31998L0022Oficiālais Vēstnesis L 126 , 28/04/1998 Lpp. 0026 - 0028


Komisijas Direktīva 98/22/EK

(1998. gada 15. aprīlis),

kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un izplatību Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/2/EK [2], un jo īpaši tās 12. panta 6. punkta priekšpēdējo daļu,

tā kā, lai augu veselības pārbaužu organizēšana Direktīvas 77/93/EEK V pielikuma B daļā uzskaitītajiem augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešajām valstīm, noritētu efektīvi, jānosaka saskaņoti obligātie nosacījumi šo pārbaužu veikšanai vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas;

tā kā obligātajiem nosacījumiem, kas noteikti šo augu veselības pārbaužu veikšanai, jāņem vērā tehniskās prasības, kas attiecas uz atbildīgajām oficiālajām iestādēm, kuras, kā minēts Direktīvas 77/93/EEK 2. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ir atbildīgas par minētajām pārbaudes vietām, kā arī par noteikumiem, kuri piemērojami aprīkojumam, instrumentiem un iekārtām, kas dod iespēju minētajām oficiālajām iestādēm veikt prasītās augu veselības pārbaudes;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai augu veselības pārbaudes, kas noteiktas Direktīvas 77/93/EEK 12. panta 6. punkta ceturtajā daļā, minētās direktīvas V pielikuma B daļā uzskaitītajiem augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem, kuri nāk no trešajām valstīm, un kas tiek veiktas pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, atbilstu vismaz šīs direktīvas pielikumā noteiktajiem obligātajiem nosacījumiem.

2. pants

1. Dalībvalstis ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 1998. gada 1. oktobrim panāktu atbilstību šai direktīvai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālās publicēšanas laikā. Šādas atsauces izdarīšanas kārtību nosaka dalībvalstis.

2. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai visus galvenos savu tiesību aktus, kurus tās pieņem ar jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 15, 21.1.1998., 34. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Obligātie nosacījumi augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm

1. Atbildīgajām oficiālajām iestādēm, kuras, kā noteikts Direktīvas 77/93/EEK 2. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ir atbildīgas pa šīs direktīvas 1. pantā minētajām pārbaudes vietām, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

- tām jābūt pilnvarotām veikt savus pienākumus,

- tām jābūt tehniskai kompetencei, it īpaši kaitīgu organismu atklāšanā un diagnosticēšanā.

- tām jābūt ekspertu zināšanām kaitīgu organismu identificēšanā vai iespējām izmantot ekspertīzi,

- tām jābūt iespējām izmantot atbilstošu administratīvo, apskates vai pārbaudes aprīkojumu, instrumentus un iekārtas, kā norādīts 3. punktā,

- tām jābūt iespējām izmantot atbilstošu aprīkojumu sūtījumu glabāšanai un karantīnai un, ja vajadzīgs, visa aizturētā sūtījuma vai tā daļas iznīcināšanai (vai citai piemērotai rīcībai),

- tām jābūt pieejamiem šādiem dokumentiem:

(a) rakstiskas, mūsdienīgas dalībvalstu pamatnostādnes pārbaužu veikšanai, kas pamatojas uz dalībvalsts normatīviem un administratīviem aktiem, kā noteikts Kopienas tiesību aktos;

(b) atjaunināts Kopienas pamatnostādņu komplekts ekspertiem un valstu inspektoriem, kas minēts Direktīvas 77/93/EEK 19.a panta 6. punktā;

(c) atjaunināti Kopienas tiesību akti augu veselības jomā;

(d) atjaunināts saraksts ar specializētu laboratoriju adresēm un telefonu numuriem, kuras oficiāli apstiprinātas pārbaužu veikšanai, lai noteiktu kaitīgu organismu klātbūtni vai identificētu kaitīgus organismus. Jāievieš atbilstoša kārtība, lai nodrošinātu parauga (paraugu) veselumu un drošību ceļā uz laboratoriju un pārbaužu laikā;

(e) atjaunināta informācija par augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu sūtījumiem no trešajām valstīm, kuri ir:

- oficiāli aizturēti,

- izgājuši oficiālas pārbaudes specializētās laboratorijās (kopā ar rezultātiem),

vismaz ar tādu nosacījumu, ka šī informācija ir būtiski svarīga augu veselības pārbaudēm tajā vietā, kur tās tiek veiktas,

- tām, cik ātri vien iespējams, jāpielāgo pieņemtā augu veselības pārbaužu programma tā, lai tā atbilstu faktiskajām vajadzībām, ņemot vērā jebkādu jaunu augu veselības risku vai jebkādas izmaiņas 1. pantā minētajās pārbaudes vietās ievesto augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu kvantitātē/tilpumā.

2. Nepieciešams, lai valsts ierēdņiem un kvalificētiem pārstāvjiem, kuri, kā noteikts Direktīvas 77/93/EEK 2. panta 1. punkta i) apakšpunkta otrajā daļā, ir faktiski atbildīgi par pārbaužu veikšanu šīs direktīvas 1. pantā minētajās pārbaudes vietās, būtu:

- tehniskā kompetence, it īpaši kaitīgu organismu atklāšanā,

- ekspertu zināšanas kaitīgu organismu identificēšanā vai iespējas izmantot ekspertu zināšanas,

tā ir daļa no viņu kvalifikācijas, kas prasīta minētā 2. panta 1. punkta i) apakšpunkta otrajā daļā, un viņiem jābūt tieši pieejamai 1. punkta sestajā ievilkumā minētajai informācijai.

3. Nepieciešams, lai 1. punktā minētajam aprīkojumam, instrumentiem un iekārtām būtu vismaz:

(a) attiecībā uz administratīvo aprīkojumu:

- ātra komunikāciju sistēma ar:

- Direktīvas 77/93/EEK 1. panta 6. punktā minēto iestādi,

- 1. punktā minētajām specializētajām laboratorijām,

- muitas iestādēm,

- Komisiju,

- citām dalībvalstīm,

- dokumentu dublikātu veidošanas sistēmu;

(b) attiecībā uz pārbaužu aprīkojumu:

- piemērotas pārbaudes telpas atbilstoši konkrētajai vajadzībai,

- adekvāts apgaismojums,

- pārbaužu galds (galdi),

- iekārtas, kas piemērotas:

- vizuālām pārbaudēm,

- augu veselības pārbaudēm nepieciešamo telpu un iekārtu dezinficēšanai,

- paraugu sagatavošanai varbūtējām turpmākām pārbaudēm 1. punktā minētajās specializētajās laboratorijās;

(c) attiecībā uz aprīkojumu sūtījumu paraugu ņemšanai:

- atbilstošs materiāls katra parauga individuālai identificēšanai un iesaiņošanai,

- atbilstošs iesaiņojuma materiāls paraugu sūtīšanai uz 1. punktā minētajām specializētajām laboratorijām,

- zīmogi,

- oficiālie spiedogi,

- adekvāts apgaismojums.

--------------------------------------------------