31998D0743Úradný vestník L 358 , 31/12/1998 S. 0109 - 0110


Rozhonutie Rady

z 21. decembra 1998

o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa zloženia Hospodárskeho a finančného výboru

(98/743/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 109c ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [2],

so zreteľom na stanovisko Menového výboru [3],

(1) keďže zmluva ustanovuje, že Hospodársky a finančný výbor by mal byť zriadený na začiatku tretieho stupňa hospodárskej a menovej únie;

(2) keďže Zmluva vyžaduje, aby Rada prijala podrobné ustanovenia týkajúce sa zloženia Hospodárskeho a finančného výboru; keďže členské štáty, Komisia a Európska centrálna banka majú ustanoviť každá do dvoch členov výboru;

(3) keďže úlohy Hospodárskeho a finančného výboru sú stanovené v článku 109c ods. 2 zmluvy; keďže časťou týchto úloh je, aby Hospodársky a finančný výbor uchovával pod dohľadom hospodársku a sociálnu situáciu členských štátov a spoločenstva a podával o tom pravidelné správy Rade a Komisii, najmä o finančných vzťahoch s tretími krajinami a medzinárodnými inštitúciami; keďže Hospodársky a finančný výbor sa má podieľať na príprave činnosti Rady, okrem iného, na odporúčaniach požadovaných ako súčasť mnohostranného dozoru a rozsiahlych ekonomických usmernení ustanovených v článku 104c zmluvy; keďže vzhľadom na povahu a dôležitosť týchto úloh je nevyhnutné, aby členovia výboru a náhradní členovia boli vyberaní z odborníkov s vynikajúcimi schopnosťami v hospodárskej a finančnej oblasti;

(4) keďže vo svojom vyhlásení [4] o koordinácii hospodárskej politiky na 3. stupni EMÚ Európska Rada v Luxemburgu 12. a 13. decembra 1997 rozhodla, že Hospodársky a finančný výbor poskytne rámec, v rámci ktorého sa môže pripraviť dialóg medzi Radou a Európskou centrálnou bankou, ktorý bude pokračovať na úrovni vyšších úradníkov; keďže títo úradníci budú pochádzať z národných centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ako aj z národných štátnych úradov;

(5) keďže "štátna správa" sa týka služieb ministrov hospodárstva a financií zúčastňujúcich sa stretnutí Rady;

(6) keďže členstvo úradníkov Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk vo výbore má byť bez vplyvu na článok 107 zmluvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Členské štáty, Komisia a Európska centrálna banka určia každá po dvoch členov do Hospodárskeho a finančného výboru. Môžu tiež určiť dvoch náhradných členov výboru.

Článok 2

Členovia výboru a náhradníci sa vyberú z odborníkov s vynikajúcimi schopnosťami v hospodárskej a finančnej oblasti.

Článok 3

Títo dvaja členovia určení členskými štátmi sa vyberú z vyšších úradníkov zo štátnej správy a z národnej centrálnej banky. Náhradníci sa vyberú za rovnakých podmienok.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Nadobúda účinnosť od 1. januára 1999.

V Bruseli 21. decembra 1998

Za Radu

predseda

M. Bartenstein

[1] Ú. v. ES C 125, 23.4.1998, s. 17.

[2] Stanovisko doručené 26. novembra 1998 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko doručené 17. novembra 1998 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES C 35, 2.2.1998, s. 1.

--------------------------------------------------