31998D0433

98/433/EF: Kommissionens beslutning af 26. juni 1998 om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (meddelt under nummer K(1998) 1758) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 192 af 08/07/1998 s. 0019 - 0020


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 26. juni 1998 om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (meddelt under nummer K(1998) 1758) (EØS-relevant tekst) (98/433/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 9 i direktiv 96/82/EF skal medlemsstaterne sørge for, at driftslederen for visse virksomheder er forpligtet til at udarbejde en sikkerhedsrapport;

ifølge artikel 9, stk. 6, litra a), i direktiv 96/82/EF kan medlemsstaten, hvis det godtgøres til den kompetente myndigheds tilfredshed, at nogle af de stoffer, der findes i virksomheden eller dele af virksomheden, forekommer i en tilstand, hvor de ikke kan forårsage risiko for et større uheld, efter kriterierne i litra b), begrænse kravet om oplysninger i sikkerhedsrapporten til kun at omfatte de forhold, som er relevante for forebyggelse af den resterende fare for større uheld og begrænsning af følgerne heraf for mennesker og miljø;

at anvendelse af disse kriterier ikke påvirker ikke fastlæggelsen af tærskelmængder for farlige stoffer i henhold til artikel 9 i direktiv 96/82/EF;

ifølge artikel 9, stk. 6, litra b), i direktiv 96/82/EF fastlægger Kommissionen inden dette direktivs ikrafttræden, efter fremgangsmåden i artikel 16 i Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter (2), ensartede kriterier for den kompetente myndigheds beslutning om, at en virksomhed ikke udgør fare for et større uheld, jf. litra a);

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der blev nedsat i henhold til artikel 16 i direktiv 82/501/EØF -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Med henblik på artikel 9, stk. 6, i direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, vedtager Kommissionen hermed de harmoniserede kriterier, der er anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 1998.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 10 af 14. 1. 1997.

(2) EFT L 230 af 5. 8. 1982. Direktiv som ændret ved direktiv 87/216/EØF (EFT L 85 af 28. 3. 1987), direktiv 88/610/EØF (EFT L 336 af 7. 12. 1988) og direktiv 97/692/EØF (EFT L 377 af 31. 12. 1991).

BILAG

Harmoniserede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Undtagelse i henhold til artikel 9, stk. 6, kan tillades, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

1. Stoffets fysiske tilstand

Stoffer i fast tilstand, således, at udslip af stof eller energi, som kan medføre fare for et større uheld under normale eller usædvanlige forhold, der med rimelighed kan forudses, ikke kan forekomme.

2. Indeslutning og mængder

Stoffer, der er emballeret eller opbevaret på en sådan måde og i sådanne mængder, at det størst mulige udslip i alle tilfælde ikke kan medføre fare for et større uheld.

3. Placering og mængder

Stoffer i sådanne mængder og i sådanne afstande fra andre farlige stoffer (på eller uden for virksomheden), at de hverken selv udgør fare for et større uheld eller kan initiere et større uheld med andre farlige stoffer.

4. Klassifikation

Stoffer, der er defineret som farlige stoffer i medfør af deres klassifikation i bilag I, del 2, i direktiv 96/82/EF, men som ikke kan udgøre fare for et større uheld, og hvis generiske klassifikation derfor er uhensigtsmæssig til dette direktivs formål.