31998D0685Uradni list L 326 , 03/12/1998 str. 0001 - 0004


Sklep Sveta

z dne 23. marca 1998

o sklenitvi Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč

(98/685/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 130s(1) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom člena 228(2) in prvim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je Komisija v imenu Skupnosti sodelovala pri pogajanjih, da bi sklenili Konvencijo o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč; ker je bila v Helsinkih 18. marca 1992 Konvencija podpisana v imenu Skupnosti;

ker je namen Konvencije varovati ljudi in okolje pred industrijskimi nesrečami, ki bi lahko povzročile čezmejne učinke, ter pospeševati aktivno mednarodno sodelovanje med pogodbenicami pred takšnimi nesrečami, med njimi in po njih;

ker spada sklenitev Konvencije v okvir sodelovanja Skupnosti pri mednarodnih ukrepih za varstvo okolja, ki jih priporoča peti program varstva okolja, katerega splošni pristop so odobrili Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se srečali v okviru Sveta, v svoji resoluciji z dne 1. februarja 1993 [3];

ker v skladu z načeli, navedenimi v členu 130r Pogodbe, pomeni nadzor nad glavnimi nevarnostmi za nesreče, ki vključujejo nevarne snovi, zadevo izrednega pomena za vse države članice zaradi čezmejne narave posledic za okolje in ljudi pri velikih industrijskih nesrečah, ki vključujejo takšne snovi;

ker je cilj Direktive Sveta 82/501/EGS z dne 24. junija 1982 o nevarnostih večjih nesreč pri nekaterih industrijskih dejavnostih [4] ter Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi [5], preprečevanje velikih nesreč ter omejitev njihovih posledic na človeka in okolje; ker ti direktivi vsebujeta določbe v zvezi s čezmejnim sodelovanjem;

ker je zato potrebno, da Skupnost odobri Konvencijo;

ker se pragovne količine, določene v Direktivi 96/82/ES, za nekatere snovi, kot so brom, metanol, kisik in snovi, ki so nevarne okolju, razlikujejo od tistih, ki so navedene v delu I Priloge I h Konvenciji;

ker Skupnost ne bo mogla uporabljati zgoraj navedenih pragovnih količin za zgoraj navedene snovi; ker je treba zato oblikovati rezervacije, da bi omogočili odobritev konvencije;

ker morajo, da bi omogočili takojšen začetek veljavnosti konvencije, države članice podpisnice čim prej izvesti svoje postopke za ratifikacijo, sprejetje ali odobritev Konvencije, da bi omogočile Skupnosti in državam članicam, da deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Konvencija o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč se s tem odobri v imenu Skupnosti v skladu s pridržki, ki so v Prilogi I k temu sklepu.

Besedilo Konvencije je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se s tem pooblasti, da imenuje osebe, ki so pooblaščene, da v imenu Skupnosti deponirajo listino o odobritvi pri generalnem sekretarju Organizacije Združenih narodov v skladu s členom 28 Konvencije. Ob deponiranju listine o odobritvi in pridržkov v Prilogi I, navedena(-e) oseba(-e) deponira(-jo) izjavo o pristojnosti, ki je v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. marca 1998

Za Svet

Predsednik

M. Meacher

[1] UL C 267, 3.9.1997, str. 60.

[2] UL C 339, 10.11.1997, str. 26.

[3] UL C 138, 17.5.1993, str. 1.

[4] UL L 230, 5.8.1982, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PRIDRŽKI

Države članice Evropske skupnosti bodo pri svojih medsebojnih odnosih uporabljale Konvencijo v skladu z notranjimi predpisi Skupnosti.

Skupnost si zato pridrži pravico, da:

(i) glede pragovnih količin, navedenih pod številkami 3, 4 in 5 dela I Priloge I konvencije, uporablja pragovne količine 100 ton za brom (zelo toksična snov) 5000 ton za metanol (toksična snov) in 2000 ton za kisik (oksidativna snov);

(ii) glede pragovnih količin, navedenih pod številko 8 dela I Priloge I konvencije, uporablja pragovne količine 500 ton (rizični stavek R50-53 [1]: zelo toksične snovi za vodne organizme, ki lahko povzročijo dolgoročne škodljive posledice v vodnem okolju‘) in 2000 ton (rizični stavek R51-53 [2]: "toksične snovi za vodne organizme, ki lahko povzročijo dolgoročne škodljive posledice v vodnem okolju") za snovi, ki so nevarne okolju.

[1] Snovi, ki so uvrščene v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/56/ES (UL L 236, 18.9.1996, str. 35).

[2] Snovi, ki so uvrščene v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/56/ES (UL L 236, 18.9.1996, str. 35).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI V SKLADU S ČLENOM 29(4) KONVENCIJE O ČEZMEJNIH UČINKIH INDUSTRIJSKIH NESREČ; GLEDE PRISTOJNOSTI

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi ES so cilji in načela okoljske politike Skupnosti še zlasti ohraniti in varovati kakovost okolja in zdravja ljudi s preventivnim ravnanjem. Za dosego teh ciljev je Svet sprejel Direktivo Sveta 82/501/EGS z dne 24. junija 1982 o nevarnostih večjih nesreč pri nekaterih industrijskih dejavnostih, ki jo je nadomestila Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Namen teh aktov je preprečiti nevarnosti večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi, ter omejiti njihove posledice za človeka in okolje, zajemajo pa zadeve, ki so predmet Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč. Skupnost bo obvestila depozitarja o kakršnih koli spremembah te direktive in o kakršnem koli pomembnem nadaljnjem razvoju dogodkov na področju, ki ga obravnava ta konvencija.

Glede uporabe Konvencije odgovarjajo Skupnost in njene države članice v okviru svojih področij pristojnosti.

--------------------------------------------------