31998D0509Uradni list L 229 , 17/08/1998 str. 0061 - 0061


Sklep Sveta z

dne 18. junija 1998

o sklenitvi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

(98/509/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 v zvezi s členom 228(2), prvi stavek, in (3), prvi pododstavek, ter členom 228(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo usklajen s pogajanji in parafiran dne 19. julija 1996 in bi ga bilo treba odobriti;

ker so bile nekatere naloge za izvajanje pripisane Skupnemu odboru, ustanovljenemu s Sporazumom, in zlasti pooblastilo za spreminjanje nekaterih vidikov sektorskih prilog k Sporazumu;

ker bi bilo treba določiti ustrezne notranje postopke za zagotavljanje pravilnega delovanja Sporazuma, in ker je treba, da Komisija dobi pooblastila za izvedbo nekaterih tehničnih sprememb Sporazuma in za sprejem nekaterih odločitev za izvajanje Sporazuma,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo, vključno s prilogami k Sporazumu in priloženimi skupnimi izjavami, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma, priloge in skupne izjave so priloženi k temu sklepu.

Člen 2

S tem sklepom je predsednik Sveta pooblaščen, da imenuje pooblaščence, ki bodo podpisali Sporazum ter s tem zavezali Skupnost, in v imenu Skupnosti poslali noto iz člena 14 Sporazuma [1].

Člen 3

1. Komisija zastopa Skupnost in Skupni odbor, ustanovljen v členu 12, ob pomoči posebnega odbora, ki ga imenuje Svet. Komisija po posvetovanju s tem posebnim odborom začne z imenovanji, uradnim obveščanjem, izmenjavo informacij in zahtevami za overjanje iz člena 8(2) in člena 12(4)(c), (d) in (e) Sporazuma.

2. Komisija po posvetovanju s posebnim odborom iz odstavka 1 tega člena določi stališče Skupnosti v zvezi z odločitvami, ki jih mora sprejeti Skupni odbor glede sprememb oddelkov I do IV sektorskih prilog (člen 12(4)(a) in (b) in (6) Sporazuma) in overjanja skladnosti v skladu s členom 8 in členom 12(6)(d) Sporazuma.

3. V vseh drugih primerih stališče Skupnosti v skupnem odboru določi Svet, ki odloča s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, dne 18. junija 1998

Za Svet

Predsednik

G. Strang

[1] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------