31998D0578Uradni list L 278 , 15/10/1998 str. 0046 - 0050


Odločba Komisije

z dne 16. septembra 1998

o skupnem tehničnem predpisu za kopenske mobilne satelitske zemeljske postaje (LMES) z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz

(Notificirana pod dokumentno številko K(1998) 2724)

(Besedilo velja za EGP)

(98/578/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 1998 v zvezi s telekomunikacijsko terminalsko opremo in opremo satelitskih zemeljskih postaj,vključno z medsebojnim priznavanjem njune skladnosti [1], in zlasti druge alinee člena 7(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep, ki opredeljuje tip opreme satelitskih zemeljskih postaj, za katerega se zahteva skupni tehnični predpis, in s tem povezano izjavo o področju uporabe v skladu s prvo alineo člena 7(2);

ker naj se sprejmejo ustrezni usklajeni standardi ali deli standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

ker je za zagotovitev neprekinjenega dostopa do trgov za proizvajalce treba omogočiti prehodne določbe v zvezi z opremo, odobreno v skladu z nacionalnimi predpisi o odobritvi tipa;

ker je bil ta predlog v skladu s členom 29(2) predložen Odboru za odobritev terminalske opreme (ACTE);

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za opremo satelitskih zemeljskih postaj, ki sodi na področje uporabe usklajenega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis za kopenske mobilne satelitske zemeljske postaje (LMES) z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje usklajeni standard, ki ga je pripravil ustrezni standardizacijski organ in pri tem, kolikor le je to mogoče, upošteval bistvene zahteve iz člena 17 Direktive 98/13/ES. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi I.

2. Oprema satelitskih zemeljskih postaj iz te odločbe mora ustrezati skupnemu tehničnemu predpisu iz odstavka 1, izpolnjevati mora bistvene zahteve iz člena 5(a) in (b) Direktive 98/13/ES in izpolnjevati mora zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [2] in 89/336/EGS [3].

3. Tabela A iz Priloge II navaja meje neželenega oddajanja nad 1000 MHz in zunaj pasov od 1 626,5 MHz do 1 645,5 MHz in od 1 656,6 MHz do 1 660,5 MHz, veljavne do 1. junija 2002. Tabela B iz Priloge II navaja takšne mejne vrednosti, ki veljajo od 1. junija 2002.

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 10 Direktive 98/13/ES, v zvezi z opremo satelitskih zemeljskih postaj iz člena 1(1) te odločbe uporabijo ali zagotovijo uporabo usklajenega standarda iz Priloge po notifikaciji te odločbe.

Člen 4

1. Nacionalni predpisi o odobritvi tipa, ki zajemajo opremo s področja uporabe usklajenega standarda iz Priloge, prenehajo veljati tri mesece po sprejetju te odločbe.

2. Oprema satelitskih zemeljskih postaj, odobrena v skladu s takšnimi nacionalnimi predpisi o odobritvi tipa, se lahko še naprej daje na trg in v uporabo.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. septembra 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 74, 12.3.1998, str. 1.

[2] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[3] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 te odločbe je:

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES);

Kopenske mobilne satelitske zemeljske postaje (LMES) z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR26: maj 1998

(Brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Navedeni usklajeni standard je izdelan v skladu s pooblastilom, podeljenim v skladu z ustreznimi postopki Direktive 83/189/EGS.

Celotno besedilo navedenega usklajenega standarda je mogoče pridobiti pri:

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 650 route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropska Komisija DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruselj |

ali pri kateri koli drugi organizaciji, odgovorni za objavo standardov ETSI, katerih seznam je na voljo na spletni strani www.ispo.cec.be.

[1] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

TABELA A

Meje neželenega oddajanja nad 1000 MHz in zunaj pasov od 1626,5 MHz do 1645,5 MHz in od 1656,6 MHz do 1660,5 MHz, veljavne do 1. junija 2002

Opomba 1

Spodnje meje se uporabljajo pri prehodnih frekvencah.

Opomba 2

V pasu od 3253,0 MHz do 3321,0 MHz ne sme maksimalna vrednost EIRP v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 82 dBpW. Drugje v tem pasu se uporablja omejitev moči iz te tabele.

Opomba 3

V vsakem od pasov od 4879,5 MHz do 4981,5 MHz, od 6506,0 MHz do 6642,0 MHz in od 8132,5 MHz do 8302,5 MHz ne sme maksimalna vrednost EIRP v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 72 dBpW. V pasu od 9759,0 MHz do 9963,0 MHz ne sme maksimalna moč v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 61 dBpW. Drugje v tem pasu se uporablja omejitev moči iz te tabele.

Frekvenčno območje (MHz) | Z nosilno frekvenco | Brez nosilno frekvence |

Brez nosilne frekvence Mejna EIRP (dBpW) | Meritvena pasovna širina (kHz) | Mejna EIRP (dBpW) | Meritvena pasovna širina (kHz) |

1000 do 1525 | 49 | 100 | 48 | 100 |

1525 do 1559 | 49 | 100 | 17 | 3 |

1559 do 1600 | 49 | 100 | 48 | 100 |

1600 do 1626 | 74 | 100 | 48 | 100 |

1626 do 1626,5 | 84 | 3 | 48 | 100 |

1645,5 do 1645,6 | 104 | 3 | 57 | 3 |

1645,6 do 1646,1 | 84 | 3 | 57 | 3 |

1646,1 do 1655,9 | 74 | 3 | 57 | 3 |

1655,9 do 1656,4 | 84 | 3 | 57 | 3 |

1656,4 do 1656,5 | 104 | 3 | 57 | 3 |

1660,5 do 1661 | 84 | 3 | 48 | 100 |

1661 do 1690 | 74 | 100 | 48 | 100 |

1690 do 3400 | 49(opomba 2) | 100 | 48 | 100 |

3400 do 10700 | 55(opomba 3) | 100 | 48 | 100 |

10700 do 21200 | 61 | 100 | 54 | 100 |

21200 do 40000 | 67 | 100 | 60 | 100 |

TABELA B

MEJE NEželenega oddajanja nad 1000 MHz in zunaj pasov od 1626,5 MHz do 1645,5 MHz in od 1656,6 MHz do 1660,5 MHz, veljavne od 1. junija 2002

Opomba 1

Spodnje meje se uporabljajo pri prehodnih frekvencah.

Opomba 2

V pasu od 3253,0 MHz do 3321,0 MHz ne sme maksimalna vrednost EIRP v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 82 dBpW. Drugje v tem pasu se uporablja omejitev moči iz te tabele.

Opomba 3

V vsakem od pasov od 4879,5 MHz do 4981,5 MHz, od 6506,0 MHz do 6642,0 MHz in od 8132,5 MHz do 8302,5 MHz ne sme maksimalna vrednost EIRP v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 72 dBpW. V pasu od 9759,0 MHz do 9963,0 MHz ne sme maksimalna moč v eni, in to samo eni, meritveni pasovni širini 100 kHz presegati 61 dBpW. Drugje v tem pasu se uporablja omejitev moči iz te tabele.

Opomba 4

Linearno interpolirano od 40 dBpW v 100 kHz pri 1605,0 MHz do 74 dBpW v 100 kHz pri 1610,0 MHz.

Opomba 5

Linearno interpolirano od 40 dBpW v 100 kHz pri 1605,0 MHz do 48 dBpW v 100 kHz pri 1610,0 MHz.

Frekvenčno območje (MHz) | Z nosilno frekvenco | Brez nosilno frekvence |

Brez nosilne frekvence Mejna EIRP (dBpW) | Meritvena pasovna širina (kHz) | Mejna EIRP (dBpW) | Meritvena pasovna širina (kHz) |

1000 do 1525 | 49 | 100 | 48 | 100 |

1525 do 1559 | 49 | 100 | 17 | 3 |

1559,0 do 1580,42 | 50 | 1000 | 50 | 1000 |

1580,42 do 1605,0 | 50 | 1000 | 50 | 1000 |

1605,0 do 1610,0 | (Opomba 4) | 100 | (Opomba 5) | 100 |

1610 do 1626,0 | 74 | 100 | 48 | 100 |

1626 do 1626,5 | 84 | 3 | 48 | 100 |

1645,5 do 1645,6 | 104 | 3 | 57 | 3 |

1645,6 do 1646,1 | 84 | 3 | 57 | 3 |

1646,1 do 1655,9 | 74 | 3 | 57 | 3 |

1655,9 do 1656,4 | 84 | 3 | 57 | 3 |

1656,4 do 1656,5 | 104 | 3 | 57 | 3 |

1660,5 do 1661 | 84 | 3 | 48 | 100 |

1661 do 1690 | 74 | 100 | 48 | 100 |

1690 do 3400 | 49(opomba 2) | 100 | 48 | 100 |

3400 do 10700 | 55(opomba 3) | 100 | 48 | 100 |

10700 do 21200 | 61 | 100 | 54 | 100 |

21200 do 40000 | 67 | 100 | 60 | 100 |

--------------------------------------------------