31998D0470Úradný vestník L 208 , 24/07/1998 S. 0054 - 0061


Rozhodnutie Komisie

z 9. júla 1998,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 89/662/EHS, ktorá sa týka informácií o veterinárnych kontrolách

(oznámené pod číslom dokumentu C(1998) 1741)

(Text s významom pre EHP)

(98/470/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989, ktorá sa týka veterinárnych kontrol v obchode vnútri spoločenstva s cieľom doplnenia vnútorného trhu [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou č. 92/118/EHS [2], a najmä na jej článok 16 (3),

keďže aby sa základné informácie o veterinárnych kontrolách vykonávaných v členských štátoch v súlade so smernicou č. 89/662/EHS mohli skúmať v Stálom veterinárnom výbore, Komisia musí mať k dispozícii okamžité a spoľahlivé informácie;

keďže aby sa zaviedol racionálny prístup k výsledkom kontrol, informácie by sa mali predkladať za každý úsek činnosti, na ktorú sa vzťahuje veterinárna legislatíva;

keďže by sa z praktických dôvodov mali zasielať také informácie Komisii v elektronickej forme;

keďže aby sa výsledky mohli vyjadrovať koherentne, požadované informácie v konsolidovanej podobe za každý úsek za daný členský štát ako celok by mohli zasielať príslušné orgány v členských štátoch;

keďže aby bolo zabezpečené, že celý systém je spoľahlivý, do úvahy by sa mali brať iba informácie získané z úradných kontrol vykonaných príslušnými orgánmi v členských štátoch;

keďže najprv by sa mali brať do úvahy informácie o čerstvom mäse; keďže toto rozhodnutie by malo byť následne doplnené tak, aby zahrnovalo všetky úseky, na ktoré sa vzťahuje veterinárna legislatíva;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zašlú Komisii informácie stanovené v článku 16 (1) smernice č. 89/662/EHS pre každý úsek činnosti. Úseky činnosti zodpovedajúce tým, ktoré sú stanovené vo veterinárnej legislatíve, sú úseky uvedené v prílohe I.

Článok 2

Pre každý úsek činnosti informácie berú do úvahy úradné kontroly vykonané v mieste pôvodu a určenia a výsledky získané v mieste pôvodu a určenia a predkladá ich každý členský štát za každý kalendárny rok.

Článok 3

1. Informácie sa predkladajú v súlade s príslušným vzorom pre každý úsek.

2. Vzor pre úsek čerstvého mäsa je vzor uvedený v prílohe II.

Článok 4

Informácie sa zasielajú Komisii v elektronickej forme.

Článok 5

Informácie sa zasielajú raz do roka najneskôr do 1. mája roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli vykonané kontroly. Prvé zaslanie takých informácií týkajúcich sa kontrol v roku 1999 sa uskutoční najneskôr do 1. mája 2000.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. júla 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

[2] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ÚSEKY ČINNOSTI

Úsek 1 | Čerstvé mäso |

Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s čerstvým mäsom vnútri spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012/64) |

Úsek II | Hydinové mäso |

Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s čerstvým hydinovým mäsom (Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23) |

Úsek III | Mäsové výrobky |

Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s mäsovými výrobkami a určitými inými výrobkami živočíšneho pôvodu vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85) |

Úsek IV | Mäso v kusoch |

Smernica Rady 94/65/ES zo 14. decembra 1994, ktorá stanovuje požiadavky na výrobu mletého mäsa a mäsových prípravkov a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 10). |

Úsek V | Vaječné výrobky |

Smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygiene a zdravotných problémoch ovplyvňujúcich výrobu vaječných výrobkov a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87) |

Úsek VI | Rybie výrobky |

Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorá stanovuje zdravotné podmienky pre výrobu rybích výrobkov a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15) |

Smernica Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorá stanovuje minimálne hygienické pravidlá uplatniteľné na rybie výrobky ulovené na palubu určitých plavidiel v súlade s článkom 3 (1) a) (I) smernice č. 91/493/EHS (Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41) |

Úsek VII | Mäkkýše |

Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorá stanovuje zdravotné podmienky pre produkciu živých dvojchlopňových lastúrnikov a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1) |

Úsek VIII | Mlieko a mliečne výrobky |

Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorá stanovuje zdravotné pravidlá pre výrobu surového mlieka, tepelne upraveného mlieka a výrobkov na báze mlieka a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1) |

Úsek IX | Králičie mäso a divina z fariem mäso z lovnej zveri chovanej na farmách |

Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990 týkajúca sa zdravia verejnosti a zdravotných problémov zvierat ovplyvňujúcich výrobu králičieho mäsa a diviny z fariem a ich umiestňovanie na trhu (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 41) |

Úsek X | Mäso z voľne žijúcej lovnej zveri |

Smernica Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992 o zdraví verejnosti a zdravotných problémoch zvierat v súvislosti so zabíjaním voľne žijúcej lovnej zveri a umiestňovaním mäsa z voľne žijúcej lovnej zveri na trhu (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35) |

Úsek XI | Ostatné výrobky živočíšneho pôvodu |

Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá stanovuje požiadavky na zdravie zvierat a zdravie verejnosti, ktorými sa riadi obchod a dovozy výrobkov, ktoré nepodliehajú uvedeným požiadavkám stanoveným v konkrétnych pravidlách spoločenstva uvedených v prílohe A (1) k smernici č. 89/662/EHS a, čo sa týka patogénov, k smernici 90/425/EHS, do spoločenstva (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

1. ÚSEK I ČERSTVÉ MÄSO

Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s čerstvým mäsom vnútri spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012/64)

1.1. Členský štát: [kód ISO]

1.2. Rok činnosti: […]

1.3. Úradné kontroly v mieste pôvodu

1.3.1. Príslušný národný orgán/orgány:

1.3.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordinovanie kontrol: [text]

1.3.1.2. Oddelenie zodpovedné za úsek činnosti: [text]

1.3.1.3. Ministerstvo/orgán zodpovedné/-ý za zasielanie informácií Komisii

1.3.1.3.1. Názov: [text]

1.3.1.3.2. Poštová adresa: [text a PSČ]

1.3.1.3.3. Tel. č.: […]

1.3.1.3.4. Fax. č.: […]

1.3.1.3.5. E-mailová adresa (Inforvet): [text a kód]

1.3.2. Počet podnikov podliehajúcich úradným kontrolám v mieste pôvodu:

1.3.2.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10 (1) […]

1.3.2.2. Rozrábky na zozname uvedenom v článku 10 (1) […]

1.3.2.3. Skladovacie zariadenia […]

1.3.3. Počet pracovných miest určených na kontroly v mieste pôvodu [1]:

1.3.3.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10 (1):

1.3.3.1.1. Veterinárni lekári […]

1.3.3.1.2. Veterinárni technici […]

1.3.3.1.3. Ostatné kategórie zamestnancov […]

1.3.3.2. Rozrábky na zozname uvedenom v článku 10 (1):

1.3.3.2.1. Veterinárni lekári […]

1.3.3.2.2. Veterinárni technici […]

1.3.3.2.3. Ostatné kategórie zamestnancov […]

1.3.3.3. Skladovacie zariadenia:

1.3.3.3.1. Veterinárni lekári […]

1.3.3.3.2. Veterinárni technici […]

1.3.3.3.3. Ostatné kategórie zamestnancov […]

1.3.4. Množstvá podliehajúce kontrolám:

1.3.4.1. Počet zvierat zabitých na bitúnkoch na zozname uvedenom v článku 10 (1)

1.3.4.1.1. Hovädzí dobytok

1.3.4.1.1.1. Dospelý hovädzí dobytok […]

1.3.4.1.1.2. Mladý hovädzí dobytok

1.3.4.1.2. Nepárnokopytníky/kone […]

1.3.4.1.3. Ošípané […]

1.3.4.1.4. Ovce […]

1.3.4.1.5. Kozy […]

1.3.4.2. Hmotnosť mäsa (v tonách) prichádzajúceho do rozrábok na zozname uvedenom v článku 10 (1): […]

1.3.4.3. Hmotnosť mäsa (v tonách) prichádzajúceho do skladovacích zariadení: […]

1.3.5. Počet vykonaných laboratórnych vyšetrení:

1.3.5.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10 (1):

1.3.5.1.1. Testy na rezíduá a kontaminanty […]

1.3.5.1.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na choroboplodné zárodky […]

1.3.5.1.3. Testy na svalovca a ostatné parazity […]

1.3.5.1.4. Ostatné testy […]

1.3.5.2. Výseky na zozname uvedenom v článku 10 (1)

1.3.5.2.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na choroboplodné zárodky […]

1.3.5.2.2. Ostatné testy […]

1.3.5.3. Skladovacie zariadenia:

1.3.5.3.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na choroboplodné zárodky […]

1.3.5.3.2. Ostatné testy […]

1.3.6. Počet kontrol iných ako sú bakteriologické vyšetrenia vykonávaných príslušným orgánom:

1.3.6.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10 (1):

1.3.6.1.1. Pravidelné kontroly zariadení (tretí pododsek článku 3 (1) smernice 89/662/EHS) […]

1.3.6.1.2. Overovanie vlastných monitorovacích opatrení vykonávané […]

1.3.6.2. Výseky na zozname uvedenom v článku 10 (1)

1.3.6.2.1. Pravidelné kontroly zariadení (tretí pododsek článku 3 (1) smernice 89/662/EHS) […]

1.3.6.2.2. Overovanie vlastných monitorovacích opatrení vykonávané […]

1.3.6.3. Skladovacie zariadenia:

1.3.6.3.1. Pravidelné kontroly zariadení (tretí pododsek článku 3 (1) smernice 89/662/EHS) […]

1.3.6.3.2. Overovanie vlastných monitorovacích opatrení vykonávané […]

1.3.7. Kvantitatívne výsledky kontrol v mieste pôvodu:

1.3.7.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10 (1):

1.3.7.1.1. Zariadenia

1.3.7.1.1.1. Novo schválené […]

1.3.7.1.1.2. Dočasne pozastavené […]

1.3.7.1.1.3. Neodvolateľne pozastavené […]

1.3.7.1.2. Prehliadka pred zabitím

1.3.7.1.2.1. Zvieratá definitívne vylúčené zo zabitia pre ľudskú spotrebu […]

1.3.7.1.3. Prehliadka po zabití

1.3.7.1.3.1. Počet konfiškovaných celých zabitých zvierat […]

1.3.7.2. Výseky na zozname uvedenom v článku 10 (1)

1.3.7.2.1. Zariadenia

1.3.7.2.1.1. Novo schválené […]

1.3.7.2.1.2. Dočasne pozastavené […]

1.3.7.2.1.3. Neodvolateľne pozastavené […]

1.3.7.2.2. Inšpekcia

1.3.7.2.2.1. Skonfiškované množstvo v tonách […]

1.3.7.3. Skladovacie zariadenia

1.3.7.3.1. Zariadenia

1.3.7.3.1.1. Novo schválené […]

1.3.7.3.1.2. Dočasne pozastavené […]

1.3.7.3.1.3. Neodvolateľne pozastavené

1.3.7.3.2. Inšpekcia

1.3.7.3.2.1. Konfiškované množstvo v tonách […]

1.4. Organizácia úradných kontrol v mieste určenia

1.4.1. Príslušný národný orgán/orgány [2]:

1.4.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordinovanie kontrol: [text]

1.4.1.2. Oddelenie zodpovedné za úsek činnosti: [text]

1.4.1.3. Ministerstvo/orgán zodpovedné/-ý za zasielanie informácií Komisii

1.4.1.3.1. Názov: [text]

1.4.1.3.2. Poštová adresa: [text a PSČ]

1.4.1.3.3. Tel. č.: […]

1.4.1.3.4. Fax. č.: […]

1.4.1.3.5. E-mailová adresa (Inforvet): [text a kód]

1.4.2. Počet zariadení podliehajúcich úradným kontrolám v mieste určenia: […]

1.4.3. Počet pracovných miest pridelených na úradné kontroly v mieste určenia [3]: […]

1.4.4. Množstvo prijaté v mieste určenia od ostatných členských štátov: […]

1.4.5. Počet úradných kontrol v mieste určenia:

1.4.5.1. Kontroly dokladov: […]

1.4.5.2. Kontroly totožnosti: […]

1.4.5.3. Fyzické kontroly:

1.4.5.3.1. Ďalšie veterinárne kontroly […]

1.4.5.3.2. Laboratórne vyšetrenia

1.4.5.3.2.1. Testy na rezíduá a kontaminanty […]

1.4.5.3.2.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na choroboplodné zárodky […]

1.4.5.3.2.3. Ostatné testy […]

1.4.6. Výsledky fyzických kontrol v mieste určenia:

1.4.6.1. Kontroly dokladov:

1.4.6.1.1. Neschválené zariadenie pôvodu […]

1.4.6.1.2. Chýbajúci doklad […]

1.4.6.1.3. Nezhoda dokladu […]

1.4.6.2. Kontroly identity:

1.4.6.2.1. Doklad sa nezhoduje s mäsom […]

1.4.6.2.2. Chýba záznam, značka alebo úradná pečiatka […]

1.4.6.2.3. Vyšetrenie dáva nepriaznivý výsledok:

1.4.6.2.3.1. Mäso […]

1.4.6.2.3.2. Dopravný prostriedok […]

1.4.6.3. Fyzické kontroly dávajú nepriaznivý výsledok:

1.4.6.3.1. Ďalšie veterinárne kontroly […]

1.4.6.3.2. Laboratórne vyšetrenie […]

1.5. Úradné kontroly pri vstupe [článok 6 (1) b) a článok 6 (2) smernice 89/662/EHS];

1.5.1. Príslušný národný orgán/orgány [4]:

1.5.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordinovanie kontrol [text]

1.5.1.2. Oddelenie zodpovedné za úsek činnosti [text]

1.5.1.3. Ministerstvo/orgán zodpovedné/-ý za zasielanie informácií Komisii

1.5.1.3.1. Názov [text]

1.5.1.3.2. Poštová adresa: [text a PSČ]

1.5.1.3.3. Tel. č.: […]

1.5.1.3.4. Fax. č.: […]

1.5.1.3.5. E-mailová adresa (Inforvet): [text a kód]

1.5.2. Počet zásielok podliehajúcich úradným kontrolám pri vstupe […]

1.5.3. Počet úradných kontrol pri vstupe:

1.5.3.1. Kontroly dokladov […]

1.5.3.2. Ostatné kontroly […]

1.5.4. Výsledky úradných kontrol pri vstupe:

1.5.4.1. Kontroly dokladov […]

1.5.4.2. Ostatné kontroly […]

[1] Počet pracovných miest v každej zamestnaneckej kategórii je vypočítaný na základe priemerného ročného pracovného času v tejto kategórii.

[2] Iba ak je iný/sú iné ako orgán/orgány uvedený/-é v bode 1.3.1.

[3] Počet pracovných miest pre zamestnancov určených na kontroly sa vypočítava na základe priemernej ročnej pracovnej doby týchto zamestnancov.

[4] Iba ak je iný/sú iné ako orgán/orgány uvedený/-é v bode 1.4.1.

--------------------------------------------------