31998D0398Uradni list L 176 , 20/06/1998 str. 0034 - 0035


Odločba Komisije

z dne 2. junija 1998

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve BAS 615H, KBR 2738 (fenheksamid), oksadiargila in DPX-KN128 (indoksakarb) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998) 1447)

(Besedilo velja za EGP)

(98/398/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/73/ES [2], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ker Direktiva 91/414/EGS (v nadaljevanju "direktiva") predvideva dopolnitev seznama Skupnosti o aktivnih snoveh, registriranih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva;

ker so prijavitelji organom držav članic predložili dokumentacijo za štiri aktivne snovi, da bi se aktivne snovi vključile v Prilogo I k Direktivi;

ker je 28. aprila 1997 BASF plc organom Združenega kraljestva predložila dokumentacijo za aktivno snov BAS 615H;

ker je 8. maja 1997 Bayer plc 8 organom Združenega kraljestva predložila dokumentacijo za aktivno snov KBR 2738 (fenheksamid);

ker je 16. junija 1997 Rhône Poulenc Agro SpA italijanskim organom predložila dokumentacijo za aktivno snov oksadiargil;

ker je 6. oktobra 1997 Du Pont de Nemours France SA nizozemskim organom predložila dokumentacijo za aktivno snov DPX-KN126 (indoksakarb);

ker so navedeni organi obvestili Komisijo o rezultatih prvega pregleda popolnosti dokumentacije v zvezi z zahtevami po podatkih in informacijah predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi; ker je prijavitelj dokumentacijo, v skladu z določbami člena 6(2), naknadno predložil Komisiji in drugim državam članicam;

ker je bila 18. februarja 1998 dokumentacija za BAS 615H, KBR 2738 (fenheksamid), oksadiargil in DPX-KN128 (indoksakarb) predložena Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin;

ker člen 6(3) Direktive zahteva potrditev na ravni Skupnosti, da vsaka dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi;

ker je takšna potrditev potrebna tako za izvajanje podrobne ocene dokumentacije kot za omogočanje državam članicam, da odobrijo začasno registracijo za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov skladno s pogoji iz člena 8(1) Direktive in zlasti s pogojem, da se podrobna ocena aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev opravi glede na zahteve Direktive;

ker takšna odločba ne vpliva na to, da se od prijavitelja lahko zahteva predložitev nadaljnjih podatkov ali informacij, če bi se med podrobno oceno izkazalo, da so takšne informacije ali podatki potrebni za sprejetje odločbe;

ker so države članice in Komisija dogovorjene, da bo Združeno kraljestvo izvedlo podrobne ocene dokumentacije za BAS 615H in KBR 2738 (fenheksamid), da bo Italija izvedla podrobno oceno dokumentacije za oksadiargil in da bo Nizozemska izvedla podrobno oceno dokumentacije za DPX-KN128 (indoksakarb);

ker bodo Združeno kraljestvo, Italija in Nizozemska čim prej in najpozneje v roku enega leta Komisijo obvestile o sklepih svojih ocen skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi in drugih pogojih v zvezi s tem; ker se bo po prejemu tega poročila podrobna ocena nadaljevala s pomočjo strokovnega znanja in izkušenj vseh držav članic v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Naslednja dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah, predvidenih v Prilogi II in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, v Prilogi III k Direktivi, ob upoštevanju predlagane uporabe.

1. Dokumentacija, ki jo je BASF plc predložila Komisiji in državam članicam zaradi vključitve BAS 615H kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 18. februarja 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

2. Dokumentacija, ki jo je Bayer plc predložila Komisiji in državam članicam zaradi vključitve KBR 2738 (fenheksamid) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 18. februarja 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

3. Dokumentacija, ki jo je Rhône Poulenc Agro SpA predložila Komisiji in državam članicam zaradi vključitve oksadiargila kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 18. februarja 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

4. Dokumentacija, ki jo je Du Pont de Nemours France SA predložila Komisiji in državam članicam zaradi vključitve DPX-KN128 (indoksakarb) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in ki jo je 18. februarja 1998 predala Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. junija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 353, 24.12.1997, str. 26.

--------------------------------------------------