31998D0351Uradni list L 157 , 30/05/1998 str. 0110 - 0111


Odločba Komisije

z dne 29. maja 1998

o določitvi datuma, s katerim se lahko na podlagi člena 6(5) Odločbe Sveta 98/256/ES prične odpremljanje izdelkov iz mesa govedi v skladu s programom certificiranih čred za izvoz

(Besedilo velja za EGP)

(98/351/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini med državami članicami ES z nekaterimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2],

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini v Skupnosti s ciljem vzpostavitve notranjega trga [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 98/256/ES z dne 16. marca 1998 o nujnih ukrepih za zaščito pred govejo spongiformno encefalopatijo, in o spremembi Odločbe 94/474/ES ter razveljavitvi Odločbe 96/239/ES [4] in zlasti člena 6(5) navedene odločbe,

ker člen 6(5) Odločbe 98/256/ES zahteva, da Komisija določi datum, s katerim se lahko prične odpremljanje izdelkov iz tega člena po opravljenih pregledih Skupnosti in potem, ko obvesti države članice;

ker so pregledi, ki so jih opravile službe Komisije v Severni Irski od 20. do 22. aprila 1998, zlasti da bi ocenile sistem veterinarskih pregledov v skladu s členoma 6 in 7 Odločbe 98/256/ES, pokazali, da so pogoji zadovoljivo izpolnjeni;

ker se je v času sprejetja Odločbe 98/256/ES Komisija zavezala, da v skladu z običajno prakso glede inšpekcijskih poročil predstavi državam članicam, zbranim v Stalnem veterinarskem odboru, rezultate pregledov iz člena 6(5) in ugotovitve, ki iz njih izhajajo; ker je bila ta predstavitev opravljena; ker se zato določi datum 1. junij 1998,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Datum iz člena 6(5) Odločbe 98/256/ES je 1. junij 1998.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. maja 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[4] UL L 113, 15.4.1998, str. 32.

--------------------------------------------------