31998F0428Úradný vestník L 191 , 07/07/1998 S. 0004 - 0007


Jednotná akcia

z 29. júna 1998,

ktorú prijala Rada na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vytvorení Európskej súdnej siete

(98/428/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok K.3 odsek 2 písm. b),

so zreteľom na podnet Belgického kráľovstva,

so zreteľom na Akčný plán na boj proti organizovanému zločinu schválený Európskou radou v Amsterdame 17. júna 1997, a najmä na jeho odporúčanie č. 21,

majúc na pamäti potrebu koordinácie medzi touto iniciatívou a implementáciou odporúčania č. 19 v tomto akčnom pláne,

berúc do úvahy závery seminárov o "Európskej súdnej sieti a organizovanom zločine", ktoré sa konali v Bruseli 8. až 10. mája 1996 a 19. a 20. júna 1997, ktoré organizovalo belgické ministerstvo vnútra v rámci programu sčasti financovaného Európskou úniou a taktiež z rokovaní Európskeho parlamentu a Európskej komisie,

majúc na pamäti jednotnú akciu 96/277/SVV z 22. apríla 1996 o rámci pre výmenu styčných úradníkov s cieľom zdokonalenia súdnej spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou úniou [1],

keďže je nevyhnutné ďalej zdokonaľovať súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie, najmä pokiaľ ide o boj proti formám závažnej kriminality často páchanej skutočnými, vo väčšine prípadov nadnárodnými organizáciami;

keďže si efektívne zdokonalenie súdnej spolupráce medzi členskými štátmi vyžaduje prijatie štrukturálnych opatrení na úrovni Európskej únie, aby sa umožnilo vytvorenie vhodných priamych kontaktov medzi súdnymi orgánmi a ďalšími orgánmi zodpovednými za súdnu spoluprácu a súdne kroky proti formám závažného zločinu v rámci členských štátov;

keďže táto jednotná akcia sa nedotýka jestvujúcich dohovorov a dohôd, predovšetkým Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných záležitostiach z 20. apríla 1959,

SCHVÁLILA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

HLAVA I

PRINCÍPY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE

Článok 1

Vytvorenie

Zriadi sa sieť súdnych kontaktných miest medzi členskými štátmi, ďalej len "Európska súdna sieť".

Článok 2

Zloženie

1. Európska súdna sieť sa vytvorí zohľadnením ústavných pravidiel, právnej tradície a vnútornej štruktúry každého členského štátu, z ústredných orgánov zodpovedných za medzinárodnú súdnu spoluprácu a súdnych a ďalších príslušných orgánov so špecifickými zodpovednosťami v kontexte medzinárodnej spolupráce, jednak všeobecne a jednak pre určité formy zločinu, ako je napr. organizovaný zločin, korupcia, nezákonný obchod s drogami alebo terorizmus.

2. V súlade s jeho vnútornými pravidlami a vnútorným rozdelením zodpovedností bude v každom členskom štáte vytvorené jedno alebo viacero kontaktných miest, pričom bude venovaná pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo efektívne pokrytie celého jeho územia a všetkých foriem závažnej kriminality.

3. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho kontaktné miesto alebo miesta mali adekvátne znalosti z niektorého jazyka Európskej únie, okrem svojho vlastného štátneho jazyka, majúc na pamäti potrebu komunikovať s kontaktnými miestami v ďalších členských štátoch.

4. Tam, kde majú styční úradníci uvedení v jednotnej akcii 96/277/SVV povinnosti analogické povinnostiam, ktoré kontaktným miestam určuje článok 4, môžu byť napojené na Európsku súdnu sieť vymenovaním úradníkov členskými štátmi v každom prípade v súlade s postupom, ktorý stanoví príslušný štát.

5. Komisia určí kontaktné miesto pre tie oblasti, ktoré spadajú do sféry jej pôsobnosti.

Článok 3

Spôsob fungovania siete

Európska súdna sieť pôsobí predovšetkým týmito tromi spôsobmi:

a) napomáha vytvoriť vhodné kontakty medzi kontaktnými miestami v rôznych členských štátoch s cieľom realizácie funkcií stanovených v článku 4;

b) organizuje periodické stretnutia predstaviteľov členských štátov v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 5, 6 a 7;

c) neustále poskytuje určité množstvo aktuálnych základných informácií, predovšetkým prostredníctvom vhodných telekomunikačných sietí, na základe postupov stanovených v článkoch 8, 9 a 10.

HLAVA II

KONTAKTY V RÁMCI SIETE

Článok 4

Funkcie kontaktných miest

1. Kontaktné miesta sú aktívnymi sprostredkovateľmi s úlohou napomáhať súdnej spolupráci medzi členskými štátmi, predovšetkým pokiaľ ide o činnosť na boj proti formám závažnej kriminality. Sú dostupné, aby umožnili miestnym súdnym orgánom a ďalším príslušným orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym súdnym a ďalším príslušným orgánom v iných krajinách vytvoriť najvhodnejšie priame kontakty.

V prípade potreby môžu cestovať s cieľom stretnutia s kontaktnými miestami ostatných členských štátov na základe dohôd medzi príslušnými orgánmi.

2. Kontaktné miesta poskytujú potrebné právne a praktické informácie miestnym súdnym orgánom vo svojej vlastnej krajine, kontaktným miestam v iných krajinách a miestnym súdnym orgánom v iných krajinách, aby im umožnili pripraviť efektívnu žiadosť o súdnu spoluprácu alebo zdokonaliť súdnu spoluprácu všeobecne.

3. Zdokonaľujú koordináciu súdnej spolupráce v prípadoch, kde si séria žiadostí miestnych súdnych orgánov v členskom štáte nutne vyžaduje koordinovanú činnosť v inom členskom štáte.

HLAVA III

PRAVIDELNÉ ZASADANIA EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE

Článok 5

Účel pravidelných zasadaní

1. Ciele pravidelných zasadaní Európskej súdnej siete sú tieto:

a) umožniť kontaktným miestam vzájomne sa spoznať a vymieňať si skúsenosti, predovšetkým ohľadne fungovania siete;

b) poskytnúť fórum pre diskusiu o praktických a právnych problémoch, s ktorými sa členské štáty stretávajú v kontexte súdnej spolupráce, predovšetkým vo vzťahu k implementácii opatrení schválených Európskou úniou.

2. Príslušné skúsenosti nadobudnuté v rámci Európskej súdnej siete sa odovzdajú príslušným pracovným skupinám Európskej únie, aby slúžili ako základ pre diskusie a prípadné legislatívne zmeny a praktické zdokonalenia v oblasti medzinárodnej súdnej spolupráce.

Článok 6

Frekvencia stretnutí

1. Európska súdna sieť sa prvýkrát zíde do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto jednotnej akcie.

2. Európska súdna sieť sa následne stretáva pravidelne na báze ad hoc, podľa potreby jej členov, na pozvanie predsedníctva Rady, ktoré taktiež zohľadňuje želania členských štátov, pokiaľ ide o zasadanie siete.

Článok 7

Miesto stretnutí

1. Stretnutia sa zásadne konajú v areáli Rady v Bruseli, v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Rady.

2. Malo by sa však uvažovať s alternatívnymi stretnutiami v členských štátoch, aby sa kontaktným miestam všetkých členských štátov umožnilo stretnutie s inými úradmi hostiteľského štátu než sú jeho kontaktné miesta a návšteva špecifických orgánov v príslušnom štáte so zodpovednosťami v kontexte medzinárodnej súdnej spolupráce alebo boja proti niektorým formám závažnej kriminality.

HLAVA IV

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ V RÁMCI EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE

Článok 8

Obsah informácií šírených v rámci Európskej súdnej siete

Kontaktné miesta musia mať permanentný prístup k týmto štyrom typom informácií:

1. vyčerpávajúce podrobnosti o kontaktných miestach v každom členskom štáte, podľa potreby s objasnením ich zodpovedností na vnútroštátnej úrovni;

2. zjednodušený zoznam súdnych orgánov a adresár miestnych orgánov v každom členskom štáte;

3. stručné právne a praktické informácie týkajúce sa súdnych a procedurálnych systémov v 15 členských štátoch;

4. texty relevantných platných právnych dokumentov a u dohovorov texty deklarácií a výhrad.

Článok 9

Aktualizácia informácií

1. Informácie distribuované v rámci Európskej súdnej siete musia byť spoľahlivo neustále aktualizované.

2. Je individuálnou zodpovednosťou každého členského štátu skontrolovať správnosť údajov, ktoré sa nachádzajú v systéme a bezodkladne informovať Radu akonáhle treba zmeniť údaje týkajúce sa jedného zo štyroch bodov uvedených v článku 8.

3. Generálny sekretariát Rady je zodpovedný za správu siete zriadenej podľa tejto jednotnej akcie. Predovšetkým je zodpovedný za sprístupnenie informácií uvedených v článku 8 členom Európskej súdnej siete a za neustále aktualizovanie informácií potrebných pre riadne fungovanie siete.

HLAVA V

TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ

Článok 10

Správa týkajúca sa telekomunikačného systému

1. Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie Rada na základe správy predsedníctva, vypracovanej po porade s Európskou súdnou sieťou, preskúma, či by táto sieť nemala byť prepojená telekomunikačnou sieťou.

2. Rada stanoví podrobnosti konfigurácie telekomunikačného systému v rozhodnutí prijatom na báze kvalifikovanej väčšiny, v súlade s článkom K.3 odsek 2 písm. b) Zmluvy o Európskej únii.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Územné uplatňovanie

Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, ustanovenia tejto jednotnej akcie platia pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Normandské ostrovy a ostrov Man.

Článok 12

Zhodnotenie pôsobenia Európskej súdnej siete

Rada uskutoční počiatočné zhodnotenie pôsobenia Európskej súdnej siete na záver počiatočnej fázy, ktorá sa skončí jeden rok po nadobudnutí účinnosti tejto jednotnej akcie.

Následne Rada realizuje z iniciatívy predsedníctva každé tri roky hodnotenie činnosti Európskej súdnej siete na základe správy vypracovanej sieťou.

Po preskúmaní prvého trojročného obdobia posúdi Rada postavenie a úlohu, ktorú by sieť mohla plniť vo vzťahu k Europolu, na báze skúseností z pôsobenia siete a rozvoja právomocí Europolu.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť mesiac po jej uverejnení v úradnom vestníku.

Článok 14

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v úradnom vestníku.

V Luxemburgu 29. júna 1998

Za Radu

predseda

R. Cook

[1] Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

VYHLÁSENIE RADY

Rada vyhlasuje, že článok 11 jednotnej akcie o vytvorení Európskej súdnej siete sa nedotýka územného uplatňovania ostatných právnych dokumentov.

--------------------------------------------------