31998D0434Official Journal L 194 , 10/07/1998 P. 0015 - 0015


SKLEP SVETA

z dne 18. junija 1998

o Sporazumu med Evropsko skupnostjo, Evropsko vesoljsko agencijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o evropskem prispevku k razvoju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS)

(98/434/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 75(1), člena 84(2) in člena 130m, skupaj s prvim stavkom člena 228(2), prvim pododstavkom člena 228(3) in s členom 228(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije1,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta2,

ker lahko Skupnost v okviru svojih pristojnosti prispeva k vzpostavitvi globalnega satelitskega navigacijskega sistema;

ker je treba odobriti Sporazum med Evropsko skupnostjo, Evropsko vesoljsko agencijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o evropskem prispevku k razvoju globalnega satelitskega navigacijskega sistema,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo, Evropsko vesoljsko agencijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o evropskem prispevku k razvoju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) je odobren v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma in tehničnih prilog sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

1. Skupnost v skupnem odboru, navedenem v členu 5 sporazuma, predstavlja Komisija.

2. Svet na predlog Komisije sprejme stališče Skupnosti o zadevah, ki jih ureja člen 5(4) sporazuma; stališče Skupnosti o zadevah, ki jih ureja člen 5(1), (2) in (3), določi Komisija po posvetovanju z odborom predstavnikov držav članic.

3. Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti odobri spremembe, navedene v členu 5(4) sporazuma.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje podpisnika sporazuma v imenu Skupnosti.

V Luxembourgu, 18. junija 1998

Za Svet

Predsednik

G. STRANG

1 UL C 337, 7.11.1997, str. 37.

2 UL C 138, 4.5.1998.