31998D0512Uradni list L 228 , 15/08/1998 str. 0035 - 0036


Odločba Komisije

z dne 29. julija 1998

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve BAS 620H (tepraloksidim), S-metolaklora in SZX 0722 (iprovalikarb) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998) 2368)

(Besedilo velja za EGP)

(98/512/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/47/ES [2], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ker Direktiva 91/414/EGS (v nadaljevanju "Direktiva") predvideva dopolnitev seznama Skupnosti o aktivnih snoveh, registriranih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva;

ker so prijavitelji organom držav članic predložili dokumentacijo za tri aktivne snovi, da bi se aktivne snovi vključile v Prilogo I k Direktivi;

ker je 11. septembra 1997 BASF AG španskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov BAS 620H (tepraloksidim);

ker je 1. avgusta 1997 SA Novartis Agro NV belgijskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov S-metolaklor;

ker je 30. marca 1998 Bayer AG irskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov SZX 0722 (iprovalikarb);

ker so navedeni organi obvestili Komisijo o rezultatih prvega pregleda popolnosti dokumentacije v zvezi z zahtevami po podatkih in informacijah predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi; ker je vlagatelj dokumentacijo, v skladu z določbami člena 6(2), naknadno predložil Komisiji in drugim državam članicam;

ker je bila dokumentacija za BAS 620H (tepraloksidim), S-metolaklor in SZX 0722 (iprovalikarb) 21. aprila 1998 predložena Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin;

ker člen 6(3) Direktive zahteva potrditev na ravni Skupnosti, da vsaka dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi;

ker je takšna potrditev potrebna tako za izvajanje podrobne ocene dokumentacije kot za omogočanje državam članicam, da odobrijo začasno registracijo za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov skladno s pogoji iz člena 8(1) Direktive in zlasti s pogojem, da se podrobna ocena aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev opravi glede na zahteve Direktive;

ker takšna odločba ne vpliva na to, da se od prijavitelja lahko zahteva predložitev nadaljnjih podatkov ali informacij, če bi se med podrobnim pregledom izkazalo, da so takšne informacije ali podatki potrebni za sprejetje odločbe;

ker so države članice in Komisija dogovorjene, da bo Španija izvedla podrobno oceno dokumentacije za BAS 620H (tepraloksidim), da bo Belgija izvedla podrobno oceno dokumentacije za S-metolaklor in da bo Irska izvedla podrobno oceno dokumentacije za SZX 0722 (iprovalikarb);

ker bodo Španija, Belgija in Irska čim prej in najpozneje v roku enega leta Komisijo obvestile o sklepih svojih ocen skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi in drugih pogojih v zvezi s tem, ker se bo po prejemu tega poročila podroben pregled nadaljeval s pomočjo strokovnega znanja in izkušenj vseh držav članic v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Naslednja dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah, predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi, ob upoštevanju predlagane uporabe:

1. Dokumentacija, ki jo je BASF AG predložil Komisiji in državam članicam zaradi vključitve BAS 620H (tepraloksidim) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 21. aprila 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

2. Dokumentacija, ki jo je SA Novartis Agro NV predložil Komisiji in državam članicam zaradi vključitve S-metolaklora kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 21. aprila 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

3. Dokumentacija, ki jo je Bayer AG predložil Komisiji in državam članicam zaradi vključitve SZX 0722 (iprovalikarb) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 21. aprila 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. julija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 191, 7.7.1998, str. 50.

[2] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------