01/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

63


31998D0415


L 189/42

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 iunie 1998

privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare

(98/415/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 105 alineatul (4) și articolul 4 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la tratat,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Institutului Monetar European (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 106 alineatul (6) din tratat și în articolul 42 din protocolul menționat,

(1)

Întrucât Banca Centrală Europeană (BCE) va fi înființată îndată după numirea Comitetului său Executiv.

(2)

Întrucât tratatul prevede că BCE este consultată de autoritățile naționale pentru orice proiect de reglementare care ține de domeniul său de competență; întrucât Consiliului îi revine să stabilească limitele și condițiile acestei consultări.

(3)

Întrucât este necesar ca obligația consultării impusă autorităților statelor membre să nu aducă atingere responsabilităților acestor autorități în domeniile care fac obiectul proiectelor în cauză; întrucât ar trebui ca statele membre să consulte BCE în legătură cu orice proiect de reglementare din sfera sa de competență, în temeiul articolului 105 alineatul (4) din tratat; întrucât lista domeniilor speciale care figurează în articolul 2 din prezenta decizie nu este exhaustivă; întrucât articolul 2 a șasea liniuță din prezenta decizie nu aduce atingere prezentei repartizări a competențelor în ceea ce privește politicile referitoare la controlul prudențial al instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.

(4)

Întrucât funcțiile și activitățile monetare ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sunt definite în Statutul SEBC și al BCE; întrucât băncile centrale ale statelor membre participante fac parte integrantă din SEBC și trebuie să acționeze conform orientărilor și instrucțiunilor BCE; întrucât, în cea de a treia fază a Uniunii Economice și Monetare (UEM), autoritățile statelor membre neparticipante trebuie să consulte BCE în legătură cu proiectele de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

(5)

Întrucât atâta timp cât un stat membru nu participă la politica monetară a SEBC, deciziile luate de autoritățile acestui stat membru în cadrul implementării politicii sale monetare nu fac obiectul prezentei decizii.

(6)

Întrucât consultarea BCE nu trebuie să prelungească în mod nejustificat procedurile de adoptare a proiectelor de reglementare în statele membre; întrucât termenele în care BCE trebuie să își dea avizul trebuie, totuși, să îi permită examinarea atentă a textelor care îi sunt transmise; întrucât, în cazurile de extremă urgență, ale căror cauze trebuie motivate, de exemplu din cauza sensibilității piețelor, statele membre pot stabili un termen mai mic de o lună și care să reflecte urgența situației; întrucât, în special în aceste cazuri, un dialog între autoritățile naționale și BCE trebuie să permită să se țină cont de interesele fiecărei părți.

(7)

Întrucât, în temeiul alineatelor (5) și (8) din Protocolul nr. 11 anexat la Tratat, prezenta decizie nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu condiția ca acest stat membru să n u treacă la etapa a treia a UEM și atâta timp cât nu se realizează acest lucru.

(8)

Întrucât între data constituirii BCE și începutul celei de-a treia faze a UEM, autoritățile naționale trebuie să consulte BCE, în conformitate cu Decizia 93/717/CE (4) și articolul 109 l alineatul (2) din Tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentei decizii, se înțelege prin:

„stat membru participant”, un stat membru care adoptă moneda unică în conformitate cu tratatul;

„proiect de reglementare”, proiectele privind dispoziții care, dacă au caracter obligatoriu și sunt aplicabile în general pe teritoriul unui stat membru, stabilesc norme care privesc un număr nedeterminat de cazuri și se adresează unui număr nedeterminat de persoane fizice sau juridice.

(2)   Nu sunt considerate proiecte de reglementare proiectele privind dispozițiile al căror unic obiect este transpunerea directivelor comunitare în legislația statelor membre.

Articolul 2

(1)   Autoritățile statelor membre consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare care intră în sfera sa de competență în temeiul tratatului și, în special, în ceea ce privește:

problemele monetare;

mijloacele de plată;

băncile centrale naționale;

colectarea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, a sistemelor de plăți și a balanțelor de plăți;

sistemele de plăți și decontări;

normele aplicabile instituțiilor financiare, în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității instituțiilor și piețelor financiare.

(2)   De asemenea, autoritățile statelor membre, altele decât statele membre participante, consultă BCE în legătură cu orice proiect de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

(3)   De îndată ce primește un proiect de reglementare, BCE comunică autorității naționale care o consultă dacă, în opinia sa, proiectul în cauză ține de sfera sa de competență.

Articolul 3

(1)   În cazul în care consideră necesar, autoritățile naționale care elaborează un proiect de reglementare pot să stabilească Băncii Centrale Europene un termen limită pentru prezentarea avizului său, care nu poate fi mai mic de o lună de la data la care președintele BCE primește notificarea.

(2)   Termenul prevăzut poate fi redus în caz de urgență deosebită. În această situație, autoritatea care cere consultanță menționează motivele acestei urgențe.

(3)   BCE poate solicita, în timp util, prelungirea termenului cu încă patru săptămâni cel mult. Autoritatea care o consultă nu poate refuza să satisfacă această cerere fără un motiv rezonabil.

(4)   La expirarea termenului limită, absența unui aviz nu trebuie să împiedice autoritatea națională care recurge la consultanță de a acționa în continuare. Dacă avizul BCE este primit după expirarea termenului, statele membre se asigură, totuși, că acesta este adus la cunoștința autorităților menționate la articolul 4.

Articolul 4

Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea efectivă a prezentei decizii. În acest sens, el asigură că BCE este consultată în timp util, astfel încât autoritatea care face propunerea legislativă să ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie pe fond, și că avizul BCE este adus la cunoștința autorității care trebuie să adopte dispozițiile respective, atunci când este vorba de altă autoritate decât cea care a întocmit proiectul de reglementare.

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 1999.

(2)   Decizia 93/717/CE se abrogă de la 1 ianuarie 1999.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 29 iunie 1998.

Pentru Consiliu

Președintele

R. COOK


(1)  JO C 118, 17.4.1998, p. 11.

(2)  JO C 195, 22.06.1998.

(3)  Aviz emis la 6 aprilie 1998 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 332, 31.12.1993, p. 14.