, 10.12.1997, s. 2) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. februára 1998 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/642/EHS (Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 74).

[5] Ú. v. ES L 247, 23.8.1982, s. 12.

[6] Ú. v. ES L 179, 9.7.1988, s. 44.

[7] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[8] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/56/ES (Ú. v. ES L 236, 18.9.1996, s. 35).

[9] Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/65/ES (Ú. v. ES L 265, 18.10.1996, s. 15).

[10] Ú. v. ES L 275, 5.10.1990, s. 35.

[11] Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

[12] Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22.

[13] Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 86.

[14] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené v Akte o pristúpení z roku 1994.

[15] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1.

[16] Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa dopravy nebezpečných tovarov po cestách (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7). Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/86/ES (Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 43).

[17] Smernica Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa železničnej dopravy nebezpečných tovarov (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25). Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/87/ES (Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 45).

[18] Smernica Rady 93/75/EHS z 13. septembra 1993 týkajúca sa minimálnych požiadaviek na plavidlá smerujúce do prístavov spoločenstva alebo ich opúšťajúce, ktoré vezú nebezpečný tovar alebo tovar znečisťujúci životné prostredie (Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/34/ES (Ú. v. ES L 158, 17.6.1997, s. 40).

[19] Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.

[20] Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 1.

[21] Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983, s. 25. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/382/EHS (Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1991, s. 16).

[22] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.".

[23] Ú. v. ES L 137, 24.5.1986, s. 28.

[24] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM ZÁVÄZNÝCH LIMITNÝCH HODNÔT OHROZENIA PRI PRÁCI

Názov faktoru | EINECS č. | CAS č. | Limitná hodnota vystavenia pri práci 8h | Limitná hodnota vystavenia pri práci krátkodobá |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

Anorganické olovo a jeho zlúčeniny | 0,15 | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZÁVÄZNÉ BIOLOGICKÉ LIMITNÉ HODNOTY A OPATRENIA ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU

1. Olovo a jeho iónové zlúčeniny

1.1. Biologické monitorovanie musí zahŕňať merania hladiny olova v krvi (PbB) používajúc absorbčnú spektrometriu alebo metódu, ktorá má ekvivalentné výsledky. Záväzná biologická limitná hodnota je:

70 μg Pb/100 ml krvi

1.2. Lekársky dohľad sa uskutoční, ak:

- vystavenie koncentrácii olova vo vzduchu je väčšia ako 0,075 mg/m3, vypočítaná ako časovo vážený priemer v priebehu 40 hodín týždenne alebo

- hladina olova v krvi je väčšia ako 40 μg Pb/100 ml krvi nameraná u jednotlivých pracovníkov.

1.3. Praktické predpisy na biologické monitorovanie a lekársky dohľad sa musia vypracovať v súlade s článkom 12 ods. 2. Tieto musia obsahovať odporúčania biologických indikátorov (napr. ALAU, ZPP, ALAD) a stratégie biologického monitorovania.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZÁKAZY

Produkcia, výroba alebo používanie chemických látok pri práci a činnosti, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené chemické látky sú zakázané. Zákaz sa neuplatňuje, ak sa chemická látka vyskytuje v inej chemickej látke alebo ako súčasť odpadu za predpokladu, že jej individuálna koncentrácia tam je menšia ako stanovený limit.

a) Chemické faktory

EINECS č. | CAS č. | Názov faktoru | Limit koncentrácie pre výnimku |

202–080–4 | 91–59–8 | 2-naftylamín a jeho soli | 0,1 hm. % |

202–177–1 | 92–67–1 | 4-aminobifenyl a jeho soli | 0,1 hm. % |

202-199–1 | 92–87–5 | benzidín a jeho soli | 0,1 hm. % |

202-204–7 | 92–93–3 | 4-nitrobifenyl | 0,1 hm. % |

b) Pracovné činnosti

Žiadne.

--------------------------------------------------