31998D0373Uradni list L 170 , 16/06/1998 str. 0062 - 0063


Odločba Komisije

z dne 2. junija 1998

o uvozu v Skupnost nekaterih živih živali in njihovih proizvodov s poreklom v nekaterih evropskih državah v zvezi s slinavko in parkljevko ter o spremembi odločb 96/367/ES, 96/414/ES in 96/730/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998)1466)

(Besedilo velja za EGP)

(98/373/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov živali pri vstopu v Skupnost iz tretjih držav in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 96/43/ES [2], in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 določitvi načel za organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki se uvažajo v Skupnost iz tretjih držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 96/43/ES, in zlasti člena 19(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [5], in zlasti člena 10 Direktive,

ker se je v okviru statusa evropskih držav glede zdravstvenega varstva živali mogoče odločiti o posebnih pogojih za uvoz živih živali in njihovih proizvodov iz nekaterih držav;

ker se je položaj v zvezi s slinavko in parkljevko spremenil in je treba znova preučiti preglede, uvedene z Odločbo Komisije 93/242/EGS [6] o uvozu živali in živalskih proizvodov iz teh držav;

ker so odločbe Komisije 96/367/ES [7], 96/414/ES [8] in 96/730/ES [9] ter 95/301/ES [10] uvedle nekatere ukrepe zaščite v zvezi z uvozom živali in živalskih proizvodov iz Albanije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Bolgarije in Rusije zaradi izbruhov slinavke in parkljevke;

ker v Rusiji ni bilo zabeleženih izbruhov slinavke in parkljevke od 4. julija 1995; ker je zato treba razveljaviti Odločbo 95/301/ES;

ker je zaradi jasnosti treba razveljaviti Odločbo 93/242/EGS;

ker Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa iz tretjih držav [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 97/79/ES [12], dovoljuje državam članicam uvažati sveže meso, ki ni namenjeno prehrani ljudi, pod posebnimi pogoji; ker je treba druge zdravstvene pogoje za meso, ki ni namenjeno prehrani ljudi, uvesti v skladu z določbami Direktive 92/118/EGS in Odločbe 89/18/EGS [13];

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 1(1) Odločbe 96/367/ES se spremeni:

(a) besede "Poleg določb Odločbe 93/242/EGS" se črtajo;

(b) v drugi alinei se besede "krme za živali in" črtajo.

Člen 2

Člen 2(2) Odločbe 96/414/ES se spremeni:

(a) besede "Poleg določb Odločbe 93/242/EGS" se črtajo;

(b) v drugi alinei se besede "krme za živali in" črtajo.

Člen 3

Člen 2 Odločbe 96/730/ES se spremeni:

(a) v odstavku 2 se besede "Poleg določb Odločbe 93/242/EGS" črtajo;

(b) v drugi alinei odstavka 2 se besede "krme za živali in" črtajo;

(c) v odstavku 4 se besede "živalski proizvodi, ki so obdelani v skladu z odstavkom 1 ali 3, in se smejo pošiljati iz naslednjih provinc Bolgarije: Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo in Kardjali"

nadomestijo z besedami:

"kri in proizvodi iz krvi ter mleko in mlečni proizvodi, ki se smejo pošiljati iz Bolgarije".

Člen 4

Odločbi 93/242/EGS in 95/301/ES se razveljavita.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 15. junija 1998.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. junija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[2] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[3] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[4] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[5] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[6] UL L 110, 4.5.1993, str. 36.

[7] UL L 145, 19.6.1996, str. 17.

[8] UL L 167, 6.7.1996, str. 58.

[9] UL L 331, 20.12.1996, str. 49.

[10] UL L 184, 3.8.1995, str. 59.

[11] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[12] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[13] UL L 8, 11.1.1989, str. 17.

--------------------------------------------------