31998D0600Uradni list L 287 , 24/10/1998 str. 0035 - 0040


Odločba Komisije

z dne 12. oktobra 1998

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla)

(notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2926)

(Besedilo velja za EGP)

(98/600/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za neki proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4) potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvoda ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je treba za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih smernic za evropska tehnična soglasja.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla)

Za vse vrste uporabe, razen kadar za uporabo veljajo predpisi glede požarne odpornosti za proizvode, izdelane iz materialov iz razredov A [1], B [2] in C [3].

[1] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

[2] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

[3] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla)

Za vrste uporabe, za katere veljajo predpisi glede požarne odpornosti za proizvode, izdelane iz materialov iz razredov A [1], B [2] in C [3].

[1] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

[2] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

[3] Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Opomba:

Za proizvode, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah, se naloge preglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov potrjevanja skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

SVETLOBNIKI (RAZEN NAPRAV NA OSNOVI STEKLA) (1/3)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora EOTA opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Sistem 3: glej DGP, Priloga III (2)(ii), druga možnost

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(e) | Raven(-i) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla) | Za uporabo na strehah in strešne apreture/zaključke | – | 3 |

2. Pogoji, ki jih mora EOTA upoštevati pri določanju sistema potrjevanja skladnosti

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za tako lastnost (glej člen 2(1) Direktive o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

SVETLOBNIKI (RAZEN NAPRAV NA OSNOVI STEKLA) (2/3)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora EOTA opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Sistem 3: glej DGP, Priloga III (2)(ii), druga možnost

Sistem 4: glej DGP, Priloga III (2)(ii), tretja možnost

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla) | Za uporabo, za katero veljajo predpisi glede obnašanja pri zunanjem požaru | Proizvodi, ki jih je treba preskusiti Proizvodi, ki naj bi bili primerni za uporabo brez preskušanja | 3 4 |

Sistem 1: glej DGP, Priloga III (2)(i), brez inšpekcijskega preskusa vzorcev

Sistem 3: glej DGP, Priloga III (2)(ii), druga možnost

Sistem 4: glej DGP, Priloga III (2)(ii), tretja možnost

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla) | Za uporabo, za katero veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru | A, B, C A, B, C A, D, E, F | 1 3 4 |

--------------------------------------------------