31998L0010

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold

EF-Tidende nr. L 101 af 01/04/1998 s. 0024 - 0047


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 14. januar 1998 og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Udbuddet af teletjenester og -infrastruktur i Fællesskabet liberaliseres pr. 1. januar 1998 med overgangsperioder for visse medlemsstater; Rådet (4), Europa-Parlamentet (5), Det Økonomiske og Sociale Udvalg (6) og Regionsudvalget har alle erkendt, at liberaliseringen skal ledsages af harmoniserede bestemmelser til sikring af forsyningspligtydelser; begrebet forsyningspligtydelser skal udvikles for at være på højde med den teknologiske udvikling, markedsudviklingen og ændringer i forbrugernes ønsker; man er i Fællesskabet nået et godt stykke vej med hensyn til at definere omfanget af forsyningspligtydelser og fastsætte regler for omkostningsberegning og finansiering (7); Kommissionen har forpligtet sig til at offentliggøre en beretning om overvågning af forsyningspligtydelsernes omfang, kvalitet og prismæssige overkommelighed i Fællesskabet inden den 1. januar 1998 og derefter med jævne mellemrum;

(2) Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net, ONP (open network provision - tilrådighedsstillelse af åbne net) (8), opstiller de generelle rammer for anvendelse af ONP-principperne på specifikke områder;

(3) i artikel 32, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF af 13. december 1995 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten (9) anmodes Europa-Parlamentet og Rådet om, på grundlag af et forslag som Kommissionen forelægger inden den 1. januar 1998, at træffe afgørelse om revision af direktivet med henblik på tilpasning heraf til kravene i forbindelse med liberaliseringen af markedet; direktiv 95/62/EF finder ikke anvendelse på mobiltelefonitjenester; i betragtning af den stigende efterspørgsel efter mobiltelefonitjenester er det hensigtsmæssigt, at visse bestemmelser i direktivet finder anvendelse på mobiltelefonitjenester; dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i under iagttagelse af fællesskabsretten at udvide anvendelsesområdet for bestemmelser i direktivet til mobilnet og/eller -tjenester, selv om disse tjenester udtrykkeligt ikke er omfattet af anvendelsesområdet; på vejen mod et marked med fri konkurrence er der visse forpligtelser, der bør gælde for alle udbydere af telefonitjenester over faste net, mens andre forpligtelser kun bør gælde for organisationer, der har en stærk markedsposition, eller som er blevet udpeget til operatør af forsyningspligtsydelser i henhold til artikel 5; der er fuldt ud taget hensyn til brugerne og forbrugernes krav om overkommelige priser og takster, omkostningskontrol og brugerfaciliteter, således som dette er kommet til udtryk i den offentlige høring om forsyningspligt på teleområdet; da de påkrævede ændringer af direktiv 95/62/EF er omfattende, er det hensigtsmæssigt for klarhedens skyld at omformulere nævnte direktiv; nærværende direktiv berører ikke tidsfristen for medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 95/62/EF, som angivet i bilag IV;

(4) forsyningspligt består grundlæggende i, at brugerne på anmodning skal kunne få en tilslutning til det faste offentlige telefonnet på et fast sted til en overkommelig pris; der bør ikke være nogen restriktioner på tilslutningens tekniske udformning, således at der åbnes mulighed for både trådteknologi og trådløs teknologi; efter den 1. januar 1998 bør nyinstalleret fast offentlig telefonnetinfrastruktur være af en kvalitet, der foruden tale understøtter datakommunikation ved transmissionshastigheder, der er anvendelige for adgang til online-informationstjenester; ved overkommelig pris forstås en pris, som medlemsstaterne fastlægger på nationalt plan under hensyn til særlige nationale forhold, herunder aspekter vedrørende fysisk planlægning, efter gennemførelse af den i artikel 24 omhandlede høring; Kommissionen skal udarbejde beretninger om takstudviklingen i hele Fællesskabet på grundlag af de regler og kriterier for sikring af prismæssig overkommelighed, der offentliggøres på nationalt plan, og kan i den forbindelse foretage yderligere høringer på europæisk plan; hvorvidt telefontjenesten er prismæssigt overkommelig hænger sammen med, hvor detaljerede oplysninger brugerne får om udgifterne til deres telefonforbrug, samt med de relative omkostninger ved anvendelse af telefon i forhold til andre ydelser; i forbindelse med bestemmelserne om overkommelige priser for brugere i landområder eller omkostningstunge områder, kan medlemsstaterne undtage ferieboliger;

(5) omstrukturering af taksterne betyder, at man er ved at bevæge sig væk fra ikke-omkostningsægte priser; indtil den frie konkurrence er endeligt etableret, kan det være nødvendigt at sikre, at man ikke anvender takststigninger i fjerntliggende områder og landområder til at kompensere for indtægtstab som følge af fald i taksterne andre steder; omstrukturering af taksterne er et væsentligt kendetegn for et marked med fri konkurrence; prislofter, geografisk prisudligning eller lignende ordninger kan anvendes til at sikre, at den nødvendige takstomlægning ikke bliver til urimelig skade for brugerne og ikke betyder, at telefonitjenesterne bliver prismæssigt uoverkommelige;

(6) de faste telefonnets og telefonitjenesters betydning er så stor, at alle, der med rimelighed kan anmode herom, bør have adgang til disse; i overensstemmelse med nærhedsprincippet er det op til medlemsstaterne på grundlag af objektive kriterier at bestemme, hvilke organisationer der skal varetage forsyningspligtydelserne som defineret i dette direktiv under hensyntagen til organisationernes evne og, i givet fald, vilje til at levere alle eller en del af disse ydelser; tilsvarende forpligtelser kunne indgå i vilkårene, når der udstedes tilladelser til at udbyde offentligt tilgængelige telefonitjenester; medlemsstaterne kan i henhold til artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (10), indføre ordninger for, hvordan nettoomkostningerne i forbindelse med denne pligt skal fordeles mellem de organisationer, der driver offentlige telenet og/eller offentligt tilgængelige taletelefonitjenester; offentlige telenet omfatter både offentlige faste net og offentlige mobilnet; de nationale tilsynsmyndigheder bør sikre sig, at organisationer, der modtager finansiel støtte til forsyningspligtydelser fremlægger oplysninger om de enkelte støtteberettigede elementer, der er tilstrækkelig detaljerede til at begrunde deres anmodning; i henhold til fællesskabsretten skal medlemsstaternes ordninger for omkostningsberegning og finansiering af forsyningspligtydelser anmeldes til Kommissionen, så den kan undersøge, om de er forenelige med traktaten;

(7) udbud af nummeroplysningstjenester er en konkurrencemæssig aktivitet; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger indeholder regler for behandlingen af personoplysninger (11); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (12), navnlig det tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og det digitale mobilnet, vil give abonnenterne ret til at vælge ikke at blive optaget eller blive optaget uden visse oplysninger i en trykt eller elektronisk abonnentoversigt; brugerne og forbrugerne ønsker udtømmende abonnentoversigter og nummeroplysningstjenester, der dækker alle abonnenter, der ønsker at figurere heri, og deres numre (herunder numre for faste telefoner, mobiltelefoner og personlige numre); den situation, hvor visse telefonbøger og nummeroplysningstjenester leveres på en måde, så de for brugeren opfattes som gratis, berøres ikke af dette direktiv;

(8) medlemsstaterne bør i fornødent omfang træffe passende foranstaltninger for at sikre, at handicappede og andre grupper med særlige sociale behov har adgang til alle faste offentlige telefonitjenester til overkommelige priser; konkrete foranstaltninger kan f.eks. bestå i at give døve og talehæmmede adgang til offentlige teksttelefoner, at tilbyde blinde og svagtseende gratis nummeroplysning og lignende eller på anmodning levere specificeret fakturering i alternativ udformning til blinde og svagtseende;

(9) i Rådets beslutning 91/396/EØF af 29. juli 1991 om indførelse af et fælleseuropæisk alarmnummer (13) blev medlemsstaterne opfordret til at sikre, at nummeret »112« senest den 31. december 1996 blev indført i de offentlige telefonnet som et fælleseuropæisk alarmnummer; det er vigtigt, at brugerne kan foretage alarm-opkald, især på det fælleseuropæiske alarmnummer »112«, gratis fra alle telefoner, herunder offentlige betalingstelefoner, uden at skulle bruge mønter eller kort;

(10) på et marked med fri konkurrence for terminaludstyr er det et grundlæggende krav, at der er gennemsigtighed med hensyn til specifikationerne for netværksgrænseflader; de nationale tilsynsmyndigheder kan høre de berørte parter og navnlig leverandører af terminaludstyr og bruger- og forbrugerrepræsentanter om ændringer i de eksisterende netværksgrænsefladespecifikationer;

(11) direktiv 97/13/EF (14) fastlægger de fælles rammer for generelle tilladelser og enkelttilladelser; kvalitet og pris er nøglefaktorer på et marked med fri konkurrence, og de nationale tilsynsmyndigheder bør være i stand til at overvåge kvaliteten af tjenester, der udbydes af organisationer med stærk markedsposition, eller som er udpeget i henhold til artikel 5; de nationale tilsynsmyndigheder skal også kunne overvåge kvaliteten af tjenester, der udbydes af andre organisationer, der leverer faste offentlige telenet og/eller faste offentlige telefonitjenester, når den pågældende organisation har fungeret i mere end 18 måneder, og når den nationale tilsynsmyndighed anser det for nødvendigt; de nationale tilsynsmyndigheder skal, når de anser det for nødvendigt, kunne træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemer i forbindelse med kvaliteten af begge typer af organisationers ydelser; Kommissionen aflægger den 1. januar 1998 og derefter med regelmæssige mellemrum beretning om kvaliteten, niveauet og omfanget af forsyningspligtydelserne i Det Europæiske Fællesskab som anført i dens meddelelse af 13. marts 1996 om det almene tjenesteudbud for telekommunikation i perspektivet af et fuldt liberaliseret marked; en sådan kompetence berører ikke de nationale myndigheders og Fællesskabets anvendelse af konkurrenceretten;

(12) en medlemsstat kan i særlige tilfælde stille betingelser for adgang til og brug af faste offentlige telefonnet eller offentligt tilgængelige telefonitjenester under henvisning til væsentlige krav; de nationale tilsynsmyndigheder skal som et minimum have procedurer til at kunne reagere i situationer, hvor en organisation, som har en stærk markedsposition, og som enten leverer taletelefonitjenester, eller som er blevet udpeget i henhold til artikel 5, afbryder, indskrænker eller ændrer udbuddet af tjenester til organisationer, der leverer net og/eller tjenester til telekommunikation; bortset fra tilfælde af vedvarende overskridelse af betalingsfristerne eller gentagne tilfælde af manglende betaling skal forbrugerne beskyttes mod øjeblikkelig nedlukning af deres telefon som følge af manglende betaling, og forbrugerne bør, især i tilfælde af tvister vedrørende store fakturaer for opkald til særtjenestenumre med overtaksering, fortsat have adgang til de basale telefonitjenester, mens tvisten afgøres; i nogle medlemsstater kan en sådan fortsat adgang kun ydes, hvis abonnenten fortsat betaler linjeleje; bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke en medlemsstat i at træffe forholdsregler på grundlag af de i traktatens artikel 36 og 56 anførte begrundelser, navnlig offentlig sikkerhed, offentlig orden og offentlig sædelighed;

(13) faciliteter som tonesignalering og specificeret fakturering er normalt til rådighed på moderne telefoncentraler og kan derfor udbydes uden store omkostninger, efterhånden som de gamle centraler moderniseres eller udskiftes med nye; tonesignalering anvendes i stadig højere grad til interaktiv kommunikation med særlige tjenester og faciliteter, herunder tillægstjenester, og manglende adgang til denne facilitet kan forhindre, at brugerne får adgang til visse tjenester; specificeret fakturering og selektiv spærring af opkald er værdifulde redskaber for brugerne til at kontrollere og overvåge deres brug af telefonnettene; direktiv 97/66/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren sikrer brugernes privatliv for så vidt angår specificeret fakturering og giver dem mulighed for at beskytte deres privatliv, når der anvendes identifikation af det kaldende nummer, og sikrer dem mod eventuelle ulemper ved viderestilling af samtaler. Nummerportabilitet er en facilitet, der sætter en bruger i stand til på anmodning at bevare samme nummer/numre på det faste offentlige telefonnet på et nærmere bestemt sted uafhængigt af, hvilken organisation der leverer tjenesten; de europæiske standardiseringsorganisationer har udarbejdet harmoniserede standarder for tekniske grænseflader for adgang til det tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) via det såkaldte S/T-referencepunkt;

(14) prisgennemskuelighed skal sikre, at private abonnenter ikke subventionerer rabatter til professionelle kunder; visse forpligtelser vedrørende takster og omkostningsregnskaber er ikke længere nødvendige, når der er indført fri konkurrence, og andre kan lempes af de nationale tilsynsmyndigheder, når man med den frie konkurrence har nået de ønskede mål; bestemmelserne om ikke-diskriminering i fællesskabsrettens konkurrenceregler finder under alle omstændigheder anvendelse; kravet om særskilt takstfastsættelse af de enkelte tjenester forhindrer ikke, at faciliteter kombineres i en takstpakke, forudsat at en sådan praksis ikke anvendes til en uberettiget indskrænkning af brugernes frihed til at vælge deres leverandører af de forskellige tjenester, de måtte ønske at gøre brug af;

(15) spørgsmål vedrørende prismæssig overkommelighed, tjenesternes kvalitet og forsyningspligtens fremtidige omfang bør gøres til genstand for høring af alle berørte parter på nationalt plan; dertil kræves, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om forsyningspligtydelsernes omfang, kvalitet og prismæssige overkommelighed; handicappede brugere bør i videst muligt omfang tilbydes samme tjenesteniveau som andre brugere med hensyn til adgang til og brug af telefonitjenester;

(16) Kommissionen skal være i stand til effektivt at overvåge gennemførelsen af dette direktiv, og brugerne i Europa skal vide, hvor de kan finde offentliggjort information om telefonitjenesterne i andre medlemsstater; i henhold til direktiv 97/13/EF (det såkaldte licensdirektiv) er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtet til ikke at videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, undtagen når det er vigtigt, for at de kan udføre deres opgaver;

(17) i betragtning af den forventede tilnærmelse mellem faste og mobile telefonitjenester bør det ved revision af direktivet genovervejes, i hvilket omfang det skal finde anvendelse på mobiltelefonitjenester; fristen for revisionen af direktivet, dvs. den 31. december 1999, gør det muligt at foretage en koordineret revision af alle ONP-direktiverne på baggrund af erfaringerne med liberaliseringen af de offentlige telenet og taletelefonitjenesterne; revisionen bør omfatte spørgsmålet, om visse forpligtelser bør ophæves, fordi de ikke længere er nødvendige på et marked med fri konkurrence;

(18) det afgørende mål om at sikre forsyningspligten på teleområdet for alle brugerne i Europa og om at harmonisere betingelserne for adgang til og brug af faste offentlige telefonnet og offentligt tilgængelige telefonitjenester kan ikke opfyldes tilfredsstillende på medlemsstatsplan;

(19) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik den 20. december 1994 en modus vivendi vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter vedtaget efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I ANVENDELSESOMRÅDE, MÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1 Anvendelsesområde og mål

1. Dette direktiv vedrører harmoniseringen af betingelserne for åben og effektiv adgang til og brug af faste offentlige telefonnet og faste offentlige telefonitjenester på markeder med fri og åben konkurrence i overensstemmelse med principperne for tilrådighedsstillelse af åbne net (ONP-principperne).

Formålet er at sikre, at der overalt i Fællesskabet stilles faste offentlige telefonitjenester af høj kvalitet til rådighed, samt nærmere at fastlægge, hvilket sæt af tjenester alle brugere, herunder forbrugerne, under hensyn til særlige nationale betingelser bør have adgang til som forsyningspligtydelser og til overkommelig pris.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige mobiltelefoninet og -tjenester, jf. dog artikel 6, artikel 9, litra b) og c), artikel 10 og artikel 11, stk. 1.

3. Dette direktiv træder i stedet for direktiv 95/62/EF.

Artikel 2 Definitioner

1. Definitionerne i direktiv 90/387/EØF finder anvendelse på nærværende direktiv, hvor det er relevant.

2. I dette direktiv forstås ved:

a) »bruger«: enkeltpersoner, herunder forbrugere, eller organisationer, der bruger eller efterspørger offentligt tilgængelige teletjenester

b) »forbruger«: enhver fysisk person, der bruger en offentligt tilgængelig teletjeneste til formål, der ikke står i forbindelse med vedkommendes erhverv, forretning eller profession

c) »abonnent«: en fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med en leverandør af offentligt tilgængelige teletjenester om levering af sådanne tjenester

d) »offentlig betalingstelefon«: en telefon, hvortil der er offentlig adgang, og for hvis brug der betales ved hjælp af mønter og/eller betalingskort og/eller forudbetalte kort

e) »taletelefonitjeneste«: en tjeneste, hvorved offentligheden på kommercielt grundlag har adgang til direkte transport af tale i realtid gennem det offentlige koblede net eller et net af en sådan karakter, at en bruger kan anvende udstyr, der er koblet til et nettermineringspunkt på et fast sted til at kommunikere med en anden bruger af udstyr, der er koblet til et andet nettermineringspunkt

f) »forsyningspligtydelser«: et bestemt, begrænset sæt af tjenester af en given kvalitet, hvortil alle brugere uanset deres geografiske placering og på baggrund af specifikke nationale betingelser har adgang til en overkommelig pris

g) »national tilsynsmyndighed«: den eller de instanser i en medlemsstat, der af medlemsstaten bl.a. har fået til opgave at varetage de i dette direktiv omhandlede tilsynsopgaver

h) »ONP-udvalget«: det udvalg, der er nedsat ved artikel 9, stk. 1, i direktiv 90/387/EØF

i) »organisation med stærk markedsposition«: en organisation, der har tilladelse til at udbyde faste offentlige telefonnet og/eller taletelefonitjenester i en medlemsstat, og som med henblik på dette direktiv af den nationale tilsynsmyndighed i den pågældende medlemsstat er blevet angivet som havende en stærk markedsposition, hvilket er blevet meddelt Kommissionen.

En organisation anses for at have en stærk markedsposition, hvis dens andel af det relevante marked i det geografiske område i en medlemsstat, hvor det har tilladelse til at operere, er på mindst 25 %.

De nationale tilsynsmyndigheder kan dog bestemme, at en organisation med en markedsandel på mindre end 25 % på det relevante marked skal anses for at have en stærk markedsposition. De kan også bestemme, at en organisation med en markedsandel på mere end 25 % ikke skal anses for at have en stærk markedsposition på det relevante marked. I begge tilfælde skal der ved en sådan bestemmelse tages hensyn til organisationens muligheder for at yde indflydelse på markedsvilkårene, dens omsætning i forhold til markedets størrelse, dens kontrol over slutbrugernes adgangsmidler, dens adgang til finansielle midler og dens erfaringer med hensyn til udbud af produkter og tjenester på markedet.

3. I dette direktiv:

a) anvendes begreberne »fast offentligt telefonnet« og »offentligt mobiltelefonnet« med samme definition som i bilag I til direktiv 97/33/EF om samtrafik

b) omfatter begrebet »offentligt tilgængelige telefonitjenester« både faste offentlige telefonitjenester og offentlige mobiltelefonitjenester.

Faste offentlige telefonitjenester kan, som nævnt i bilag I, del 1, til direktiv 97/33/EF om samtrafik, foruden taletelefonitjeneste omfatte adgang til alarmtjenester (112-tjenester), telefonistekspedition, oplysningstjenester, offentlige betalingstelefoner, udbud af tjenester på særlige vilkår og/eller udbud af særlige faciliteter for handicappede eller abonnenter med særlige sociale behov, således som det er fastlagt i dette direktiv, men omfatter ikke tillægstjenester, der udbydes over det offentlige telefonnet.

KAPITEL II UDBUD AF ET BESTEMT SÆT AF TJENESTER, DER KAN FINANSIERES SOM FORSYNINGSPLIGTYDELSER

Artikel 3 Adgang til tjenester

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle brugere på deres område, uanset hvor de geografisk befinder sig, har mulighed for at få adgang til de tjenester, der er nævnt i dette kapitel, og under hensyn til de særlige nationale forhold, til overkommelige priser.

Under hensyn til den fremadskridende tilnærmelse til omkostningsægte takster opretholder medlemsstaterne navnlig overkommelige priser for de i dette kapitel nævnte tjenester i forhold til brugere i landområder og dyre områder samt for sårbare brugergrupper som f.eks. ældre, handicappede og brugere med særlige sociale behov.

Med henblik herpå ophæver medlemsstaterne forpligtelser, der forhindrer eller begrænser anvendelsen af særlige eller målrettede rabatordninger for de tjenester, der er nærmere opregnet i direktivet, og medlemsstaterne kan under overholdelse af fællesskabsretten indføre prislofter, gennemsnitstakster for et geografisk område eller lignende ordninger for nogle af eller alle de opregnede tjenester, indtil der opnås en effektiv priskontrol i kraft af konkurrencen.

Ordninger, der tager sigte på at sikre overkommelige priser, skal iagttage principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Medlemsstaterne offentliggør de regler og kriterier, der under hensyn til artikel 24 anvendes til at sikre den prismæssige overkommelighed på nationalt niveau.

2. Medlemsstaterne offentliggør regelmæssigt rapporter om udviklingen i taksterne, som skal gøres offentligt tilgængelige. Kommissionen offentliggør regelmæssigt beretninger om udviklingen i taksterne i hele Fællesskabet.

Artikel 4 Finansiering

Hvis de tjenester, der er omhandlet i dette kapitel, ikke kan udbydes kommercielt på grundlag af de betingelser, der er fastsat af medlemsstaten, kan medlemsstaterne oprette finansieringsordninger for forsyningspligtydelser med henblik på fordeling af finansieringen af disse ydelser i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og navnlig direktiv 97/33/EF om samtrafik.

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at organisationer, der er omfattet af sådanne samfinansieringsordninger, fremsætter en erklæring til deres nationale tilsynsmyndighed med angivelse af, til hvilke specifikke elementer der anmodes om finansiering, idet de i artikel 5 i direktiv 97/33/EF om samtrafik omhandlede oplysninger på anmodning stilles til rådighed for berørte parter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4.

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med gældende fællesskabsret stille supplerende krav vedrørende levering af teletjenester. Sådanne krav må ikke påvirke omkostningsberegningen for forsyningspligtydelserne som fastsat på fællesskabsplan og må ikke finansieres over et obligatorisk bidrag fra markedsaktørerne.

Artikel 5 Udbud af nettilslutninger og adgang til telefonitjenester

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige anmodninger om tilslutning til det faste offentlige telefonnet på et fast sted og adgang til faste offentlige telefonitjenester efterkommes af mindst én operatør og de kan, om nødvendigt, med henblik herpå udpege en eller flere operatører, således at hele deres område dækkes.

2. Tilslutningerne skal give brugerne mulighed for at foretage og modtage nationale og internationale opkald med mulighed for overførsel af tale, telefax og/eller datakommunikation.

Artikel 6 Nummeroplysningstjenester

1. Bestemmelserne i denne artikel gælder med forbehold af kravene i relevant lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, som f.eks. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

2. Medlemsstaterne sikrer:

a) at abonnenterne har ret til at blive optaget i offentligt tilgængelige abonnentoversigter samt til at kontrollere optagelsen og om nødvendigt kræve rettelser eller lade sig slette

b) at oversigter over alle abonnenter, som ikke har rettet indvending imod at lade sig optage heri, herunder fastnet- og mobilnetnumre samt personlige numre, er tilgængelige for brugerne i en form, der er godkendt af den nationale tilsynsmyndighed, f.eks. trykt, elektronisk eller begge former, og at de opdateres regelmæssigt

c) at alle brugere, herunder også brugere af offentlige betalingstelefoner, har adgang til mindst én nummeroplysningstjeneste med alle abonnenter, der har registreret alle optagne abonnenter

3. For at sikre udbuddet af de i stk. 2, litra b) og c), nævnte tjenester sikrer medlemsstaterne, at alle organisationer, der tildeler brugerne telefonnumre, imødekommer enhver rimelig anmodning om at stille relevante oplysninger til rådighed i nærmere aftalt form og på rimelige, omkostningsrelaterede og ikke-diskriminerende vilkår.

4. Medlemsstaterne sikrer, at organisationer, der udbyder den i stk. 2, litra b) og c), nævnte tjeneste, overholder princippet om ikke-diskrimination i deres behandling og præsentation af de oplysninger, som de modtager.

Artikel 7 Offentlige betalingstelefoner

1. Medlemsstaterne sikrer, at dækningen med offentlige betalingstelefoner opfylder brugernes rimelige behov, både med hensyn til antal og geografisk dækning.

En medlemsstat kan give sin nationale tilsynsmyndighed tilladelse til ikke at anvende kravene i dette stykke på hele sit område eller en del heraf, hvis det er godtgjort, at disse faciliteter i vidt omfang er tilgængelige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at det fra offentlige betalingstelefoner er muligt at foretage gratis alarmopkald på det fælleseuropæiske alarmnummer, »112«, jf. beslutning 91/396/EØF, samt andre nationale alarmnumre uden brug af mønter eller kort.

Artikel 8 Særlige ordninger for handicappede og brugere med særlige sociale behov

Medlemsstaterne træffer i fornødent omfang særlige foranstaltninger for at sikre, at handicappede og brugere med særlige sociale behov har lige adgang til faste offentlige telefonitjenester, herunder nummeroplysningstjenester, til overkommelige priser.

KAPITEL III SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ORGANISATIONER, DER UDBYDER FASTE OG/ELLER MOBILE OFFENTLIGE TELEFONNET OG/ELLER OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE TELEFONITJENESTER

Artikel 9 Tilslutning af terminaludstyr og brug af nettet

Medlemsstaterne sikrer, at alle brugere med en tilslutning til det faste offentlige telefonnet

a) kan tilslutte og anvende terminaludstyr, der passer til den pågældende tilslutning, i overensstemmelse med national ret og fællesskabsretten

b) har adgang til telefonistekspederede tjenester og nummeroplysningstjenester i henhold til artikel 6, stk. 2, litra c), medmindre abonnenten ikke ønsker det

c) har adgang til gratis alarmopkald på nummer »112« og eventuelt andre numre fastsat af de nationale tilsynsmyndigheder til brug på nationalt plan.

Medlemsstaterne sikrer, at også mobilbrugere har adgang til de i litra b) og c), nævnte tjenester.

Artikel 10 Kontrakter

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at de organisationer, der udbyder adgang til faste offentlige telefonnet og offentlige mobiltelefonnet, giver brugerne en kontrakt. Kontrakten skal angive, hvilken tjeneste der stilles til rådighed eller henvise til offentligt tilgængelige vilkår og betingelser for tjenesten. Kontrakten eller de offentligt tilgængelige vilkår og betingelser skal som minimum indeholde en nærmere angivelse af leveringstid for førstegangstilslutning og af de tilbudte typer vedligeholdelsesservice samt af, hvilke erstatnings- og/eller tilbagebetalingsordninger der gælder for abonnenterne, hvis der er mangler ved den aftalte tjeneste, og en kortfattet beskrivelse af, hvorledes man indleder en procedure til bilæggelse af tvister i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 26, og skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke serviceniveauer der tilbydes.

2. De nationale tilsynsmyndigheder eller andre organer, der er kompetente i henhold til den nationale lovgivning, skal på eget initiativ eller efter anmodning fra en organisation, der repræsenterer bruger- eller forbrugerinteresser, kunne kræve ændringer af de i stk. 1 nævnte kontraktvilkår og af betingelserne i erstatnings- og/eller tilbagebetalingsordningerne, i det omfang de vedrører bestemmelserne i dette direktiv, for at beskytte brugeres og/eller abonnenters rettigheder.

Artikel 11 Offentliggørelse af og adgang til oplysninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og offentlige mobiltelefonnet eller offentligt tilgængelige telefonitjenester, offentliggør fyldestgørende og ajourførte oplysninger til forbrugerne om deres standardvilkår og -betingelser for adgang til og brug af det offentlige telefonnet og/eller de offentligt tilgængelige telefonitjenester. De nationale tilsynsmyndigheder skal især sikre, at der opstilles overskuelige og præcise oversigter over taksterne for slutbrugerne, en eventuel minimumskontrolperiode og betingelser for fornyelse af kontrakterne.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at de fra organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet, i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4 modtager detaljerede oplysninger om specifikationerne for de tekniske grænseflader til nettet, som nærmere beskrevet i bilag II, del 1. Ændringer i eksisterende specifikationer for grænseflader til nettet samt oplysninger om nye grænsefladespecifikationer skal meddeles den nationale tilsynsmyndighed før implementeringen. Den nationale tilsynsmyndighed kan fastsætte en passende frist for afgivelse af denne meddelelse.

3. Så længe udbud af faste offentlige telenet og taletelefonitjenester stadig er omfattet af særlige eller eksklusive rettigheder i en medlemsstat, sikrer de nationale tilsynsmyndigheder, at der som fastlagt i stk. 4 offentliggøres fyldestgørende og ajourførte oplysninger vedrørende adgangen til og brugen af de faste offentlige telenet og faste telefonitjenester, jf. oversigtslisten i bilag II, del 2.

4. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at oplysningerne gøres tilgængelige på passende måde, så de berørte parter har let adgang til dem. I medlemsstaternes respektive statstidender meddeles det, hvorledes disse oplysninger offentliggøres.

5. De nationale tilsynsmyndigheder underretter senest den 30. juni 1998 Kommissionen om, hvordan de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger gøres tilgængelige. Kommissionen offentliggør med regelmæssige mellemrum en henvisning til sådanne underretninger i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Der gives straks meddelelse om enhver ændring.

Artikel 12 Tjenesternes kvalitet

1. Medlemsstaterne skal for organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller faste telefonitjenester, i overensstemmelse med procedurerne i denne artikel kunne fastsætte kvaliteten af de tjenester, der er omhandlet i dette direktiv.

De kan med henblik herpå i overensstemmelse med det såkaldte licensdirektiv 97/13/EF fastsætte kvalitetsmål i de individuelle tilladelser, navnlig for organisationer, som har en stærk markedsposition inden for udbud af faste offentlige telefonnet og/eller taletelefonitjenester, eller som er blevet udpeget i overensstemmelse med artikel 5.

Hvis der findes organisationer, der har særlige eller eksklusive rettigheder inden for udbud af faste offentlige telenet og/eller taletelefonitjenester, sikrer medlemsstaterne, at der i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11, stk. 4, fastsættes og offentliggøres mål for de relevante parametre i bilag III.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at organisationer med en stærk markedsposition, eller som er udpeget i henhold til artikel 5, begynder at opbevare ajourførte oplysninger om kvaliteten af deres udbud på grundlag af de parametre, definitioner og målemetoder, der er fastsat i bilag III. Nationale tilsynsmyndigheder skal også kunne kræve, at andre organisationer, der i mere end 18 måneder har udbudt faste offentlige telefonnet og/eller faste telefonitjenester, gør det samme.

Disse oplysninger skal på anmodning meddeles de nationale tilsynsmyndigheder.

3. Hvor det er hensigtsmæssigt, og navnlig under hensyntagen til de berørte parters synspunkter jf. bestemmelserne i artikel 24, sikrer de nationale tilsynsmyndigheder, at de data vedrørende kvaliteten, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11, stk. 4, og de kan fastsætte kvalitetsmål for organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller faste offentlige telefonitjenester, og som enten har en stærk markedsposition eller er udpeget i overensstemmelse med artikel 5, hvis sådanne mål ikke allerede eksisterer.

Hvis en organisation vedbliver med ikke at opfylde sådanne kvalitetsmål, kan der træffes særlige foranstaltninger i overensstemmelse med vilkårene i den pågældende organisations tilladelse.

4. De nationale tilsynsmyndigheder kan anmode om en uafhængig revision af dataene vedrørende kvalitet for at sikre, at de data, der stilles til rådighed af de i stk. 2 nævnte organisationer, er nøjagtige og sammenlignelige.

Artikel 13 Brugs- og adgangsvilkår samt væsentlige krav

1. Med forbehold af den nationale tvistbilæggelsesprocedure i artikel 26, stk. 1, fastlægger de nationale tilsynsmyndigheder fremgangsmåder, hvorved de kan tage sig af sager, hvor organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller faste offentlige telefonitjenester, eller organisationer, der udbyder taletelefonitjenester, og som enten har en stærk markedsposition eller er udpeget i henhold til artikel 5 og har en stærk markedsposition, træffer foranstaltninger såsom at afbryde en tjeneste, bringe den til ophør, foretage ændringer heri eller indskrænke dens disponibilitet i det mindste for organisationer, der udbyder telenet og/eller -tjenester.

Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at disse fremgangsmåder bygger på en gennemskuelig beslutningsproces, hvor begge parters rettigheder tilgodeses. Afgørelse træffes først, når begge parter har haft mulighed for at fremføre deres synspunkter. Afgørelsen skal behørigt begrundes og meddeles parterne inden for en uge.

En sammenfattende fremstilling af fremgangsmåderne offentliggøres som fastlagt i artikel 11, stk. 4.

Denne bestemmelse berører ikke parternes ret til at anlægge sag ved domstolene.

2. Hvis adgangen til eller brugen af faste offentlige telefonnet og/eller faste offentlige telefonitjenester begrænses med begrundelse i væsentlige krav, skal medlemsstaterne sikre, at det i de relevante nationale bestemmelser angives, hvilke af de væsentlige krav, som anført i litra a) til e) nedenfor, der ligger til grund for begrænsningen.

Sådanne begrænsninger skal pålægges ved bindende forskrifter, og de skal offentliggøres som fastlagt i artikel 11, stk. 4.

Med forbehold af de foranstaltninger, der kan træffes i medfør af artikel 3, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, i direktiv 90/387/EØF, gælder følgende væsentlige krav for det faste offentlige telefonnet og de faste offentlige telefonitjenester på følgende måde:

a) Netdriftens sikkerhed

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at adgangen til det faste offentlige telefonnet og de faste offentlige telefonitjenester opretholdes i tilfælde af netsvigt forårsaget af katastrofer eller force majeure f.eks. usædvanlige vejrforhold, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag eller brand.

Hvis de i foregående afsnit nævnte omstændigheder indtræffer, skal de organer, der rammes, gøre deres yderste for at sikre, at tjenesten opretholdes på højeste niveau for at kunne efterkomme de kompetente myndigheders krav.

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at eventuelle begrænsninger af adgangen til og brugen af faste offentlige telefonnet med begrundelse i netsikkerhed står i et rimeligt forhold til de tilstræbte mål og ikke er diskriminerende, samt at de er baseret på forud fastsatte, objektive kriterier.

b) Opretholdelse af nettets integritet

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det faste offentlige telefonnets integritet opretholdes. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at begrænsninger af adgangen til og brugen af det faste offentlige telefonnet under henvisning til kravet om bevarelse af nettets integritet for at beskytte bl.a. netudstyr, programmel og lagrede data, ikke gøres mere omfattende end absolut nødvendigt for at sikre nettets normale drift. Sådanne begrænsninger må ikke være diskriminerende og skal baseres på forud fastsatte objektive kriterier.

c) Tjenesters interoperabilitet

Når terminaludstyr anvendes i overensstemmelse med direktiv 91/263/EØF (15), må der ikke pålægges yderligere restriktioner for brugen under henvisning til tjenesters interoperabilitet.

d) Databeskyttelse

Der må kun lægges begrænsninger på adgangen til og brugen af faste offentlige telefonnet og/eller faste offentlige telefonitjenester under henvisning til databeskyttelse, såfremt dette sker i overensstemmelse med relevant lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, som f.eks. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

e) Effektiv udnyttelse af frekvensspektret

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre en effektiv udnyttelse af frekvensspektret og undgå skadelig interferens mellem radiobaserede systemer, der vil kunne medføre en begrænsning af adgangen til eller brugen af faste offentlige telefonnet og/eller faste offentlige telefonitjenester.

3. Så længe en medlemsstat opretholder særlige eller eksklusive rettigheder for udbud af offentlige telenet og taletelefonitjenester, skal de betingelser, som brugerne pålægges under henvisning til sådanne rettigheder, pålægges ved bindende forskrifter under den nationale tilsynsmyndigheds ansvar.

Artikel 14 Specificeret fakturering, tonesignalering og selektiv spærring af opkald

1. For at sikre, at brugerne så hurtigt som muligt over det faste offentlige telefonnet får adgang til følgende faciliteter:

- tonesignalering

- specificeret fakturering og selektiv spærring af opkald som faciliteter, der kan leveres på anmodning

kan medlemsstaterne udpege en eller flere operatører til at levere disse faciliteter til de fleste telefonbrugere inden 31. december 1998 og til at sikre, at de er generelt tilgængelige pr. 31. december 2001.

En medlemsstat kan give sin nationale tilsynsmyndighed tilladelse til ikke at anvende kravene i dette stykke på hele sit område eller på en del heraf, hvis det er godtgjort, at disse faciliteter i vidt omfang er tilgængelige.

Tonesignalering og selektiv spærring af opkald er nærmere specificeret i bilag I, del 1.

2. Med forbehold af bestemmelserne i den relevante lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, som f.eks. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF, skal de specificerede fakturaer være tilstrækkeligt detaljerede til, at der kan foretages en kontrol af de beløb, der er debiteret for anvendelse af det faste offentlige telefonnet og/eller de faste offentlige telefonitjenester.

Et mindsteniveau for en specificeret fakturering skal tilbydes alle brugere uden ekstra omkostninger. Et eventuelt større detaljeringsniveau kan tilbydes abonnenterne til en rimelig pris eller gratis. De nationale tilsynsmyndigheder kan fastlægge mindsteniveauet for specificeret fakturering.

Opkald, der er gratis for den opkaldende abonnent, herunder opkald til hjælpetjenester, skal ikke figurere på den opkaldende abonnents specificerede faktura.

Artikel 15 Levering af ekstra faciliteter

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at organisationer, der udbyder taletelefonitjenester, og som enten har en stærk markedsposition eller er udpeget i henhold til artikel 5 og har en stærk markedsposition, stiller de faciliteter til rådighed, der er anført i bilag I, del 2, i den udstrækning, dette er teknisk gennemførligt og økonomisk bæredygtigt.

2. Med forbehold af bestemmelserne i den relevante lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, som f.eks. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF, træffer medlemsstaterne under iagttagelse af fællesskabsrettens konkurrenceregler alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne alle forskriftsmæssige begrænsninger, der forhindrer levering af de i bilag I, del 3, omhandlede tjenester og faciliteter.

3. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der fastlægges frister for indførelsen af de faciliteter, der er anført i bilag I, del 2, under hensyntagen til, hvor udviklet nettet er, hvor stor efterspørgslen er, og hvor langt standardiseringsarbejdet er fremme, og de sikrer, at disse frister offentliggøres som fastlagt i artikel 11, stk. 4.

4. I områder, hvor nummerportabilitet, jf. artikel 12, stk. 5, i direktiv 97/33/EF om samtrafik, endnu ikke er implementeret, sikrer de nationale tilsynsmyndigheder, at et telefonopkald til en abonnents gamle nummer i en rimelig periode efter, at denne har skiftet leverandør, mod et rimeligt gebyr kan omdirigeres til det nye nummer, eller at personer, der kalder op, får oplysning om det nye nummer, uden at denne tjeneste medfører nogen udgift for den kaldte part.

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at eventuelle gebyrer for ovennævnte faciliteter er rimelige.

Artikel 16 Særlige nettilslutninger

1. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at organisationer, som har en stærk markedsposition inden for udbud af faste offentlige telefonnet, behandler rimelige anmodninger fra teletjenesteudbydere om adgang til det faste offentlige telefonnet via andre nettermineringspunkter end de sædvanlige, der er omhandlet i bilag II, del 1. Denne forpligtelse kan kun begrænses i konkrete tilfælde, hvor der findes teknisk og kommercielt gennemførlige alternativer til den særlige adgang, der er anmodet om, og hvor denne adgang er uhensigtsmæssig i forhold til de ressourcer, der er til rådighed til at efterkomme anmodningen.

2. Organisationer, der fremsætter en sådan anmodning, skal have mulighed for at indbringe sagen for den nationale tilsynsmyndighed, inden der træffes endelig afgørelse om at afslå en anmodning om adgang eller underlægge den restriktioner.

Hvis en anmodning om særlig nettilslutning afslås, skal den ansøgende organisation hurtigst mulig have en begrundet forklaring af årsagerne til afslaget.

3. De nærmere tekniske og forretningsmæssige betingelser for særlige nettilslutninger aftales mellem de berørte parter, dog således at den nationale tilsynsmyndighed kan gribe ind som fastlagt i stk. 2, 4 og 5.

Aftalen kan omfatte kompensation til organisationen for dens omkostninger i forbindelse med etableringen af den ønskede nettilslutning; herved skal principperne om omkostningsægthed, der er fastlagt i bilag II til direktiv 90/387/EØF, respekteres fuldt ud.

4. De nationale tilsynsmyndigheder kan når som helst gribe ind på eget initiativ, hvis dette er berettiget for at sikre reel konkurrence og/eller interoperabilitet mellem tjenester, og skal gribe ind, hvis en af parterne anmoder herom, for at fastsætte vilkår, der er ikke-diskriminerende og er retfærdige og rimelige for begge parter, og som indebærer den størst mulige fordel for alle brugere.

5. De nationale tilsynsmyndigheder har ligeledes ret til i alle brugeres interesse at sikre, at aftalerne omfatter betingelser, som opfylder kriterierne i stk. 4, at de indgås og gennemføres hurtigt og effektivt, og at de indeholder bestemmelser om overensstemmelse med relevante standarder, opfyldelse af væsentlige krav og/eller opretholdelse af end-to-end-kvaliteten.

6. De betingelser, som de nationale tilsynsmyndigheder fastlægger i henhold til stk. 5, skal offentliggøres som fastsat i artikel 11, stk. 4.

7. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at de organisationer med en stærk markedsposition, der er omhandlet i stk. 1, overholder princippet om ikke-diskriminering, når de anvender faste offentlige telefonnet, og navnlig når de anvender særlige nettilslutninger til at udbyde offentligt tilgængelige teletjenester. Organisationerne skal under tilsvarende forhold anvende de samme betingelser på organisationer, der stiller tilsvarende tjenester til rådighed, og skal stille særlige nettilslutningsfaciliteter og oplysninger til rådighed for andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som de stiller til rådighed for deres egne tjenester og tjenester, der udbydes af datterselskaber eller partnere.

8. Hvor det er relevant, anmoder Kommissionen i samråd med ONP-udvalget, der handler i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 29, Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) om at udarbejde standarder for nye typer nettilslutning. Der offentliggøres en henvisning til sådanne standarder i De Europæiske Fællesskabers Tidende, jf. artikel 5 i direktiv 90/387/EØF.

9. Nærmere oplysninger om enkelthederne i aftaler vedrørende særlige nettilslutninger skal stilles til rådighed for den nationale tilsynsmyndighed, hvis denne anmoder herom. Med forbehold af de rettigheder og pligter, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 97/13/EF (licensdirektivet), er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtet til ikke at videregive de dele af aftalerne, der er omhandlet i stk. 3, og som vedrører parternes forretningsmæssige strategi.

Artikel 17 Takstprincipper

1. Med forbehold af de særlige bestemmelser i artikel 3 vedrørende prismæssig overkommelighed eller stk. 6 sikrer de nationale tilsynsmyndigheder, at organisationer, som udbyder taletelefonitjenester, og som enten har en stærk markedsposition eller er udpeget i henhold til artikel 5 og har en stærk markedsposition, overholder bestemmelserne i denne artikel.

2. Taksterne for brug af det faste offentlige telefonnet og faste offentlige telefonitjenester skal følge de grundlæggende principper for omkostningsægthed, som anført i bilag II til direktiv 90/387/EØF.

3. Taksterne for adgang til og brug af det faste offentlige telefonnet skal med forbehold af bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, i direktiv 97/33/EF om samtrafik være uafhængige af det formål, brugeren anvender det til, medmindre anvendelsesformålet kræver andre tjenester eller faciliteter.

4. Taksterne for faciliteter, der ligger ud over tilslutning til det faste offentlige telefonnet og de faste offentlige telefonitjenester, skal i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsættes særskilt i et sådant omfang, at brugeren ikke er tvunget til at betale for faciliteter, der ikke er nødvendige for den tjeneste, der er anmodet om.

5. Takstændringer må først gennemføres efter udløbet af en passende offentlig bekendtgørelsesfrist, der fastsættes af den nationale tilsynsmyndighed.

6. En medlemsstat kan med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 om prismæssig overkommelighed give sin nationale tilsynsmyndighed bemyndigelse til ikke at anvende stk. 1, 2, 3, 4 og 5 i denne artikel i et givet geografisk område, hvis det er godtgjort, at der i det pågældende område er en reel konkurrence på markedet for faste offentlige telefonitjenester.

Artikel 18 Principper for omkostningsregnskaber

1. Hvis organisationer er underlagt en forpligtelse om, at deres takster skal opfylde princippet om omkostningsægthed i overensstemmelse med artikel 17, sikrer medlemsstaterne, at de omkostningsregnskabssystemer, der anvendes af sådanne organisationer, er hensigtsmæssige med henblik på gennemførelsen af artikel 17, og at overholdelsen af sådanne systemregler kontrolleres af et kompetent og af disse organisationer uafhængigt organ. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der hvert år offentliggøres en erklæring om overholdelse af systemreglerne.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at beskrivelsen af omkostningsregnskabssystemet, der er omhandlet i stk. 1, hvoraf hovedkategorierne for kontering af omkostninger og regler for allokering af omkostningerne i forbindelse med taletelefonitjenesterne fremgår, stilles til rådighed for dem på forlangende. De nationale tilsynsmyndigheder giver efter anmodning Kommissionen oplysninger om de omkostningsregnskabssystemer, som de pågældende organisationer anvender.

3. Så længe udbud af offentlige telenet og taletelefonitjenester i en medlemsstat er omfattet af særlige eller eksklusive rettigheder, skal det system, der er omhandlet i stk. 1, omfatte følgende elementer, dog med forbehold af sidste afsnit i dette stykke:

a) Omkostningerne ved taletelefonitjenesten skal navnlig omfatte teleselskabernes direkte omkostninger til oprettelse, drift og vedligeholdelse af taletelefonitjenesten samt til markedsføring og fakturering af denne.

b) Fællesomkostninger, dvs. omkostninger, der hverken kan henføres til taletelefonitjenesten eller til andre aktiviteter, fordeles således:

i) Fællesomkostninger skal så vidt muligt fordeles på grundlag af en direkte analyse af omkostningernes oprindelse.

ii) Er en direkte analyse ikke mulig, skal fællesomkostningerne fordeles på grundlag af en indirekte tilknytning mellem disse og en anden omkostningskategori eller gruppe af omkostningskategorier, for hvilken en direkte tilskrivning eller fordeling er mulig. En sådan indirekte tilknytning baseres på indbyrdes sammenlignelige omkostningsstrukturer.

iii) Kan der hverken findes noget direkte eller indirekte grundlag for omkostningsfordelingen, fordeles omkostningerne efter en generel fordelingsnøgle, der beregnes på grundlag af forholdet mellem samtlige udgifter, som direkte hidrører fra eller indirekte tilskrives dels taletelefonitjenesten, dels andre tjenester.

Der kan anvendes andre omkostningsregnskabssystemer, hvis de er egnede med henblik på gennemførelse af artikel 17 og som sådan er blevet godkendt af den nationale tilsynsmyndighed til brug for teleselskaberne, idet Kommissionen dog skal underrettes herom, inden de tages i brug.

4. Medlemsstaterne sikrer, at regnskaberne for alle organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller taletelefonitjenester, udfærdiges, forelægges til revision og offentliggøres i overensstemmelse med reglerne for forretningsforetagender i medlemsstaternes nationale lovgivning og fællesskabsretten. Detaljerede regnskabsoplysninger skal for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv og under iagttagelse af fortrolighed stilles til rådighed for den nationale tilsynsmyndighed, når den anmoder herom, jf. dog nationale tilsynsmyndigheders rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel 20, stk. 2 i direktiv 97/13/EF (licensdirektivet).

Artikel 19 Rabatordninger og andre særlige takstbestemmelser

Hvis en organisation er forpligtet til at praktisere omkostningsægte takster for brugerne, herunder forbrugerne, i henhold til bestemmelserne i artikel 17, sikrer medlemsstaterne, at rabatordninger er fuldt ud gennemskuelige, og at de offentliggøres og anvendes i overensstemmelse med princippet om ikke-diskriminering.

De nationale tilsynsmyndigheder kan kræve sådanne rabatordninger ændret eller tilbagetrukket.

Artikel 20 Specifikationer for nettilslutning, herunder for stikket

1. Standarder, der er egnede for adgang til faste offentlige telefonnet, offentliggøres i den liste over ONP-standarder, der omhandles i artikel 5 i direktiv 90/387/EØF.

2. Hvis de tjenester, der er omhandlet i dette direktiv, stilles til rådighed for brugere via S/T-referencepunktet i et ISDN-net, sikrer de nationale tilsynsmyndigheder, at nettermineringspunkterne i ISDN-nettet opfylder de relevante fysiske grænsefladespecifikationer, især specifikationerne for stikket, hvortil der henvises i listen over ONP-standarder.

Artikel 21 Manglende betaling

Medlemsstaterne godkender nærmere bestemte foranstaltninger, som skal være rimeligt afpassede og ikke-diskriminerende, og som skal offentliggøres på den i artikel 11, stk. 4, fastsatte måde, til dækning af manglende betaling af telefonregninger for brug af det faste offentlige telefonnet. Disse foranstaltninger skal omfatte bestemmelser om, at abonnenten på forhånd varsles om mulige følger i form af tjenestens afbrydelse eller ophør.

Bortset fra tilfælde af svig, gentagne tilfælde af for sen betaling eller manglende betaling, skal det ved disse foranstaltninger sikres, at det, i det omfang det er teknisk muligt, kun er den berørte tjeneste, der afbrydes. En medlemsstat kan beslutte, at en fuldstændig frakobling i givet fald først finder sted efter en nærmere angivet frist, inden for hvilken opkald, som er gratis for abonnenten, tillades.

Artikel 22 Vilkår for tjenesteudbuds ophør

1. Bestemmelserne i denne artikel anvendes, så længe udbuddet af offentlige telenet og taletelefonitjenester i en medlemsstat er underlagt særlige eller eksklusive rettigheder.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at udbuddet fra organisationer med særlige eller eksklusive rettigheder opretholdes i en rimelig periode, og at en tjeneste ikke kan bringes til ophør eller ændres i en grad, som påvirker brugen, før de berørte brugere er blevet hørt og før udløbet af en passende offentlig bekendtgørelsesfrist, der fastsættes af den nationale tilsynsmyndighed.

3. Uden at dette berører de ankemuligheder, som er hjemlet i national lovgivning, skal medlemsstaterne sikre, at brugere og, hvis den nationale lovgivning hjemler mulighed for dette, organisationer, som repræsenterer bruger- og/eller forbrugerinteresser, kan indbringe klagesager for den nationale tilsynsmyndighed, hvis de berørte brugere ikke er indforstået med den ophørsdato, som organisationen påtænker.

Artikel 23 Fravigelse af de offentliggjorte betingelser

1. Bestemmelserne i denne artikel anvendes, så længe udbuddet af offentlige telenet og taletelefonitjenester i en medlemsstat er omfattet af særlige eller eksklusive rettigheder.

2. Hvis en organisation med sådanne særlige eller eksklusive rettigheder anser det for urimeligt at skulle foretage en tilslutning til det faste offentlige telefonnet på de offentliggjorte takst- og leveringsbetingelser, skal den indhente de nationale tilsynsmyndigheders samtykke til, at nævnte betingelser fraviges i det pågældende tilfælde.

KAPITEL IV PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 24 Samråd med de berørte parter

Medlemsstaterne tager i overensstemmelse med de nationale procedurer hensyn til de synspunkter, som der gives udtryk for af repræsentanter for de organisationer, der udbyder offentlige telenet, af brugere, forbrugere, producenter og tjenesteudbydere om spørgsmål om, hvad offentligt tilgængelige telefonitjenester skal omfatte, samt disses prismæssige overkommelighed og kvalitet.

Artikel 25 Indberetning og aflæggelse af rapport

1. Medlemsstaterne indberetter enhver ændring i de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til direktiv 95/62/EF, til Kommissionen. Kommissionen offentliggør sådanne indberetninger i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Medlemsstaterne giver også Kommissionen:

- meddelelse om organisationer med stærk markedsposition i dette direktivs forstand

- nærmere oplysninger om situationer, hvor organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller taletelefonitjenester, i overensstemmelse med artikel 17, stk. 6, ikke længere er forpligtet til at følge princippet om omkostningsægte takster

- meddelelse om organisationer, der eventuelt er udpeget i henhold til artikel 5.

Kommissionen kan anmode de nationale tilsynsmyndigheder om at begrunde, hvorfor de har klassificeret eller undladt at klassificere organisationer i en eller begge af de kategorier, der er anført i de to første led.

3. Hvis udbuddet af offentlige telenet og offentligt tilgængelige taletelefonitjenester i en medlemsstat er omfattet af særlige eller eksklusive rettigheder, skal de nationale tilsynsmyndigheder stille følgende oplysninger til rådighed og meddele dem til Kommissionen, hvis denne anmoder herom: oplysninger om de sager - bortset fra sådanne, som er omhandlet i artikel 21 - hvor adgangen til eller brugen af det faste offentlige telefonnet eller taletelefonitjenesten har været indskrænket eller nægtet, herunder om de trufne foranstaltninger og begrundelsen herfor.

Artikel 26 Forligsprocedure og bilæggelse af tvister nationalt

Med forbehold af:

a) Kommissionens eller en medlemsstats ret til at tage retlige skridt i henhold til traktaten

b) de rettigheder, som gældende national lovgivning hjemler den person, der påberåber sig den i nr. 3 og 4 omhandlede procedure, de berørte organisationer eller andre, medmindre der indgås en aftale til løsning af tvister mellem disse

c) bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, om, at de nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte vilkårene i abonnentkontrakter

skal der være adgang til at benytte følgende procedurer:

1) Medlemsstaterne sikrer, at alle parter, herunder f.eks. brugere, tjenesteudbydere, forbrugere eller andre organisationer, der har en tvist med en organisation, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller faste telefonitjenester, vedrørende en formodet overtrædelse af dette direktivs bestemmelser, har ret til at indbringe sager for den nationale tilsynsmyndighed eller en anden uafhængig instans. Der skal på nationalt plan fastlægges lettilgængelige og principielt prisbillige procedurer med henblik på en retfærdig, hurtig og gennemskuelig bilæggelse af sådanne tvister. Disse procedurer skal især anvendes i tilfælde, hvor brugere har en tvist med en organisation om deres telefonregninger eller vilkårene og betingelserne for levering af telefontjenesten.

Organisationer, der repræsenterer forbrugerne og/eller forbrugerinteresser kan gøre den nationale tilsynsmyndighed eller en anden uafhængig instans opmærksom på tilfælde, hvor en telefonitjeneste udbydes under betingelser og forhold, der anses for utilfredsstillende for brugerne.

2) En bruger eller en organisation kan i tilfælde, hvor en tvist involverer organisationer i mere end en medlemsstat, påberåbe sig den i nr. 3 og 4 omhandlede forligsprocedure ved skriftlig meddelelse til den nationale tilsynsmyndighed og Kommissionen. Medlemsstaterne kan også tillade deres nationale tilsynsmyndigheder at påberåbe sig forligsproceduren.

3) Sagen kan henvises til formanden for ONP-udvalget, hvis den nationale tilsynsmyndighed eller Kommissionen efter en meddelelse som omhandlet i nr. 2 finder, at der bør foretages en nærmere undersøgelse.

4) I det i nr. 3 omhandlede tilfælde iværksætter ONP-udvalgets formand den nedenfor beskrevne procedure, når han finder det godtgjort, at alle rimelige skridt er taget på nationalt plan:

- ONP-udvalgets formand indkalder hurtigst muligt en arbejdsgruppe bestående af mindst to medlemmer af ONP-udvalget, én repræsentant for de berørte nationale tilsynsmyndigheder, samt ONP-udvalgets formand eller en anden af ham udpeget tjenestemand fra Kommissionen. Arbejdsgruppen, hvori Kommissionens repræsentant har formandskabet, skal normalt træde sammen inden for en frist på ti dage efter indkaldelsen. Formanden kan efter forslag fra et hvilket som helst medlem af arbejdsgruppen beslutte at opfordre indtil to andre personer til at bistå gruppen som eksperter.

- Arbejdsgruppen giver den klagende part, de berørte medlemsstaters nationale tilsynsmyndigheder og de involverede organisationer lejlighed til at fremsætte deres synspunkter i mundtlig eller skriftlig form.

- Arbejdsgruppen bestræber sig på at bilægge tvisten mellem de involverede parter inden for en frist på tre måneder fra den dato, hvor den i nr. 2 omhandlede meddelelse er modtaget. Formanden for ONP-udvalget informerer dette om resultatet af proceduren med henblik på udvalgets stillingtagen.

5) Den part, der iværksætter denne procedure, afholder selv sine omkostninger i forbindelse hermed.

Artikel 27 Udsættelse med visse forpligtelser

1. Udsættelser givet med hensyn til opfyldelse af kravene i artikel 12 og 13 i direktiv 95/62/EF forbliver uændrede for så vidt angår artikel 17 og 18 i dette direktiv.

2. Der kan anmodes om udsættelse med hensyn til overholdelse af forpligtelserne i artikel 15, stk. 4, hvis den pågældende medlemsstat kan dokumentere, at disse forpligtelser vil være en for stor byrde for visse organisationer eller grupper af organisationer. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvorfor den anmoder om udsættelse, hvornår forpligtelserne kan opfyldes, og hvad der vil blive gjort for at overholde den nye frist. Kommissionen tager stilling til anmodningen under hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende medlemsstat, samt til behovet for at sikre en sammenhængende retstilstand på fællesskabsplan, og underretter medlemsstaten om, hvorvidt det efter Kommissionens opfattelse, med baggrund i de særlige forhold i medlemsstaten, vil være berettiget at give udsættelse, og hvor længe en eventuel udsættelse skal gælde.

Artikel 28 Teknisk tilpasning

Der træffes efter proceduren i artikel 30 afgørelse om den nødvendige tilpasning af direktivets bilag I, II og III til den tekniske udvikling eller til ændringer i efterspørgslen.

Artikel 29 Rådgivende udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af ONP-udvalget. Udvalget hører især repræsentanter for de organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller offentligt tilgængelige telefonitjenester, brugerne, forbrugerne og producenterne.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, om nødvendigt ved afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager det størst mulige hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 30 Forskriftsudvalgsprocedure

1. Uanset artikel 29 finder følgende procedure anvendelse i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 28.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 31 Revision af direktivet

Kommissionen undersøger og aflægger beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes dette direktiv fungerer, første gang senest den 31. december 1999, idet der tages udgangspunkt i den beretning om forsyningspligten, som Kommissionen offentliggør inden den 1. januar 1998. Revisionen skal bl.a. bygge på medlemsstaternes oplysninger til Kommissionen, og skal navnlig koncentreres om:

- direktivets anvendelsesområde, og især i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt at anvende direktivets bestemmelser på mobiltelefoni

- bestemmelserne i kapitel II på baggrund af ændringer i markedsforholdene, brugerefterspørgslen og den tekniske udvikling

- opretholdelsen af de forpligtelser, der er pålagt i medfør af artikel 17, 18 og 19, på baggrund af konkurrenceliberaliseringen.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan der i beretningen stilles forslag om yderligere periodiske revisioner.

Artikel 32 Gennemførelse af direktivet

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 33 Ophævelse af direktiv 95/62/EF

Direktiv 95/62/EF ophæves med virkning fra 30. juni 1998, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser til at gennemføre bestemmelserne i nævnte direktiv i henhold til den tidsplan, der er fastlagt i bilag IV.

Henvisninger til det ophævede direktiv skal anses for at være henvisninger til nærværende direktiv.

Bilag V indeholder en oversigt over forbindelsen mellem artiklerne i direktiv 95/62/EF og artiklerne i nærværende direktiv.

Artikel 34 Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 35 Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 1998.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

B. ROCHE

Formand

(1) EFT C 371 af 9.12.1996, s. 22, og EFT C 248 af 14.8.1997, s. 13.

(2) Udtalelse af 27. februar 1997 (EFT C 133 af 28.4.1997, s. 40).

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. februar 1997 (EFT C 85 af 17.3.1997, s. 126), Rådets fælles holdning af 9. juni 1997 (EFT C 234 af 1.8.1997, s. 87) og Europa-Parlamentets afgørelse af 17. september 1997 (EFT C 304 af 6.10.1997, s. 82). Europa-Parlamentets afgørelse af 29. januar 1998 og Rådets afgørelse af 12. februar 1998.

(4) Rådets resolution 94/C48 af 7. februar 1994 om fastlæggelse af principper for et alment udbud af teletjenester (EFT C 48 af 16.2.1994, s. 1) og Rådets resolution 95/C258 af 18. september 1995 om udarbejdelse af den fremtidige lovgivningsmæssige ramme for teletjenester (EFT C 258 af 3.10.1995, s. 1).

(5) Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 1995 om grønbogen om liberaliseringen af teleinfrastrukturer og kabel-tv-net - Del II, A4-0111/95 (EFT C 151 af 19.6.1995, s. 27).

(6) Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 13. september 1995 om grønbogen om liberalisering af teleinfrastrukturer og kabel-tv-net - Del II (EFT C 301 af 13.11.1995, s. 24).

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33 /EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med hensyn til sikring af de almene tjenesteudbud og interoperabiliteten ved anvendelse af ONP-principperne (EFT L 199 af 26.7.1997, s. 32).

(8) EFT L 192 af 24.7.1990, s. 1. Direktivet er ændret ved direktiv 97/51/EF (EFT L 295 af 29.10.1997, s. 23).

(9) EFT L 321 af 30.12.1995, s. 6.

(10) EFT L 199 af 26.7.1997, s. 32.

(11) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(12) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.

(13) EFT L 217 af 6.8.1991, s. 31.

(14) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 15.

(15) EFT L 128 af 23.5.1991, s. 1. Direktivet er ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

BILAG I

BESKRIVELSE AF DE FACILITETER, SOM ER NÆVNT I ARTIKEL 14 OG 15

DEL 1

Faciliteter, som er nævnt i artikel 14, stk. 1

a) Tonesignalering eller DTMF (dual-tone multifrequency operation)

Herved forstås, at det faste offentlige telefonnet understøtter brugen af DTMF-telefoner til signalering til centralen ved hjælp af toner som defineret i ETSI ETR 207, og understøtter de samme toner for end-to-end signalering gennem nettet, både inden for den enkelte medlemsstat og mellem medlemsstaterne indbyrdes.

b) Selektiv spærring af udgående opkald

Herved forstås en facilitet, hvor abonnenten ved anmodning til udbyderen af telefonitjenesten kan få spærret udgående opkald af en nærmere defineret type eller til nærmere definerede numre.

DEL 2

Liste over faciliteter, som er nævnt i artikel 15, stk. 1

a) Identifikation af kaldende nummer

Herved forstås, at den kaldte abonnent kan se den kaldende abonnents nummer, inden samtalen etableres.

Implementeringen af denne facilitet skal ske i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, bl.a. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

b) Direkte indvalg (eller andre faciliteter med tilsvarende funktionalitet)

Herved forstås, at brugere tilsluttet en privat automatisk bicentral (PABC) eller tilsvarende privat system skal kunne modtage opkald direkte fra det faste offentlige telefonnet uden indgriben fra PABC-operatørens side.

c) Viderestilling af samtale

Herved forstås, at indkommende opkald ved manglende svar/ved optaget/under alle omstændigheder videredirigeres til et andet nummer i den samme eller en anden medlemsstat.

Implementeringen af denne facilitet skal ske i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, bl.a. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

DEL 3

Liste over tjenester og faciliteter, som er nævnt i artikel 15, stk. 2

a) Fællesskabsdækkende adgang til grønne numre/frikaldstjenester

Herved forstås opkaldstjenester (kendt under forskellige betegnelser såsom grønne numre, frikaldsnumre), hvor den kaldende ikke betaler for opkaldet til det pågældende nummer.

b) Fællesbetalte opkald

Herved forstås tjenester, hvor den kaldende kun betaler en del af omkostningerne ved opkaldet til det pågældende nummer.

c) Fællesskabsdækkende særtjenester med overtaksering

Særtjenester med overtaksering er en facilitet, hvor prisen for brug af en tjeneste via et telenet kombineres med afgiften på selve opkaldet.

d) Fællesskabsdækkende identifikation af kaldende nummer

Herved forstås, at den kaldte part kan se den kaldende parts nummer, inden samtalen etableres.

Implementeringen af denne facilitet skal ske i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, bl.a. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

e) Adgang til telefonistekspedition i andre medlemsstater

Herved forstås, at brugere i én medlemsstat har adgang til telefonistekspedition/servicetelefontjenester i en anden medlemsstat.

f) Adgang til nummeroplysningen i andre medlemsstater

Herved forstås, at brugere i én medlemsstat kan kalde nummeroplysningen i en anden medlemsstat.

Implementeringen af denne facilitet skal ske i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, bl.a. direktiv 95/46/EF og direktiv 97/66/EF.

BILAG II

OVERSIGT OVER INFORMATION, DER SKAL OFFENTLIGGØRES I HENHOLD TIL ARTIKEL 11

DEL 1

Information, der skal indgives til den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 11, stk. 2

Tekniske specifikationer for grænseflader til nettet

Der skal angives tekniske grænsefladespecifikationer for almindelige nettermineringspunkter samt, hvor det er relevant, en henvisning til nationale og/eller internationale standarder eller anbefalinger:

- for analoge og/eller digitale net:

a) grænseflade for enkelttilslutninger

b) grænseflade for gruppetilslutninger

c) grænseflade for direkte indvalg (direct dialling in - DDI)

d) andre almindeligt forekommende grænseflader

- for ISDN (hvor dette udbydes):

a) grænsefladespecifikationer for ISDN 30- og ISDN 2-tilslutning i S/T-referencepunkterne, samt signaleringsprotokollen

b) information om, hvilke bærertjenester der kan fremføre taletelefonitjenester

c) andre almindeligt forekommende grænseflader

- og for eventuelle andre almindeligt forekommende grænseflader.

Ud over de ovenfor anførte informationer, der regelmæssigt skal indsendes til den nationale tilsynsmyndighed på den i artikel 11, stk. 2, anførte måde, skal alle organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet hurtigst muligt informere deres nationale tilsynsmyndighed, hvis det konstateres, at bestemte netkarakteristika forhindrer terminaludstyr i at fungere korrekt.

Den nationale tilsynsmyndighed skal på anmodning stille disse oplysninger til rådighed for leverandørerne af terminaludstyr.

DEL 2

Information, der skal offentliggøres i henhold til artikel 11, stk. 3

Note:

Den nationale tilsynsmyndighed er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne i dette bilag offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3. Det er op til den nationale tilsynsmyndighed at afgøre, hvilke oplysninger der skal offentliggøres af de organisationer, der udbyder telenet og/eller offentligt tilgængelige telefonitjenester, og hvilke der skal offentliggøres af den nationale tilsynsmyndighed selv.

1. Organisationens (organisationernes) navn og adresse

Dette vil sige navn og adresse (hovedsæde) på den eller de organisationer, der udbyder faste offentlige telefonnet og/eller offentligt tilgængelige telefonitjenester.

2. Udbuddet af telefonitjenester

2.1. Omfanget af basistjenesten

Beskrivelse af de basale telefonitjenester, der udbydes, med angivelse af, hvad der er inkluderet i abonnements- og lejeafgiften (f.eks. telefonistekspederede tjenester, telefonbøger, nummeroplysning, selektiv spærring af opkald, specificeret fakturering, vedligeholdelse osv.).

Det anføres, hvilke ekstra faciliteter og hvilke funktioner i telefonitjenesten der faktureres særskilt fra basistjenesten, og hvor det er relevant, henvises der til de tekniske standarder eller specifikationer, de overholder.

2.2. Takster

Herunder takster for tilslutning, alle former for samtaletakster og vedligeholdelse samt nærmere oplysninger om rabatordninger og særlige, målrettede takstordninger.

2.3. Erstatnings-/tilbagebetalingspolitik

Herunder nærmere oplysninger om eventuelle erstatnings- eller tilbagebetalingsordninger.

2.4. Typer af vedligeholdelsesservice, som tilbydes

2.5. Standardkontraktvilkår

Herunder oplysning om en eventuel minimumskontraktperiode.

3. Tilslutningsvilkår for terminaludstyr

Dette omfatter en fuldstændig oversigt over den nationale tilsynsmyndigheds krav til terminaludstyr på linje med bestemmelserne i direktiv 91/263/EØF eller 93/97/EØF (1), herunder i relevant omfang vilkårene for kabling hos kunden og nettermineringspunktets placering.

4. Adgangs- og brugsrestriktioner

Dette omfatter enhver form for brugsrestriktioner, der er pålagt i overensstemmelse med kravene i artikel 13.

(1) EFT L 290 af 24.11.1993, s. 1.

BILAG III

>TABELPOSITION>

BILAG IV

DEN TIDSPLAN, SOM ER NÆVNT I ARTIKEL 33

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>